ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:32:04]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.111) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยซัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 4.10 กม. ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 270,000 270,000 270,000 270,000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 4,995 28/01/2563 4,995 บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด 19/03/2563 270,000 270,000 245,519 245,519 90.93 10.00 100.00 10.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.112) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 2 กม. ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 4,993 27/01/2563 4,993 บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด 10/03/2563 280,000 280,000 279,589 279,589 99.85 10.00 100.00 10.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.113) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 5.00 กม. ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 4,980 23/01/2563 4,980 บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด 10/03/2563 299,750 299,750 299,750 299,750 100.00 10.00 100.00 10.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.161) ปรับปรุงสะพานข้ามฝาย อ่างเก็บน้ำหนองสอางค์ ขนาด 2 X 15.00 ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ยกเลิกรายการงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วในปี 2561 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.465) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 1.50 กม. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 897,000 897,000 897,000 897,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 23,693 28/01/2563 23,693 บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด 10/03/2563 897,000 897,000 587,963 587,963 65.55 10.00 70.00 10.00 70.00 21/07/2563 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.470) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ พื้นที่ 2,250 ไร่ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 229,483 05/03/2563 229,483 หจก.ธงชัยปิโตรเลียม 10/03/2563 5,100,000 5,100,000 3,740,597 3,740,597 73.35 10.00 65.00 10.00 65.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.920) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน พื้นที่ 70 ไร่ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 1,987 23/01/2563 1,987 บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด 10/03/2563 229,832 229,832 229,832 229,832 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.33) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,485,000 1,485,000 ภูาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 152,193 28/02/2563 152,193 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 10/03/2563 1,177,254 1,177,254 1,172,244 1,172,244 99.57 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 147,000 147,000 147,000 147,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 31/03/2563 31/03/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 44,982 44,982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2199) ซ่อมแซม FTO คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย พื้นที่ 340 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 721,000 721,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 205,371 28/02/2563 205,371 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 03/03/2563 721,000 721,000 624,307 624,307 86.59 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2200) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1L-3L-RMC กม.0+000 -1+750 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 730 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 573,000 573,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 127,069 21/02/2563 127,069 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 573,000 573,000 536,546 536,546 93.64 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2201) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1R-3L-RMC กม.0+000 -2+100 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 930 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 716,000 716,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 164,021 20/02/2563 164,021 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 716,000 716,000 669,950 669,950 93.57 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2202) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 3L-RMC กม.0+000-2+500 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 950 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 763,000 763,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 164,021 20/02/2563 164,021 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 763,000 763,000 758,558 758,558 99.42 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2203) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-LMC กม.1+000-3+400 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 930 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 744,000 744,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 172,643 20/02/2563 172,643 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 744,000 744,000 740,912 740,912 99.58 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2204) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยซัน พื้นที่ 1,100 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 770,000 770,000 735,000 735,000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 193,866 13/03/2563 193,866 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 18/03/2563 735,000 735,000 730,753 730,753 99.42 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2205) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม. 0+000 - กม. 1+000 ความยาว 1.00 กม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 572,000 572,000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 44,588 03/03/2563 44,588 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 10/03/2563 572,000 572,000 465,450 465,450 81.37 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2206) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า กม. 7+000 - กม. 9+000 พื้นที่ 460 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 687,000 687,000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 65,140 02/03/2563 65,140 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 03/03/2563 687,000 687,000 685,134 685,134 99.73 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2207) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 - 18+047 เป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา พื้นที่ 1,476.00 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,049,000 1,049,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 265,847 18/02/2563 265,847 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 1,049,000 1,049,000 1,007,943 1,007,943 96.09 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2208) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000 - 21+390 เป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา พื้นที่ 1,467.00 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,049,000 1,049,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 254,600 13/02/2563 254,600 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 10/03/2563 1,049,000 1,049,000 1,035,870 1,035,870 98.75 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2209) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายและ ฝั่งขวา เป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู พื้นที่ 1,806.00 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,210,000 1,210,000 1,154,000 1,154,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 184,839 14/02/2563 184,839 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 1,154,000 1,154,000 1,149,208 1,149,208 99.58 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2212) ซ่อมแซมทำนบดิน ลาดด้านท้าย อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู พื้นที่ 100 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 615,000 615,000 587,000 587,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 359,050 14/02/2563 359,050 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 587,000 587,000 583,975 583,975 99.48 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2213) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/04/2563 99,695 07/05/2563 99,695 08/05/2563 100,013 1,000,000 1,000,000 797,560 797,560 79.76 0.00 65.00 0.00 65.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2218) ซ่อมแซมฝายบ้านขะยุง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ 150 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,162,000 453,000 709,000 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 442,419 24/04/2563 442,419 90 28/04/2563 26/07/2563 หจก.เอสอาร์เทคนิค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 432,035 28/02/2563 432,035 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 27/05/2563 442,419 1,145,851 441,370 704,481 1,144,891 441,370 703,521 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2219) ซ่อมแซมฝายพะเนา พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ 95 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 660,000 660,000 637,000 637,000 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 404,386 21/02/2563 404,386 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 637,000 637,000 631,922 631,922 99.20 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2220) ซ่อมแซมฝายห้วยทับทัน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 637,000 637,000 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 132,049 13/02/2563 132,049 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 10/03/2563 772,000 772,000 766,822 766,822 99.33 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2223) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.00 กม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,000 477,000 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 85,985 27/02/2563 85,985 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 10/03/2563 477,000 477,000 404,277 404,277 84.75 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2228) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า จำนวน 1 แห่ง กม. 2+500 ขนาด 4 x 6 เมตรโครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 482,000 482,000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 14,492 22/01/2563 14,492 บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด 10/03/2563 482,000 482,000 463,582 463,582 96.18 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2232) ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ความยาว 15 เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 531,000 531,000 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 258,637 18/02/2563 258,637 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 10/03/2563 530,616 530,616 530,616 530,616 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2233) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ขนาด 0.80 ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 811,000 811,000 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 14/01/2563 13/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 416,448 13/02/2563 416,448 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 10/03/2563 811,000 811,000 767,947 767,947 94.69 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2234) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำลำห้วยสาขาสละ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 300 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 761,000 761,000 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 132,049 13/02/2563 132,049 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 761,000 761,000 667,753 667,753 87.75 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2235) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 963,000 963,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 378,979 27/02/2563 378,979 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 10/03/2563 963,000 963,000 960,277 960,277 99.72 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2236) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า จำนวน 4 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 229,000 229,000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 53,646 03/03/2563 53,646 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 10/03/2563 229,000 229,000 195,987 195,987 85.58 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3633) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยท้ายอ่างเก็บน้ำโอตาลัต โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 25,000 ลบ.ม. ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 991,300 970,900 20,400 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 13/03/2563 16/03/2563 349,934 31/03/2563 349,934 60 14/04/2563 12/06/2563 หจก.วินัยรุ่งเรืองทรัพย์ 27/05/2563 958,813 349,934 349,934 349,934 349,934 100.00 10.00 100.00 10.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3634) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยหน้าฝายบ้านตรอก โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 50,000 ลบ.ม. ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,991,000 1,940,000 51,000 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 16/03/2563 17/03/2563 687,383 03/04/2563 687,383 90 17/04/2563 15/07/2563 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา 27/05/2563 1,905,767 687,383 687,383 0.00 10.00 100.00 10.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3727) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 42,500 ลบ.ม. ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/03/2563 19/03/2563 23/03/2563 749,628 10/04/2563 749,628 90 14/04/2563 12/07/2563 บริษัท วินัยรุ่งเรืองทรัพย์ 27/05/2563 1,657,656 749,628 749,628 749,628 749,628 100.00 10.00 100.00 10.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3728) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 42,500 ลบ.ม. ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,685,300 1,651,000 34,300 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 16/03/2563 18/03/2563 749,708 03/04/2563 749,708 90 16/04/2563 14/07/2563 หจก.มณีรัตน์ทวีทรัพย์ 27/05/2563 1,636,414 749,708 749,708 749,708 749,708 100.00 10.00 100.00 10.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4463) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกอกแก้ว ติดตามสถานะการถ่ายโอน จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,399,100 1,399,100 1,399,100 1,399,100 หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ ยกเลิกรายการงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วในปี 2562 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4465) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโง้ง จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 911,100 911,100 911,100 911,100 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ ยกเลิกรายการงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วในปี 2562 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4466) ซ่อมแซมอาคาร Wasteway พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 787,100 787,100 737,100 737,100 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 156,352 25/02/2563 156,352 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 737,100 737,100 718,464 718,464 97.47 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4467) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 727,100 727,100 698,100 698,100 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 206,688 28/02/2563 206,688 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 10/03/2563 682,100 682,100 660,691 660,691 96.86 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4468) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 - 1+700 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 718,100 718,100 687,100 687,100 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 188,786 27/02/2563 188,786 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 03/03/2563 687,100 687,100 680,816 680,816 99.09 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4469) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 685,100 685,100 685,100 685,100 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 196,788 27/02/2563 196,788 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 08/04/2563 645,100 645,100 638,421 638,421 98.96 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4470) ซ่อมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำ คลองสาย LMC กม.0+000ถึง กม.5+000อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 613,100 613,100 584,400 584,400 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 64,795 25/02/2563 64,795 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 584,400 584,400 578,222 578,222 98.94 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4471) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC กม. 3+000 - กม. 4+000 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 582,100 582,100 555,100 555,100 เมือง ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 40,650 13/03/2563 40,650 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 18/03/2563 555,100 555,100 552,869 552,869 99.60 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4472) ซ่อมแซมทางลำเลียงคลองส่งน้ำสาย RMC จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 533,100 533,100 506,100 506,100 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 134,400 26/02/2563 134,400 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 506,100 506,100 489,873 489,873 96.79 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4473) ซ่อมแซมถนนคันคลอง และท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยทา จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 463,100 463,100 444,100 444,100 ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 141,626 20/02/2563 141,626 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 444,100 444,100 442,818 442,818 99.71 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4475) ซ่อมแซมจุดพร่องน้ำฉุกเฉิกลงลำห้วยเดิมคลองส่งน้ำคลองสาย LMC กม.1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 235,100 235,100 225,100 225,100 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 56,991 25/02/2563 56,991 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 224,807 224,807 224,807 224,807 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4476) ซ่อมแซมจุดพร่องน้ำฉุกเฉิกลงลำห้วยเดิมคลองส่งน้ำคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 235,100 235,100 225,100 225,100 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 56,921 18/02/2563 56,921 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 225,100 225,100 224,543 224,543 99.75 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4477) ซ่อมแซมรางรับน้ำป่า 2 จุดคลองส่งน้ำคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 117,100 117,100 112,100 112,100 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 19,693 18/02/2563 19,693 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 26/02/2563 111,643 111,643 111,643 111,643 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (25) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กซู ความยาว 43.500 กม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 12,509,000 12,509,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 27/02/2563 02/03/2563 58,400 16/03/2563 58,400 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 18/03/2563 11,081,138 11,081,138 9,217,474 9,217,474 83.18 0.00 70.00 0.00 70.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 29,835,000 29,100,000 735,000 หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/03/2563 25/03/2563 02/04/2563 03/04/2563 12,410,000 22/04/2563 12,410,000 260 25/04/2563 09/01/2564 หจก.สมชายรุ่งเรือง 27/05/2563 19,680,267 12,281,633 12,140,000 141,633 1,864,960 1,821,000 43,960 15.18 10.00 20.00 10.00 20.00 19/05/2563 1,850 2,000 340 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (33) ฝายบ้านบวกแต้และอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดความกว้าง 6.90 เมตร ความยาว 24.70 เมตร ความสูง 4.00 เมตร และพื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 11,632,300 3,893,000 7,739,300 โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/03/2563 27/03/2563 27/03/2563 25,499 10/04/2563 25,499 90 15/04/2563 13/07/2563 หจก.ธาราวิวัฒน์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/04/2563 874,704 29/04/2563 874,704 หจก.สยามวีคอน 27/05/2563 537,431 13,935,143 255,000 13,680,143 3,855,075 3,855,075 27.66 10.00 20.00 10.00 20.00 21/07/2563 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (11) แก้มลิงกุดฮี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.333 ลบ.ม. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 24,758,000 23,498,000 1,260,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 20/02/2563 11/03/2563 13/03/2563 11,544,160 31/03/2563 11,544,160 240 15/04/2563 10/12/2563 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 34,494 03/03/2563 34,494 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 27/05/2563 23,272,351 12,593,901 11,544,160 1,049,741 735,251 735,251 5.84 10.00 45.00 10.00 45.00 19/05/2563 488 325 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.85) ปรับปรุงคลองห้วยน้ำคำ ช่วง กม.0+500 กม. 0+700 พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ 940 ตร.ม. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 916,000 916,000 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 7,187 28/01/2563 7,187 บริษัท เฮงเซลล์ แอนด์เซอร์วิส จำกัด 19/03/2563 916,000 916,000 878,318 878,318 95.89 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 49 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.88) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยซัน จำนวน 20 แห่ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,828,000 4,828,000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 19/03/2563 23/03/2563 341,200 10/04/2563 341,200 หจก.สยามวีคอน 10/04/2563 3,982,833 3,982,833 3,892,240 3,892,240 97.73 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 100 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.89) ปรับปรุงทางรับน้ำป่าพร้อมอาคารประกอบคลอง RMC ระหว่างกม.2+000 ถึง กม.7+500 อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จำนวน 10 แห่ง ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,323,000 4,323,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 06/03/2563 13/03/2563 246,729 31/03/2563 246,729 หจก.ชวลิตวัสดุ จำกัด 31/03/2563 660,985 3,554,867 3,554,867 3,433,108 3,433,108 96.57 0.00 100.00 0.00 100.00 21/07/2563 60 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (117) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลกล้วยกว้าง เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 24,865,000 24,250,000 615,000 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 14/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/04/2563 17/04/2563 27/04/2563 28/04/2563 12,890,665 13/05/2563 12,890,665 240 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการเพาะปลูกข้าวไม่สามารถเข้าดำเนินการได้ 07/08/2563 24,298,292 13,041,057 12,890,666 150,391 20,877 20,877 0.16 10.00 0.00 10.00 0.00 ขนาดเล็ก 2,400 2,600 261 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (34) แก้มลิงหนองเสนง-สีไคล(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ปริมาณดินขุด 1.5 ล้านลบ.ม ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 65,100,000 65,100,000 62,866,000 49,702,000 13,164,000 ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/03/2563 18/03/2563 26/03/2563 26/03/2563 23,698,136 10/04/2563 23,698,136 300 17/04/2563 10/02/2564 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/06/2563 1,797,761 22/06/2563 1,797,761 บริษัท เกษตร 5จี จำกัด 25/06/2563 48,662,627 35,426,243 23,698,137 11,728,106 5,762,810 5,762,810 16.27 10.00 15.00 10.00 15.00 21/07/2563 1,600 444 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวาห้วยน้ำคำ ระยะที่ 2 ด้วยพาราแอสฟัสต์คอนกรีต ระยะทาง 1.9 กิโลเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,385,410 9,385,410 9,385,410 9,385,410 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/07/2563 31/07/2563 10/08/2563 11/08/2563 6,704,587 6,704,587 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง 14/08/2563 9,385,410 9,224,000 161,410 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุดลอกหนองชำ และหนองสังข์กัน) งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,862,800 23,862,800 13,589,920 13,589,920 โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2562 15/03/2562 04/04/2562 09/04/2562 13,589,920 30/04/2562 13,589,920 180 14/05/2562 09/11/2562 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 393,679 24/04/2562 393,679 หจก.สยามวีคอน 25/12/2562 20,404,299 5,773,398 5,773,398 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,629,469 1,629,469 11,690,000 11,690,000 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 25/12/2561 15/01/2562 22/01/2562 11,690,000 18/02/2562 11,690,000 210 19/03/2562 14/10/2562 หจก.สมชายรุ่งเรือง 25/12/2562 18,601,856 1,629,469 1,629,469 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,045,599 2,045,599 2,045,599 2,045,599 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2562 03/05/2562 17/05/2562 2,045,599 28/05/2562 2,045,599 หจก.สมงามวัสดุ 25/12/2562 4,472,004 2,045,599 2,045,599 1,731,132 1,731,132 84.63 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.1+360-3+500 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,066,298 6,066,298 6,066,298 6,066,298 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 15/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 01/04/2562 23/04/2562 25/04/2562 6,066,298 16/05/2562 6,066,298 180 13/06/2562 09/12/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด 25/12/2562 9,058,896 6,066,298 6,066,298 6,066,298 6,066,298 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/02/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงินอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 876,512 876,512 1,279,443 1,279,443 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/03/2562 09/04/2562 17/04/2562 1,279,423 22/05/2562 1,279,423 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ธนาประสงค์ 25/12/2562 2,468,413 876,512 876,512 876,512 876,512 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาลำห้วยวะ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 998,660 998,660 998,660 998,660 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 02/12/2562 998,660 998,660 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 04/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,640,300 1,640,300 1,640,300 1,640,300 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2561 17/03/2561 20/03/2561 1,640,300 09/04/2561 1,640,300 120 บริษัท.อี.เอ็ม.เทควิศวกรรม จำกัด 27/02/2563 3,273,515 1,640,300 1,640,300 590,508 590,508 36.00 0.00 40.00 0.00 40.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วย ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,325,224 1,668,537 1,668,537 1,668,537 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2561 15/08/2561 24/08/2561 11,325,224 11/09/2561 11,325,224 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2561 247,140 23/03/2561 247,140 หจก.วิมลรัตน์ (1994) 27/02/2563 18,294,294 1,668,537 1,668,537 1,668,537 1,668,537 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำคำ-คูซอด ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,532,465 8,532,465 7,345,695 7,345,695 น้ำคำ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2561 11/05/2561 04/06/2561 7,345,695 21/06/2561 7,345,695 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 19,980 23/03/2561 19,980 หจก.สมชายรุ่งเรืองปิโตรเลียม 27/02/2563 11,562,000 8,532,465 8,532,465 8,532,465 8,532,465 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 879,540 879,540 879,540 879,540 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 134,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)