ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 19:13:46]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.1.191) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,512,000 3,512,000 3,512,000 3,512,000 โพธิ์ ้เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 117,973 03/12/2561 117,973 หจก.ธงชัยปิโตรเลี่ยม 12/02/2562 3,512,000 3,512,000 2,877,166 2,877,166 81.92 10.00 100.00 10.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.1.204) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 897,000 897,000 897,000 897,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2562 79,038 22/02/2562 79,038 หจก.ธงชัยปิโตรเลียม 18/04/2562 897,000 897,000 749,991 749,991 83.61 10.00 100.00 10.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3.61) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 139,583 04/03/2562 139,583 หจก.ธงชัยปิโตรเลียม 18/04/2562 850,000 850,000 742,423 742,423 87.34 10.00 100.00 10.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.24) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา และส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 512,000 08/03/2562 512,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 1,387,412 1,387,412 1,342,126 1,342,126 96.74 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.25) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 493,302 11/12/2561 493,302 หจก.สมชายรุ่งเรือง 12/02/2562 967,000 967,000 966,818 966,818 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.35) เพิ่มประสิทธิภาพฝายจุดเขียน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,900,000 9,900,000 9,900,000 2,062,000 7,838,000 โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 29/11/2561 04/12/2561 764,132 10/01/2562 764,132 90 28/02/2562 28/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือสถาปัตย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 2,324,995 20/12/2561 2,324,995 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 08/07/2562 2,034,937 6,531,340 764,132 5,767,208 5,987,401 764,132 5,223,269 91.67 10.00 100.00 10.00 100.00 14/05/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.143) ซ่อมแซมฝายจุดเขียน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 22/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 752,436 29/11/2561 752,436 หจก.สมชายรุ่งเรือง 11/06/2562 1,171,563 1,171,563 1,107,547 1,107,547 94.54 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.144) ซ่อมแซมฝายห้วยตามอญ พร้อมอาคารประกอบ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 890,000 890,000 890,000 489,000 401,000 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 232,080 28/09/2561 232,080 หจก.สมชายรุ่งเรือง 22/10/2561 874,000 489,000 385,000 384,907 384,907 44.04 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.145) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเล้า (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 181,629 19/09/2561 181,629 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 22/10/2561 859,000 859,000 850,184 850,184 98.97 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.146) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านซับพนมพะโน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 197,418 19/09/2561 197,418 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 22/10/2561 477,100 477,100 476,881 476,881 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.147) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 427,030 28/09/2561 427,030 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 22/10/2561 649,000 649,000 648,248 648,248 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยซัน ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,720,000 80,000 โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2562 18/01/2562 23/01/2562 1,746,711 18/02/2562 1,746,711 120 22/05/2562 18/09/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2562 1,781,646 1,746,712 34,934 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหัวงานและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.580 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,470,000 4,470,000 4,470,000 4,340,000 130,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 08/03/2562 11/03/2562 2,985,469 09/04/2562 2,985,469 120 16/05/2562 12/09/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2562 3,045,179 2,985,469 59,710 59,513 59,513 1.95 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.192 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 660,000 660,000 660,000 641,000 19,000 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2562 21/03/2562 22/03/2562 599,004 25/04/2562 599,004 60 28/05/2562 26/07/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 15/07/2562 610,985 599,005 11,980 11,937 11,937 1.95 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.375 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,506,000 1,506,000 1,506,000 1,463,000 43,000 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 08/03/2562 11/03/2562 1,099,041 09/04/2562 1,099,041 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 63,953 20/11/2561 63,953 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานประเภทใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการออกแบบส่วนผสมต้องมีการประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญเพื่อออกแบบซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ติดขัด 15/07/2562 1,121,022 1,099,041 21,981 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำหนองสิ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.685 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,370,000 5,370,000 5,370,000 5,214,000 156,000 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/01/2562 22/01/2562 25/01/2562 3,689,151 18/02/2562 3,689,151 120 15/03/2562 12/07/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 26/06/2562 4,289,149 3,762,952 3,689,152 73,800 3,689,151 3,689,151 98.04 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.954 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 11/03/2562 12/03/2562 2,199,002 09/04/2562 2,199,002 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 26/06/2562 3,160,061 2,242,982 2,199,002 43,980 43,912 43,912 1.96 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวถนนหัวงานและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.141 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,912,000 3,912,000 3,912,000 3,798,000 114,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/02/2562 05/03/2562 07/03/2562 2,599,124 09/04/2562 2,599,124 120 28/05/2562 24/09/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานประเภทใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการออกแบบส่วนผสมต้องมีการประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญเพื่อออกแบบซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ติดขัด 26/06/2562 3,715,321 2,651,106 2,599,124 51,982 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยโอตาลัต ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.315 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,049,000 31,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2562 04/03/2562 05/03/2562 789,005 09/04/2562 789,005 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 26/06/2562 1,014,147 804,785 789,005 15,780 15,660 15,660 1.95 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหัวงานและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.498 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,509,000 1,509,000 1,710,000 1,660,000 50,000 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2562 06/03/2562 07/03/2562 1,173,420 09/04/2562 1,173,420 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานประเภทใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการออกแบบส่วนผสมต้องมีการประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญเพื่อออกแบบซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ติดขัด 15/07/2562 1,196,806 1,173,420 23,386 23,387 23,387 1.95 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2562 17/01/2562 22/01/2562 1,258,944 18/02/2562 1,258,944 90 22/05/2562 19/08/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 26/06/2562 1,836,213 1,284,123 1,258,944 25,179 1,269,070 1,258,944 10,126 98.83 0.00 50.00 0.00 50.00 06/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.850 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,651,000 49,000 หมากเขียบ เมือง ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2561 28/12/2561 04/01/2562 1,089,085 25/01/2562 1,089,085 90 22/05/2562 19/08/2562 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานประเภทใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการออกแบบส่วนผสมต้องมีการประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญเพื่อออกแบบซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ติดขัด 26/06/2562 1,545,496 1,110,867 1,089,085 21,782 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,248,000 752,000 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 25/12/2561 15/01/2562 22/01/2562 11,690,000 18/02/2562 11,690,000 210 19/03/2562 14/10/2562 หจก.สมชายรุ่งเรือง 08/07/2562 18,601,856 11,923,800 11,690,000 233,800 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 02/07/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 595 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 ภูผาหมอก กันทลักษณ์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 12/12/2561 06/01/2562 08/01/2562 13,296,865 06/02/2562 13,296,865 210 04/04/2562 30/10/2562 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง ติดปัญหาอื่นๆ 08/07/2562 24,295,415 13,695,765 13,296,865 398,900 13,693,985 13,296,865 397,120 99.99 0.00 70.00 0.00 70.00 16/07/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 298 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.77) ระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,800,000 9,800,000 9,800,000 3,920,000 5,880,000 หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 10/04/2562 17/04/2562 1,939,665 22/04/2562 1,939,665 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 884,226 25/09/2561 884,226 หจก.สมชายรุ่งเรือง 16/05/2562 4,434,774 6,871,887 1,939,665 4,932,222 6,126,737 1,939,665 4,187,072 89.16 10.00 100.00 10.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 264,600 264,600 264,600 264,600 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 01/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 04/01/2562 19/04/2562 36,379 36,379 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1197) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฐานเขื่อนห้วยทา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 310,091 24/10/2561 310,091 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 29/10/2561 705,894 705,894 705,894 705,894 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1198) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนคลองฝั่งซ้าย กม.7+000-14+500 พร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 104,115 19/09/2561 104,115 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 29/10/2561 940,000 940,000 877,927 877,927 93.40 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1199) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 707,000 707,000 707,000 707,000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 417,023 20/09/2561 417,023 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 29/10/2561 675,000 675,000 674,862 674,862 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1200) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายเป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 494,982 27/11/2561 494,982 หจก.สมชายรุ่งเรือง 04/12/2561 1,861,000 1,861,000 1,715,389 1,715,389 92.18 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1201) ซ่อมแซมอาคารอาคารรับน้ำป่าและขุดอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 384,512 21/09/2561 384,512 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 1,413,000 1,413,000 1,356,697 1,356,697 96.02 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1202) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 104,938 21/09/2561 104,938 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 478,000 478,000 295,360 295,360 61.79 0.00 70.00 0.00 70.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1203) ซ่อมแซมฝายห้วยทับทัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 713,997 11/01/2562 713,997 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 1,010,342 1,010,342 978,695 978,695 96.87 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1204) ซ่อมแซม FTO คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 263,199 07/11/2561 263,199 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 825,000 825,000 799,386 799,386 96.90 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1205) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝั่งขวาเป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 494,982 27/11/2561 494,982 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 1,524,786 1,524,786 1,657,239 1,657,239 108.69 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1206) ซ่อมแซมหินเรียง แก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 368,124 20/09/2561 368,124 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 764,000 764,000 729,382 729,382 95.47 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1207) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ช่วง กม.0+000 ถึง 1+500 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 49,802 21/09/2561 49,802 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 333,792 333,792 317,633 317,633 95.16 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1208) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 253,305 28/09/2561 253,305 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/11/2561 954,000 954,000 899,216 899,216 94.26 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1209) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยซัน จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 356,000 356,000 356,000 356,000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 61,912 19/09/2561 61,912 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 340,000 340,000 323,502 323,502 95.15 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1210) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนคลองฝั่งขวา กม.0+500-10+000 พร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 955,000 955,000 955,000 955,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 104,115 24/09/2561 104,115 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 912,000 912,000 852,690 852,690 93.50 0.00 100.00 0.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1211) ซ่อมแซมอาคารอาคารรับน้ำป่าและขุดอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 370,948 20/09/2561 370,948 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 1,384,000 1,384,000 1,065,172 1,065,172 76.96 0.00 80.00 0.00 80.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1212) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเล้า(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 106,391 20/09/2561 106,391 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 478,000 478,000 295,457 295,457 61.81 0.00 70.00 0.00 70.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1213) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู กม. 0+000 ถึง 3+440 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 335,019 24/09/2561 335,019 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/11/2561 1,526,700 1,526,700 1,029,126 1,029,126 67.41 0.00 70.00 0.00 70.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1214) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 52,724 19/09/2561 52,724 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/11/2561 306,000 306,000 298,112 298,112 97.42 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1215) ซ่อมแซมฝายบ้านพะเนา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 689,200 25/09/2561 689,200 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 11/06/2562 1,112,807 1,112,807 1,010,303 1,010,303 90.79 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1216) ซ่อมแซม FTO คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 263,842 20/09/2561 263,842 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/11/2561 805,000 805,000 522,412 522,412 64.90 0.00 70.00 0.00 70.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1217) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 489,900 27/09/2561 489,900 หจก.สมชายรุ่งเรือง 02/11/2561 1,431,000 1,431,000 1,377,182 1,377,182 96.24 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1218) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู กม. 0+000 ถึง 3+660 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 313,966 21/09/2561 313,966 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/11/2561 1,526,600 1,526,600 1,250,102 1,250,102 81.89 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1219) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตและคันคลอง คลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 294,528 27/09/2561 294,528 หจก.สมชายรุ่งเรือง 07/11/2561 1,326,000 1,326,000 1,290,170 1,290,170 97.30 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1220) ซ่อมแซม.สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 632,600 29/10/2561 632,600 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ 10/01/2562 1,219,973 1,219,973 1,202,402 1,202,402 98.56 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1221) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 285,000 285,000 285,000 285,000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 37,343 24/09/2561 37,343 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 08/11/2561 272,971 272,971 272,809 272,809 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1222) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองฝั่งซ้าย กม.14+500-19+500 พร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 104,743 24/09/2561 104,743 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 08/11/2561 940,000 940,000 886,929 886,929 94.35 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1223) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู กม. 3+500 ถึง 6+500 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 264,270 24/09/2561 264,270 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 08/11/2561 1,431,200 1,431,200 1,271,120 1,271,120 88.81 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1224) ซ่อมแซมฝายบ้านแข้ (ทุ่งสว่าง) โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 880,000 25/09/2561 880,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 11/06/2562 1,231,929 1,231,929 1,142,596 1,142,596 92.75 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1225) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลอง กม.0+000 - 2+500 อ่างเก็บน้ำหนองสอางค์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 1,800,000 1,800,000 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 87,603 21/09/2561 87,603 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 849,000 849,000 806,108 806,108 94.95 0.00 100.00 0.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1226) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตและคันคลอง คลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 314,496 27/09/2561 314,496 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 1,393,000 1,393,000 1,294,614 1,294,614 92.94 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1227) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 121,458 19/09/2561 121,458 หจก.สมชายรุ่งเรือง 08/11/2561 1,431,000 1,431,000 1,282,132 1,282,132 89.60 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1228) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองฝั่งซ้าย กม.23+000-27+600 พร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 165,778 28/09/2561 165,778 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 08/11/2561 1,575,000 1,575,000 1,164,148 1,164,148 73.91 0.00 80.00 0.00 80.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.172.49) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยซัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 19/09/2561 ยกเลิกรายการงาน ยกเลิกแผนงานเนื่องจากมีหน่วยงานอื่นเข้ามาดำเนินการแล้ว ทำการยกเลิกโครงการเรียบร้อย 21/06/2562 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.172.50) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยวะ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 10/04/2562 17/04/2562 998,660 22/05/2562 998,660 90 หจก.นีโมครับ 08/07/2562 3,192,309 998,660 998,660 0.00 10.00 100.00 10.00 100.00 21/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.172.51) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยปูน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 บึงมะลู กันทลักษ์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/03/2562 09/04/2562 17/04/2562 839,944 17/05/2562 839,944 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ 08/07/2562 2,912,927 849,744 849,744 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.174.22) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,426,000 74,000 ภูเงิน กันทลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/03/2562 09/04/2562 17/04/2562 1,279,423 22/05/2562 1,279,423 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ธนาประสงค์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 08/07/2562 2,468,413 1,279,443 1,279,443 -0 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 09/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.21.1) ระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำวายสิบสอง (ปชด) เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลบึงมะลู ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,800,000 9,800,000 9,800,000 3,864,000 5,936,000 เสาธงชัย กันทลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2561 23/11/2561 28/11/2561 1,687,912 14/11/2561 1,687,912 180 05/02/2562 03/08/2562 หจก.ธนาประสงค์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 08/10/2561 5,686,638 09/11/2561 5,686,638 หจก.สมชายรุ่งเรือง 08/07/2562 3,925,628 6,408,117 1,687,912 4,720,205 2,954,625 2,954,625 46.11 10.00 70.00 10.00 70.00 28/05/2562 ขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 500 98 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.5) แก้มลิงจานใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 3,711,000 4,289,000 จานใหญ่ กันทลักษ์ ศรีสะเกษ 06/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2561 24/12/2561 27/12/2561 907,692 30/01/2562 907,692 90 21/02/2562 21/05/2562 บริษัท บุญสมพงษ์วิศวกรรม จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2562 06/03/2562 07/03/2562 3,933,370 25/03/2562 3,933,370 หจก.สมชายรุ่งเรือง 08/07/2562 1,346,900 4,868,293 907,693 3,960,600 4,050,084 907,692 3,142,392 83.19 10.00 100.00 10.00 100.00 04/06/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 416 323 0.1
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,482,637 4,482,637 4,482,637 4,482,637 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2562 03/05/2562 17/05/2562 2,045,599 28/05/2562 2,045,599 หจก.สมงามวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ มีน้ำท่วมในพื้นที่ ประกอบกับเกษตรกรทำนายังไม่ได้เก็บเกี่ยว สั่งชะลองาน 09/07/2562 4,472,004 2,106,967 2,106,967 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.1+360-3+500 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,356,400 9,356,400 9,356,400 9,356,400 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 15/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 01/04/2562 23/04/2562 25/04/2562 6,066,298 16/05/2562 6,066,298 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากได้รับงบประมาณกลับมาล่าช้า จึงทำให้สามารถลงนามในสัญญาช่วงเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้การดำเนินการล่าช้า ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงาน 09/07/2562 9,058,896 6,248,287 6,248,287 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 09/07/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำ คลองสาย LMC กม.0+000ถึง กม.5+000อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 613,008 613,008 613,008 613,008 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 55,463 24/04/2562 55,463 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 613,008 613,008 611,488 611,488 99.75 30.00 100.00 30.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 - 1+700 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 718,008 718,008 718,008 718,008 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 168,679 01/05/2562 168,679 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 718,008 718,008 717,782 717,782 99.97 30.00 100.00 30.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC กม. 3+000 - กม. 4+000 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 582,001 582,001 582,001 582,001 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 70,285 01/05/2562 70,285 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 581,909 581,909 581,909 581,909 100.00 30.00 100.00 30.00 100.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมจุดพร่องน้ำฉุกเฉิกลงลำห้วยเดิมคลองส่งน้ำคลองสาย LMC กม.1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 235,006 235,006 235,006 235,006 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 74,716 24/04/2562 74,716 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 20/05/2562 235,006 235,006 233,187 233,187 99.23 30.00 100.00 30.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมจุดพร่องน้ำฉุกเฉิกลงลำห้วยเดิมคลองส่งน้ำคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 235,006 235,006 235,006 235,006 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 74,706 24/04/2562 74,706 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 20/05/2562 235,006 235,006 231,128 231,128 98.35 30.00 100.00 30.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมถนนคันคลอง และท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยทา จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 463,030 463,030 463,030 463,030 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 141,525 23/04/2562 141,525 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 20/05/2562 462,779 462,779 462,779 462,779 100.00 30.00 100.00 30.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 685,007 685,007 685,007 685,007 ภูเงิน กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 421,638 01/05/2562 421,638 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 685,007 685,007 11,976 11,976 1.75 30.00 100.00 30.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 727,008 727,008 727,008 727,008 ภูเงิน กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 294,104 01/05/2562 294,104 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 727,008 727,008 18,994 18,994 2.61 30.00 100.00 30.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมทางลำเลียงคลองส่งน้ำสาย RMC จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 533,023 533,023 533,023 533,023 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 273,750 26/04/2562 273,750 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 533,023 533,023 15,986 15,986 3.00 30.00 100.00 30.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมรางรับน้ำป่า 2 จุดคลองส่งน้ำคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 112,016 112,016 112,016 112,016 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 23,660 24/04/2562 23,660 หจก.สมชายรุ่งเรือง 11/06/2562 112,016 112,016 50,525 50,525 45.10 30.00 50.00 30.00 50.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกอกแก้ว ติดตามสถานะการถ่ายโอน จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,399,009 1,399,009 1,399,009 1,399,009 หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/06/2562 205,731 10/06/2562 205,731 60 20/06/2562 18/08/2562 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/05/2562 498,783 03/05/2562 498,783 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 14/08/2562 206,804 1,399,009 1,399,009 972,075 972,075 69.48 30.00 70.00 30.00 70.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโง้ง จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 911,005 911,005 911,005 911,005 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/06/2562 79,778 10/06/2562 79,778 60 20/06/2562 18/08/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/05/2562 499,036 03/05/2562 499,036 หจก.สมชายรุ่งเรือง 14/08/2562 500,027 911,005 911,005 732,809 732,809 80.44 30.00 100.00 30.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมอาคาร Wasteway พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 787,001 787,001 787,001 787,001 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 177,619 24/04/2562 177,619 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 20/05/2562 787,001 787,001 224,069 224,069 28.47 30.00 30.00 30.00 30.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ฝายบ้านโต่ง งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,881,000 10,881,000 ศรีสะเกษ 1,707,000 1,707,000 9,078,800 9,078,800 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 30/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุดลอกหนองชำ และหนองสังข์กัน) อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 24,203,000 24,203,000 16,074,560 13,589,920 2,484,640 โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2562 15/03/2562 04/04/2562 09/04/2562 13,589,920 30/04/2562 13,589,920 180 14/05/2562 09/11/2562 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 393,679 24/04/2562 393,679 หจก.สยามวีคอน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/07/2562 20,404,299 23,862,800 13,589,920 10,272,880 1,592,956 1,592,956 6.68 10.00 70.00 10.00 70.00 16/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการราษีไศล งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,783,082 13,783,082 13,783,082 13,783,082 13,783,082 13,783,082 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ผักไหม จ.ศก149 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,832,290 13,832,290 13,832,290 13,832,290 ผักไหม ศรีสะเกษ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 21/06/2562 13,832,290 13,832,290 13,832,290 13,832,290 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ แก้มลิงร่องแวด จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 1,019,076 1,019,076 1,019,076 1,019,076 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลาตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,899,191 9,899,191 9,899,191 9,899,191 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 25/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2562 22,645 09/05/2562 22,645 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/06/2562 6,669,423 9,899,191 9,899,191 9,899,191 9,899,191 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโศกขามป้อม อันเนี่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,425,596 3,425,596 3,425,596 3,425,596 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2561 31/08/2561 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 435,240 13/11/2560 435,240 รุ่งอรุณคอนกรีต 21/06/2562 5,445,529 3,425,596 3,425,596 3,425,596 3,425,596 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านมะขาม พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,886,840 1,886,840 1,886,840 1,886,840 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/05/2561 01/06/2561 08/06/2561 2,450,000 08/12/2560 2,450,000 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/12/2560 638,000 26/12/2560 638,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/06/2562 5,260,714 1,886,840 1,886,840 1,886,840 1,886,840 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก หนองบัวดงและหนองเม็ก ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 8,057,575 8,057,575 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/05/2561 01/06/2561 18/06/2561 21/06/2561 6,099,196 11/07/2561 6,099,196 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2561 726,740 20/03/2561 726,740 ท่าทรายรุ่งอรุณ 01/05/2562 6,123,886 8,021,541 6,099,196 1,922,345 8,017,730 6,099,196 1,918,534 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านปรือคัน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 4,215,065 4,215,065 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2561 05/04/2561 10/04/2561 2,067,950 18/05/2561 2,067,950 บริษัท อี.เอ็ม.เทควิศวกรรมไทย จำกัด 01/05/2562 4,546,987 4,215,065 2,067,950 2,147,115 4,215,054 2,147,104 2,067,950 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูมิซรอล (ห้วยตาเงิด) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 4,241,183 4,241,183 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/05/2561 06/06/2561 08/06/2561 1,799,880 26/06/2561 1,799,880 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2561 551,370 06/03/2561 551,370 หจก.สยามวีคอน 01/05/2562 2,983,195 4,144,466 1,799,880 2,344,586 4,143,859 1,799,880 2,343,979 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,640,300 1,640,300 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2561 19/03/2561 20/03/2561 1,640,300 09/04/2561 1,640,300 120 บริษัท อี.เอ็ม.เทควิศวกรรมไทย จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากจุดดำเนินการเป็นพื้นที่ทับซ้อน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ ทำการแก้ไขแบบและแก้ไขสัญญาใหม่ 01/05/2562 3,273,515 1,640,300 1,640,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,046,026 1,046,026 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2561 14/03/2561 19/03/2561 1,001,009 28/03/2561 1,001,009 90 บริษัท อี.เอ็ม.เทควิศวกรรมไทย จำกัด ยกเลิกรายการงาน พื้นที่มีน้ำตลอดปีทำให้ไม่สามารถขุดลอกได้ ทำการยกเลิกโครงการเรียบร้อยแล้ว 01/05/2562 1,955,260 1,046,026 1,046,026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 537,728 537,728 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2561 15/03/2561 19/03/2561 1,005,433 28/03/2561 1,005,433 90 บริษัท อี.เอ็ม.เทควิศวกรรมไทย จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า ติดตามและเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 06/06/2562 1,942,497 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยดินดาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 925,680 925,680 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2561 14/03/2561 19/03/2561 925,680 09/04/2561 925,680 120 หจก.ธนาประสงค์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 02/05/2562 2,004,000 953,381 925,680 27,701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 3,543,200 3,543,200 ผักไหม พยุห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/05/2561 18/04/2561 04/05/2561 09/05/2561 3,440,000 06/06/2561 3,440,000 120 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2561 18,640 09/04/2561 18,640 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 5,410,810 3,543,200 3,440,000 103,200 3,542,479 3,440,000 102,479 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ แก้มลิงบ้านกระถุน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 18,606,191 18,606,191 ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2561 01/08/2561 21/08/2561 27/08/2561 6,936,838 11/09/2561 6,936,838 บุษยาการก่อสร้างจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2561 925,680 28/03/2561 925,680 หจก.ธนาประสงค์ 02/05/2562 13,916,470 8,523,753 6,936,838 1,586,914 7,995,288 6,936,838 1,058,450 93.80 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วย ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 23,445,931 23,445,931 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2561 15/08/2561 24/08/2561 11,325,224 11,325,224 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 247,140 23/03/2561 247,140 หจก.วิมลรัตน์(1994) 02/05/2562 18,294,294 18,151,501 11,325,224 6,826,277 6,221,898 6,221,898 34.28 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 13,199,092 13,199,092 น้ำคำ เมือง ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2561 12/03/2561 29/03/2561 04/04/2561 11,582,600 18/05/2561 11,582,600 180 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2561 350,658 13/02/2561 350,658 หจก.รุ่งอรุณราษีโยธา 02/05/2562 17,121,581 13,065,624 11,582,600 1,483,023 1,476,599 1,476,599 11.30 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,639,045 16,639,045 ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 16/05/2561 05/06/2561 02/07/2561 11,391,999 13/07/2561 11,391,999 หจก.ฟปเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/05/2561 620,994 06/06/2561 620,994 หจก.สมชายรุ่งเรือง 02/05/2562 15,981,322 3,461,436 3,461,436 3,074,235 3,074,235 88.81 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกลำห้วยศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,165,984 2,165,984 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2561 20/03/2561 05/04/2561 10/04/2561 1,599,586 18/05/2561 1,599,586 120 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2561 386,797 20/03/2561 386,797 หจก.สยามวีคอน 02/05/2562 5,326,274 2,165,984 1,599,586 566,399 2,161,346 1,599,586 561,761 99.79 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกลำห้วยติ๊กชู ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 779,243 779,243 ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2561 22/03/2561 26/03/2561 780,000 05/04/2561 780,000 120 18/05/2561 17/05/2561 14/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเกิ่ง เจริญทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2561 728,810 20/03/2561 728,810 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ 02/05/2562 3,282,642 309,750 309,750 309,750 309,750 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอก ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,508,728 2,508,728 โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2561 2,909,912 19/04/2561 2,909,912 หจก.สมชายรุ่งเรือง 02/05/2562 2,229,956 2,229,956 2,229,120 2,229,120 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านขนวน ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 880,641 880,641 ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2561 880,639 02/05/2561 880,639 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 880,639 880,639 880,639 880,639 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ แก้มลิงหนองละลมใหญ่ ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,438,823 4,438,823 ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 47,875 21/11/2560 47,875 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ ยกเลิกรายการงาน ไม่ได้รับงบประมาณค่าน้ำมัน ยกเลิกโครงการเรียบร้อย 02/05/2562 1,498,173 1,498,173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางกุด ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,968,510 11,968,510 หมากเขียบ เมือง ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2561 14/03/2561 02/04/2561 05/04/2561 15,890,679 18/05/2561 15,890,679 180 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง 02/05/2562 23,807,857 11,986,510 11,986,510 11,986,510 11,986,510 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซำขี้เหล็ก เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,197,540 15,197,540 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2561 06/08/2561 24/08/2561 29/08/2561 14,179,365 11/09/2561 14,179,365 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 19,980 23/03/2561 19,980 หจก.สมชายรุ่งเรืองปิโตเลียม 02/05/2562 24,798,821 15,047,601 14,179,365 868,235 15,044,364 14,179,365 864,999 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำคำ-คูซอด ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 18,512,195 18,512,195 น้ำคำ เมือง ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2561 11/05/2561 01/06/2561 7,345,695 21/06/2561 7,345,695 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 19,980 23/03/2561 19,980 หจก.สมชายรุ่งเรืองปิโตเลียม 02/05/2562 11,562,000 17,355,409 7,345,695 10,009,714 8,822,487 8,822,487 50.83 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) สถานีสูบน้ำบ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,487,406 8,487,406 6,520,285 6,520,285 6,520,285 6,520,285 6,503,450 6,503,450 99.74 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,984,747 8,984,747 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2562 03/05/2562 17/05/2562 2,045,599 28/05/2562 2,045,599 หจก.สมงามวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ มีน้ำท่วมในพื้นที่ ประกอบกับเกษตรกรทำนายังไม่ได้เก็บเกี่ยวจึงต้องชะลองาน สั่งชะลองาน 09/07/2562 4,472,004 1,254,975 1,254,975 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,542,519 14,542,519 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 30/04/2561 21/05/2561 23/05/2561 11,165,713 06/06/2561 11,165,713 180 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2561 457,310 30/04/2561 457,310 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 16,986,992 13,933,858 11,165,713 2,768,145 13,933,530 11,165,713 2,767,817 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 13,857,227 13,857,227 สวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 04/05/2561 25/05/2561 30/05/2561 11,490,000 12/06/2561 11,490,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/05/2561 106,990 11/05/2561 106,990 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 18,832,201 13,857,227 11,490,000 2,367,227 13,848,347 11,490,000 2,358,347 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหว้า-ภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,668,154 15,668,154 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 19,980 23/03/2561 19,980 หจก.สมชายรุ่งเรืองปิโตเลียม 02/05/2562 15,668,154 15,061,642 606,512 15,213,384 14,622,941 590,443 97.10 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกคลองอีสานเขียว เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,255,531 1,255,531 ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/02/2561 26/02/2561 12/03/2561 466,574 20/03/2561 466,574 90 01/05/2561 30/05/2561 29/07/2561 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2561 425,452 20/02/2561 425,452 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 1,888,936 847,442 847,442 847,179 847,179 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,120,270 2,120,270 เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 62,701 30/11/2560 62,701 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 233,285 233,285 233,160 233,160 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคันดิน แก้มลิงทุ่งหนองเสนงสีไคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 860,000 860,000 ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/05/2561 17/05/2561 491,000 26/06/2561 491,000 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2561 369,000 21/05/2561 369,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - 30/05/2562 491,011 860,000 860,000 367,056 367,056 42.68 0.00 0.00 0.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.1+360-3+500 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,356,400 9,356,400 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 15/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 01/04/2562 23/04/2562 25/04/2562 6,066,298 16/05/2562 6,066,298 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานประเภทใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการทำให้ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา ตลอดจนการออกแบบส่วนผสมต้องมีการประสานหน่วยงานที่มีความชำนาญเพื่อออกแบบซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 เดือน จึงเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานในส่วนที่ติดปัญกา 09/07/2562 9,058,896 9,356,400 9,356,400 9,356,400 9,356,400 100.00 10.00 0.00 10.00 0.00 09/07/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง