ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 08:27:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.111) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยซัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 4.10 กม. ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 270,000 270,000 270,000 270,000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.112) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 2 กม. ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.113) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 5.00 กม. ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 470 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.161) ปรับปรุงสะพานข้ามฝาย อ่างเก็บน้ำหนองสอางค์ ขนาด 2 X 15.00 ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ ยกเลิกรายการงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วในปี 2561 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.465) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ความยาว 1.50 กม. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 897,000 897,000 897,000 897,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.470) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ พื้นที่ 2,250 ไร่ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,100,000 5,100,000 5,100,000 5,100,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 09/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 415 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.920) กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน พื้นที่ 70 ไร่ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 230,000 230,000 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340 190 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.33) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ภูาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.21) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 147,000 147,000 147,000 147,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2199) ซ่อมแซม FTO คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย พื้นที่ 340 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 146 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2200) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1L-3L-RMC กม.0+000 -1+750 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 730 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2201) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1R-3L-RMC กม.0+000 -2+100 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 930 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 670 156 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2202) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 3L-RMC กม.0+000-2+500 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 950 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2203) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลอง 1R-LMC กม.1+000-3+400 อ่างฯห้วยตาจู พื้นที่ 930 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2204) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยซัน พื้นที่ 1,100 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 770,000 770,000 770,000 770,000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 09/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490 118 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2205) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม. 0+000 - กม. 1+000 ความยาว 1.00 กม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 540 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2206) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า กม. 7+000 - กม. 9+000 พื้นที่ 460 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2207) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000 - 18+047 เป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา พื้นที่ 1,476.00 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 950 233 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2208) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+000 - 21+390 เป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา พื้นที่ 1,467.00 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2209) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายและ ฝั่งขวา เป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู พื้นที่ 1,806.00 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,210,000 1,210,000 1,210,000 1,210,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661 165 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2212) ซ่อมแซมทำนบดิน ลาดด้านท้าย อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู พื้นที่ 100 ตารางเมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 615,000 615,000 615,000 615,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 195 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2213) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2218) ซ่อมแซมฝายบ้านขะยุง พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ 150 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 น้ำอ้อม กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 243 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2219) ซ่อมแซมฝายพะเนา พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ 95 ตร.ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 660,000 660,000 660,000 660,000 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 121 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2220) ซ่อมแซมฝายห้วยทับทัน พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 144 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2223) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1.00 กม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 99 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2228) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า จำนวน 1 แห่ง กม. 2+500 ขนาด 4 x 6 เมตรโครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400 98 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2232) ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ความยาว 15 เมตร โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495 121 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2233) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ขนาด 0.80 ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 163 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2234) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำลำห้วยสาขาสละ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ 300 ตร.ม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 170 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2235) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 220 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.2236) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า จำนวน 4 แห่ง อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 240,000 240,000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3633) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยท้ายอ่างเก็บน้ำโอตาลัต โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 25,000 ลบ.ม. ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3634) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยหน้าฝายบ้านตรอก โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 50,000 ลบ.ม. ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 14/01/2563 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 740 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3727) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 42,500 ลบ.ม. ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 850 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3728) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปริมาณดินขุด 42,500 ลบ.ม. ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4463) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกอกแก้ว ติดตามสถานะการถ่ายโอน จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,399,100 1,399,100 1,399,100 1,399,100 หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ ยกเลิกรายการงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วในปี 2562 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4464) ขุดลอกคลองอีสานเขียว เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 408,100 408,100 408,100 ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 16/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4465) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโง้ง จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 911,100 911,100 911,100 911,100 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ ยกเลิกรายการงาน เนื่องจากได้รับงบประมาณดำเนินการแล้วในปี 2562 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4466) ซ่อมแซมอาคาร Wasteway พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 787,100 787,100 787,100 787,100 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4467) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 727,100 727,100 727,100 727,100 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4468) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 - 1+700 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 718,100 718,100 718,100 718,100 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 146 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4469) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 685,100 685,100 685,100 685,100 กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 146 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4470) ซ่อมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำ คลองสาย LMC กม.0+000ถึง กม.5+000อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 613,100 613,100 613,100 613,100 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 146 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4471) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC กม. 3+000 - กม. 4+000 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 582,100 582,100 582,100 582,100 เมือง ศรีสะเกษ 08/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661 165 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4472) ซ่อมแซมทางลำเลียงคลองส่งน้ำสาย RMC จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 533,100 533,100 533,100 533,100 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 175 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4473) ซ่อมแซมถนนคันคลอง และท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยทา จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 463,100 463,100 463,100 463,100 ขุนหาญ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 160 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4475) ซ่อมแซมจุดพร่องน้ำฉุกเฉิกลงลำห้วยเดิมคลองส่งน้ำคลองสาย LMC กม.1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 235,100 235,100 235,100 235,100 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4476) ซ่อมแซมจุดพร่องน้ำฉุกเฉิกลงลำห้วยเดิมคลองส่งน้ำคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 235,100 235,100 235,100 235,100 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661 165 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.4477) ซ่อมแซมรางรับน้ำป่า 2 จุดคลองส่งน้ำคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 117,100 117,100 117,100 117,100 ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 661 165 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (25) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กซู ความยาว 43.500 กม. โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กซู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,000,000 13,000,000 13,000,000 13,000,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 09/01/2563 09/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองม่วง ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 22,500,000 7,500,000 หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 15/01/2563 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850 2,000 340 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (33) ฝายบ้านบวกแต้และอาคารประกอบพร้อมระบบส่งน้ำ ขนาดความกว้าง 6.90 เมตร ความยาว 24.70 เมตร ความสูง 4.00 เมตร และพื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 โพนยาง วังหิน ศรีสะเกษ 15/01/2563 15/01/2563 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (11) แก้มลิงกุดฮี พร้อมอาคารประกอบ ปริมาณดินขุด 0.333 ลบ.ม. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 18,750,000 6,250,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 488 325 0.4
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.85) ปรับปรุงคลองห้วยน้ำคำ ช่วง กม.0+500 กม. 0+700 พร้อมอาคารประกอบ พื้นที่ 940 ตร.ม. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.86) ปรับปรุงต่อระบบส่งน้ำบ้านหนองแข็ง M-12 ความยาว 1 กม. ตำบลกฤษณา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,000,000 6,000,000 6,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.87) ปรับปรุงท่อลอดถนน ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเสาธงชัย จำนวน 1 แห่ง ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.88) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยซัน จำนวน 20 แห่ง ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 08/01/2563 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.89) ปรับปรุงทางรับน้ำป่าพร้อมอาคารประกอบคลอง RMC ระหว่างกม.2+000 ถึง กม.7+500 อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จำนวน 10 แห่ง ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 07/01/2563 07/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.90) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านหนองฮู ความยาว 0.66 กม. ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 6,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (117) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลกล้วยกว้าง เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 18,750,000 6,250,000 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 14/01/2563 14/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 2,400 2,600 261 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (34) แก้มลิงหนองเสนง-สีไคล(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ปริมาณดินขุด 1.5 ล้านลบ.ม ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 65,100,000 65,100,000 65,100,000 50,100,000 15,000,000 ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 15/01/2563 15/01/2563 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600 444 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุดลอกหนองชำ และหนองสังข์กัน) งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,862,800 23,862,800 13,589,920 13,589,920 โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2562 15/03/2562 04/04/2562 09/04/2562 13,589,920 30/04/2562 13,589,920 180 14/05/2562 09/11/2562 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 393,679 24/04/2562 393,679 หจก.สยามวีคอน ติดปัญหาอื่นๆ เรื่องแนวเขตของที่ดินทับซ้อนในวันที่17ธันวาคม 2562 จะมีเจ้าหน้าที่มารังวัดเขต ออกแนวรังวัดเขต 25/12/2562 20,404,299 13,589,920 13,589,920 0.00 0.00 65.00 0.00 65.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาทอำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,629,469 1,629,469 11,690,000 11,690,000 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 25/12/2561 15/01/2562 22/01/2562 11,690,000 18/02/2562 11,690,000 210 19/03/2562 14/10/2562 หจก.สมชายรุ่งเรือง 25/12/2562 18,601,856 11,690,000 11,690,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,045,599 2,045,599 2,045,599 2,045,599 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2562 03/05/2562 17/05/2562 2,045,599 28/05/2562 2,045,599 หจก.สมงามวัสดุ 25/12/2562 4,472,004 2,045,599 2,045,599 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.1+360-3+500 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,066,298 6,066,298 6,066,298 6,066,298 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 15/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 01/04/2562 23/04/2562 25/04/2562 6,066,298 16/05/2562 6,066,298 180 13/06/2562 09/12/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด 25/12/2562 9,058,896 6,066,298 6,066,298 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงินอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 876,512 876,512 1,279,443 1,279,443 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/03/2562 09/04/2562 17/04/2562 1,279,423 22/05/2562 1,279,423 90 28/05/2562 25/08/2562 หจก.ธนาประสงค์ 25/12/2562 2,468,413 1,279,443 1,279,443 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาลำห้วยวะ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 998,660 998,660 998,660 998,660 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 02/12/2562 998,660 998,660 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,640,300 1,640,300 1,640,300 1,640,300 1,640,300 1,640,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วย ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,325,224 1,668,537 1,668,537 1,668,537 1,668,537 1,668,537 1,668,537 1,668,537 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำคำ-คูซอด ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,532,465 8,532,465 7,345,695 7,345,695 7,345,695 7,345,695 7,345,695 7,345,695 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 134,000 134,000 134,000 134,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานศรีสะเกษ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 75,000 75,000 75,000 75,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 6 ครั้ง