ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 00:22:07]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.1.191) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,512,000 3,512,000 3,512,000 3,512,000 โพธิ์ ้เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 117,973 03/12/2561 117,973 หจก.ธงชัยปิโตรเลี่ยม 12/02/2562 3,512,000 3,512,000 2,356,132 2,356,132 67.09 10.00 70.00 10.00 70.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.1.204) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 897,000 897,000 897,000 897,000 โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2562 79,038 22/02/2562 79,038 หจก.ธงชัยปิโตรเลียม 18/04/2562 897,000 897,000 749,991 749,991 83.61 10.00 90.00 10.00 90.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.3.61) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 139,583 04/03/2562 139,583 หจก.ธงชัยปิโตรเลียม 18/04/2562 850,000 850,000 580,082 580,082 68.24 10.00 70.00 10.00 70.00 07/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.24) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบประปา และส่วนประกอบอื่น อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,720,000 1,720,000 1,720,000 1,720,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 512,000 08/03/2562 512,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 1,387,412 1,387,412 1,305,964 1,305,964 94.13 10.00 95.00 10.00 95.00 07/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.25) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า .โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 493,302 11/12/2561 493,302 หจก.สมชายรุ่งเรือง 12/02/2562 967,000 967,000 936,405 936,405 96.84 10.00 100.00 10.00 100.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.35) เพิ่มประสิทธิภาพฝายจุดเขียน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,900,000 9,900,000 9,900,000 2,062,000 7,838,000 โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 29/11/2561 04/12/2561 764,132 10/01/2562 764,132 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสือสถาปัตย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 2,324,995 20/12/2561 2,324,995 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 15/01/2562 2,034,937 6,531,340 764,132 5,767,208 4,601,458 764,132 3,837,327 70.45 10.00 100.00 10.00 100.00 14/05/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.143) ซ่อมแซมฝายจุดเขียน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โนนสำราญ กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 22/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 752,436 29/11/2561 752,436 หจก.สมชายรุ่งเรือง 11/06/2562 1,171,563 1,171,563 903,252 903,252 77.10 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.144) ซ่อมแซมฝายห้วยตามอญ พร้อมอาคารประกอบ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 890,000 890,000 890,000 489,000 401,000 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 232,080 28/09/2561 232,080 หจก.สมชายรุ่งเรือง 22/10/2561 874,000 489,000 385,000 353,315 353,315 40.43 0.00 95.00 0.00 95.00 15/01/2562 โครงการศึกษา สำรวจออกแบบ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.145) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเล้า (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 181,629 19/09/2561 181,629 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 22/10/2561 859,000 859,000 843,382 843,382 98.18 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.146) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านซับพนมพะโน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 197,418 19/09/2561 197,418 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 22/10/2561 477,100 477,100 475,921 475,921 99.75 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.147) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 427,030 28/09/2561 427,030 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 22/10/2561 649,000 649,000 635,262 635,262 97.88 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยซัน ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,720,000 80,000 โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2562 18/01/2562 23/01/2562 1,746,711 18/02/2562 1,746,711 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 2,579,586 1,781,646 1,746,712 34,934 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหัวงานและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.580 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,470,000 4,470,000 4,470,000 4,340,000 130,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 08/03/2562 11/03/2562 2,985,469 09/04/2562 2,985,469 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 18/04/2562 4,342,178 3,045,179 2,985,469 59,710 18,251 18,251 0.60 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.192 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 660,000 660,000 660,000 641,000 19,000 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2562 21/03/2562 22/03/2562 599,004 25/04/2562 599,004 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง 29/04/2562 619,892 610,985 599,005 11,980 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยด่านไอ ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.375 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,506,000 1,506,000 1,506,000 1,463,000 43,000 ละลาย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 08/03/2562 11/03/2562 1,099,041 09/04/2562 1,099,041 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 63,953 20/11/2561 63,953 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ 18/04/2562 1,407,819 1,121,022 1,099,041 21,981 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำหนองสิ ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.685 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,370,000 5,370,000 5,370,000 5,214,000 156,000 สิ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/01/2562 22/01/2562 25/01/2562 3,689,151 18/02/2562 3,689,151 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง 25/02/2562 4,289,149 3,762,952 3,689,152 73,800 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.954 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2562 11/03/2562 12/03/2562 2,199,002 09/04/2562 2,199,002 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง 18/04/2562 3,160,061 2,242,982 2,199,002 43,980 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวถนนหัวงานและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.141 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,912,000 3,912,000 3,912,000 3,798,000 114,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/02/2562 05/03/2562 07/03/2562 2,599,124 09/04/2562 2,599,124 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง 18/04/2562 3,715,321 2,651,106 2,599,124 51,982 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยโอตาลัต ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.315 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,080,000 1,080,000 1,080,000 1,049,000 31,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2562 04/03/2562 05/03/2562 789,005 09/04/2562 789,005 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง 18/04/2562 1,014,147 804,785 789,005 15,780 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณหัวงานและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขนุน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.498 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,509,000 1,509,000 1,710,000 1,660,000 50,000 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2562 06/03/2562 07/03/2562 1,173,420 09/04/2562 1,173,420 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 18/04/2562 1,681,165 1,196,888 1,173,420 23,468 12,637 12,637 1.06 10.00 60.00 10.00 60.00 04/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 1.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 หนองครก เมือง ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/01/2562 17/01/2562 22/01/2562 1,258,944 18/02/2562 1,258,944 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง 18/04/2562 1,836,213 1,284,123 1,258,944 25,179 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทำนบดินและหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 0.850 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,651,000 49,000 หมากเขียบ เมือง ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2561 28/12/2561 04/01/2562 1,089,085 25/01/2562 1,089,085 หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพรพิสัยก่อสร้าง 21/03/2562 1,545,496 1,110,867 1,089,085 21,782 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,248,000 752,000 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 25/12/2561 15/01/2562 22/01/2562 11,690,000 18/02/2562 11,690,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง 03/04/2562 18,601,856 11,923,800 11,690,000 233,800 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 21/05/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 595 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำห้วยด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 ภูผาหมอก กันทลักษณ์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 12/12/2561 06/01/2562 08/01/2562 13,296,865 06/02/2562 13,296,865 หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง 21/03/2562 24,295,415 13,695,765 13,296,865 398,900 154,106 154,106 1.13 0.00 0.00 0.00 0.00 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 298 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.77) ระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,800,000 9,800,000 9,800,000 3,920,000 5,880,000 หนองฮาง เบญจลักษ์ ศรีสะเกษ 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 10/04/2562 17/04/2562 1,939,665 22/04/2562 1,939,665 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 884,226 25/09/2561 884,226 หจก.สมชายรุ่งเรือง 16/05/2562 4,434,774 6,871,887 1,939,665 4,932,222 3,843,313 3,843,313 55.93 10.00 80.00 10.00 80.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 450 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.134) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 264,600 264,600 264,600 264,600 เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 01/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 04/01/2562 19/04/2562 36,379 36,379 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1197) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฐานเขื่อนห้วยทา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 310,091 24/10/2561 310,091 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 29/10/2561 706,000 706,000 685,907 685,907 97.15 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1198) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตและขุดลอกตะกอนคลองฝั่งซ้าย กม.7+000-14+500 พร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 104,115 19/09/2561 104,115 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 29/10/2561 940,000 940,000 877,927 877,927 93.40 0.00 95.00 0.00 95.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1199) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 707,000 707,000 707,000 707,000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 417,023 20/09/2561 417,023 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 29/10/2561 675,000 675,000 663,669 663,669 98.32 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1200) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายเป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 494,982 27/11/2561 494,982 หจก.สมชายรุ่งเรือง 04/12/2561 1,861,000 1,861,000 1,634,330 1,634,330 87.82 0.00 90.00 0.00 90.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1201) ซ่อมแซมอาคารอาคารรับน้ำป่าและขุดอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,480,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 384,512 21/09/2561 384,512 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 1,413,000 1,413,000 1,332,977 1,332,977 94.34 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1202) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้วยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 104,938 21/09/2561 104,938 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 478,000 478,000 282,362 282,362 59.07 0.00 70.00 0.00 70.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1203) ซ่อมแซมฝายห้วยทับทัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 713,997 11/01/2562 713,997 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 1,010,342 1,010,342 978,695 978,695 96.87 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1204) ซ่อมแซม FTO คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 263,199 07/11/2561 263,199 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 825,000 825,000 799,386 799,386 96.90 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1205) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ระบบส่งน้ำฝั่งขวาเป็นช่วง ๆ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 494,982 27/11/2561 494,982 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 1,861,000 1,861,000 1,518,966 1,518,966 81.62 0.00 90.00 0.00 90.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1206) ซ่อมแซมหินเรียง แก้มลิงกุดเตอะ-กุดหวาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คูซอด เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 368,124 20/09/2561 368,124 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 764,000 764,000 729,382 729,382 95.47 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1207) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ช่วง กม.0+000 ถึง 1+500 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 49,802 21/09/2561 49,802 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 333,800 333,800 315,713 315,713 94.58 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1208) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 253,305 28/09/2561 253,305 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/11/2561 954,000 954,000 896,476 896,476 93.97 0.00 95.00 0.00 95.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1209) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยซัน จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 356,000 356,000 356,000 356,000 โพนข่า เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 61,912 19/09/2561 61,912 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 340,000 340,000 323,502 323,502 95.15 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1210) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตพร้อมขุดลอกตะกอนคลองฝั่งขวา กม.0+500-10+000 พร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 955,000 955,000 955,000 955,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 104,115 24/09/2561 104,115 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 912,000 912,000 761,228 761,228 83.47 0.00 90.00 0.00 90.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1211) ซ่อมแซมอาคารอาคารรับน้ำป่าและขุดอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 370,948 20/09/2561 370,948 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 1,384,000 1,384,000 1,065,172 1,065,172 76.96 0.00 80.00 0.00 80.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1212) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเล้า(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 106,391 20/09/2561 106,391 หจก.สมชายรุ่งเรือง 21/03/2562 478,000 478,000 281,462 281,462 58.88 0.00 70.00 0.00 70.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1213) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู กม. 0+000 ถึง 3+440 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 335,019 24/09/2561 335,019 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/11/2561 1,526,700 1,526,700 957,048 957,048 62.69 0.00 70.00 0.00 70.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1214) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 หมากเขียบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 52,724 19/09/2561 52,724 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/11/2561 306,000 306,000 287,970 287,970 94.11 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1215) ซ่อมแซมฝายบ้านพะเนา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ปราสาท ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 689,200 25/09/2561 689,200 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 11/06/2562 1,112,807 1,112,807 969,305 969,305 87.10 0.00 90.00 0.00 90.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1216) ซ่อมแซม FTO คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 263,842 20/09/2561 263,842 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/11/2561 805,000 805,000 477,426 477,426 59.31 0.00 60.00 0.00 60.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1217) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 489,900 27/09/2561 489,900 หจก.สมชายรุ่งเรือง 02/11/2561 1,431,000 1,431,000 1,214,787 1,214,787 84.89 0.00 90.00 0.00 90.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1218) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง 1L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู กม. 0+000 ถึง 3+660 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 313,966 21/09/2561 313,966 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/11/2561 1,526,600 1,526,600 1,163,418 1,163,418 76.21 0.00 80.00 0.00 80.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1219) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตและคันคลอง คลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,390,000 1,390,000 1,390,000 1,390,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 294,528 27/09/2561 294,528 หจก.สมชายรุ่งเรือง 07/11/2561 1,326,000 1,326,000 1,176,881 1,176,881 88.75 0.00 90.00 0.00 90.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1220) ซ่อมแซม.สถานีสูบน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 632,600 29/10/2561 632,600 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ 10/01/2562 1,219,973 1,219,973 1,201,758 1,201,758 98.51 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1221) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 285,000 285,000 285,000 285,000 หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 37,343 24/09/2561 37,343 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 08/11/2561 273,000 273,000 271,769 271,769 99.55 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1222) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองฝั่งซ้าย กม.14+500-19+500 พร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 104,743 24/09/2561 104,743 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 08/11/2561 940,000 940,000 886,929 886,929 94.35 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1223) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู กม. 3+500 ถึง 6+500 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 264,270 24/09/2561 264,270 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 08/11/2561 1,431,200 1,431,200 1,161,618 1,161,618 81.16 0.00 90.00 0.00 90.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1224) ซ่อมแซมฝายบ้านแข้ (ทุ่งสว่าง) โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 แข้ อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 880,000 25/09/2561 880,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 11/06/2562 1,231,929 1,231,929 1,142,596 1,142,596 92.75 0.00 95.00 0.00 95.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1225) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลอง กม.0+000 - 2+500 อ่างเก็บน้ำหนองสอางค์ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 1,800,000 1,800,000 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 87,603 21/09/2561 87,603 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 849,000 849,000 701,528 701,528 82.63 0.00 90.00 0.00 90.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1226) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตและคันคลอง คลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,460,000 1,460,000 1,460,000 1,460,000 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 314,496 27/09/2561 314,496 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/03/2562 1,393,000 1,393,000 1,248,638 1,248,638 89.64 0.00 90.00 0.00 90.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1227) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 121,458 19/09/2561 121,458 หจก.สมชายรุ่งเรือง 08/11/2561 1,431,000 1,431,000 1,282,132 1,282,132 89.60 0.00 90.00 0.00 90.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.168.1228) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตคลองฝั่งซ้าย กม.23+000-27+600 พร้อมอาคารประกอบ อ่างฯห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 165,778 28/09/2561 165,778 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 08/11/2561 1,575,000 1,575,000 1,149,071 1,149,071 72.96 0.00 80.00 0.00 80.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.172.49) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยซัน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 19/09/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 11/06/2562 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.172.50) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยวะ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 กล้วยกว้าง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 10/04/2562 17/04/2562 998,660 22/05/2562 998,660 หจก.นีโมครับ 06/06/2562 3,192,309 998,660 998,660 0.00 10.00 100.00 10.00 100.00 21/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.172.51) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำห้วยปูน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,920,000 2,920,000 2,920,000 2,920,000 บึงมะลู กันทลักษ์ ศรีสะเกษ 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/03/2562 09/04/2562 17/04/2562 839,944 17/05/2562 839,944 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา 06/06/2562 2,912,927 849,744 849,744 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.174.22) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,426,000 74,000 ภูเงิน กันทลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/03/2562 09/04/2562 17/04/2562 1,279,423 22/05/2562 1,279,423 หจก.ธนาประสงค์ 06/06/2562 2,468,413 1,279,443 1,279,443 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.21.1) ระบบส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำวายสิบสอง (ปชด) เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลบึงมะลู ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,800,000 9,800,000 9,800,000 3,864,000 5,936,000 เสาธงชัย กันทลักษ์ ศรีสะเกษ 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2561 23/11/2561 28/11/2561 1,687,912 14/11/2561 1,687,912 หจก.ธนาประสงค์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 08/10/2561 5,686,638 09/11/2561 5,686,638 หจก.สมชายรุ่งเรือง 30/05/2562 3,925,628 6,408,117 1,687,912 4,720,205 2,954,625 2,954,625 46.11 10.00 70.00 10.00 70.00 28/05/2562 ขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 500 98 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ (1.5) แก้มลิงจานใหญ่ พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,000,000 8,000,000 8,000,000 3,711,000 4,289,000 จานใหญ่ กันทลักษ์ ศรีสะเกษ 06/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2561 24/12/2561 27/12/2561 907,692 30/01/2562 907,692 บริษัท บุญสมพงษ์วิศวกรรม จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2562 06/03/2562 07/03/2562 3,933,370 25/03/2562 3,933,370 หจก.สมชายรุ่งเรือง 30/05/2562 1,346,900 4,868,293 907,693 3,960,600 2,110,084 907,692 1,202,392 43.34 10.00 100.00 10.00 100.00 04/06/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 416 323 0.1
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,482,637 4,482,637 4,482,637 4,482,637 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/07/2561 24/07/2561 14/08/2561 20/08/2561 2,953,066 2,953,066 วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/08/2560 710,325 22/08/2560 710,325 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 11/06/2562 5,581,976 4,482,637 4,482,637 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.1+360-3+500 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,356,400 9,356,400 9,356,400 9,356,400 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 01/04/2562 23/04/2562 25/04/2562 6,066,298 16/05/2562 6,066,298 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด 181,989 181,989 11/06/2562 9,058,896 9,356,400 9,356,400 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 28/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดิน คลองส่งน้ำ คลองสาย LMC กม.0+000ถึง กม.5+000อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 613,008 613,008 613,008 613,008 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 55,463 24/04/2562 55,463 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 613,008 613,008 515,475 515,475 84.09 0.00 90.00 0.00 90.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000 - 1+700 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 718,008 718,008 718,008 718,008 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 168,679 01/05/2562 168,679 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 718,008 718,008 514,080 514,080 71.60 0.00 80.00 0.00 80.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอน RMC กม. 3+000 - กม. 4+000 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 582,001 582,001 582,001 582,001 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 70,285 01/05/2562 70,285 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 582,001 582,001 236,761 236,761 40.68 0.00 50.00 0.00 50.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมจุดพร่องน้ำฉุกเฉิกลงลำห้วยเดิมคลองส่งน้ำคลองสาย LMC กม.1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 235,006 235,006 235,006 235,006 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 74,716 24/04/2562 74,716 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 20/05/2562 235,006 235,006 214,013 214,013 91.07 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมจุดพร่องน้ำฉุกเฉิกลงลำห้วยเดิมคลองส่งน้ำคลองสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 235,006 235,006 235,006 235,006 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 74,706 24/04/2562 74,706 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 20/05/2562 235,006 235,006 214,003 214,003 91.06 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมถนนคันคลอง และท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยทา จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 463,030 463,030 463,030 463,030 บักดอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 141,525 23/04/2562 141,525 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 20/05/2562 463,030 463,030 404,353 404,353 87.33 0.00 90.00 0.00 90.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 685,007 685,007 685,007 685,007 ภูเงิน กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 421,638 01/05/2562 421,638 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 685,007 685,007 11,976 11,976 1.75 0.00 90.00 0.00 90.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 727,008 727,008 727,008 727,008 ภูเงิน กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 294,104 01/05/2562 294,104 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 727,008 727,008 18,994 18,994 2.61 0.00 80.00 0.00 80.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมทางลำเลียงคลองส่งน้ำสาย RMC จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 533,023 533,023 533,023 533,023 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 273,750 26/04/2562 273,750 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 533,023 533,023 15,986 15,986 3.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมรางรับน้ำป่า 2 จุดคลองส่งน้ำคลองสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 112,016 112,016 112,016 112,016 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 23,660 24/04/2562 23,660 หจก.สมชายรุ่งเรือง 11/06/2562 112,016 112,016 50,525 50,525 45.10 0.00 50.00 0.00 50.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกอกแก้ว ติดตามสถานะการถ่ายโอน จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,399,009 1,399,009 1,399,009 1,399,009 หนองอึ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/05/2562 498,783 03/05/2562 498,783 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 20/05/2562 1,399,009 1,399,009 301,350 301,350 21.54 0.00 30.00 0.00 30.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโง้ง จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 911,005 911,005 911,005 911,005 ส้มป่อย ราษีไศล ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/05/2562 499,036 03/05/2562 499,036 หจก.สมชายรุ่งเรือง 20/05/2562 911,005 911,005 657,304 657,304 72.15 0.00 80.00 0.00 80.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมอาคาร Wasteway พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา จังหวัดศรีสะเกษ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 787,001 787,001 787,001 787,001 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 05/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 177,619 24/04/2562 177,619 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 20/05/2562 787,001 787,001 224,069 224,069 28.47 0.00 30.00 0.00 30.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ฝายบ้านโต่ง งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,881,000 10,881,000 ศรีสะเกษ 1,707,000 1,707,000 9,078,800 9,078,800 30/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุดลอกหนองชำ และหนองสังข์กัน) อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 24,203,000 24,203,000 16,074,560 13,589,920 2,484,640 โพธิ์กระสังข์ ขุนหาญ ศรีสะเกษ 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2562 15/03/2562 04/04/2562 09/04/2562 13,589,920 30/04/2562 13,589,920 หจก.ประกิตลักษณ์ก่อร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2562 393,679 24/04/2562 393,679 หจก.สยามวีคอน 20/05/2562 20,404,299 23,862,800 13,589,920 10,272,880 114,450 114,450 0.48 0.00 10.00 0.00 10.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ต.ผักไหม จ.ศก149 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,832,290 13,832,290 13,832,290 13,832,290 13,832,290 13,832,290 13,832,290 13,832,290 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ แก้มลิงร่องแวด จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 1,019,076 1,019,076 1,019,076 1,019,076 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยศาลาตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,899,191 9,899,191 9,899,191 9,899,191 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 30/04/2562 9,899,191 9,899,191 9,899,191 9,899,191 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านโศกขามป้อม อันเนี่องมาจากพระราชดำริ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,425,596 3,425,596 3,425,596 3,425,596 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/08/2561 31/08/2561 18/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/11/2560 435,240 13/11/2560 435,240 รุ่งอรุณคอนกรีต 30/04/2562 5,445,529 3,425,596 3,425,596 3,425,596 3,425,596 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านมะขาม พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,886,840 1,886,840 1,886,840 1,886,840 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/05/2561 01/06/2561 08/06/2561 2,450,000 08/12/2560 2,450,000 หจก.ร้อยเอ็ดรุ่งนภา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/12/2560 638,000 26/12/2560 638,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง 30/04/2562 5,260,714 1,886,840 1,886,840 1,886,840 1,886,840 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก หนองบัวดงและหนองเม็ก ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 8,057,575 8,057,575 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/05/2561 01/06/2561 18/06/2561 21/06/2561 6,099,196 11/07/2561 6,099,196 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2561 726,740 20/03/2561 726,740 ท่าทรายรุ่งอรุณ 01/05/2562 6,123,886 8,021,541 6,099,196 1,922,345 6,941,853 6,099,196 842,657 86.54 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกัก อ่างเก็บน้ำบ้านปรือคัน พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 4,215,065 4,215,065 ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2561 05/04/2561 10/04/2561 2,067,950 18/05/2561 2,067,950 บริษัท อี.เอ็ม.เทควิศวกรรมไทย จำกัด 01/05/2562 4,546,987 4,215,065 2,067,950 2,147,115 2,461,437 2,067,950 393,487 58.40 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูมิซรอล (ห้วยตาเงิด) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ทหาร ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 4,241,183 4,241,183 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/05/2561 06/06/2561 08/06/2561 1,799,880 26/06/2561 1,799,880 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2561 551,370 06/03/2561 551,370 หจก.สยามวีคอน 01/05/2562 2,983,195 4,144,466 1,799,880 2,344,586 1,107,495 1,107,495 26.72 0.00 80.00 0.00 80.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยสำราญ โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,640,300 1,640,300 ไพรพัฒนา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2561 19/03/2561 20/03/2561 1,640,300 09/04/2561 1,640,300 120 บริษัท อี.เอ็ม.เทควิศวกรรมไทย จำกัด 01/05/2562 3,273,515 1,640,300 1,640,300 1,640,300 1,640,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,046,026 1,046,026 จิกสังข์ทอง ราษีไศล ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2561 14/03/2561 19/03/2561 1,001,009 28/03/2561 1,001,009 90 บริษัท อี.เอ็ม.เทควิศวกรรมไทย จำกัด 01/05/2562 1,955,260 1,046,026 1,046,026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยตามาย โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 537,728 537,728 ภูเงิน กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2561 15/03/2561 19/03/2561 1,005,433 28/03/2561 1,005,433 90 บริษัท อี.เอ็ม.เทควิศวกรรมไทย จำกัด 06/06/2562 1,942,497 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยดินดาน โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 925,680 925,680 ภูผาหมอก กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2561 14/03/2561 19/03/2561 925,680 09/04/2561 925,680 120 หจก.ธนาประสงค์ 02/05/2562 2,004,000 953,381 925,680 27,701 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบกระจายน้ำ สนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 3,543,200 3,543,200 ผักไหม พยุห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/05/2561 18/04/2561 04/05/2561 09/05/2561 3,440,000 06/06/2561 3,440,000 120 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2561 18,640 09/04/2561 18,640 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 5,410,810 3,543,200 3,440,000 103,200 3,542,479 3,440,000 102,479 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ แก้มลิงบ้านกระถุน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 18,606,191 18,606,191 ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2561 01/08/2561 21/08/2561 27/08/2561 6,936,838 11/09/2561 6,936,838 บุษยาการก่อสร้างจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2561 925,680 28/03/2561 925,680 หจก.ธนาประสงค์ 02/05/2562 13,916,470 8,523,753 6,936,838 1,586,914 7,995,288 6,936,838 1,058,450 93.80 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วย ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 23,445,931 23,445,931 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2561 15/08/2561 24/08/2561 11,325,224 11,325,224 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 247,140 23/03/2561 247,140 หจก.วิมลรัตน์(1994) 02/05/2562 18,294,294 18,151,501 11,325,224 6,826,277 6,221,898 6,221,898 34.28 0.00 95.00 0.00 95.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 13,199,092 13,199,092 น้ำคำ เมือง ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2561 12/03/2561 29/03/2561 04/04/2561 11,582,600 18/05/2561 11,582,600 180 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2561 350,658 13/02/2561 350,658 หจก.รุ่งอรุณราษีโยธา 02/05/2562 17,121,581 13,065,624 11,582,600 1,483,023 1,476,599 1,476,599 11.30 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ แก้มลิงหนองสังข์ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,005,143 3,005,143 ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 04/09/2561 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 19,980 23/03/2561 19,980 หจก.สมชายรุ่งเรืองปิโตเลียม 02/05/2562 6,622,457 3,005,143 3,005,143 3,005,134 3,005,134 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 16,639,045 16,639,045 ละลม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 16/05/2561 05/06/2561 02/07/2561 11,391,999 13/07/2561 11,391,999 หจก.ฟปเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/05/2561 620,994 06/06/2561 620,994 หจก.สมชายรุ่งเรือง 02/05/2562 15,981,322 3,461,436 3,461,436 3,074,235 3,074,235 88.81 0.00 90.00 0.00 90.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกลำห้วยศาลา ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 2,165,984 2,165,984 โคกตาล ภูสิงห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2561 20/03/2561 05/04/2561 10/04/2561 1,599,586 18/05/2561 1,599,586 120 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2561 386,797 20/03/2561 386,797 หจก.สยามวีคอน 02/05/2562 5,326,274 2,165,984 1,599,586 566,399 561,761 561,761 25.94 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกลำห้วยติ๊กชู ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 779,243 779,243 ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2561 22/03/2561 26/03/2561 780,000 05/04/2561 780,000 120 18/05/2561 17/05/2561 14/09/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเกิ่ง เจริญทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2561 728,810 20/03/2561 728,810 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ 02/05/2562 3,282,642 309,750 309,750 309,750 309,750 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ อาคารบังคับน้ำพร้อมขุดลอก ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,508,728 2,508,728 โพนข่า เมือง ศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2561 2,909,912 19/04/2561 2,909,912 หจก.สมชายรุ่งเรือง 02/05/2562 2,229,956 2,229,956 2,229,120 2,229,120 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกคลองอีสานเขียวบ้านขนวน ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 880,641 880,641 ตำแย พยุห์ ศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2561 880,639 02/05/2561 880,639 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 880,639 880,639 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ แก้มลิงหนองละลมใหญ่ ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,438,823 4,438,823 ใจดี ขุขันธ์ ศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2560 47,875 21/11/2560 47,875 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 1,498,173 1,498,173 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยางกุด ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,968,510 11,968,510 หมากเขียบ เมือง ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/03/2561 14/03/2561 02/04/2561 05/04/2561 15,890,679 18/05/2561 15,890,679 180 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง 02/05/2562 23,807,857 11,986,510 11,986,510 11,986,510 11,986,510 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านซำขี้เหล็ก เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,197,540 15,197,540 พราน ขุนหาญ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2561 06/08/2561 24/08/2561 29/08/2561 14,179,365 11/09/2561 14,179,365 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 19,980 23/03/2561 19,980 หจก.สมชายรุ่งเรืองปิโตเลียม 02/05/2562 24,798,821 15,047,601 14,179,365 868,235 15,044,364 14,179,365 864,999 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำคำ-คูซอด ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 18,512,195 18,512,195 น้ำคำ เมือง ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2561 11/05/2561 01/06/2561 7,345,695 21/06/2561 7,345,695 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 19,980 23/03/2561 19,980 หจก.สมชายรุ่งเรืองปิโตเลียม 02/05/2562 11,562,000 17,355,409 7,345,695 10,009,714 8,822,487 8,822,487 50.83 0.00 90.00 0.00 90.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 2) สถานีสูบน้ำบ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,487,406 8,487,406 6,520,285 6,520,285 6,520,285 6,520,285 4,086,783 4,086,783 62.68 0.00 95.00 0.00 95.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านขี้นาค (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,984,747 8,984,747 ตูม ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 22/04/2562 10/06/2562 1,254,975 1,254,975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตาโกน ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,542,519 14,542,519 ตาโกน เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2561 30/04/2561 21/05/2561 23/05/2561 11,165,713 06/06/2561 11,165,713 180 หจก.ฟอเรสต์เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2561 457,310 30/04/2561 457,310 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 16,986,992 13,933,858 11,165,713 2,768,145 13,933,590 11,165,713 2,767,817 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 13,857,227 13,857,227 สวาย ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 04/05/2561 25/05/2561 30/05/2561 11,490,000 12/06/2561 11,490,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/05/2561 106,990 11/05/2561 106,990 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 18,832,201 13,857,227 11,490,000 2,367,227 13,848,347 11,490,000 2,358,347 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหว้า-ภูมิซรอล ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,668,154 15,668,154 เสาธงชัย กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2561 19,980 23/03/2561 19,980 หจก.สมชายรุ่งเรืองปิโตเลียม 02/05/2562 606,512 606,512 590,443 590,443 97.35 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ขุดลอกคลองอีสานเขียว เพื่อสนับสนุนพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,255,531 1,255,531 ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/02/2561 26/02/2561 12/03/2561 466,574 20/03/2561 466,574 90 01/05/2561 30/05/2561 29/07/2561 หจก.เพิ่มพงษ์การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2561 425,452 20/02/2561 425,452 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 1,888,936 847,442 847,442 847,179 847,179 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,120,270 2,120,270 เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2560 62,701 30/11/2560 62,701 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/05/2562 233,285 233,285 233,160 233,160 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ซ่อมแซมอาคารท่อลอดคันดิน แก้มลิงทุ่งหนองเสนงสีไคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 860,000 860,000 ลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/05/2561 17/05/2561 491,000 26/06/2561 491,000 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2561 369,000 21/05/2561 369,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง 30/05/2562 491,011 860,000 860,000 367,056 367,056 42.68 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานศรีสะเกษ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ กม.1+360-3+500 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีษะเกษ ระยะทาง 2.14 กิโลเมตร งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,356,400 9,356,400 โพธิ์ เมือง ศรีสะเกษ 22/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 01/04/2562 23/04/2562 25/04/2562 6,066,298 16/05/2562 6,066,298 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด 11/06/2562 9,058,896 9,356,400 9,356,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง