ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 17:15:32]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.133) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 7.345 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 203,000 05/03/2563 203,000 บริษัท ซันอินดัสทรี จำกัด 19/03/2563 789,000 789,000 701,966 701,966 88.97 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.582) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 2,181 ไร่ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 869,000 869,000 869,000 869,000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 100,000 18/03/2563 100,000 หจก.นิคมปิโตรเลียม 18/03/2563 869,000 869,000 808,217 808,217 93.01 0.00 0.00 0.00 80.00 02/06/2563 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.583) บำรุงรักษา พื้นที 2,199 ไร่ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,991,000 4,991,000 4,991,000 4,991,000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 185,360 13/03/2563 185,360 หจก.นิคมปิโตรเลียม 18/03/2563 4,991,000 4,991,000 4,559,912 4,559,912 91.36 100.00 60.00 100.00 60.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.195) ซ่อมแซมบ้านชั้นตรี จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 120,400 25/03/2563 120,400 หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั่น อแนด์อะกรี 05/04/2563 766,332 766,332 764,752 764,752 99.79 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.196) ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง อาคารหมายเลข 15/1 จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 864,000 864,000 864,000 864,000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 148,907 12/03/2563 148,907 บริษัท ซันอินดัสทรี จำกัด 18/03/2563 827,606 827,606 799,349 799,349 96.59 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.288) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยจำเริงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 218,120 10/03/2563 218,120 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 18/03/2563 670,820 670,820 657,467 657,467 98.01 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.289) ซ่อมแซมฝายบ้านจารย์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านจารย์ สังขะ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 494,759 12/03/2563 494,759 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 18/03/2563 1,920,158 1,920,158 1,900,287 1,900,287 98.97 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.290) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยจำเริงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 364,517 10/03/2563 364,517 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 18/03/2563 1,421,852 1,421,852 1,395,212 1,395,212 98.13 0.00 0.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.32) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 129,800 129,800 129,800 129,800 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 31/03/2563 31/03/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 8,784 8,784 8,784 8,784 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2906) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส ระยะทาง 2.600 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 จรัส บัวเชด สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 5,000 20/03/2563 5,000 หจก.นิคมปิโตรเลียม 23/03/2563 191,000 191,000 184,149 184,149 96.41 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2907) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ ระยะทาง 2.500 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 จรัส บัวเชด สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 5,000 20/03/2563 5,000 หจก.นิคมปิโตรเลียม 23/03/2563 191,000 191,000 184,489 184,489 96.59 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2908) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC กม. 0+000 -2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พื้นที่ 577 ตารางเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 67,825 18/03/2563 67,825 บริษัท ซันอินดัสทรี จำกัด 19/03/2563 274,125 274,125 267,726 267,726 97.67 0.00 0.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2909) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 3R-RMC กม.0+000 -1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ พื้นที่ 577 ตารางเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 27,585 10/03/2563 27,585 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 18/03/2563 285,849 285,849 279,129 279,129 97.65 0.00 0.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2910) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน พื้นที่ 385 ตารางเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 16,894 10/03/2563 16,894 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 18/03/2563 190,936 190,936 183,197 183,197 95.95 0.00 0.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2912) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก พื้นที่ 3,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 151,070 12/03/2563 151,070 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 18/03/2563 953,970 953,970 943,431 943,431 98.90 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2915) ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างฯ ห้วยระหาร พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 366,100 06/03/2563 366,100 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 05/04/2563 848,500 848,500 828,223 828,223 97.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2916) ซ่อมแซมทางระบายน้ำลงลำน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ขนาดบาน 0.60x0.60 ม. จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 15,856 18/03/2563 15,856 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 19/03/2563 188,300 188,300 151,442 151,442 80.43 0.00 0.00 0.00 95.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2917) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส ระยะทาง 0.630 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 จรัส บัวเชด สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 494,400 11/03/2563 494,400 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 25/03/2563 2,031,800 2,031,800 2,016,197 2,016,197 99.23 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2918) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลุงปุง ระยะทาง 0.360 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 246,386 12/03/2563 246,386 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 18/03/2563 548,386 548,386 531,391 531,391 96.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2919) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา ระยะทาง 0.300 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 63,920 10/03/2563 63,920 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 25/03/2563 386,920 386,920 375,284 375,284 96.99 0.00 0.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2920) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร ระยะทาง 0.200 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 244,629 12/03/2563 244,629 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 18/03/2563 565,729 565,729 550,060 550,060 97.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2921) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ระยะทาง 0.730 กม. โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 10,000 25/03/2563 10,000 หจก.นิคมปิโตรเลียม 27/03/2563 647,297 1,212,281 1,212,281 1,201,522 1,201,522 99.11 0.00 0.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2922) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/04/2563 100,000 22/05/2563 100,000 30 22/05/2563 22/05/2563 นายบุญเชิด เพ็งสว่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/05/2563 100,000 999,854 999,854 999,854 999,854 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2924) ซ่อมแซมลาดด้านหน้า อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ พื้นที่ 2,500 ตารางเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 336,528 11/03/2563 336,528 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 25/03/2563 958,728 958,728 950,225 950,225 99.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2925) ซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ำสุวรรณาภา พื้นที่ 1,050 ตารางเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 171,360 12/03/2563 171,360 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 18/03/2563 481,760 481,760 472,246 472,246 98.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2928) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว ทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พื้นที 600 ตารางเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 228,106 18/03/2563 228,106 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 19/03/2563 638,117 638,117 611,089 611,089 95.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.2930) ซ่อมแซมหินทิ้งลาดด้านหน้า อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/05/2563 498,000 07/05/2563 498,000 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 07/05/2563 857,500 857,500 772,737 772,737 90.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.3734) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ความจุ 0.03 ล้าน ลบ.ม. ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,660,000 40,000 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 20/03/2563 27/03/2563 03/04/2563 767,880 16/04/2563 767,880 90 26/05/2563 23/08/2563 หจก.กิจเจริญ 999 22/05/2563 1,612,390 767,880 767,880 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (22) แก้มลิงกุดปะโดก พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.20 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 8,400,000 3,600,000 หนองเรือ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/03/2563 27/03/2563 03/04/2563 13/04/2563 5,588,000 27/04/2563 5,588,000 180 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 171,000 23/03/2563 171,000 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 22/05/2563 10,467,873 6,492,484 5,588,000 904,484 501,721 501,721 7.73 100.00 0.00 100.00 0.00 550 120 0.2
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (23) แก้มลิงบ้านผำ พร้อมอาคารประกอบ ความจุ 0.50 ล้าน ลบ.ม. ตำบลหนองเทพ อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 17,500,000 7,500,000 หนองเทพ โนนนารายณ์ สุรินทร์ 15/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/04/2563 20/04/2563 28/04/2563 01/05/2563 8,273,385 22/05/2563 8,273,385 210 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 100,000 23/03/2563 100,000 หจก.นิคมปิโตรเลียม 22/05/2563 17,288,837 14,750,798 8,273,385 6,477,413 2,593,215 2,593,215 17.58 100.00 20.00 100.00 20.00 18/08/2563 600 110 0.5
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงลานจอดรถอาคารเอนกประสงค์อ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 9,500,000 500,000 9,000,000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 05/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/06/2563 499,003 499,003 หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั่น แอนด์ อะกรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/06/2563 431,826 01/07/2563 431,826 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 01/07/2563 499,003 9,500,000 500,000 9,000,000 5,820,487 499,003 5,321,483 61.27 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ซ่อมแซมเรือนประทับรับรองที่ประทับ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,400,000 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 05/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/06/2563 499,594 01/07/2563 499,594 หจก.โชคเจริญพร คอนสทรัคชั่น อแนด์อะกรี 01/07/2563 3,400,000 3,400,000 2,951,303 2,951,303 86.80 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,500,000 27,500,000 7,699,387 7,699,387 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 7,699,387 7,699,387 7,683,461 7,683,461 99.79 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาแมง และปรับปรุงคลองส่งน้ำ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ งบกลาง กปร. ปี 2559 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,244,000 30,244,000 4,213,324 4,213,324 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างการของดลดค่าปรับ และเบิกจ่าย 4,213,324 4,213,324 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 1,500
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ งบกลาง กปร. ปี 2561 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,013,000 33,013,000 14,671,600 14,671,600 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/05/2563 14,671,600 14,671,600 14,603,752 14,603,752 99.54 0.00 100.00 0.00 0.00 26/11/2562 1,500
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการขุดลอกหนองอันโนงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 11,600,000 11,600,000 11,600,000 10,893,000 707,000 จอมพระ สุรินทร์ 02/06/2563 02/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/07/2563 23/07/2563 04/08/2563 06/08/2563 10,448,800 10,448,800 หจก.เทพศิริจอมพระ 20/08/2563 10,497,479 10,622,282 10,448,800 173,482 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการสนับสนุนระบบส่งน้ำแก่กลุ่มรวมพลังเกษตรอินทรีย์อนเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 19/08/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2563 850,000 850,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,988,692 2,988,692 2,988,692 2,901,405 87,287 2,988,692 2,901,405 87,287 2,988,692 2,901,405 87,287 100.00 0.00 0.00 0.00 90.00 12/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลาอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,141,371 3,141,371 3,141,371 3,093,157 48,214 3,141,371 3,093,157 48,214 3,141,164 3,093,157 48,007 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,266,224 18,074,734 18,266,224 17,969,990 296,234 18,266,224 17,969,990 296,234 6,585,334 6,289,497 295,838 36.05 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.100กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,048,585 2,048,585 2,048,585 2,048,585 2,048,585 2,048,585 2,048,585 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง4.398 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,828,336 7,828,336 7,828,336 7,767,237 61,098 7,828,336 7,767,237 61,098 7,827,941 7,767,237 60,704 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,012,422 1,012,422 1,012,422 1,012,422 1,012,422 1,012,422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+583 - กม.5+768อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,130,002 5,130,002 5,130,002 5,130,002 5,130,002 5,130,002 5,130,002 5,130,002 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน-บ้านหนองบัวตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,336,990 84,109 2,336,990 2,252,881 84,109 2,336,990 2,252,881 84,109 2,336,596 2,252,881 83,715 99.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ แก้มลิงหนองแวง ตำบลคำผงอำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,753,210 3,317,440 3,753,210 3,317,440 435,770 3,753,210 3,317,440 435,770 3,753,210 3,317,440 435,770 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ขุดลอกคลองลำพอกโดยรถขุด จ้างเหมา ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 810,705 810,705 810,705 810,705 810,705 810,705 810,705 810,705 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 47,080 47,080 47,080 47,080 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 15,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ WXGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานสุรินทร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,000 1,025,000 1,025,000 1,025,000 845,300 845,300 845,300 845,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)