ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 16:19:28]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.1.190) บำรุงรักษา .โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,403,000 3,403,000 3,403,000 3,403,000 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 5,180 11/10/2561 5,180 หจก.นิคมปิโตรเลียม 10/01/2562 3,403,000 3,403,000 3,398,897 3,398,897 99.88 91.63 100.00 8.33 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.1.203) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 869,000 869,000 869,000 869,000 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 5,180 11/10/2561 5,180 หจก.นิคมปิโตรเลียม 10/01/2562 869,000 869,000 862,670 862,670 99.27 91.63 100.00 8.33 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.3.60) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 399,960 14/01/2562 399,960 บริษัท ซันอินดัสทรี จำกัด 02/07/2562 799,960 799,960 763,834 763,834 95.48 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.27) ระบบประปา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก .โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 165,260 04/02/2562 165,260 บริษัทไอคิวคอนกรีต 02/07/2562 1,480,000 1,480,000 1,467,595 1,467,595 99.16 100.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.251) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานในเขตจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 5,200 10/10/2561 5,200 ร้านรวมวิทยา 10/01/2562 360,000 360,000 358,061 358,061 99.46 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ถนนลาดยางอ่างฯ ทำนบ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 0.647 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,390,000 3,390,000 จรัส บัวเชด สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2561 20/12/2561 28/12/2561 21/01/2562 2,360,291 28/02/2562 2,360,291 120 13/03/2562 12/03/2562 10/07/2562 หจก.อมรวัฒน์ก่อสร้าง 29/03/2562 2,407,498 2,360,291 47,207 2,397,190 2,360,291 36,899 99.57 100.00 40.00 0.00 40.00 02/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ถนนลาดยางอ่างฯ จรัส ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 0.630 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,268,000 2,268,000 2,268,000 2,202,000 66,000 จรัส บัวเชด สุรินทร์ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 11/12/2561 19/12/2561 04/01/2562 1,161,350 10/05/2562 1,161,350 120 24/05/2562 23/05/2562 20/09/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 5,180 11/10/2561 5,180 หจก.นิคมปิโตรเลียม 27/06/2562 1,184,503 1,161,350 23,153 23,153 23,153 1.95 100.00 20.00 0.00 20.00 02/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ถนนลาดยางอ่างฯ ห้วยกะเลงเวก ตำบลเทพรักษา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.100 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,560,000 7,560,000 7,560,000 7,340,000 220,000 เทพรักษา สังขะ สุรินทร์ 12/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2561 26/12/2561 14/01/2562 25/01/2562 6,879,985 10/05/2562 6,879,985 120 24/05/2562 23/05/2562 20/09/2562 หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 27/06/2562 7,017,586 6,879,986 137,600 115,382 115,382 1.64 100.00 0.00 16.67 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ถนนลาดยาง ห้วยขนาดมอญ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 0.750 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,622,000 78,000 ตาตม สังขะ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 11/12/2561 19/12/2561 04/01/2562 1,265,343 10/05/2562 1,265,343 120 24/05/2562 23/05/2562 20/09/2562 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 5,180 11/10/2561 5,180 หจก.นิคมปิโตรเลียม 27/06/2562 1,290,664 1,265,344 25,320 7,538 7,538 0.58 100.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงทางเข้า-ออกบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยเชิง ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 1.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,264,000 2,264,000 2,700,000 2,622,000 78,000 ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 04/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2562 08/05/2562 17/06/2562 30/05/2562 1,520,946 08/07/2562 1,520,946 120 หจก.ภักดีพรรณ์ คอนสตรัคชั่น 10/07/2562 1,551,366 1,520,946 30,420 9,126 9,126 0.59 100.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.100 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,316,600 5,316,600 5,316,600 5,163,100 153,500 เกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์ 20/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2562 08/05/2562 17/05/2562 31/05/2562 2,048,585 08/07/2562 2,048,585 60 หจก.ภักดีพรรณ์ คอนสตรัคชั่น 10/07/2562 2,089,559 2,048,585 40,974 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งซ้ายของคลอง 1R-LMC ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,564,000 436,000 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 17/12/2561 07/01/2562 25/01/2562 9,979,999 07/03/2562 9,979,999 120 28/03/2562 18/03/2562 25/07/2562 หจก.ไทยเจริญศรีสะเกษ 21/05/2562 8,139,600 7,980,000 159,600 10,179,159 9,979,999 199,160 125.06 0.00 5.00 0.00 5.00 21/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,564,000 436,000 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 17/12/2561 07/01/2562 21/01/2562 10,722,291 07/03/2562 10,722,291 120 28/03/2562 18/03/2562 25/07/2562 หจก.อมรวัฒน์ก่อสร้าง 21/05/2562 10,936,739 10,722,292 214,447 10,936,530 10,722,291 214,239 100.00 0.00 5.00 0.00 5.00 21/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 3.138 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,648,000 11,648,000 15,000,000 14,564,000 436,000 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 12/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 17/12/2561 07/01/2562 25/01/2562 7,803,751 11/04/2562 7,803,751 120 25/04/2562 23/04/2562 22/08/2562 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 21/05/2562 7,959,832 7,803,752 156,080 150,024 150,024 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งซ้ายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯ ทำนบ ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.663 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,732,000 9,732,000 13,500,000 13,107,000 393,000 จรัส บัวเชด สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2561 26/12/2561 14/01/2562 01/02/2562 6,429,954 11/04/2562 6,429,954 120 20/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 หจก.สุรินทร์เทพศิลา 21/05/2562 6,622,854 6,429,954 192,900 6,616,501 6,429,954 186,547 99.90 0.00 30.00 0.00 30.00 21/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ RMC คันคลองฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.780 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,830,000 11,830,000 15,000,000 14,564,000 436,000 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 16/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2562 11/04/2562 03/05/2562 15/05/2562 10,949,900 10/06/2562 10,949,900 120 28/06/2562 27/06/2562 25/10/2562 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990)จำกัด 10/07/2562 11,168,900 10,949,900 219,000 36,502 36,502 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ งานปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.240 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,670,000 9,670,000 12,000,000 11,651,000 349,000 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 16/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2562 10/06/2562 01/05/2562 15/05/2562 6,249,961 10/06/2562 6,249,961 90 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด 10/07/2562 6,374,961 6,249,961 125,000 9,126 9,126 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 2.230 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,175,000 8,175,000 10,000,000 9,709,200 290,800 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 17/12/2561 03/01/2562 21/01/2562 7,738,230 28/02/2562 7,738,230 120 02/03/2562 01/03/2562 29/06/2562 หจก.อมรวัฒน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 5,180 11/10/2561 5,180 หจก.นิคมปิโตรเลียม 27/06/2562 7,892,997 7,738,230 154,767 7,826,329 7,738,230 88,100 99.16 0.00 10.00 0.00 10.00 05/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งขวาของคลอง 1R-LMC ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,709,200 290,800 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 20/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2562 15/05/2562 13/06/2562 13/06/2562 8,211,002 28/06/2562 8,211,002 120 หจก.กิจชัยทวี 28/06/2562 9,123,793 8,375,270 8,211,003 164,267 54,753 54,753 0.65 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ คันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายโชคชัยรำเดง ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.398 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,709,200 290,800 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 13/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2562 15/05/2562 31/05/2562 11/06/2562 7,767,237 28/06/2562 7,767,237 120 หจก.ทองพันล้าน 28/06/2562 9,709,208 7,922,638 7,767,238 155,400 9,126 9,126 0.12 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำที่ 2 อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ระยะทาง 4.856 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,293,900 12,293,900 12,293,900 11,936,800 357,100 เกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์ 20/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2562 15/05/2562 15/05/2562 19/06/2562 6,829,002 09/07/2562 6,829,002 60 หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง 10/07/2562 6,965,602 6,829,002 136,600 18,251 18,251 0.26 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (38) สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 04/02/2562 22/02/2562 12/03/2562 12,150,855 11/04/2562 12,150,855 หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง 19/04/2562 12,393,875 12,150,855 243,020 9,255,120 9,249,450 5,670 74.67 0.00 30.00 0.00 30.00 04/06/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 366 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2562 04/02/2562 21/02/2562 11/03/2562 10,500,000 11/04/2562 10,500,000 210 25/04/2562 23/04/2562 20/11/2562 บริษัท สินอุดมสุรินทร์ (1990)จำกัด 21/05/2562 10,710,000 10,500,000 210,000 7,479,318 7,406,843 72,475 69.83 0.00 10.00 0.00 10.00 21/05/2562 สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.157) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 96,300 96,300 96,300 96,300 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 20/08/2561 ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นค่าจ้างชั่วคราว 19/07/2562 30,003 30,003 25,789 25,789 85.96 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1229) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวด้านท้ายทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำอำปึล โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 413,133 23/11/2561 413,133 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด 07/03/2562 628,930 628,930 624,939 624,939 99.37 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1230) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต พร้อมขุดลอกตะกอน 1R-RMC กม. 0+000 - 2+200 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 38,032 22/11/2561 38,032 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 10/01/2562 290,719 290,719 287,548 287,548 98.91 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1231) ซ่อมแซมทำนบดินเนื่องจากการกัดเซาะอ่างห้วยขนาดมอญ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 500,000 1,600,000 ตาตุม สังขะ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/01/2562 485,002 01/04/2562 485,002 หจก.สิงห์โตนารายณ์ ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 436,839 09/11/2561 436,839 หจก.สิงห์โตนารายณ์ 19/04/2562 2,015,055 485,002 1,530,053 1,963,316 485,002 1,478,315 97.43 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1232) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ซ้าย ฝายโชค-ชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 560,000 560,000 560,000 560,000 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 20/08/2561 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 47,060 24/12/2561 47,060 บริษัท ซันอินดัสทรี จำกัด 10/01/2562 535,758 535,758 534,883 534,883 99.84 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1233) ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อ่างเก็บน้ำหนองกา โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 21/11/2561 22/11/2561 633,000 22/11/2561 633,000 บริษัทชวลิตรวมวัสดุ 10/01/2562 1,316,800 1,316,800 1,286,559 1,286,559 97.70 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1234) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย กม. 0+000 - 1+380 อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 91,667 17/12/2561 91,667 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด 10/01/2562 953,067 953,067 932,494 932,494 97.84 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1235) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองRMCกม.7+600ถึงกม.23+000 พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 300,000 680,000 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/01/2562 298,008 298,008 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 83,159 30/11/2561 83,159 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด 19/04/2562 943,441 298,008 645,433 942,929 298,008 644,921 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1236) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต พร้อมขุดลอกตะกอน 2R-RMC กม. 0+000 - 1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 20/08/2561 22/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 29,276 22/10/2561 29,276 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 10/01/2562 241,642 241,642 241,642 241,642 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1237) ซ่อมแซมคันคลอง LMC อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 550,000 550,000 550,000 488,000 62,000 อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/01/2562 488,084 01/04/2562 488,084 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 5,598 10/10/2561 5,598 ร้านรวมวิทยา 19/04/2562 544,982 488,002 56,980 543,389 488,084 55,306 99.71 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1238) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ขวา ฝายโชค-ชัยรำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลกุดหวาย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 560,000 560,000 560,000 560,000 กุดหวาย ศีขรภูมิ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 70,187 24/10/2561 70,187 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 10/01/2562 536,877 536,877 535,819 535,819 99.80 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1239) (1.168.1239) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองกา โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 777,000 23,000 น้ำเขียว รัตนบุรี สุรินทร์ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 340,879 26/12/2561 340,879 หจก.สิงห์โตนารายณ์ 10/01/2562 765,939 765,939 738,052 738,052 96.36 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1240) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา กม. 0+000 - 1+260 อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 70,749 15/11/2561 70,749 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด 10/01/2562 573,000 573,000 570,920 570,920 99.64 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1241) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองLMC 10+300ถึง16+700 พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 180,000 770,000 เฉนียง เมือง สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/01/2562 179,036 01/04/2562 179,036 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 71,433 23/11/2561 71,433 บริษัท สุรินทร์เทพศิลา จำกัด 19/04/2562 911,681 179,036 732,645 911,236 179,036 732,200 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1242) ซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ำห้วยเสม็ด โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตาเมียง พนมดงรัก สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 246,240 22/10/2561 246,240 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 10/01/2562 476,440 476,440 470,403 470,403 98.73 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1243) ซ่อมแซมคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 550,000 550,000 550,000 489,000 61,000 อาโพน บัวเชด สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/01/2562 488,021 01/04/2562 488,021 หจก.รุ่งเรื่องชัยสุรินทร์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 5,400 16/11/2561 5,400 ร้านรวมวิทยา 19/04/2562 545,001 488,021 56,980 540,343 488,021 52,323 99.15 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1244) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เกาะแก้ว สำโรงทาบ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 75,788 24/10/2561 75,788 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 10/01/2562 482,909 482,909 482,283 482,283 99.87 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1245) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+000 ถึง กม.4+583 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,120,000 1,120,000 1,120,000 1,088,000 32,000 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 497,475 04/12/2561 497,475 หจก.สิงห์โตนารายณ์ 10/01/2562 1,074,375 1,074,375 1,032,624 1,032,624 96.11 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1246) ซ่อมแซมทำบนดินอ่างเก็บน้ำลุงปุง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 5,775 26/12/2561 5,775 ร้านรวมวิทยา 10/01/2562 1,428,048 1,428,048 1,393,808 1,393,808 97.60 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1247) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต พร้อมขุดลอกตะกอน RMC กม. 0+000 - 3+000 อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ด่าน กาบเชิง สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 56,560 29/10/2561 56,560 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 10/01/2562 385,910 385,910 383,959 383,959 99.49 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.168.1248) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 62,139 24/10/2561 62,139 บริษัทสุรินทร์เทพศิลา จำกัด 10/01/2562 478,891 478,891 471,051 471,051 98.36 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.172.48) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ห้วยแสลงพันธ์ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 สมุด ปราสาท สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2562 15/01/2562 23/01/2562 18/04/2562 9,670,605 01/04/2562 9,670,605 180 19/04/2562 15/10/2562 หจก.วังหินรุ่งเรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 5,580 10/10/2561 5,580 ร้านรวมวิทยา 21/05/2562 967,605 967,605 967,605 967,605 100.00 0.00 20.00 0.00 20.00 21/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.174.21) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลบุแกรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,428,000 72,000 บุแกรง จอมพระ สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/02/2562 27/12/2561 08/01/2562 16/01/2562 1,120,193 15/02/2562 1,120,193 180 03/03/2562 01/03/2562 29/08/2562 หจก.ดับเบิ้ลยูเอ็มห้าศูนย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 5,180 5,180 หจก.นิคมปิโตรเลียม 21/05/2562 1,120,193 1,120,193 672,076 672,076 60.00 0.00 30.00 0.00 30.00 21/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (63) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+583 - กม.5+768 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 07/01/2562 22/01/2562 06/02/2562 5,130,002 11/04/2562 5,130,002 180 01/05/2562 30/04/2562 27/10/2562 หจก.เฉลิมชัยสุรินทร์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 249,522 04/12/2561 249,522 หจก.สิงห์โตนารายณ์ 21/05/2562 6,615,889 5,130,003 1,485,886 567,977 567,977 8.59 0.00 20.00 0.00 20.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (4.36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองหิน-บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัวทอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/02/2562 14/02/2562 06/03/2562 21/03/2562 11,128,000 29/04/2562 11,128,000 240 02/05/2562 30/04/2562 26/12/2562 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 6,000 6,000 ร้านรวมวิทยา 21/05/2562 11,350,560 11,128,000 222,560 8,926,272 8,875,119 51,153 78.64 0.00 10.00 0.00 10.00 21/05/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 3,015 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (20) แก้มลิงหนองแวง ตำบลคำผง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 10,000,000 8,000,000 คำผง โนนนารายณ์ สุรินทร์ 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2561 04/12/2561 25/12/2561 11/01/2562 6,849,999 06/02/2562 6,849,999 180 21/02/2562 18/02/2562 19/08/2562 บจก.จักรวาล บุรีรัมย์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 03/12/2561 03/12/2561 497,096 26/12/2561 497,096 หจก.สิงห์โตนารายณ์ ก่อสร้าง 21/05/2562 13,922,100 6,850,000 7,072,100 6,187,466 3,532,559 2,654,907 44.44 0.00 40.00 0.00 40.00 02/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 700 100 0.5
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านโพธิ์ทอง จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ตะเคียน กาบเชิง สุรินทร์ 01/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/04/2562 02/05/2562 17/05/2562 2,041,342 04/06/2562 2,041,342 90 28/06/2562 27/06/2562 24/09/2562 หจก.ภักดีพรรณ์ คอนสตรัคชั่น 10/07/2562 2,102,592 2,005,592 97,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 27,581,900 27,581,900 27,322,507 24,289,507 3,033,000 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 24/05/2562 03/07/2562 30/07/2562 19/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2562 27,322,507 24,289,507 3,033,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขอนแก่น ตำบลหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 33,013,000 33,013,000 หนองฮะ สำโรงทาบ สุรินทร์ 19/06/2562 33,013,000 32,052,000 961,000 7,709,537 7,066,400 643,137 23.35 0.00 80.00 0.00 80.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 42,000,000 42,000,000 41,301,800 40,098,900 1,202,900 18,753,278 18,124,991 628,287 45.41 0.00 86.00 0.00 86.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยขาแมง และปรับปรุงคลองส่งน้ำ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ งบกลาง กปร. 2559 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 จ้างเหมาบางส่วน 30,244,000 30,244,000 16,485,363 12,454,997 4,030,366 10,748,417 8,241,673 2,506,745 65.20 0.00 67.00 0.00 67.00 05/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ แก้มลิงบ้านกุดไผท พร้อมอาคารประกอบ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 12,909,330 6,221,997 6,687,333 12,909,330 6,221,997 6,687,333 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 27,500,000 27,500,000 ยาง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 30/05/2562 14/06/2562 27,500,000 27,500,000 11,546,938 11,546,938 41.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองห้วยกระดาษโครงการชลประทานสุรินทร์ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 157,217 157,217 157,217 157,217 628,866 628,866 471,650 471,650 75.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านมะลูจรุง (อ่างเก็บน้ำห้วยขาแมง) ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,197,103 1,197,103 1,197,103 1,197,103 1,197,103 1,197,103 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (1.205) ขุดลอกคลองลำพอกโดยรถขุด จ้างเหมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 810,705 810,705 1,398,705 1,398,705 588,000 588,000 42.04 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (51) ท่อลอดระบายน้ำระบบส่งน้ำฝายโชคชัยรำเดง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,398,710 1,398,710 18,631,529 5,261,260 13,370,269 18,626,139 5,261,260 13,364,879 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (139) ปรับปรุงคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำลำพอก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,204,419 11,204,419 13,121,929 13,121,929 13,121,929 13,121,929 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ (110) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสวรรค์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 41,766,645 41,766,645 38,688,061 11,890,000 26,798,061 30,441,303 5,256,580 25,184,723 78.68 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A1 จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานสุรินทร์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 179,000 179,000 179,000 179,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการชลประทานสุรินทร์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 53,600 53,600 53,600 53,600 51,200 51,200 51,200 51,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานสุรินทร์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 957,000 957,000 957,000 957,000 949,090 949,090 949,090 949,090 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการชลประทานสุรินทร์ เครื่องตบดิน จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานสุรินทร์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)14 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 105 ครั้ง