ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 18:24:41]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.47) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะทาง 13.00 กิโลเมตร ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 440,750 13/03/2563 440,750 หจก.อมตะรุ่งเรือง 17/03/2563 440,750 1,396,198 1,396,198 1,396,198 1,396,198 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.48) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ระยะทาง 18.50 กิโลเมตร ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 28/11/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 493,370 13/03/2563 493,370 หจก.อมตะรุ่งเรือง 17/03/2563 493,370 2,000,000 2,000,000 1,998,900 1,998,900 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.150) ปรับปรุงสะพานบ้านโนนกระสัง ขนาด 6.00X16.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,814,000 1,814,000 1,780,000 1,780,000 กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 19,952 01/04/2563 19,952 หจก.จีเอ็มไอทีโซลูชั่น 03/04/2563 119,584 1,772,520 1,772,520 1,772,520 1,772,520 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.186) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 254,133 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 759,000 759,000 759,000 759,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 03/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 67,500 19/03/2563 67,500 บจก.เกณิกา 26/03/2563 759,000 759,000 752,872 752,872 99.19 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.194) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย ระยะทาง 48.062 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 726,200 726,200 726,200 726,200 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 98,145 27/03/2563 98,145 หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์ 03/04/2563 98,145 726,200 726,200 653,475 653,475 89.99 100.00 94.00 100.00 94.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.199) บำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน 16 สาย ระยะทาง 108.695 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 821,700 821,700 821,700 821,700 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 98,225 27/03/2563 98,225 หจก.จีเอ็มไอทีโซลูชั่น 01/04/2563 98,225 821,700 821,700 713,242 713,242 86.80 100.00 95.00 100.00 95.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.202) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 11 แห่ง พื้นที่ 1,328 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,014,100 3,014,100 3,014,100 3,014,100 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 21/11/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 475,270 13/03/2563 475,270 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 17/03/2563 475,270 3,014,100 3,014,100 2,786,453 2,786,453 92.45 100.00 94.00 100.00 94.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.721) กำจัดวัชพืชคลองสะแก ปริมาณ 53 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 03/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 44,400 01/04/2563 44,400 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) 01/04/2563 169,745 169,745 169,745 169,745 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.729) กำจัดวัชพืชลำน้ำเค็ม ปริมาณ 185 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 03/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 52,450 01/04/2563 52,450 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 01/04/2563 52,450 599,581 599,581 599,581 599,581 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (63) ซ่อมแซมถนนลาดยาง 4L-LMC (Para A/C) ระยะทาง 4.500 กม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,600,000 400,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 22/11/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2563 10/03/2563 30/03/2563 31/03/2563 8,299,960 10/04/2563 8,299,960 120 16/04/2563 15/04/2563 13/08/2563 หจก.ยนต์ไพศาลบัวใหญ่ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 14,832,216 8,396,792 8,299,960 96,832 7,190,200 7,093,373 96,827 85.63 0.00 94.96 0.00 94.96 15/09/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (64) ซ่อมแซมถนนลาดยาง 1R-6L-LMC (Para A/C) ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 8,910,000 8,660,000 250,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 25/12/2562 07/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 17/02/2563 06/03/2563 12/03/2563 4,964,820 31/03/2563 4,964,820 90 16/04/2563 15/04/2563 14/07/2563 หจก.สวรรค์ประทานพรขนส่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 8,644,831 5,022,626 4,964,820 57,806 5,022,626 4,964,820 57,806 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.589) งานซ่อมแซมคลองชักน้ำ พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 900 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 15/01/2563 21/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 26/02/2563 455,582 11/03/2563 455,582 หจก. สยาม เค กรุ๊ป 17/03/2563 735,500 2,098,082 2,098,082 2,046,026 2,046,026 97.52 0.00 99.00 0.00 99.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.592) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-6L พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,800 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 26/02/2563 709,126 11/03/2563 709,126 หจก. สยาม เค กรุ๊ป 11/03/2563 1,143,750 3,847,377 3,847,377 3,747,365 3,747,365 97.40 100.00 98.00 100.00 98.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.593) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย FD. 8 (5L) พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 300 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 864,000 864,000 864,000 864,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 209,750 27/03/2563 209,750 หจก.ศรีสมบรูณ์การโยธา 27/03/2563 822,846 822,846 822,846 822,846 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.596) งานซ่อมแซมคันคลอง LMC ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ระยะทาง 3.20 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 26/02/2563 1,020,111 11/03/2563 1,020,111 หจก. สยาม เค กรุ๊ป 11/03/2563 1,618,250 4,157,861 4,157,861 3,829,514 3,829,514 92.10 100.00 95.00 100.00 95.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.597) งานซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลอง 6L-LMC พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,400 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 283,000 2,717,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 274,468 25/03/2563 274,468 30 04/04/2563 03/04/2563 04/05/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 26/02/2563 537,100 11/03/2563 537,100 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 09/04/2563 831,250 2,561,438 274,468 2,286,970 2,554,943 273,919 2,281,024 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.622) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านม่วง พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 5,033 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 247,250 06/03/2563 247,250 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 12/03/2563 247,250 2,478,000 2,478,000 2,451,752 2,451,752 98.94 100.00 98.66 100.00 98.66 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.623) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-4L จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,100 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 18/02/2563 20/02/2563 412,385 11/03/2563 412,385 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 12/03/2563 65,000 1,715,648 1,715,648 1,719,126 1,719,126 100.20 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.624) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2LA จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,100 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 362,250 10/03/2563 362,250 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 12/03/2563 362,250 1,903,000 1,903,000 1,772,027 1,772,027 93.12 0.00 97.00 0.00 97.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.625) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-LMC จำนวน 1 สาย พื้นที่ 2,200 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 363,000 10/03/2563 363,000 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 12/03/2563 363,000 1,903,000 1,903,000 1,818,000 1,818,000 95.53 100.00 97.00 100.00 97.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.626) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-LMC จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 18/02/2563 20/02/2563 501,200 11/03/2563 501,200 บจก.โอฬาริกเทรดดิ้ง 17/03/2563 800,000 2,074,976 2,074,976 2,074,976 2,074,976 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.627) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC จำนวน 1 สาย พื้นที่ 2,250 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 365,250 13/03/2563 365,250 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 17/03/2563 365,250 1,900,000 1,900,000 1,836,906 1,836,906 96.68 100.00 97.00 100.00 97.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.628) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4L-LMC จำนวน 1 สาย พื้นที่ 2,100 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 215,000 13/03/2563 215,000 บ.โอฬาริกเทรดดิ้ง จำกัด 17/03/2563 44,309 1,900,027 1,900,027 1,904,789 1,904,789 100.25 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.629) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-LMC จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 363,750 10/03/2563 363,750 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 12/03/2563 363,750 1,903,000 1,903,000 1,848,542 1,848,542 97.14 100.00 97.00 100.00 97.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.630) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R -LMC พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 500 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 395,000 27/03/2563 395,000 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) 27/03/2563 75,250 1,726,000 1,726,000 1,716,392 1,716,392 99.44 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.662) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง LMC , 1L , 2L ขนาดต่างๆ จำนวน 35 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 240,077 25/03/2563 240,077 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 26/03/2563 146,060 669,319 669,319 669,319 669,319 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.663) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3,4 ขนาดต่างๆ จำนวน 100 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กระชอน,ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 301,068 24/03/2563 301,068 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 24/03/2563 301,068 950,781 950,781 950,781 950,781 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.667) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 12/12/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 52,900 24/03/2563 52,900 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 26/03/2563 52,900 667,881 667,881 667,881 667,881 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.688) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 100,000 26/03/2563 100,000 5 27/04/2563 27/03/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลอง 3 ซ้าย 01/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.696) ซ่อมแซมฝายบ้านสัมฤทธิ์ ระยะทาง 0.050 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,200,000 2,200,000 2,200,000 490,000 1,710,000 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 07/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/03/2563 485,928 25/03/2563 485,928 30 03/04/2563 02/04/2563 02/05/2563 หจก.พัฒฐ์ชัยธนทรัพย์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 04/03/2563 352,860 12/03/2563 352,860 หจก.สยาม เค กรุ๊ป 09/04/2563 534,450 1,939,457 485,928 1,453,529 1,937,202 484,956 1,452,246 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.698) ซ่อมแซมพนังกั้นแม่น้ำมูลช่วงบ้านท่าหลวง-บ้านน้อย ความยาว 47.60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 278,000 2,022,000 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/03/2563 274,141 25/03/2563 274,141 30 01/04/2563 31/03/2563 30/04/2563 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 462,800 18/03/2563 462,800 บ.เอสซีเซอร์วิสพลัส จำกัด 23/06/2563 462,800 2,197,301 274,141 1,923,160 2,179,716 273,593 1,906,123 99.20 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.705) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านซึม จำนวน 1 สาย พื้นที่ 6,333 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 311,875 05/03/2563 311,875 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 17/03/2563 311,875 2,860,000 2,860,000 2,833,735 2,833,735 99.08 0.00 98.70 0.00 98.70 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.707) ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-6L กม.1+500 ขนาด 4.00X6.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 391,000 27/03/2563 391,000 หจก.168 ค้าวัสดุ 27/03/2563 1,517,804 1,517,804 1,517,804 1,517,804 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.708) ซ่อมแซมสะพานและคอนกรีตดาดคลอง LMC ขนาด 8X80 ม. - 1 แห่ง , ขนาด 8X30 ม. - 1 แห่ง และพื้นที่ดาดคลอง 604 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,745,000 2,745,000 2,745,000 2,745,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 393,452 18/03/2563 393,452 บ.กิตติเทพ จำกัด 18/03/2563 399,911 2,635,000 2,635,000 2,625,410 2,625,410 99.64 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.715) ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางบ้านส้ม พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 07/01/2563 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 28/02/2563 04/03/2563 651,326 12/03/2563 651,326 หจก. สยาม เค กรุ๊ป 12/03/2563 948,113 1,747,166 1,747,166 1,746,463 1,746,463 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.716) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนพนังกั้นน้ำลำสะแทด ขนาดบาน 1.75X1.75 เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 462,800 27/03/2563 462,800 บ.กิตติเทพ จำกัด 27/03/2563 2,899,000 2,899,000 2,852,258 2,852,258 98.39 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.717) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระบายน้ำ D2R-MD ขนาดบาน 1.75X1.75 เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,624,000 1,624,000 1,610,000 1,610,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 273,250 27/03/2563 273,250 หจก.อมตะรุ่งเรือง 27/03/2563 182,117 1,523,168 1,523,168 1,523,168 1,523,168 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.718) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ บ้านทำนบหลวง (คลองท่อ) ขนาดบาน 1.75X1.75 เมตร จำนวน 2 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 487,500 13/03/2563 487,500 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) 24/03/2563 487,500 3,384,000 3,384,000 3,240,954 3,240,954 95.77 0.00 98.00 0.00 98.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3548) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย 6L-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 12,800 ลบ.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 492,200 477,900 14,300 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 457,344 24/03/2563 457,344 30 03/04/2563 03/04/2563 04/05/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 8,360 17/04/2563 8,360 หจก.จีเอ็มไอทีโซลูชั่น 07/05/2563 457,344 457,344 457,344 457,344 457,344 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3549) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D3R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 12800 ลบ.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 491,520 477,204 14,316 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/03/2563 464,000 24/03/2563 464,000 30 01/04/2563 30/03/2563 30/04/2563 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 8,350 16/04/2563 8,350 หจก.จีเอ็มไอทีโซลูชั่น 07/05/2563 464,000 463,072 463,072 463,072 463,072 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3550) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D5R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 12800 ลบ.ม. ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 491,520 477,204 14,316 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/03/2563 457,344 24/03/2563 457,344 30 01/04/2563 31/03/2563 30/04/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 8,350 16/04/2563 8,350 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 07/05/2563 457,344 457,344 456,429 456,429 99.80 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3551) งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D2R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 12,800 ลบ.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 492,200 477,900 14,300 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 457,344 24/03/2563 457,344 30 04/04/2563 03/04/2563 04/05/2563 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 8,360 17/04/2563 8,360 หจก.จีเอ็มไอทีโซลูชั่น 07/05/2563 457,344 456,429 456,429 456,429 456,429 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3552) งานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำนางคราญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ปริมาณดินขุดลอก 25,500 ลบ.ม. ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 979,200 950,680 28,520 กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 28/11/2562 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/03/2563 09/03/2563 18/03/2563 25/03/2563 357,000 03/04/2563 357,000 45 10/04/2563 09/04/2563 24/05/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง 09/04/2563 4,165 16/04/2563 4,165 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 07/05/2563 911,115 357,000 357,000 357,000 357,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (33) ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.4 (1R-4L) จำนวน 1 สาย พื้นที่ 25,700 ตร.ม. ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 22,820,000 7,805,000 15,015,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 27/01/2563 13/02/2563 21/02/2563 3,789,582 10/03/2563 3,789,582 150 17/03/2563 16/03/2563 13/08/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 18/02/2563 21/02/2563 1,572,085 10/03/2563 1,572,085 หจก.168 ค้าวัสดุ 24/03/2563 7,631,951 18,517,412 3,789,582 14,727,830 12,850,642 3,078,188 9,772,454 69.40 100.00 97.00 100.00 97.00 15/09/2563 2,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (35) อาคารบังคับน้ำและระบายน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ขนาดบาน 2X2 เมตร จำนวน 6 บาน ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 19/02/2563 28/02/2563 04/03/2563 510,000 510,000 หจก.โรงหล่อ ส.ไพบูลย์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/02/2563 14/02/2563 18/02/2563 1,529,939 10/03/2563 1,529,939 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 11/03/2563 2,380,933 12,904,564 12,904,564 12,270,835 12,270,835 95.09 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 26,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ระบบระบายน้ำบ้านซาด ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,579,106 4,055,180 4,055,180 4,055,180 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/04/2561 07/05/2561 11/05/2561 27,499,998 28/05/2561 27,499,998 180 01/06/2561 31/05/2561 27/11/2561 หจก.เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง ค่าแรง XXXX XXXX 02/07/2561 174,574 31/07/2561 174,574 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 02/12/2562 40,258,397 3,754,480 3,754,480 3,754,480 3,754,480 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)