ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 14:53:20]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.1.169) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 11 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,426,100 1,426,100 1,426,100 1,426,100 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 01/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 468,980 26/11/2561 468,980 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 28/11/2561 1,426,100 1,426,100 958,570 958,570 67.22 67.22 84.00 67.22 84.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.1.170) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 726,200 726,200 726,200 726,200 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 01/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 31/10/2561 43,644 01/11/2561 43,644 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 12/11/2561 726,200 726,200 427,130 427,130 58.82 58.82 85.00 58.82 85.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.1.171) บำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน 16 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 821,700 821,700 821,700 821,700 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 01/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 31/10/2561 43,644 01/11/2561 43,644 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 12/11/2561 821,700 821,700 611,067 611,067 74.37 74.37 83.00 74.37 83.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.1.195) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 759,000 759,000 759,000 759,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 01/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 11,184 03/12/2561 11,184 บจก.สหกรณ์พิมาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 04/12/2561 759,000 759,000 476,834 476,834 62.82 55.60 84.00 55.60 84.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.3.52) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 01/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 349,860 21/01/2562 349,860 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 23/01/2562 1,996,292 1,996,292 1,996,292 1,996,292 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ถนนลาดยางพนังกั้นน้ำมูล ด้านเหนือ ขรน.พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.150 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,640,000 3,640,000 3,640,000 3,534,000 106,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 30/11/2561 04/12/2561 2,547,552 30/05/2562 2,547,552 90 05/06/2562 04/06/2562 02/09/2562 หจก.ศรชัยวัฒนาก่อสร้างชัยภูมิ ค่าแรง XXXX XXXX 31/05/2562 15,076 01/06/2562 15,076 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับจัดสรร งปม. 22 พ.ค. 62 งานจ้างเหมาครบอายุสัญญา 2 ก.ย. 62 24/06/2562 4,167,823 2,598,503 2,547,552 50,951 24,202 24,202 0.93 0.93 20.00 0.93 20.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ถนนลาดยาง 4L-LMC ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,060,000 90,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 30/11/2561 04/12/2561 1,988,370 18/01/2562 1,988,370 90 22/01/2562 21/01/2562 21/04/2562 บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 39,760 07/03/2562 39,760 หจก.168 ค้าวัสดุ 21/03/2562 3,278,138 2,028,130 1,988,370 39,760 2,028,130 1,988,370 39,760 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง 1L-LMC ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 0.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,525,000 75,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 30/11/2561 04/12/2561 1,849,200 30/05/2562 1,849,200 90 05/06/2562 04/06/2562 02/09/2562 บริษัท ช.มิตรยนต์ 1993 จำกัด ค่าแรง XXXX XXXX 31/05/2562 17,513 01/06/2562 17,513 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ติดปัญหาอื่นๆ 24/06/2562 2,977,017 1,886,184 1,849,200 36,984 26,639 26,639 1.41 1.41 100.00 1.41 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำบ้านท่ามะเขือ (Para Soil Cement) ตำบลกระเบื้องใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,050,000 150,000 กระเบื้องใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 06/02/2562 25/02/2562 28/02/2562 3,264,300 05/04/2562 3,264,300 90 14/05/2562 13/05/2562 11/08/2562 บจก.ประสาทสุข วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2562 97,909 29/05/2562 97,909 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/06/2562 4,838,855 3,362,209 3,264,300 97,909 97,909 97,909 2.91 2.91 100.00 2.91 100.00 13/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซ่อมแซมคันคลอง 5R-LMC (Para Soil Cement) ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,050,000 150,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/01/2562 30/01/2562 18/02/2562 21/02/2562 3,257,865 26/03/2562 3,257,865 90 29/03/2562 28/03/2562 26/06/2562 บจก.ประสาทสุข ค่าแรง XXXX XXXX 29/03/2562 47,588 01/04/2562 47,588 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ติดปัญหาอื่นๆ งานจ้างเหมา ครบอายุสัญญา 26 มิ.ย. 62 24/06/2562 4,818,228 3,355,490 3,257,865 97,625 3,355,490 3,257,865 97,625 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำมูลบ้านท่าหลวง (Para Soil Cement) ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 7,000,000 6,796,000 204,000 ในเมือง พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2562 14/02/2562 05/03/2562 11/03/2562 4,107,936 04/04/2562 4,107,936 90 18/05/2562 17/04/2562 16/07/2562 หจก.ณัฐพลก่อสร้าง ค่าแรง XXXX XXXX 30/04/2562 29,919 01/05/2562 29,919 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/06/2562 6,470,778 4,231,174 4,107,936 123,238 4,225,416 4,107,936 117,480 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ถนนลาดยาง 7R ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.380 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,610,000 12,610,000 12,610,000 12,250,000 360,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2561 04/12/2561 28/12/2561 10/01/2562 9,096,660 28/01/2562 9,096,660 120 30/01/2562 29/01/2562 29/05/2562 บจก.ช.มิตรยนต์ 1993 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2562 15,890 07/03/2562 15,890 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 21/03/2562 13,958,895 9,261,408 9,096,660 164,748 9,261,408 9,096,660 164,748 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ซ่อมแซมคันคลอง 6R-LMC (Para Soil Cement) ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 6.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,000,000 11,000,000 11,000,000 10,700,000 300,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2562 21/01/2562 12/02/2562 15/02/2562 6,810,000 01/03/2562 6,810,000 90 05/03/2562 04/03/2562 02/06/2562 หจก.ที.เจ.เอ็น.เทรดดิ้ง ค่าแรง XXXX XXXX 29/03/2562 115,104 01/04/2562 115,104 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 24/06/2562 10,286,575 5,366,659 5,164,000 202,659 5,366,659 5,164,000 202,659 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1035) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำมูลบ้านท่าหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 279,000 1,821,000 ท่าหลวง พิมาย นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2561 275,335 12/12/2561 275,335 60 19/12/2561 18/12/2561 16/02/2562 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 395,520 01/11/2561 395,520 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง(1996) 18/12/2561 290,182 2,012,000 275,335 1,736,665 2,011,522 275,335 1,736,187 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1036) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 337,050 24/10/2561 337,050 บจก.กิตติเทพ 30/10/2561 494,367 494,367 494,367 494,367 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1037) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 173,410 24/10/2561 173,410 บจก.กิตติเทพ 30/10/2561 494,833 494,833 494,833 494,833 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1038) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำพนังกั้นน้ำบ้านโนนตะโก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,300,000 2,300,000 2,300,000 418,000 1,882,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2561 414,960 12/12/2561 414,960 90 19/12/2561 18/12/2561 18/03/2562 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 340,836 02/11/2561 340,836 บจก.กิตติเทพ 04/01/2562 436,678 2,235,567 414,960 1,820,607 2,235,567 414,960 1,820,607 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1039) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 5 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/09/2561 21/09/2561 501,750 30/10/2561 501,750 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 30/10/2561 1,426,988 1,426,988 1,426,988 1,426,988 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1040) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดงใหญ่,กระชอน พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 295,000 06/11/2561 295,000 บจก.โอฬาริกเทรดดิ้ง 06/11/2561 1,426,903 1,426,903 1,426,903 1,426,903 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1041) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำลำสะแทดพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 04/10/2561 08/10/2561 773,640 06/11/2561 773,640 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง 06/11/2561 2,863,869 2,863,869 2,863,869 2,863,869 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1042) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ.สถานีสูบน้ำบ้านซึม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 309,375 07/11/2561 309,375 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 07/11/2561 2,897,025 2,897,025 2,892,263 2,892,263 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1043) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-4L และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 669,000 669,000 669,000 669,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 28,800 24/10/2561 28,800 บจก.กิตติเทพ 30/10/2561 640,699 640,699 640,699 640,699 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1044) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,300,000 9,300,000 9,300,000 2,962,000 6,338,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 08/10/2561 11/10/2561 474,582 15/01/2562 474,582 90 16/01/2562 15/01/2562 15/04/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 04/10/2561 31/10/2561 655,587 11/01/2562 655,587 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 16/01/2562 840,329 8,657,861 474,582 8,183,279 7,570,911 7,570,911 87.45 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1045) ซ่อมแซมคลองซอย 2 ซ้าย และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/09/2561 21/09/2561 643,725 06/11/2561 643,725 บจก.ประสาทสุข 06/11/2561 2,387,108 2,387,108 2,387,108 2,387,108 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1046) ซ่อมแซมคลอง LMC กม.7+000 - กม.14+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าหลวง,ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/09/2561 21/09/2561 445,440 30/10/2561 445,440 หจก.วังหินรุ่งเรือง 30/10/2561 948,917 948,917 948,917 948,917 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1047) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/09/2561 21/09/2561 524,400 30/10/2561 524,400 หจก.วังหินรุ่งเรือง 30/10/2561 1,427,072 1,427,072 1,427,072 1,427,072 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1048) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2LA และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 269,500 30/10/2561 269,500 หจก.168 ค้าวัสดุ 30/10/2561 1,442,956 1,442,956 1,442,956 1,442,956 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1049) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 3L และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ดงใหญ่,กระชอน พิมาย นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/09/2561 21/09/2561 853,250 30/10/2561 853,250 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 06/11/2561 2,857,610 2,857,610 2,857,610 2,857,610 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1050) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6R พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/09/2561 21/09/2561 450,000 30/10/2561 450,000 หจก.วังหินรุ่งเรือง 30/10/2561 1,439,987 1,439,987 1,439,987 1,439,987 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.168.1051) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 6L-LMC พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 04/10/2561 08/10/2561 1,316,215 06/11/2561 1,316,215 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง 06/11/2561 4,760,000 4,760,000 4,420,944 4,420,944 92.88 95.50 99.40 95.50 99.40 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.36) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองผันน้ำบ้านซาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 485,000 15,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/09/2561 481,184 15/01/2562 481,184 60 16/01/2562 15/01/2562 16/03/2562 หจก.เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2562 8,415 26/02/2562 8,415 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 21/03/2562 523,698 481,184 481,184 481,184 481,184 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.37) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายน้ำบ้านซาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 485,000 15,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 11/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/09/2561 478,720 15/01/2562 478,720 60 16/01/2562 15/01/2562 16/03/2562 หจก.อมตะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2562 8,378 04/03/2562 8,378 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 21/03/2562 521,016 478,720 478,720 478,720 478,720 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.38) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D3R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 530,000 530,000 512,900 498,000 14,900 ดงใหญ่,กระชอน พิมาย นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2561 492,420 15/01/2562 492,420 60 16/01/2562 15/01/2562 16/03/2562 บ.พ.เพิ่มทรัพย์ ควอลิตี้ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 8,589 26/02/2562 8,589 หจก.จีเอ็มไอทีโซลูชั่น 27/02/2562 534,587 492,420 492,420 492,420 492,420 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.39) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองยาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลดงใหญ่ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 520,000 520,000 512,000 498,000 14,000 ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2561 496,248 15/01/2562 496,248 30 16/01/2562 15/01/2562 14/02/2562 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง(1996) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 8,522 22/02/2562 8,522 หจก.168 ค้าวัสดุ 27/02/2562 526,037 496,248 496,248 496,248 496,248 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.40) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D1L-4R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 510,000 510,000 510,000 496,000 14,000 ดงใหญ่,กระชอน พิมาย นครราชสีมา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2561 490,680 15/01/2562 490,680 60 16/01/2562 15/01/2562 16/03/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2562 8,553 26/02/2562 8,553 หจก.จีเอ็มไอทีโซลูชั่น 27/02/2562 532,698 490,680 490,680 490,680 490,680 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (1.172.41) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบาย D1R-MD โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลกระชอน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 520,000 520,000 512,400 497,500 14,900 กระชอน พิมาย นครราชสีมา 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2561 495,535 15/01/2562 495,535 30 16/01/2562 15/01/2562 14/02/2562 หจก.อมตะรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 8,550 22/02/2562 8,550 ร้านไอคอม 27/02/2562 525,281 495,535 495,535 495,535 495,535 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ (139.6) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 3,770,000 16,230,000 สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 03/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 27/09/2561 08/10/2561 11/10/2561 1,997,992 12/12/2561 1,997,992 90 13/12/2561 13/12/2561 12/03/2562 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 479,031 06/11/2561 479,031 หจก.168 ค้าวัสดุ 18/12/2561 3,310,374 17,564,832 1,997,992 15,566,840 14,022,694 1,997,992 12,024,702 79.83 92.21 97.36 92.21 97.36 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านช่องแมว ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 413,448 413,448 413,448 413,448 413,448 413,448 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเมืองที ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,185,850 2,185,850 2,185,850 2,185,850 2,185,850 2,185,850 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ แก้มลิงหนองแสง พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ2) ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,732,513 2,732,513 972,177 972,177 972,177 972,177 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองลุมปุ๊ก ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 821,118 821,118 821,118 821,118 821,118 821,118 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ระบบระบายน้ำบ้านซาด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 40,000,000 ชีวาน พิมาย นครราชสีมา 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/04/2561 17/04/2561 07/05/2561 11/05/2561 27,499,998 28/05/2561 27,499,998 180 01/06/2561 31/05/2561 27/11/2561 หจก.เล้าซุ่ยเซ้งก่อสร้าง ค่าแรง XXXX XXXX 02/07/2561 174,574 31/07/2561 174,574 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ 09/11/2561 40,258,397 7,579,106 7,579,106 3,523,927 3,523,927 46.50 100.00 99.97 100.00 99.97 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 4 ครั้ง