ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 11:57:46]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ซ่อมแซมถนนเรียบคันคลอง LMC เขื่อนมูลบน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,407,000 8,407,000 8,290,000 8,049,000 241,000 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 27/09/2561 23/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/06/2562 10/06/2562 26/06/2562 01/07/2562 5,418,240 18/07/2562 5,418,240 150 18/07/2562 04/12/2562 หจก. ว.ประยูรก่อสร้าง (1984) ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 31/07/2562 5,580,740 5,418,240 162,500 33,329 33,329 0.60 100.00 0.00 100.00 0.00 14/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.168.1061) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายเขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 995,000 995,000 995,000 94,000 901,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/01/2562 93,659 04/01/2562 93,659 30 19/01/2562 21/01/2562 17/02/2562 หจก. วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 457,150 06/11/2561 457,150 หจก. พีพีเอ็มโปร คอนสตรัคชั่น 21/06/2562 95,033 984,351 93,659 890,692 981,863 93,659 888,204 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.168.1064) ซ่อมแซมอาคารลอดคลองส่งน้ำ 7L-9R-LMC กม.1+320 เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 124,000 856,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/11/2561 123,384 14/01/2562 123,384 30 18/02/2562 21/01/2562 06/02/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 196,620 06/11/2561 196,620 หจก. เอ เอส นครราชสีมา คอนสตรัคชั่น 06/02/2562 124,000 978,864 123,384 855,480 978,864 123,384 855,480 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.168.1065) ซ่อมแซม คันคลอง LMC กม.7+000 เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 122,000 678,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/11/2561 121,444 14/12/2561 121,444 30 18/01/2562 21/01/2562 06/02/2562 หจก. วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 8,939 06/11/2561 8,939 หจก. ศรีสมบูรณ์โยธาการ 06/02/2562 122,000 799,427 121,444 677,983 797,418 121,444 675,974 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.168.1069) ซ่อมแซม คันคลอง LMC กม.17+400 เขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 144,000 656,000 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/11/2561 123,384 14/12/2561 123,384 30 18/01/2562 21/01/2562 06/02/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 6,808 06/11/2561 6,808 หจก. ศรีสมบูรณ์โยธาการ 06/02/2562 144,000 621,821 143,075 478,746 621,821 143,075 478,746 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (57) ปรับปรุงคันคลอง 38R-LMC เขื่อนมูลบน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,000,000 12,000,000 12,000,000 11,650,500 349,500 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 07/12/2561 07/01/2562 08/01/2562 7,179,957 23/01/2562 7,179,957 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2562 9,836,519 7,395,201 7,179,957 215,244 7,393,842 7,179,957 213,885 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.1.172) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 522,600 522,600 522,600 522,600 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 50,000 08/11/2561 50,000 บจก. เกณิกา 09/11/2561 522,600 522,600 522,364 522,364 99.95 88.88 100.00 88.88 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.1.173) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย สายแยกซอย จำนวน 2 สาย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 396,900 396,900 396,900 396,900 โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 30,000 08/11/2561 30,000 บจก. เกณิกา 09/11/2561 396,797 396,797 395,534 395,534 99.68 88.88 100.00 88.88 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.1.197) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 304,000 304,000 304,000 304,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 9,910 08/11/2561 9,910 บจก. เกณิกา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/03/2562 303,941 303,941 303,941 303,941 100.00 88.88 100.00 88.88 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.3.53) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ จำนวน 2 สาย รวมระยะทาง 3.915 กม.ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 425,000 425,000 425,000 425,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 187,325 01/02/2562 187,325 ร้านเคซีเอ็มพาณิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ 12/02/2562 424,957 424,957 424,957 424,957 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการเขื่อนมูลบน จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 30/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/06/2562 142,766 13/06/2562 142,766 หจก. เจริญวรรณ คอนสตรัคชั่น 21/06/2562 912,000 912,000 911,057 911,057 99.90 100.00 80.00 100.00 80.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน แก้มลิงลำละลม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 8,010,619 8,010,619 8,010,619 7,400,119 610,500 8,010,353 7,400,119 610,234 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 9 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 187,200 187,200 187,200 187,200 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 184,500 20/11/2561 184,500 ร้าน เออาร์ คอมพิวเตอร์ 21/01/2562 187,200 187,200 184,500 184,500 98.56 0.00 100.00 0.00 100.00 29/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 67,000 20/11/2561 67,000 ร้าน เออาร์ คอมพิวเตอร์ 21/01/2562 67,600 67,600 67,600 67,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 5 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,500 39,500 39,500 39,500 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 38,500 20/11/2561 38,500 ร้าน เออาร์ คอมพิวเตอร์ 21/01/2562 39,500 39,500 39,500 39,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 16,800 20/11/2561 16,800 ร้าน เออาร์ คอมพิวเตอร์ 21/01/2562 17,000 17,000 16,800 16,800 98.82 0.00 100.00 0.00 100.00 29/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 25/12/2561 689,080 01/02/2562 689,080 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 25/02/2562 715,000 715,000 689,080 689,080 96.37 0.00 100.00 0.00 100.00 19/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เครื่องตบดิน จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 63,000 63,000 63,000 63,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 63,000 05/02/2562 63,000 บริษัท ทองไทย วัฒนา จำกัด 25/02/2562 63,000 63,000 63,000 63,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 104,000 05/02/2562 104,000 บริษัท ทองไทย วัฒนา จำกัด 25/02/2562 104,000 104,000 104,000 104,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน กล้องระดับอัตโนมัติ พร้อมขาตั้งกล้อง (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า) จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 24,000 25/12/2561 24,000 บริษัท ทองไทย วัฒนา จำกัด 21/01/2562 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/02/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)15 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 72 ครั้ง