ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 17:12:06]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.49) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ระยะทาง 2.149 กิโลเมตร ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 557,000 557,000 231,500 231,500 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 160,902 06/03/2563 160,902 หจก.เจริญวรรณ คอนสตรั่คชั่น 11/03/2563 230,302 230,302 223,059 223,059 96.86 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.187) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 45,798 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 306,000 306,000 306,000 306,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 75,810 03/03/2563 75,810 บจก.เกณิกา 09/03/2563 306,000 306,000 303,820 303,820 99.29 42.84 100.00 42.84 100.00 05/05/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.190) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 12 สาย ระยะทาง 60.670 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 458,700 458,700 458,600 458,600 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 06/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 06/03/2563 35,707 06/03/2563 35,707 09/03/2563 458,600 458,600 208,595 208,595 45.49 42.84 60.00 42.84 60.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.196) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 45.750 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 691,300 691,300 691,200 691,200 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 06/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 06/03/2563 35,707 06/03/2563 35,707 09/03/2563 691,200 691,200 285,391 285,391 41.29 42.83 60.00 42.83 60.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.204) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,247 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,829,500 2,829,500 2,829,500 2,829,500 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 06/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 28/02/2563 202,815 28/02/2563 202,815 09/03/2563 2,829,500 2,829,500 646,509 646,509 22.85 42.85 60.00 42.85 60.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.588) งานขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำเขื่อนมูลบน โซน 2 ปริมาตร 2,234 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 19/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 11/03/2563 47,606 11/03/2563 47,606 16/03/2563 477,000 477,000 143,614 143,614 30.11 100.00 50.00 100.00 50.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.598) ซ่อมแซม Dispersive soil คลองส่งน้ำสาย LMC ปริมาตร 1,232 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 115,000 635,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/04/2563 113,098 13/04/2563 113,098 30 23/04/2563 22/04/2563 22/05/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 492,750 09/03/2563 492,750 หจก.เจริญวรรณ คอนสตรั่คชั่น 27/04/2563 720,000 115,000 605,000 574,075 574,075 79.73 100.00 90.00 100.00 90.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.599) ซ่อมแซม คันคลอง LMC กม.19+100 ระยะทาง 100 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 117,000 683,000 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/04/2563 110,137 24/04/2563 110,137 30 09/05/2563 07/06/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 496,000 06/03/2563 496,000 บ.กิตติเทพ จำกัด 27/04/2563 768,000 117,000 651,000 569,604 569,604 74.17 100.00 89.00 100.00 89.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.600) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอน คลอง 9R-LMC เขื่อนมูลบน ปริมาตร 2,234 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 16,700 06/03/2563 16,700 หจก.เจริญวรรณ คอนสตรั่คชั่น 11/03/2563 477,000 477,000 266,227 266,227 55.81 100.00 75.00 100.00 75.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.602) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำเขื่อนมูลบน โซน 1 ปริมาตร 2,234 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 16,700 06/03/2563 16,700 หจก.เจริญวรรณ คอนสตรั่คชั่น 11/03/2563 477,000 477,000 275,741 275,741 57.81 100.00 65.00 100.00 65.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.603) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำเขื่อนมูลบน โซน 4 ปริมาตร 2,234 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 13/11/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 11/03/2563 17,852 11/03/2563 17,852 16/03/2563 477,000 477,000 78,001 78,001 16.35 100.00 55.00 100.00 55.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.604) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำเขื่อนมูลบน โซน 5 ปริมาตร 2,234 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 16,540 06/03/2563 16,540 หจก.ศรีสมบูรณ์ โยธาการ 10/03/2563 476,840 476,840 87,809 87,809 18.41 100.00 55.00 100.00 55.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.612) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 7R-9R-LMC เขื่อนมูลบน พื้นที่ 93 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 755,500 755,500 755,500 115,500 640,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/04/2563 113,098 17/04/2563 113,098 30 28/04/2563 27/04/2563 27/05/2563 หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 16,852 12/03/2563 16,852 หจก.เจริญวรรณคอนสตรัคชั่น 27/04/2563 724,055 115,500 608,555 583,486 583,486 80.59 100.00 89.00 100.00 89.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.631) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7L-9R-LMC เขื่อนมูลบน พื้นที่ 120 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 990,000 990,000 772,000 115,000 657,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/04/2563 113,098 17/04/2563 113,098 30 28/04/2563 27/04/2563 27/05/2563 หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 492,750 11/03/2563 492,750 หจก.เจริญวรรณคอนสตรัคชั่น 27/04/2563 741,000 115,000 626,000 590,749 590,749 79.72 100.00 90.00 100.00 90.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.635) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยเขื่อนมูลบน พื้นที่ 574 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 997,500 997,500 997,500 115,500 882,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/04/2563 113,098 10/04/2563 113,098 30 23/04/2563 22/04/2563 22/05/2563 หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 492,750 12/03/2563 492,750 หจก.เจริญวรรณคอนสตรัคชั่น 27/04/2563 955,500 115,500 840,000 661,723 661,723 69.25 100.00 88.00 100.00 88.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.638) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเขื่อนมูลบน พื้นที่ 393 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 115,000 785,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 09/04/2563 113,189 14/04/2563 113,189 30 23/04/2563 22/04/2563 22/05/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 493,250 16/03/2563 493,250 หจก.เจริญวรรณคอนสตรัคชั่น 27/04/2563 863,000 115,000 748,000 654,283 654,283 75.81 100.00 88.00 100.00 88.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.639) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเขื่อนมูลบน พื้นที่ 241 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 115,000 865,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/03/2563 114,810 03/04/2563 114,810 30 17/04/2563 16/04/2563 16/05/2563 หจก. วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 492,750 16/03/2563 492,750 หจก.เจริญวรรณคอนสตรัคชั่น 27/04/2563 115,000 939,090 115,000 824,090 681,392 681,392 72.56 100.00 86.00 100.00 86.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.650) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.24+000 ระยะทาง 70 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 98,000 502,000 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/04/2563 92,373 24/04/2563 92,373 30 01/05/2563 30/05/2563 หจก. วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 416,000 10/03/2563 416,000 บ.กิตติเทพ จำกัด 27/04/2563 576,000 98,000 478,000 464,844 464,844 80.70 100.00 91.00 100.00 91.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.651) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.26+500 ระยะทาง 70 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 98,000 502,000 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/04/2563 92,373 20/04/2563 92,373 30 29/04/2563 28/05/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 416,000 10/03/2563 416,000 บ.กิตติเทพ จำกัด 27/04/2563 576,000 98,000 478,000 465,066 465,066 80.74 100.00 90.00 100.00 90.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.652) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.31+300 ระยะทาง 70 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 98,000 502,000 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/04/2563 92,373 24/04/2563 92,373 30 09/05/2563 07/06/2563 หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 13,896 10/03/2563 13,896 หจก.ศรีสมบูรณ์ โยธาการ 27/04/2563 576,000 98,000 478,000 452,352 452,352 78.53 100.00 90.00 100.00 90.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.672) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 126R LMC กม.37+900 ขนาดบาน 0.60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 93,000 507,000 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/04/2563 88,000 88,000 30 09/05/2563 07/06/2563 หจก.ภู่สกุลทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 6,837 09/03/2563 6,837 หจก.ศรีสมบูรณ์ โยธาการ 27/04/2563 576,000 93,000 483,000 459,477 459,477 79.77 100.00 91.00 100.00 91.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.673) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 12R LMC กม.6+300 ขนาดบาน 0.60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 95,000 505,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/04/2563 89,353 89,353 30 09/05/2563 07/05/2563 หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 402,500 17/03/2563 402,500 หจก.กิตติเทพ 27/04/2563 576,000 95,000 481,000 459,738 459,738 79.82 100.00 91.00 100.00 91.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.674) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 14R LMC กม.6+800 ขนาดบาน 0.60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 93,000 507,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/04/2563 88,109 24/04/2563 88,109 30 01/05/2563 30/05/2563 หจก. ด่านขุนทดกิตติชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 6,480 18/03/2563 6,480 หจก.เอ.เอส นครราชสีมาคอนสตรัคชั่น 27/04/2563 576,000 93,000 483,000 461,084 461,084 80.05 100.00 92.00 100.00 92.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.675) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 24R LMC กม.9+105 ขนาดบาน 0.60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 93,000 507,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/04/2563 88,109 20/04/2563 88,109 30 29/04/2563 28/05/2563 หจก.ด่านขุนทดกิตติชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 1,123 17/03/2563 1,123 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 27/04/2563 576,000 93,000 483,000 464,571 464,571 80.65 100.00 92.00 100.00 92.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.676) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 52R LMC กม.16+875 ขนาดบาน 0.60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 93,000 507,000 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/04/2563 88,000 21/04/2563 88,000 30 29/04/2563 28/05/2563 หจก.ภู่สกุลทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 1,600 17/03/2563 1,600 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 27/04/2563 576,000 93,000 483,000 451,211 451,211 78.34 100.00 92.00 100.00 92.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.677) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 64R LMC กม.20+965 ขนาดบาน 0.60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 93,000 507,000 ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/04/2563 88,000 88,000 30 09/05/2563 01/06/2563 หจก.ภู่สกุลทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 1,600 17/03/2563 1,600 หจก.โตโยต้าโคราช 1988 27/04/2563 576,000 93,000 483,000 450,980 450,980 78.30 100.00 92.00 100.00 92.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.690) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/03/2563 199,997 31/03/2563 199,997 30 กลุ่มบริหารการใช้น้ำร่วมทุ่งสว่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 1,000,000 31/03/2563 1,000,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำรวมพลังสามัคคี 07/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0.00 80.00 45.00 80.00 45.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน (1.2931) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาเขื่อนมูลบน พื้นที่ 447 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 63,000 537,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 13/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/04/2563 61,690 16/04/2563 61,690 30 28/04/2563 27/04/2563 27/05/2563 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 268,750 17/03/2563 268,750 หจก.เจริญวรรณคอนสตรัคชั่น 27/04/2563 575,000 63,000 512,000 414,073 414,073 72.01 100.00 92.00 100.00 92.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ซ่อมแซมถนนเรียบคันคลอง LMCเขื่อนมูลบน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ตำบลท่าลาดขาว อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง4.000 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,418,240 5,418,240 15,685,920 15,685,920 ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา 18/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/06/2562 10/06/2562 25/06/2562 01/07/2562 5,418,240 18/07/2562 5,418,240 150 02/08/2562 05/08/2562 29/12/2562 หจก. ว.ประยูรก่อสร้าง (1984) 29/11/2562 8,049,000 5,418,240 5,418,240 5,418,240 5,418,240 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/02/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน ปรับปรุงลาดยางผิวจราจรถนนทางเข้าและถนนภายในหัวงานเขื่อนมูลบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.719 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,805,400 10,805,400 10,699,000 10,699,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 18/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2562 30/07/2562 26/08/2562 27/08/2562 10,699,000 10/09/2562 10,699,000 150 25/09/2562 26/09/2562 21/02/2563 หจก. ด่านขุนทดกิตติชัย 29/11/2562 17,431,000 10,699,000 10,699,000 10,699,000 10,699,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/02/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 17,800 20/12/2562 17,800 ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 07/01/2563 18,000 17,800 17,800 17,800 17,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 309,050 20/12/2562 309,050 ร้าน เอ อาร์ คอมพิวเตอร์ 07/01/2563 309,050 309,050 309,050 309,050 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 170,000 170,000 จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2562 170,000 20/12/2562 170,000 บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 07/01/2563 170,000 170,000 170,000 170,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)