ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 02:14:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.1.181) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 6 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 1,080,000 1,080,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 03/12/2561 248,514 03/12/2561 248,514 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 24/01/2562 720,000 720,000 615,666 615,666 85.51 90.00 100.00 90.00 100.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.1.182) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่และสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 03/12/2561 280,052 03/12/2561 280,052 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 24/01/2562 1,250,000 1,250,000 1,208,383 1,208,383 96.67 90.00 100.00 90.00 100.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชี 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.1.199) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 03/12/2561 276,425 03/12/2561 276,425 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 24/01/2562 500,000 500,000 467,076 467,076 93.42 90.00 100.00 90.00 100.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.3.56) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2562 244,842 22/02/2562 244,842 หจก.สมชายรุ่งเรือง 22/02/2562 500,000 500,000 374,739 374,739 74.95 90.00 100.00 90.00 100.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.75) ขุดลอกตะกอนดินและดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย MC-PL3 สถานีสูบน้ำ PL3 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 03/10/2561 03/10/2561 608,740 21/01/2562 608,740 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 23/01/2562 1,901,000 1,901,000 1,790,016 1,790,016 94.16 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.76) ขุดลอกตะกอนดินและดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1R-1L-PL3 สถานีสูบน้ำ PL3 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 28/09/2561 28/09/2561 624,000 21/01/2562 624,000 หจก.ชวลิตรรวมวัสดุ 23/01/2562 1,899,000 1,899,000 1,809,368 1,809,368 95.28 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.78) ขุดลอกตะกอนดินและดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2R-1L-PL3 สถานีสูบน้ำ PL3 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/08/2561 11/09/2561 17/09/2561 700,000 14/01/2562 700,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง 23/01/2562 1,899,000 1,899,000 1,826,075 1,826,075 96.16 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.79) ขุดลอกตะกอนดินและดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 2L-PL3 สถานีสูบน้ำ PL3 ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2561 11/09/2561 18/09/2561 690,000 14/01/2562 690,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง 23/01/2562 1,900,000 1,900,000 1,836,141 1,836,141 96.64 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.168.1072) ซ่อมแซมหินเรียงท้ายเขื่อนราษีไศล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 18/09/2561 19/09/2561 372,360 31/10/2561 372,360 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 14/12/2561 954,000 954,000 863,025 863,025 90.46 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.168.1073) ซ่อมแซมท่อลอดระบายน้ำพนังกั้นน้ำ DIKE 1 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/09/2561 03/10/2561 03/10/2561 519,999 01/11/2561 519,999 หจก.สมชายรุ่งเรือง 14/12/2561 1,425,000 1,425,000 1,382,076 1,382,076 96.99 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.168.1074) ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำ DIKE 10 พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองน้ำใส โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 21/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 19/09/2561 19/09/2561 599,440 30/10/2561 599,440 หจก.สิงห์โตนารายณ์ก่อสร้าง 14/12/2561 1,933,000 1,933,000 1,704,181 1,704,181 88.16 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.168.1075) ซ่อมแซมท่อลอดระบายน้ำ DIKE 4 - 1 บ้านดงเค็ง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองบัวดง ศิลาลาด ศรีสะเกษ 21/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 18/09/2561 18/09/2561 857,670 31/10/2561 857,670 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 14/12/2561 1,934,000 1,934,000 1,825,549 1,825,549 94.39 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.168.1076) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำ DIKE 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 18/09/2561 18/09/2561 843,744 01/11/2561 843,744 หจก.สมชายรุ่งเรือง 14/12/2561 1,896,200 1,896,200 1,769,227 1,769,227 93.30 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.168.1078) ซ่อมแซมท่อลอดพนังกั้นน้ำ DIKE 10 พร้อมอาคารประกอบ บ้านหนองตอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 21/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 28/09/2561 30/10/2561 252,980 30/10/2561 252,980 หจก.สมชายรุ่งเรือง 14/12/2561 967,000 967,000 944,636 944,636 97.69 0.00 100.00 0.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.168.1079) ซ่อมแซมอาคารชลประทาน .สถานีสูบน้ำ RSP 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 21/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/09/2561 28/09/2561 30/10/2561 207,000 30/10/2561 207,000 บริษัท ชวลิตรวัสดุ 14/12/2561 967,000 967,000 865,345 865,345 89.49 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (4.38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าโดน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 42,000,000 42,000,000 42,000,000 18,000,000 24,000,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 21/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 499,978 24/12/2561 499,978 หจก.สมชายรุ่งเรือง 11/02/2562 33,114,347 13,599,360 19,514,987 21,837,051 4,599,553 17,237,498 65.94 95.00 63.39 95.00 63.39 30/07/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,200 240 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการราษีไศล งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อใช้เป็นค่าชดเชยเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการฝายราษีไศล งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 105,764,365 105,764,365 105,764,365 105,764,365 105,764,365 105,764,365 99,535,135 99,535,135 94.11 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง แก้มลิงห้วยสะบ้าพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 12,621,188 12,621,188 8,469,808 7,689,018 780,789 หนองหัวช้าง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 30/04/2562 780,789 780,789 97,611 97,611 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง พนังกั้นน้ำทับใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,444,241 14,444,241 14,444,241 13,945,831 498,410 14,434,081 13,945,831 488,251 99.93 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง แก้มลิงน้ำเค็ม พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 31,729,528 31,729,528 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 30/04/2562 31,412,028 26,264,782 5,147,246 5,091,179 5,091,179 16.21 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง แก้มลิงห้วยสะบ้า พร้อมอาคารประกอบ ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,998,039 7,998,039 คำเนียม กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 30/04/2562 7,998,039 7,791,663 206,376 7,993,356 7,791,663 201,688 99.94 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองน้ำใส ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 10,002,691 10,002,691 10,002,691 9,435,667 567,024 9,688,124 9,435,667 252,457 96.86 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดมะโน ตำบลโพนครก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 8,150,874 8,150,874 8,150,874 4,952,637 3,198,237 7,189,869 4,952,637 2,237,231 88.21 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/01/2562 208,000 208,000 208,000 208,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ปรับปรุงถนนทางเข้า ถนนภายในบริเวรหัวงาน และลานเอนกประสงค์ เขื่อนราษีไศล ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,940,000 17,940,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/11/2561 17,940,000 17,940,000 9,934,894 9,654,929 279,965 55.38 0.00 100.00 0.00 100.00 06/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ปรับปรุงถนนทางเข้าและถนนภายในบริเวรหัวงานเขื่อนหัวนา ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,770,000 12,770,000 หนองแก้ว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 09/11/2561 12,770,000 12,770,000 7,889,315 7,382,700 506,615 61.78 0.00 100.00 0.00 100.00 06/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ปรับปรุงถนนพนังกั้นน้ำ Dike 11 ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,680,000 5,680,000 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/11/2561 5,680,000 5,680,000 3,658,832 3,167,640 491,192 64.42 0.00 100.00 0.00 100.00 06/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ปรับปรุงถนนพนังกั้นน้ำ Dike 11-1 ด้วยพาราแอสฟัลต์คอนกรีต งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300,000 6,300,000 บัวหุ่ง ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/11/2561 6,300,000 6,300,000 3,910,241 3,492,039 418,202 62.07 0.00 100.00 0.00 100.00 06/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ซ่อมแซมหินเรียง DIKE9-1 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์ 09/11/2561 2,353,664 110,000 2,243,664 0.00 0.00 100.00 0.00 70.00 06/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ซ่อมแซมหินเรียง DIKE10 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 09/11/2561 2,290,178 110,000 2,180,178 4,192,110 4,192,110 183.05 0.00 100.00 0.00 46.00 06/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ซ่อมแซมลาดด้านข้าง DIKE 9-1 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,700,000 10,700,000 หนองบัวทอง รัตนบุรี สุรินทร์ 09/11/2561 3,558,904 161,090 3,397,814 3,997,100 3,997,100 112.31 0.00 100.00 0.00 70.00 06/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ซ่อมแซมลาดด้านข้าง DIKE 10 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 16,000,000 16,000,000 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 09/11/2561 6,794,913 480,285 6,314,627 4,958,940 4,958,940 72.98 0.00 100.00 0.00 46.00 06/11/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง