ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ก.ย. 2563 เวลา 21:41:30]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.115) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 4 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 557,000 557,000 557,000 557,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 06/01/2563 270,900 270,900 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 270,900 11/03/2563 270,900 บริษัทเฮงเซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 16/03/2563 557,000 557,000 556,697 556,697 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.466) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง พื้นที่ชลประทาน 75,000 ไร่ ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 564,000 564,000 564,000 564,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/01/2563 11/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 49,680 11/03/2563 49,680 16/03/2563 562,594 562,594 562,594 562,594 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.471) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนราษีไศล พื้นที่ 1,600 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,668,000 3,668,000 3,668,000 3,668,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 361,615 11/03/2563 361,615 20/03/2563 3,560,591 3,560,591 2,363,921 2,363,921 66.39 100.00 64.45 100.00 64.45 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.31) ซ่อมแซมผิวจราจรถนนคันคลองส่งน้ำสาย MC สถานีสูบน้ำ RSP 12 ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2563 05/03/2563 06/03/2563 779,000 20/03/2563 779,000 20/04/2563 1,754,114 1,754,114 1,753,122 1,753,122 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (23) ปรับปรุงถนนลาดยางบนคันคลองฝั่งขวา สาย MC-PL3 ช่วง กม. 0+000 ถึง 2+531 ระยะทาง 2.500 กม. ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,708,800 291,200 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 24/02/2563 11/03/2563 11/03/2563 5,548,000 01/04/2563 5,548,000 หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ 02/04/2563 9,404,756 5,612,236 5,548,000 64,236 5,608,554 5,547,510 61,044 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.16) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 237,800 237,800 237,800 237,800 13/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX ค่าแรง XXXX XXXX 01/05/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/05/2563 14,466 14,466 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2210) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 570,000 570,000 570,000 570,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 18,900 11/03/2563 18,900 16/03/2563 530,577 530,577 530,577 530,577 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2211) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสายใหญ่ MC สถานีสูบน้ำ RSP 12 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 96,677 403,323 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/03/2563 45,816 11/03/2563 45,816 17/03/2563 482,749 96,677 386,072 482,749 96,677 386,072 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2214) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/03/2563 100,000 25/03/2563 100,000 30 26/03/2563 24/04/2563 นายจงรัก วงษ์จอม 26/03/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2216) ซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 117,500 117,500 117,500 117,500 หนองหมี ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 3,570 11/03/2563 3,570 16/03/2563 111,897 111,897 111,897 111,897 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2217) ซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 เป๊าะ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 30,000 24/03/2563 30,000 หจก.ศรีสะเกษแสงชัย 26/03/2563 123,483 123,483 123,483 123,483 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2221) ซ่อมแซมระบบควบคุมการจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำและวงจรย่อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จำนวน 1 แห่ง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 16,830 11/03/2563 16,830 16/03/2563 1,911,062 1,911,062 1,900,584 1,900,584 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2222) ซ่อมแซมระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและ สำรองไฟควบคุมการเปิด-ปิดเขื่อนราษีไศล จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 2,592 11/03/2563 2,592 16/03/2563 273,567 273,567 273,567 273,567 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2229) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ข้ามคลองสาย 1L-PL 3 สถานีสูบน้ำ PL3 ขนาด 4x6 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 520,000 520,000 520,000 520,000 ไผ่ ราษีไศล ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 70,203 11/03/2563 70,203 16/03/2563 494,726 494,726 494,726 494,726 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2230) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ข้ามคลองสาย MC- PL 3 สถานีสูบน้ำ PL3 ขนาด 4x6 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โนนคูณ ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 76,173 11/03/2563 76,173 23/03/2563 569,553 569,553 569,553 569,553 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2913) ซ่อมแซมคันคลองและคลองดาดคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ RSP 22 ระยะทาง 0.600 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 09/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 28/02/2563 715,000 06/03/2563 715,000 17/03/2563 1,284,966 2,487,786 2,487,786 2,487,786 2,487,786 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.2923) ซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลดอนแรด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 ดอนแรด รัตนบุรี สุรินทร์ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 30,000 24/03/2563 30,000 หจก.ศรีสะเกษแสงชัย 26/03/2563 122,977 122,977 122,977 122,977 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (1.3619) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ร่องหมากเยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ปริมาณดิน 44,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,941,000 59,000 ยางคำ โพนทราย ร้อยเอ็ด 09/01/2563 10/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 03/03/2563 12/03/2563 12/03/2563 1,240,000 02/04/2563 1,240,000 หจก.สมชายรุ่งเรือง 02/04/2563 1,239,686 1,239,686 1,239,686 1,239,686 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (104) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 4L-MC สถานี สูบน้ำ RSP 12 ความยาว 1.600 กม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 13,000,000 13,000,000 13,000,000 2,707,000 10,293,000 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 48,100 17/03/2563 48,100 หจก.สมชายรุ่งเรืองปิโตรเลียม 18/03/2563 9,568,595 792,000 8,776,595 9,336,850 792,000 8,544,850 97.58 100.00 88.00 100.00 88.00 25/08/2563 800 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (105) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 5L-MC สถานีสูบน้ำ RSP 12 ความยาว 1.000 กม. พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1,780,000 8,220,000 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 48,165 17/03/2563 48,165 หจก.สมชายรุ่งเรืองปิโตรเลียม 18/03/2563 6,604,073 509,957 6,094,116 6,364,818 509,956 5,854,862 96.38 100.00 86.00 100.00 86.00 25/08/2563 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าโดน ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,845,426 2,845,426 2,845,426 2,845,426 2,845,426 2,845,426 2,845,426 2,845,426 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 31/10/2562 06/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/11/2562 15/11/2562 19/11/2562 1,287,000 26/12/2562 1,287,000 บริษัท โตโยต้าศรีสะเกษ (1993) ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัด 25/02/2563 1,288,000 1,287,000 1,287,000 1,287,000 1,287,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 31/10/2562 01/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2562 12/11/2562 18/11/2562 2,000,000 15/01/2563 2,000,000 บริษัทท็อปเบสท์มอเตอร์เซลส์ จำกัด 25/02/2563 2,600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 636,000 636,000 636,000 636,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2562 19/11/2562 20/11/2562 528,080 528,080 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 25/02/2563 528,000 528,000 528,000 528,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,200 25,200 25,200 25,200 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 08/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2562 19/11/2562 20/11/2562 23,280 23,280 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 25/02/2563 23,280 23,280 23,280 23,280 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง กล้องระดับ แบบดิจิตอล กำลังขยายไม่น้อยกว่า 32 เท่า (สำหรับงานระดับชั้นที่ 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองแค ราษีไศล ศรีสะเกษ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 200,000 200,000 สหกลโอเอ (ขายปลีก) 25/02/2563 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)