ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:01:44]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.54) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 6.95 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 12/11/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 476,300 05/03/2563 476,300 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 12/03/2563 750,000 750,000 747,777 747,777 99.70 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.182) งานบริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 151,365 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 843,000 843,000 843,000 843,000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 14/11/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 69,180 16/03/2563 69,180 หจก. 7 ก้าว 18/03/2563 843,000 843,000 612,454 612,454 72.65 90.00 90.00 90.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.208) บำรุงรักษาหัวงานพื้นที่ 656.20 ไร่ และคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 126.46 กิโลเมตร และสายซอย ระยะทาง 111.45 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 4,892,000 4,892,000 4,892,000 4,892,000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 14/11/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 134,760 18/03/2563 134,760 หจก. 7 ก้าว 18/03/2563 4,892,000 4,892,000 3,334,068 3,334,068 68.15 90.00 90.00 90.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (4) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและประปาเขื่อนลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 19,953,000 19,953,000 19,953,000 19,953,000 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 16/01/2563 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 497,000 27/03/2563 497,000 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 27/03/2563 16,715,299 16,715,299 10,528,393 10,528,393 62.99 90.00 60.00 90.00 60.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (8) ซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ปตร.กันผม ฝั่งขวา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 5,100,000 5,100,000 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 12/11/2562 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 411,312 24/03/2563 411,312 หจก.กิตติเทพ 26/03/2563 4,346,823 4,346,823 3,524,969 3,524,969 81.09 90.00 90.00 90.00 90.00 21/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.641) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-LMC มะเกลือใหม่ พื้นที่ 1,634 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 29/10/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 74,686 04/03/2563 74,686 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 18/03/2563 950,856 950,856 950,010 950,010 99.91 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.642) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กุดหิน พื้นที่ 1,644 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 29/10/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 6,897 05/03/2563 6,897 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 16/03/2563 953,226 953,226 924,826 924,826 97.02 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.643) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC มะเกลือใหม่ พื้นที่ 1,399 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 29/10/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 84,612 04/03/2563 84,612 หจก.กิตติเทพ 26/03/2563 949,903 949,903 949,903 949,903 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.645) ซ่อมแซมคันคลอง 4R-LMC ปตร.นาตม ความยาว 1.475 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 12/11/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 288,000 20/03/2563 288,000 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ 26/03/2563 945,550 945,550 944,271 944,271 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.646) ซ่อมแซมคันคลอง 6R-LMC ปตร.โคกแฝก ความยาว 1.300 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 12/11/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 278,400 20/03/2563 278,400 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ 30/03/2563 947,950 947,950 946,335 946,335 99.83 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.664) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. ในลำตะคอง จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านใหม่ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 28/10/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 438,100 04/03/2563 438,100 หจก.พ.อะไหล่ยนต์ 12/03/2563 1,450,672 1,450,672 1,450,576 1,450,576 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.665) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. ในลำบริบูรณ์ จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 29/10/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 416,900 04/03/2563 416,900 หจก.ประพรชัย(1997) 12/03/2563 1,439,039 1,439,039 1,439,039 1,439,039 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.670) ซ่อมแซมท่อลอดถนน LMC ปตร.นาตม จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 12/11/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 71,797 16/03/2563 71,797 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ 23/03/2563 666,856 666,856 665,245 665,245 99.76 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.692) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/04/2563 249,986 08/05/2563 249,986 90 09/05/2563 09/05/2563 06/08/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำเขื่อนลำตะคอง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 999,123 999,123 749,136 749,136 74.98 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.711) ซ่อมแซมหินก่อ ท้ายปตร.ข่อยงาม ระยะทาง 140 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 12/11/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 225,408 18/03/2563 225,408 หจก.ประพรชัย(1997) 23/03/2563 1,776,494 1,776,494 1,776,494 1,776,494 100.00 90.00 90.00 90.00 90.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (15) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ปตร.กุดหิน พื้นที่ 20,277 ตร.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 12/11/2562 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 88,240 23/03/2563 88,240 หจก. 7 ก้าว 25/03/2563 12,017,099 12,017,099 9,422,843 9,422,843 78.41 90.00 80.00 90.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (16) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC ปตร.มะเกลือใหม่ พื้นที่ 19,690 ตร.ม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 13,579,000 13,579,000 13,579,000 13,579,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 13/11/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 341,547 23/03/2563 341,547 หจก.กิตติเทพ 26/03/2563 10,839,635 10,839,635 8,962,621 8,962,621 82.68 90.00 80.00 90.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (19) ซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ปตร.กันผม ฝั่งซ้าย ความยาว 3.000 กม. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 5,000,000 5,000,000 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 12/11/2562 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 411,312 30/03/2563 411,312 หจก.กิตติเทพ 30/03/2563 4,239,949 4,239,949 3,482,089 3,482,089 82.13 90.00 85.00 90.00 85.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (21) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบายน้ำ LMC ปตร.โคกแฝก พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 12/11/2562 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/02/2563 02/03/2563 11/03/2563 2,222,810 23/03/2563 2,222,810 หจก.168 ค้าวัสดุ 23/03/2563 17,011,413 17,011,413 12,486,937 12,486,937 73.40 90.00 80.00 90.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (9) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 4R-LMC ปตร.นาตม พื้นที่ 19,500 ตารางเมตร พื้นที่ชลประทาน 2,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 หนองกระทุ่ม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 31/10/2562 23/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 239,719 27/03/2563 239,719 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 27/03/2563 17,499,918 17,499,918 10,426,039 10,426,039 59.58 90.00 70.00 90.00 70.00 04/08/2563 2,000 250 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมคันคลอง 1R-LMC ปตร.บ้านทุ่ง ระยะทาง 2.187 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลสีมุม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,592,360 6,592,360 6,592,360 6,592,360 สีมุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 22/05/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2563 23/06/2563 01/07/2563 3,737,052 20/07/2563 3,737,052 90 หจก.เอส.พี.อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/07/2563 6,592,360 6,479,000 113,360 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ปตร. มะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.700 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,472,712 4,472,712 4,472,712 4,472,712 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/03/2562 25/03/2562 17/04/2562 25/04/2562 4,472,712 16/05/2562 4,472,712 180 06/06/2562 06/06/2562 02/12/2562 หจก.โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง 11/03/2563 4,472,712 4,472,712 4,472,712 4,472,712 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงประตูระบายน้ำ เขื่อนระบายน้ำกันผม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,739,011 21,459,039 22,739,011 22,739,011 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 17/10/2561 18/10/2561 41,700,000 30/11/2561 41,700,000 360 04/01/2562 04/01/2562 21/12/2562 บจก.จักรวาลบุรีรัมย์ 28/11/2562 22,739,011 22,739,011 4,051,966 4,051,966 17.82 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อาคารบังคับน้ำบ้านหนองไข่น้ำตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,068,250 4,068,250 4,068,250 4,068,250 หนองไข่น้ำ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 154,296 07/11/2561 154,296 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 08/01/2563 4,068,250 4,068,250 4,068,250 4,068,250 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสุรนารายณ์-ปตร.ข่อยงาม จังหวัดนครราชสีมา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,723,500 4,723,500 47,000,000 47,000,000 หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 13/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2562 05/06/2562 21/06/2562 13/09/2562 4,700,000 24/07/2562 4,700,000 210 15/08/2562 15/08/2562 11/03/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม 07/01/2563 4,700,000 4,700,000 1,868,965 1,868,965 39.77 0.00 50.00 0.00 50.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,800 26,800 26,800 26,800 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 26,800 28/11/2562 26,800 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 27/02/2563 26,800 26,800 26,800 26,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 41,600 41,600 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 41,600 28/11/2562 41,600 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 27/02/2563 41,600 41,600 41,600 41,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 51,600 28/11/2562 51,600 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 27/02/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 60,000 28/11/2562 60,000 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 27/02/2563 60,000 60,000 60,000 60,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 33,800 28/11/2562 33,800 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 27/02/2563 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 18,000 18,000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 18,000 28/11/2562 18,000 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 27/02/2563 18,000 18,000 18,000 18,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 58,000 58,000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 58,000 28/11/2562 58,000 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 27/02/2563 58,000 58,000 58,000 58,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2562 6,300 28/11/2562 6,300 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 27/02/2563 6,300 6,300 6,300 6,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,600 8,600 8,600 8,600 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 8,600 28/11/2562 8,600 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 27/02/2563 8,600 8,600 8,600 8,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กล้องวัดมุม แบบอิเลคทรอนิค ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิบดา (ระบบอัตโนมัติ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 110,000 27/11/2562 110,000 บ.กิจวิสัยจำกัด 27/02/2563 110,000 110,000 110,000 110,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 24,000 27/11/2562 24,000 บ.กิจวิสัยจำกัด 27/02/2563 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 42,500 42,500 42,500 42,500 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/10/2562 42,500 28/11/2562 42,500 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 27/02/2563 42,500 42,500 42,500 42,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2562 47,500 27/11/2562 47,500 บ.ทองไทยวัฒนา 27/02/2563 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)