ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 02:30:17]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.1.167) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,304,000 3,304,000 3,304,000 3,304,000 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 89,580 08/11/2561 89,580 หจก.ก้าว 15/01/2562 3,304,000 3,304,000 2,895,882 2,895,882 87.65 95.00 100.00 95.00 100.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.1.193) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 843,000 843,000 843,000 843,000 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 23/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/04/2562 28,600 03/04/2562 28,600 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 18/04/2562 843,000 843,000 691,756 691,756 82.06 90.00 100.00 90.00 100.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.3.50) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 คลองไผ่ สีคิ้้ว นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2562 476,300 22/02/2562 476,300 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 19/03/2562 749,258 749,258 749,258 749,258 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ปตร. มะเกลือใหม่ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,079,000 8,079,000 9,000,000 8,739,000 261,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/03/2562 25/03/2562 17/04/2562 25/04/2562 4,472,712 16/05/2562 4,472,712 180 06/06/2562 06/06/2562 02/12/2562 หจก.โคราชภีระพันธ์ ก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 07/06/2562 4,566,639 4,472,712 93,927 27,377 27,377 0.60 40.00 0.00 40.00 0.00 09/07/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (20) อาคารบังคับน้ำฝายลำตะคอง ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 9,151,000 40,849,000 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/12/2561 24/12/2561 15/01/2562 29/01/2562 5,499,845 5,499,845 360 08/03/2562 08/03/2562 01/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 397,834 07/11/2561 397,834 หจก.หนึ่งเกียรติธาดาก่อสร้าง 24/06/2562 300,115 37,174,470 5,499,845 31,674,625 28,348,736 2,944,032 25,404,704 76.26 95.00 87.00 95.00 87.00 13/08/2562 ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (60) แก้มลิงลำห้วยคลองขากบ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 10,149,000 19,851,000 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 24/12/2561 15/01/2562 23/01/2562 6,189,238 07/02/2562 6,189,238 360 05/03/2562 05/03/2562 27/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 14/11/2561 17/11/2561 2,458,750 18/01/2562 2,458,750 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ได้รับเงินงวดวันที่ 26 ธ.ค.62 คาดว่างานเสร็จ 30 ก.ย.62 24/06/2562 23,527,521 6,189,238 17,338,283 13,847,319 1,423,440 12,423,879 58.86 85.00 54.00 85.00 54.00 09/07/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 0.8
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1081) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร Service spillway โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คลองไผ่ สีคิ้้ว นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 10,800 16/11/2561 10,800 หจก.อ้งครงค์รักษ์พาณิชย์ 03/01/2562 378,736 378,736 378,736 378,736 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1082) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร River outlet โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลองไผ่ สีคิ้้ว นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 27,000 14/11/2561 27,000 บจก.กิตติเทพ 19/11/2561 946,733 946,733 943,733 943,733 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1083) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพอาคาร Emergency spillway โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลองไผ่ สีคิ้้ว นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 230,400 28/11/2561 230,400 บจก.กิตติเทพ 03/01/2562 943,477 943,477 943,477 943,477 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1084) ซ่อมแซมคันคลอง RMC ปตร.มะเกลือใหม่ กม.0+000 - กม.2+300 และ กม.4+300 - กม.6+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 19,980 01/11/2561 19,980 บจก.กิตติเทพ 14/11/2561 450,000 426,111 426,111 426,111 426,111 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1085) ซ่อมแซมคันคลอง LMC กม.8+320 -กม.12+340 ปตร.มะเกลือใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 180,090 17/10/2561 180,090 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 14/11/2561 400,000 377,431 377,431 377,431 377,431 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1086) ซ่อมแซมคันคลอง LMC กม.0+000 -กม.8+300 ปตร.มะเกลือใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 117,000 14/11/2561 117,000 บจก.กิตติเทพ 19/11/2561 251,359 756,106 756,106 756,106 756,106 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1087) ซ่อมแซมคันคลอง LMC กม. 0+000 - กม.8+000 ปตร.กุดหิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 28,297 13/11/2561 28,297 บจก.คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ 19/11/2561 700,000 666,287 666,287 666,287 666,287 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1088) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC ปตร.มะเกลือใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 75,000 08/01/2562 75,000 บจก.กิตติเทพ 17/01/2562 286,703 286,703 286,703 286,703 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1089) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC ปตร.กุดหิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 8,990 03/01/2562 8,990 บจก.กิตติเทพ 17/01/2562 333,028 333,028 333,028 333,028 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1090) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกทดน้ำคลอง RMC ปตร.ข่อยงาม กม.1+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 41,916 25/10/2561 41,916 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ 18/12/2561 474,247 474,247 474,247 474,247 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1091) ซ่อมแซมท่อลอดถนนพร้อมอาคารน้ำตก RMC ปตร.ข่อยงาม กม.6+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 30,799 25/10/2561 30,799 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ 14/11/2561 661,775 661,775 655,775 655,775 99.09 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1092) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง RMC ปตร.ข่อยงาม กม.9+320 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 108,866 29/10/2561 108,866 บจก.กิตติเทพ 14/11/2561 665,470 665,470 665,470 665,470 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1093) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2R-LMC ปตร.โคกแฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบล ขามทะเลสอ อำเภอ ขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 18,096 06/11/2561 18,096 หจก.7ก้าว 08/11/2561 60,683 377,988 377,988 377,988 377,988 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/12/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1094) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ปตร.บ้านทุ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบล สีมุม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สีมุม เมือง นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 18,096 06/11/2561 18,096 หจก.7ก้าว 08/11/2561 87,985 566,432 566,432 566,432 566,432 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/12/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1095) ซ่อมแซมหินก่อ-หินเรียงท้าย ปตร.โพธิ์เตี้ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 59,166 11/10/2561 59,166 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ 15/02/2562 122,274 800,428 800,428 800,428 800,428 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/12/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1096) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ปตร.นาตม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองกระทุ่ม เมือง นครราชสีมา 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 26,929 17/10/2561 26,929 บจก.กิตติเทพ 08/11/2561 117,745 759,254 759,254 759,254 759,254 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1097) ซ่อมแซมระบบเกียร์มอเตอร์และระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร.มะเกลือใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 455,000 07/11/2561 455,000 บจก.เก็ทริชซัมมิท 14/11/2561 787,959 787,959 787,959 787,959 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1098) ซ่อมแซมระบบเกียร์มอเตอร์และระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร.กุดหิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 95,932 29/10/2561 95,932 หจก.สิปางมาร์เก็ตติ้ง 14/11/2561 589,662 589,662 589,662 589,662 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1099) ซ่อมแซมระบบเกียร์มอเตอร์และระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร.นาตม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 111,416 29/10/2561 111,416 บจก.สิปางมาร์เก็ตติ้ง 14/11/2561 489,805 489,805 489,805 489,805 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1100) ซ่อมแซมระบบเกียร์มอเตอร์และระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร.โคกแฝก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 111,910 01/11/2561 111,910 หจก.สิปางมาร์เก็ตติ้ง 14/11/2561 390,935 390,935 390,935 390,935 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1101) ซ่อมแซมระบบเกียร์มอเตอร์และระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร.โพธิ์เตี้ย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 95,478 01/11/2561 95,478 หจก.สิปางมาร์เก็ตติ้ง 14/11/2561 491,257 491,257 491,257 491,257 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1102) ซ่อมแซมระบบเกียร์มอเตอร์และระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร.มะขามเฒ่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 364,000 06/11/2561 364,000 บจก.เก็ทริชซัมมิท 08/11/2561 590,434 590,434 590,434 590,434 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1103) ซ่อมแซมระบบเกียร์มอเตอร์และระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร.ข่อยงาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 273,000 06/11/2561 273,000 บจก.เก็ทริชซัมมิท 08/11/2561 488,817 488,817 488,817 488,817 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.168.1104) ซ่อมแซมระบบเกียร์มอเตอร์และระบบไฟฟ้าควบคุม ปตร.จอหอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 จอหอ เมือง นครราชสีมา 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 184,892 09/11/2561 184,892 หจก.สิปางมาร์เก็ตติ้ง 14/11/2561 586,229 586,229 586,229 586,229 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.172.35) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ลาดบัวขาว สีคิ้้ว นครราชสีมา 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/02/2562 05/03/2562 18/03/2562 639,930 21/03/2562 639,930 120 24/04/2562 24/04/2562 21/08/2562 บ.พีเจ การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/04/2562 639,930 639,930 639,930 639,930 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (1.174.17) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำลำตะคอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ลาดบัวขาว สีคิ้้ว นครราชสีมา 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/02/2562 05/03/2562 12/03/2562 1,023,330 21/03/2562 1,023,330 120 24/04/2562 24/04/2562 21/08/2562 บ.ภรณ์ชลินทร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/04/2562 1,023,330 1,023,330 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (53) ปรับปรุงประตูระบายน้ำ เขื่อนระบายน้ำกันผม ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 49,639,000 49,639,000 49,639,000 47,723,800 1,915,200 หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 05/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/09/2561 18/10/2561 17/10/2561 41,700,000 30/11/2561 41,700,000 360 04/01/2562 04/01/2562 21/12/2562 บจก.จักรวาลบุรีรัมย์ ติดปัญหาอื่นๆ ได้รับเงินงวดวันที่ 4 ก.พ.62 , วันที่เซ็นต์สัญญา 30 พ.ย.61 , วันที่สั่งลงงาน 4 ม.ค.62 , แก้ไขแบบเสร็จแล้ววันที 10 เม.ย.62, แก้ไขสัญญายังไม่เสร็จอยู่ระหว่างดำเนินการ -อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่างานแล้วเสร็จวันที 29 ธ.ค.62 28/05/2562 47,721,655 43,878,500 41,700,000 2,178,500 14,249,133 13,113,277 1,135,857 32.47 67.51 49.00 67.51 49.00 09/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (61) อาคารบังคับน้ำกลางคลองผันน้ำ โคกแฝก กม. 9+900 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 พลกรัง เมือง นครราชสีมา 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 23/01/2562 06/02/2562 1,668,986 22/02/2562 1,668,986 90 สหทรัพย์โยธาการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 472,000 07/01/2562 472,000 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 24/06/2562 12,158,390 12,158,390 8,070,066 8,070,066 66.37 90.00 80.00 90.00 80.00 13/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (62) อาคารบังคับน้ำกลางคลองผันน้ำ โคกแฝก กม. 4+500 ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 17/01/2562 23/01/2562 1,674,550 1,674,550 90 สหทรัพย์โยธาการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 70,000 07/01/2562 70,000 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/06/2562 12,128,708 12,128,708 11,044,215 11,044,215 91.06 90.00 100.00 90.00 100.00 30/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (2.67) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองไข่น้ำ ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 9,369,000 15,631,000 หนองไข่น้ำ เมือง นครราชสีมา 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/02/2562 08/01/2562 28/01/2562 06/02/2562 5,332,152 28/03/2562 5,332,152 360 23/04/2562 23/04/2562 16/04/2562 ประสาทสุข วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 154,296 07/11/2561 154,296 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/06/2562 17,627,008 5,332,153 12,294,855 8,270,751 8,270,751 46.92 85.00 85.00 85.00 85.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ระบบส่งน้ำชลประทาน ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (72) อาคารบังคับน้ำบ้านกระเสียว ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2562 28/01/2562 15/02/2562 21/02/2562 2,929,767 08/03/2562 2,929,767 90 สหทรัพย์โยธาการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 465,125 17/10/2561 465,125 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 24/06/2562 19,492,001 19,492,001 16,547,550 16,547,550 84.89 95.00 95.00 95.00 95.00 13/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (73) อาคารบังคับน้ำบ้านกุดจอบ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 กำปัง โนนไทย นครราชสีมา 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2562 16/01/2562 05/02/2562 08/03/2562 2,948,064 08/03/2562 2,948,064 90 สหทรัพย์โยธาการ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 472,700 17/10/2561 472,700 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 24/06/2562 19,797,988 19,797,988 14,199,534 14,199,534 71.72 95.00 85.00 95.00 85.00 13/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง (120) อาคารระบายน้ำพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 9,867,000 2,742,000 7,125,000 บ้านโพธิ์ เมือง นครราชสีมา 02/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/01/2562 14/01/2562 23/01/2562 1,551,745 07/02/2562 1,551,745 360 07/03/2562 07/03/2562 28/02/2562 โอฬาริกเทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 476,185 29/10/2561 476,185 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 24/06/2562 7,786,590 1,551,745 6,234,845 7,781,210 1,551,745 6,229,465 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อาคารบังคับน้ำกลางคลองผันน้ำ ปตร.โคกแฝก กม.10+100 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,974,150 1,974,150 พุดซา เมือง นครราชสีมา 12/10/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2560 19,600,000 20/12/2560 19,600,000 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 24/06/2562 1,974,150 1,974,150 1,974,150 1,974,150 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง แก้มลิงฝายบ้านมอญ พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 26,089,882 26,089,882 หนองสาหร่าย ปากช่อง นครราชสีมา 02/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/12/2560 25/12/2560 26/12/2560 26,089,882 18/01/2561 26,089,882 210 18/01/2561 15/08/2561 18/01/2561 หจก.เพชรสามัคคี 30/04/2562 26,089,882 26,089,882 21,238,375 21,238,375 81.40 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง แก้มลิงบึงพุดซา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,841,268 19,841,268 พุดซา เมือง นครราชสีมา 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2560 18/12/2560 26/12/2560 19,488,768 18/01/2561 19,488,768 210 18/01/2561 18/01/2561 15/08/2561 หจก.เพชรสามัคคี 30/04/2562 19,488,768 19,488,768 19,488,768 19,488,768 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมท่อส่งน้ำกลางคลองRMC ปตร.ข่อยงาม กม. 15+700 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 290,000 07/03/2562 290,000 บ.กิตติเทพ 24/05/2562 290,000 290,000 285,905 285,905 98.59 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมชุดกว้านบานระบายมอเตอร์ไฟฟ้า ของฝายอัษฎางค์ ของฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 29,265 29,265 11,902 11,902 ในเมือง เมือง นครราชสีมา 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2560 150,000 17/09/2561 150,000 หจก.พ.อะไหล่ยนต์ 24/05/2562 11,902 11,902 8,729 8,729 73.34 0.00 100.00 0.00 100.00 21/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบนคันคลองโคกแฝก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 46,000,000 46,000,000 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 03/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/05/2561 04/05/2561 24/05/2561 31/05/2561 33,878,926 24/07/2561 33,878,926 180 22/08/2561 22/07/2561 17/02/2562 บจก.สามัคคีที่ดินและเคหะ 08/11/2561 34,895,294 33,878,926 1,016,368 34,137,336 33,878,926 258,410 97.83 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงาน ปตร.โคกแฝก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2561 18/05/2561 30/05/2561 1,579,990 13/07/2561 1,579,990 180 17/08/2561 17/08/2561 12/02/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง 08/11/2561 1,627,389 1,579,990 47,400 1,623,633 1,579,990 43,644 99.77 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมถนนหัวงานเขื่อนลำตะคอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,000,000 16,000,000 คลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 17/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/07/2561 17/09/2561 20/08/2561 9,799,665 05/09/2561 9,799,665 90 21/09/2561 21/09/2561 19/03/2562 หจก.โชคชัยโยธาการ 08/11/2561 10,093,655 9,799,665 293,990 9,852,037 9,799,665 52,372 97.61 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมถนน 1R-LMC ปตร.โพธิ์เตี้ย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 หนองกระทุ่ม เมือง นครราชสีมา 09/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/07/2561 19/08/2561 21/08/2561 7,858,375 05/09/2561 7,858,375 90 21/09/2561 21/09/2561 19/12/2561 หจก.โชคชัยโยธาการ 08/11/2561 8,094,127 7,858,375 235,751 7,971,839 7,858,375 113,464 98.49 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานที่ทำการส่งน้ำที่ 3 (ปตร.โพธิ์เตี้ย) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/05/2561 10/05/2561 30/05/2561 12/06/2561 4,590,000 15/08/2561 4,590,000 180 30/08/2561 30/08/2561 25/02/2562 บจก.ช.มิตรยนต์ 1993 08/11/2561 4,727,700 4,590,000 137,700 4,659,501 4,590,000 69,501 98.56 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงาน ปตร.ข่อยงาม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 หัวทะเล เมือง นครราชสีมา 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2561 17/05/2561 30/05/2561 1,841,630 17/07/2561 1,841,630 180 15/08/2561 15/08/2561 11/02/2562 บจก.ช้างอ้วนคอนสตร์คชั่น 08/11/2561 1,896,879 1,841,630 55,249 1,867,816 1,841,630 26,186 98.47 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานอาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/07/2561 07/05/2561 17/05/2561 30/05/2561 1,648,006 17/07/2561 1,648,006 180 15/08/2561 15/08/2561 11/02/2562 บจก.ช้างอ้วนคอนสตร์คชั่น 08/11/2561 1,697,446 1,648,006 49,440 1,674,192 1,648,006 26,186 98.63 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงาน ปตร.บ้านทุ่ง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2561 18/05/2561 30/05/2561 1,579,960 13/07/2561 1,579,960 180 17/08/2561 17/08/2561 12/02/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง 08/11/2561 1,627,359 1,579,960 47,399 1,623,604 1,579,960 43,644 99.77 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงาน ปตร.นาตม งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 หนองกระทุ่ม เมือง นครราชสีมา 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2561 17/05/2561 30/05/2561 1,827,827 17/07/2561 1,827,827 180 16/08/2561 16/08/2561 11/02/2562 บจก.ช้างอ้วนคอนสตร์คชั่น 08/11/2561 1,882,661 1,827,827 54,835 1,854,013 1,827,827 26,186 98.48 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมคันคลอง RMC 1R-RMC ปตร.โพธิ์เตี้ย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 ปรุใหญ่ เมือง นครราชสีมา 09/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/07/2561 17/07/2561 20/08/2561 5,339,184 05/09/2561 5,339,184 90 21/09/2561 21/09/2561 19/12/2561 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง 08/11/2561 5,499,359 5,339,184 160,176 5,417,615 5,339,184 78,431 98.51 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC ปตร.มะเกลือใหม่ กม.0+000ถึง กม.4+000 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 มะเกลือใหม่ สูงเนิน นครราชสีมา 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/05/2561 17/05/2561 06/06/2561 18/06/2561 744,749,460 16/07/2561 744,749,460 180 17/08/2561 17/08/2561 12/01/2562 หจก.นุชนารถ 06/03/2562 7,670,919 7,447,495 223,425 7,534,782 7,447,495 87,287 98.23 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบนคันคลอง LMC ปตร.กุดหิน กม.10+000 ถึง กม.15+000 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 โคราช สูงเนิน นครราชสีมา 10/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/07/2561 17/07/2561 21/08/2561 8,171,796 05/09/2561 8,171,796 180 21/09/2561 21/09/2561 19/03/2562 หจก.โชคชัยโยธาการ 08/11/2561 8,416,950 8,171,796 245,154 8,276,540 8,171,796 104,744 98.33 0.00 100.00 0.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าหัวงาน ปตร.ละลมหม้อ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 โคกกรวด เมือง นครราชสีมา 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/04/2561 02/05/2561 11/05/2561 1,682,969 13/07/2561 1,682,969 180 17/08/2561 17/08/2561 12/02/2562 หจก.เอส.พี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง 08/11/2561 1,733,458 1,682,969 50,489 1,726,613 1,682,969 43,644 99.61 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนบนคันคลองRMC ปตร.มะขามเฒ่า งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 บ้านใหม่ เมือง นครราชสีมา 04/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/05/2561 17/05/2561 06/06/2561 18/06/2561 7,059,000 13/07/2561 7,059,000 180 16/08/2561 16/08/2561 11/01/2562 บจก.ช.มิตรยนต์ 1993 08/11/2561 7,270,770 7,059,000 211,770 7,156,032 7,059,000 97,032 98.42 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ซ่อมแซมหินก่อ-หินเรียงท้าย ปตร.โคกแฝก จังหวัดนครราชสีมา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 750,000 750,000 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 09/04/2561 08/11/2561 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำลำเหมืองหว้า งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 โค้งยาง สูงเนิน นครราชสีมา 10/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2561 10/07/2561 23/07/2561 993,101 06/08/2561 993,101 170 09/08/2561 09/08/2561 25/01/2562 บจก.ยู.พี.เอ็นเตอร์ไพรช์ 08/11/2561 993,101 993,101 993,101 993,101 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/11/2561
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง เพิ่มประสิทธิภาพส่งน้ำและระบายน้ำลำตะคอง(ท้ายเขื่อน-ปตร.มะเกลือใหม่) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 มิตรภาพ สูงเนิน นครราชสีมา 23/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/05/2561 10/05/2561 22/05/2561 1,056,426 20/06/2561 1,056,426 หจก.ช.ช่างโลหะกิจ 08/11/2561 12,090,861 12,090,861 7,435,087 7,435,087 61.49 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง