ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 00:36:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.136) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ 159 ไร่ (ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 43,970 19/03/2563 43,970 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันทรรศพานิช 30/03/2563 360,000 360,000 330,316 330,316 91.75 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.137) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ 186 ไร่ (โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิง) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 19,700 04/03/2563 19,700 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันทรรศพานิช 30/03/2563 420,000 420,000 419,809 419,809 99.95 0.00 70.00 0.00 70.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.138) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ พื้นที่ 45 ไร่ (โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 19,945 19/03/2563 19,945 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันทรรศพานิช 30/03/2563 100,000 100,000 90,846 90,846 90.85 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.23) ปรับปรุงระบบท่อผันน้ำฝายแม่ลาย ระยะที่ 2 ระยะทาง 3.5 กม. ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 101,430 10/03/2563 101,430 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันทรรศพานิช 11/03/2563 6,938,400 6,938,400 6,355,276 6,355,276 91.60 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.20) ฝายซับน้ำ เพื่อการฟื้นฟูระบบนิเวศ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 240,000 240,000 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 48,180 17/03/2563 48,180 ชัยเจริญวัสดุภัณฑ์ 30/03/2563 240,000 240,000 237,577 237,577 98.99 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.21) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำ (ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 87,330 18/03/2563 87,330 บริษัท ธนาพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด 30/03/2563 300,000 300,000 291,269 291,269 97.09 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.22) ขุดลอกตะกอนหน้าฝายทดน้ำและอ่างเก็บน้ำ (ในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 35,200 19/03/2563 35,200 บริษัท ธนาพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด 30/03/2563 800,000 800,000 575,361 575,361 71.92 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.89) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำภายในศูนย์ฯ ความยาว 185 เมตร ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 12/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 61,860 18/03/2563 61,860 บริษัท ธนาพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด 30/03/2563 600,000 600,000 519,121 519,121 86.52 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.96) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านโรงวัว ความยาว 2,000 เมตร ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 268,776 10/03/2563 268,776 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย 30/03/2563 1,999,990 170,000 1,829,990 1,657,193 1,657,193 82.86 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.97) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านใหม่สารภี ความยาว 420 เมตร ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 542,000 542,000 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 74,764 10/03/2563 74,764 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย 30/03/2563 541,990 34,500 507,490 536,310 34,500 501,810 98.95 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (1.99) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองห้วยขะหมา ความยาว 220 เมตร ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 31,906 10/03/2563 31,906 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย 30/03/2563 249,990 31,000 218,990 235,906 31,000 209,969 94.37 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.08 ลบ.ม./วินาที จำนวน 1 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 8.649 กิโลเมตร พื้นที่ชลประทาน 1,000 ไร่ บ้านดงเย็น 2 ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 35,000,000 35,000,000 35,000,000 4,309,000 30,691,000 09/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/04/2563 478,472 17/04/2563 478,472 90 20/04/2563 20/04/2563 18/07/2563 นายเชาวฤทธิ์ ธรรมขันธ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 78,000 25/03/2563 78,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสันทรรศพานิช 22/04/2563 31,426,512 478,472 30,948,040 4,520,350 4,520,350 14.38 0.00 33.00 0.00 33.00 23/06/2563 1,000 148 0
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (แผนงานศึกษา วิจัย และทดลอง) (เพิ่มเติม) งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ). งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 66,438,085 66,438,085 0.00 0.00 22.29 0.00 22.29 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) อ.หางดง จ.เชียงใหม่. งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,455,600 12,455,600 0.00 0.00 17.88 0.00 17.88 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่. งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,363,310 8,363,310 07/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2563 60,270 60,270 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ตัง อู๋ เซ้ง 29/05/2563 0.00 0.00 65.45 0.00 65.45 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่. งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,176,400 6,176,400 23/03/2563 01/04/2563 0.00 0.00 52.23 0.00 52.23 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่. งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,296,770 9,296,770 01/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2563 445,692 445,692 หจก.ชยากรก้าวหน้า 29/05/2563 0.00 0.00 25.80 0.00 25.80 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,954,550 9,954,550 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/05/2563 10,974 10,974 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด 29/05/2563 0.00 0.00 22.95 0.00 22.95 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานบริหารจัดการโครงการ) อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,190,980 1,190,980 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2563 318,360 318,360 บ.สินอุทัย เทคโนโลยี จำกัด 29/05/2563 8,172,185 8,172,185 4,469,799 4,469,799 54.70 0.00 63.80 0.00 63.80 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานบริหารจัดการโครงการ) อ.หางดง จ.เชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,880,370 3,880,370 26/05/2563 29/05/2563 12,092,628 12,092,628 4,260,269 4,260,269 35.23 0.00 62.59 0.00 62.59 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่ปิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานบริหารจัดการโครงการ) อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,467,586 1,467,586 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/05/2563 76,000 76,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส วิไลการค้า 29/05/2563 6,156,152 6,156,152 3,066,992 3,066,992 49.82 0.00 63.04 0.00 63.04 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,746,784 3,746,784 9,048,807 9,048,807 4,308,499 4,308,499 47.61 0.00 58.85 0.00 58.85 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,025,592 1,025,592 28/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/05/2563 90,700 90,700 บริษัท สุขุมเซอร์วิส จํากัด 29/05/2563 8,166,466 8,166,466 3,404,240 3,404,240 41.69 0.00 63.80 0.00 63.80 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (แผนงานการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 34,014,905 34,014,905 13/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 10,150 20/02/2563 10,150 ห้างหุ้นส่วนจำกัดส.วิไลการค้า 17/03/2563 63,516,792 63,516,792 32,947,783 32,947,783 51.87 0.00 56.48 0.00 56.48 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ (แผนงานศึกษา วิจัย และทดลอง) (โครงการต่อเนื่อง) งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 172,131 172,131 172,131 172,131 58,822 58,822 34.17 0.00 20.00 0.00 20.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/11/2562 41,600 06/12/2562 41,600 5 06/12/2562 16/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิไลการค้า 11/03/2563 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/11/2562 51,600 06/12/2562 51,600 5 06/12/2562 16/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิไลการค้า 11/03/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000 8,000 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/11/2562 8,000 06/12/2562 8,000 5 06/12/2562 16/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิไลการค้า 11/03/2563 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,600 8,600 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/11/2562 8,600 06/12/2562 8,600 5 06/12/2562 16/12/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิไลการค้า 11/03/2563 8,600 8,600 8,600 8,600 8,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 699,000 699,000 699,000 699,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 24/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2562 29/10/2562 12/11/2562 04/12/2562 2,000,000 17/01/2563 2,000,000 45 18/01/2563 18/01/2563 02/03/2563 บ.ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 11/03/2563 2,600,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 24/09/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2562 22/10/2562 06/11/2562 27/11/2562 3,287,000 17/01/2563 3,287,000 45 18/01/2563 18/01/2563 02/03/2563 บ.เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด 11/03/2563 3,300,000 3,287,000 3,287,000 3,287,000 3,287,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)