ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:29:14]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.63) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ระยะทาง 8.100 กิโลเมตร จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 870,000 870,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 79,200 19/03/2563 79,200 หจก.อุดมแทรกเตอร์ 25/03/2563 870,000 870,000 868,442 868,442 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.262) บริหารการส่งน้ำพื้นที่ชลประทาน 139,180 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 856,000 856,000 856,000 856,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 67,800 19/03/2563 67,800 หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตนเลียม(00006) 19/03/2563 856,000 856,000 566,396 566,396 66.17 84.00 65.00 84.00 65.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.263) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 37 สาย ระยะทาง 129.57 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 979,000 979,000 979,000 979,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 69,630 11/03/2563 69,630 บ.ชัยพัฒนาศึกษาภัณฑ์ จำกัด 17/03/2563 979,000 979,000 526,572 526,572 53.79 84.00 63.00 84.00 63.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.265) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่จำนวน 8 สายระยะทาง 113.82 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,714,000 1,714,000 1,714,000 1,714,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 352,000 16/03/2563 352,000 หจก.อุดมแทรกเตอร์ 17/03/2563 1,714,000 1,714,000 1,117,233 1,117,233 65.18 84.00 65.00 84.00 65.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.269) บำรุงรักษาหัวงานพื้นที่ 415 ไร่ จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 59,730 20/03/2563 59,730 บ.ชัยพัฒนาศึกษาภัณฑ์ จำกัด 25/03/2563 940,000 940,000 609,613 609,613 64.85 84.00 62.00 84.00 62.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.948) งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลอง RMC ช่วงกม.0+000-16+720 พื้นที่ 1,379 ตารางเมตร เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 954,000 954,000 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 25,300 06/03/2563 25,300 หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตนเลียม(00006) 06/03/2563 944,707 944,707 944,707 944,707 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.949) งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมขุดลอกตะกอนคลอง RMC ช่วงกม.28+000 - 44+480 พื้นที่ 1,286 ตารางเมตร เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 954,000 954,000 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 24,700 10/03/2563 24,700 หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตนเลียม(00006) 10/03/2563 945,501 945,501 945,501 945,501 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.950) งานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ขนาด 0.80x0.85,0.90x1.00,0.65x0.65 และ 1.20x1.20 จำนวน 25 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 913,000 913,000 908,000 908,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 432,890 09/03/2563 432,890 บริษัท บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ จำกัด 17/03/2563 907,440 907,440 907,440 907,440 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.951) งานซ่อมแซมพนังกั้นน้ำท้าย เขื่อนลำนางรอง ปริมาตรดินขุด 1,115 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 618,000 618,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 251,240 11/03/2563 251,240 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม 17/03/2563 616,987 616,987 616,987 616,987 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.952) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 6L-RMC พื้นที่ 675 ตารางเมตร เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 477,000 477,000 สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 34,200 19/03/2563 34,200 บ.สายน้ำตะวัน จำกัด 25/03/2563 472,903 472,903 472,903 472,903 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.953) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC และคลองซอย พื้นที่ 954.00 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 572,000 572,000 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 49,400 10/03/2563 49,400 หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตนเลียม(00006) 10/03/2563 565,232 565,232 565,232 565,232 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.954) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองซอย เขื่อนลำนางรอง พื้นที่ 2,835 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 382,000 382,000 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 43,285 18/03/2563 43,285 บ.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ จำกัด 25/03/2563 378,520 378,520 378,520 378,520 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.955) ซ่อมแซมคลอง LMC พืนที่คอนกรีตดาด 772 ตารางเมตร อ่างฯลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 715,000 715,000 สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 93,220 11/03/2563 93,220 บ.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ จำกัด 17/03/2563 707,591 707,591 707,591 707,591 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.956) ซ่อมแซมคลอง RMC และคลองซอย พื้นที่คอนกรีตดาด 2,526 ตารางเมตร อ่างฯลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,002,000 2,002,000 สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 47,600 13/03/2563 47,600 หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตนเลียม(00006) 17/03/2563 1,995,606 1,995,606 1,749,440 1,749,440 87.66 90.00 80.00 90.00 80.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.971) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองซอย จำนวน 3 สาย พื้นที่ 240 ตารางเมตร เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 763,000 763,000 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 104,020 12/03/2563 104,020 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริ่ง 17/03/2563 755,221 755,221 755,221 755,221 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.972) ซ่อมแซมคันทางท้ายเขื่อนลำนางรอง ความยาว 771 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 617,000 617,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 476,960 10/03/2563 476,960 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม 17/03/2563 515,409 615,132 615,132 615,132 615,132 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.974) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 20 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/03/2563 41,600 13/04/2563 41,600 30 15/04/2563 14/04/2563 14/05/2563 นายเถลิงชัย ใสสดศรี (หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานฯ) เป็นงานจ้างเหมาทั้งหมด 14/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 84.00 100.00 84.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.977) ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พื้นที่ 830 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 476,000 476,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 138,380 10/03/2563 138,380 หจก.อุดมแทรกเตอร์ 17/03/2563 472,433 472,433 472,433 472,433 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.978) ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พื้นที่ 521 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 476,000 476,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 162,200 05/03/2563 162,200 หจก.อุดมแทรกเตอร์ 17/03/2563 177,129 473,399 473,399 473,399 473,399 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.980) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 2L-RMC พื้นที่ 925 ตารางเมตร เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 715,000 715,000 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 47,400 19/03/2563 47,400 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริ่ง 25/03/2563 709,870 709,870 709,870 709,870 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.981) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 7L-RMC พื้นที่ 854 ตารางเมตร เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 620,000 620,000 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 23,800 13/03/2563 23,800 หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตนเลียม(00006) 17/03/2563 614,389 614,389 614,389 614,389 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.982) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC และคลองซอย พื้นที่ 2,840 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,002,000 2,002,000 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 29/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 145,920 12/03/2563 145,920 บ.สายน้ำตะวัน จำกัด 17/03/2563 1,994,654 1,994,654 1,950,369 1,950,369 97.78 84.00 93.00 84.00 93.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.991) ซ่อมแซมรางรับน้ำป่าคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองซอย กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร จำนวน 4 แห่ง เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 435,000 435,000 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 24,700 10/03/2563 24,700 หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตนเลียม(00006) 10/03/2563 427,042 427,042 427,042 427,042 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.993) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองซอย ขนาด 0.40x0.40 , 0.60x0.60 , 1.20x1.20 จำนวน 18 แห่ง เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 415,900 415,900 หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 109,400 18/03/2563 109,400 บ.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ จำกัด 25/03/2563 415,506 415,506 415,506 415,506 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.3578) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตาหงษ์ บ้านหนองไทร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ปริมาตรดินขุด 51,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,961,000 1,904,000 57,000 หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 14/11/2562 07/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 07/02/2563 19/02/2563 26/02/2563 447,780 16/03/2563 447,780 150 18/03/2563 18/03/2563 14/08/2563 หจก.มณีรัตน์ทวีทรัพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 5,178 14/04/2563 5,178 บ.ชัยพัฒนาศึกษาภัณฑ์ จำกัด 14/04/2563 1,877,820 438,377 438,377 438,377 438,377 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.52) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำคลอง 80 พรรษา แห่งที่ 1 ตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 512,000 512,000 465,000 452,000 13,000 หนองโบสถ์ นางรอง บุรีรัมย์ 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/03/2563 448,000 25/03/2563 448,000 90 31/03/2563 30/03/2563 28/06/2563 หจก.เคทีเอ็ม ปักธงชัยการช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 7,675 23/04/2563 7,675 บ.ชัยพัฒนาศึกษาภัณฑ์ จำกัด 01/05/2563 457,046 455,675 448,000 7,675 455,675 448,000 7,675 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 300 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.53) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำห้วยพะไล ตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,000,000 6,000,000 6,000,000 900,000 5,100,000 ทุ่งแสงทอง นางรอง บุรีรัมย์ 14/01/2563 26/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 03/03/2563 13/03/2563 18/03/2563 904,104 10/04/2563 904,104 150 14/04/2563 13/04/2563 10/09/2563 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 65,100 24/03/2563 65,100 หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตนเลียม(00006) 13/04/2563 1,480,797 5,561,571 904,104 4,657,467 3,939,677 3,939,677 70.84 90.00 69.00 90.00 69.00 11/08/2563 75 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (45) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบุฝรั่ง กว้าง 30 เมตร สูง 3 เมตร ตำบลส้มป่อย อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 17,958,000 2,513,000 15,445,000 ส้มป่อย โนนดินแดง บุรีรัมย์ 19/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 09/03/2563 18/03/2563 20/03/2563 1,099,970 14/04/2563 1,099,970 180 28/04/2563 27/04/2563 24/10/2563 หจก.นำโชค 2019 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 93,465 18/03/2563 93,465 หจก.วีแอนด์วี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส 01/05/2563 2,438,223 15,055,843 1,099,971 13,955,872 9,107,715 9,107,715 60.49 90.00 67.00 90.00 67.00 11/08/2563 514 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,800 26,800 26,800 26,800 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2562 26,800 19/11/2562 26,800 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 06/01/2563 26,800 26,800 26,800 26,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2562 77,400 19/11/2562 77,400 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 06/01/2563 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,000 16,000 16,000 16,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2562 16,000 19/11/2562 16,000 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 06/01/2563 16,000 16,000 16,000 16,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,300 6,300 6,300 6,300 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2562 6,300 19/11/2562 6,300 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 06/01/2563 6,300 6,300 6,300 6,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,600 8,600 8,600 8,600 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2562 8,600 19/11/2562 8,600 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 06/01/2563 8,600 8,600 8,600 8,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2562 29,000 19/11/2562 29,000 ร้านไอคอมพิวเตอร์ 06/01/2563 29,000 29,000 29,000 29,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 30/10/2562 30/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 15/11/2562 22/11/2562 1,950,000 20/12/2562 1,950,000 บริษัทท๊อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด 20/01/2563 2,600,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 43,600 43,600 43,600 43,600 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2562 43,600 19/11/2562 43,600 หจก.ส่งเส็งมอเตอร์ 08/01/2563 43,600 43,600 43,600 43,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง กล้องระดับ แบบอัตโนมัติพร้อมขาตั้งกล้อง กำลังขยายไม่น้อยกว่า 24 เท่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000 24,000 24,000 24,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2562 24,000 19/11/2562 24,000 บริษัท กิจวิสัย จำกัด 08/01/2563 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 31/03/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)