ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 12:43:38]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.1.178) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 9 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 790,000 790,000 790,000 790,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 81,367 30/10/2561 81,367 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริง 31/10/2561 790,000 790,000 659,687 659,687 83.50 88.00 91.00 88.00 91.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.1.179) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 8 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,714,000 1,714,000 1,714,000 1,714,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 200,000 29/10/2561 200,000 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริง 31/10/2561 1,714,000 1,714,000 1,434,762 1,434,762 83.71 91.00 88.00 91.00 88.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.1.180) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 37 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 848,000 848,000 848,000 848,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 53,174 30/10/2561 53,174 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริง 31/10/2561 848,000 848,000 672,508 672,508 79.31 90.00 86.00 90.00 86.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.1.198) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 856,000 856,000 856,000 856,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 61,000 30/10/2561 61,000 ร้านไทยรุ่งศูนย์ล้อ 31/10/2561 856,000 856,000 705,146 705,146 82.38 90.00 82.00 90.00 82.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.3.55) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 349,800 06/02/2562 349,800 บ.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ จำกัด 07/02/2562 879,800 879,800 874,611 874,611 99.41 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (56) แก้มลิงหนองบอน ตำบลหูทำนบ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 25,420,000 24,680,000 740,000 หูทำนบ ปะคำ บุรีรัมย์ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 17/10/2561 07/11/2561 09/11/2561 18,199,989 08/01/2562 18,199,989 270 10/01/2562 09/01/2562 06/10/2562 หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/04/2562 87,190 30/04/2562 87,190 หจก.มานะ-เสริมผล ปิโตรเลียม 12/06/2562 24,737,689 18,563,989 18,199,989 364,000 9,773,625 9,458,775 314,850 52.65 100.00 75.00 100.00 75.00 20/08/2562 แก้มลิง ลุ่มน้ำมูล 1,780 1,780 0.2727 0.2727
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1105) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำฐานเขื่อนลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,313,000 1,313,000 1,313,000 1,313,000 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 472,200 31/10/2561 472,200 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 1,107,389 1,107,389 1,107,305 1,107,305 99.99 95.00 100.00 95.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1106) ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 182,763 30/10/2561 182,763 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม 31/10/2561 762,483 762,483 762,483 762,483 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1107) ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำคลองมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 700,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 322,977 30/10/2561 322,977 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม 31/10/2561 667,698 667,698 667,698 667,698 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1108) ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าเขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 660,000 660,000 660,000 660,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 435,500 31/10/2561 435,500 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริง 31/10/2561 630,000 630,000 628,637 628,637 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปิง 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1109) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย และคลองซอย เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 272,529 30/10/2561 272,529 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม 31/10/2561 1,909,529 1,909,529 1,907,808 1,907,808 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1110) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา เขื่อนลำนางรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลสำโรงใหม่ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,190,000 2,190,000 2,190,000 2,190,000 สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 316,289 31/10/2561 316,289 หจก.ศิริรุ่งเรือง(2018) 31/10/2561 2,087,288 2,087,288 2,081,643 2,081,643 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1111) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 264,465 31/10/2561 264,465 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริง 31/10/2561 2,049,965 2,049,965 2,047,987 2,047,987 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1112) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำลำจังหัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,150,000 2,150,000 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 332,555 31/10/2561 332,555 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริง 31/10/2561 2,049,338 2,049,338 2,049,338 2,049,338 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1113) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย และคลองซอย เขื่อนลำนางรอง จำนวน 20 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 หนองไทร นางรอง บุรีรัมย์ 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 88,000 29/10/2561 88,000 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม 05/11/2561 1,139,681 1,139,681 1,139,681 1,139,681 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1114) ซ่อมแซมคลอง 3L-RMC เขื่นลำนางรอง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 85,470 29/10/2561 85,470 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริง 31/10/2561 763,386 763,386 762,325 762,325 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.168.1115) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตาจง ละหานทราย บุรีรัมย์ 30/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 186,359 31/10/2561 186,359 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริง 31/10/2561 950,240 950,240 950,240 950,240 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (1.172.43) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ลำนางรองบ้านโคกสำราญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,950,000 50,000 ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์ 20/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 17/10/2561 29/10/2561 30/10/2561 678,480 10/01/2562 678,480 180 17/01/2562 16/01/2562 15/07/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 01/03/2562 11,843 01/03/2562 11,843 ค่าแรง เดือนมีนาคม 2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2562 1,968,620 678,480 678,480 678,480 678,480 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (54) ปรับปรุงระบบส่งน้ำสาย 10 คลอง 3 L-RMC พร้อมอาคารประกอบ เขื่อนลำนางรอง ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 13,113,400 13,113,400 13,113,400 6,130,000 6,983,400 หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 18/10/2561 06/11/2561 07/11/2561 2,970,088 20/12/2561 2,970,088 240 29/12/2561 29/12/2561 25/08/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 73,310 03/12/2561 73,310 หจก.พีเควาย เอ็นจิเนียริง 24/07/2562 9,369,334 2,970,088 6,399,246 7,869,635 1,783,879 6,085,756 83.99 90.00 94.00 90.00 94.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 1,200 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (59) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำบ้านโนนดินแดง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 5,600,000 19,400,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 25/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 18/10/2561 30/10/2561 31/10/2561 875,040 20/12/2561 875,040 240 22/12/2561 22/12/2561 18/08/2562 หจก.วังหินรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 83,232 03/12/2561 83,232 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม 25/01/2562 1,451,197 6,264,951 875,040 5,389,911 6,264,951 875,040 5,389,911 100.00 85.00 100.00 85.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ปรับปรุงฝายบ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,700 250,700 250,700 250,700 โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 01/03/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 01/03/2562 35,142 01/03/2562 35,142 ค่าแรง เดือนมีนาคม 2562 23/06/2562 249,626 249,626 249,626 249,626 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง โครงการพัฒนาห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว เขื่อนลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,245,930 1,245,930 1,245,930 1,245,930 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 20/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2562 27/02/2562 08/03/2562 13/03/2562 1,245,929 18/04/2562 1,245,929 180 23/04/2562 22/04/2562 18/10/2562 บ.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ จำกัด เป็นงานจ้างเหมาทั้งหมด 20/06/2562 1,653,824 1,245,929 1,245,929 0.00 100.00 78.00 100.00 78.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารท่อระบายน้ำ ฝั่งขวา เขื่อนลำนางรอง ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 24/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/06/2562 481,000 13/06/2562 481,000 หจก.เสียงบริการ 18/06/2562 799,962 799,962 796,559 796,559 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง (53) ปรับปรุงฝายบ้านสะเดา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,299,905 3,299,905 สะเดา นางรอง บุรีรัมย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2562 3,299,905 3,299,905 2,871,301 2,871,301 87.01 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 62,400 62,400 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 62,400 19/12/2561 62,400 หจก.ธงชัยโอเอเซลล์แอนด์เซอร์วิส 23/01/2562 62,400 62,400 62,400 62,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 814,000 814,000 814,000 814,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 19/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2561 28/12/2561 04/01/2562 807,850 23/01/2562 807,850 บ.แสงฟ้าอีซูซุเซลล์ จำกัด 23/01/2562 814,000 814,000 807,850 807,850 99.24 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย์ 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 52,000 19/12/2561 52,000 บ.ทองไทยวัฒนา จำกัด 23/01/2562 52,000 52,000 52,000 52,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)8 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 32 ครั้ง