ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 16:04:24]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.1.175) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 38,834 09/11/2561 38,834 หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง (1996) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/11/2561 980,000 980,000 899,565 899,565 91.79 95.00 85.00 95.00 85.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.1.176) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 72,046 29/10/2561 72,046 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 900,000 900,000 724,841 724,841 80.54 90.00 80.00 90.00 80.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.1.177) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 58,936 09/11/2561 58,936 หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 814,000 814,000 722,101 722,101 88.71 90.00 80.00 90.00 80.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.1.197) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 687,000 687,000 687,000 687,000 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 90,900 15/11/2561 90,900 หจก.7 ก้าว ติดปัญหาอื่นๆ 29/11/2561 687,000 687,000 640,740 640,740 93.27 90.00 80.00 90.00 80.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.3.54) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 210,000 08/02/2562 210,000 บริษัท กิตติเทพ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/02/2562 584,749 584,749 584,749 584,749 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 21/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ซ่อมแซมถนนบนคันคลอง RMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 4.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,019,000 7,019,000 8,280,000 8,280,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 151,200 03/01/2562 151,200 หจก.7 ก้าว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2562 5,331,332 5,331,332 5,331,332 5,331,332 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 5.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,530,000 18,530,000 20,200,000 20,200,000 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 11/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2561 19/12/2561 07/01/2562 12,299,436 20/02/2562 12,299,436 90 12/03/2562 11/03/2562 09/06/2562 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2562 17,456,831 12,556,554 12,299,436 257,118 12,556,554 12,299,436 257,118 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ซ่อมแซมถนนลาดยางบนคันคลอง LMC และถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมา ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 3.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,637,000 11,637,000 12,600,000 12,600,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2561 19/12/2561 31/12/2561 7,799,387 20/02/2562 7,799,387 90 12/03/2562 11/03/2562 09/06/2562 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2562 11,298,128 7,963,135 7,799,388 163,747 7,963,135 7,799,387 163,748 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ซ่อมแซมถนนลาดยางเข้าหัวงานฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง 4.680 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,364,000 8,364,000 16,800,000 16,800,000 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/02/2562 25/02/2562 22/03/2562 22/03/2562 11,299,150 01/05/2562 11,299,150 90 08/05/2562 07/05/2562 05/08/2562 หจก.สุพรรณีก่อสร้าง ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 14/05/2562 15,327,440 11,536,450 11,299,150 237,300 11,534,012 11,299,150 234,862 99.98 100.00 98.00 100.00 98.00 30/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1116) ซ่อมแซมทำนบดินและหินเรียงด้านหน้าเขื่อนห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 994,000 994,000 994,000 994,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 48,000 24/10/2561 48,000 หจก.เสิงสางการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 950,978 950,978 950,978 950,978 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1117) ซ่อมแซมคลอง RMC.ลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 78,475 26/10/2561 78,475 หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 914,770 914,770 914,770 914,770 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1118) ซ่อมแซมคลอง 1R-LMC.ลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 99,990 30/10/2561 99,990 หจก.7 ก้าว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 894,418 894,418 894,418 894,418 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1119) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 78,000 14/11/2561 78,000 หจก.7 ก้าว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/11/2561 427,695 427,695 427,695 427,695 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1120) ซ่อมแซมคลอง LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 24,750 24/10/2561 24,750 หจก.เสิงสางการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 931,311 931,311 931,311 931,311 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1121) ซ่อมแซมคลอง RMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 45,238 29/10/2561 45,238 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 876,412 876,412 876,412 876,412 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1122) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 247,790 18/12/2561 247,790 หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 491,868 491,868 491,868 491,868 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1123) ซ่อมแซมคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 326,491 24/10/2561 326,491 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 855,706 855,706 855,706 855,706 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1124) ซ่อมแซมคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 326,491 26/10/2561 326,491 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 665,071 665,071 665,071 665,071 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1125) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 72,755 11/12/2561 72,755 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/12/2561 348,295 348,295 348,295 348,295 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1126) ซ่อมแซมคลอง LMC.ลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 311,952 24/10/2561 311,952 หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 476,816 476,816 476,816 476,816 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1127) ซ่อมแซมคลอง 2L-1R-LMC.ลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 20,285 29/10/2561 20,285 หจก.เสิงสางการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 476,142 476,142 476,142 476,142 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1128) ซ่อมแซมคลอง 2L-4R-LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองบัว ปะคำ บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 23,940 24/10/2561 23,940 หจก.เสิงสางการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 474,689 474,689 471,089 471,089 99.24 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1129) ซ่อมแซมคลอง 1L-5R-LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 49,228 30/10/2561 49,228 หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 476,335 476,335 476,335 476,335 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1130) ซ่อมแซมคลอง 1L-1L-5R-LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลไทยเจริญ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ไทยเจริญ ปะคำ บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 49,369 09/11/2561 49,369 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2561 284,840 284,840 284,840 284,840 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1131) ซ่อมแซมคลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 106,301 26/10/2561 106,301 บริษัท กิตติเทพ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 285,822 285,822 285,822 285,822 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1132) ซ่อมแซมคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 105,813 26/10/2561 105,813 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 285,900 285,900 285,900 285,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1133) ซ่อมแซมคลอง 1L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 69,280 29/10/2561 69,280 บริษัท กิตติเทพ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 189,078 189,078 189,078 189,078 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1134) ซ่อมแซมคลอง 3L-1R-LMC.ลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 251,505 22/10/2561 251,505 หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 476,238 476,238 476,238 476,238 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1135) ซ่อมแซมคลอง 1L-RMC.ลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 28,094 22/10/2561 28,094 หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 281,863 281,863 281,863 281,863 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1136) ซ่อมแซมคลอง 2L-RMC.ลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 13,112 29/10/2561 13,112 หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 95,285 95,285 95,285 95,285 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1137) ซ่อมแซมคลอง 3L-RMC.ลำปลายมาศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 24,385 26/10/2561 24,385 หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 189,927 189,927 189,927 189,927 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1138) ซ่อมแซมคลอง 6R-LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 22,590 22/10/2561 22,590 หจก.เสิงสางการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 475,275 475,275 475,275 475,275 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1139) ซ่อมแซมคลอง 7R-LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 29,862 31/10/2561 29,862 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/11/2561 190,535 190,535 190,535 190,535 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1140) ซ่อมแซมคลอง 8R-LMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ทรัพย์พระยา นางรอง บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 39,610 29/10/2561 39,610 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2561 284,032 284,032 280,232 280,232 98.66 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1141) ซ่อมแซมคลอง 1L-RMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 28,872 30/10/2561 28,872 หจก.วิโรจน์ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 190,207 190,207 190,207 190,207 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (1.168.1142) ซ่อมแซมคลอง 1R-1L-RMC ฝายปะคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 14,998 09/11/2561 14,998 บริษัท กิตติเทพ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/11/2561 142,747 142,747 142,747 142,747 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (58) ปรับปรุงเพิ่มความจุคลอง RMC ฝายปะคำ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 258,445 29/10/2561 258,445 หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/12/2561 22,337,751 22,337,751 21,881,654 21,881,654 97.96 90.00 80.00 90.00 80.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 2,393 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ปรับปรุงฝายบ้านโคกสูง ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,619,300 1,619,300 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 02/05/2562 1,619,300 1,619,300 1,619,300 1,619,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ (37) ประตูระบายน้ำลำปลายมาศ บ้านโคกงิ้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,678,000 1,678,000 ปะคำ ปะคำ บุรีรัมย์ 02/05/2562 1,678,000 1,678,000 1,678,000 1,678,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ ประตูระบายน้ำลำปลายมาศ บ้านสระตะเคียน ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,630,894 1,630,894 สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา 01/05/2562 1,630,894 1,630,894 1,630,894 1,630,894 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 53,600 53,600 53,600 53,600 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 50,600 10/01/2562 50,600 ร้านไอคอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/01/2562 53,600 53,600 50,600 50,600 94.40 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 บ้านราษฎร์ เสิงสาง นครราชสีมา 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 28/11/2561 14/12/2561 787,000 21/01/2562 787,000 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุ เซลส์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/01/2562 814,000 814,000 787,000 787,000 96.68 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 40 ครั้ง