ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 03:03:06]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.1.168) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,870,000 2,870,000 2,870,000 2,870,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 200,000 06/11/2561 200,000 ส.กัลยา 1996 04/12/2561 2,870,000 2,870,000 2,405,649 2,405,649 83.82 0.00 90.00 0.00 90.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.1.194) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 733,000 733,000 733,000 733,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 90,630 25/10/2561 90,630 หจก.พรวิจิตร 04/12/2561 733,000 733,000 618,370 618,370 84.36 0.00 90.00 0.00 90.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.3.51) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 740,000 740,000 740,000 740,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 252,600 28/01/2562 252,600 ส.กัลยา 1996 30/01/2562 740,000 740,000 739,587 739,587 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.26) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณหัวงานเขื่อนลำพระเพลิง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 290,710 13/11/2561 290,710 เก๊ตทูกู๊ด 04/12/2561 2,995,365 2,995,365 2,905,311 2,905,311 96.99 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1R-LMC ลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 1.850 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,491,000 5,491,000 9,000,000 8,734,000 266,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 20/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2562 19/04/2562 23/04/2562 3,789,752 13/06/2562 3,789,752 หจก.เอส พี อินเตอร์ มาร์เก็ตติง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างทำสัญญาจ้างเเละคาดว่าผู้รับจ้างให้เข้าดำเนินการวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 18/06/2562 4,760,572 3,865,087 3,789,753 75,334 0.00 65.00 5.00 65.00 5.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ปรับปรุงถนนทางเข้าเขื่อนและบริเวณภายในหัวงาน อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 2.250 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 12,800,000 12,800,000 15,000,000 14,558,000 442,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 20/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/05/2562 16/05/2562 07/06/2562 14/06/2562 7,779,723 02/08/2562 7,779,723 หจก.เอส พี อินเตอร์ มาร์เก็ตติง ติดปัญหาอื่นๆ 06/08/2562 8,013,116 7,779,724 233,392 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 09/07/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1143) ซ่อมแซมระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 400,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 111,280 11/12/2561 111,280 หจก.วัฒนกฤษชัย 10/01/2562 1,000,000 600,000 400,000 970,559 598,434 372,125 97.06 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1144) ซ่อมแซมคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.43+250 ถึง กม.44+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลพลับพลา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พลับพลา โชคชัย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 16,120 24/10/2561 16,120 หจก.วัฒนกฤษชัย 05/11/2561 754,602 754,602 754,602 754,602 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1145) ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 71,990 26/10/2561 71,990 หจก.วัฒนกฤษชัย 05/11/2561 753,780 753,780 750,460 750,460 99.56 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1146) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายลำสำลาย กม.0+000 ถึง กม.25+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 19,735 24/10/2561 19,735 หจก.วัฒนกฤษชัย 05/11/2561 952,086 952,086 952,086 952,086 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1147) ซ่อมแซมคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.29+000 ถึง กม.38+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลนกออก,ดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นกออก,ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 263,120 24/10/2561 263,120 หจก.วัฒนกฤษชัย 06/11/2561 1,911,500 1,911,500 1,899,397 1,899,397 99.37 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1148) ซ่อมแซมบานระบายและโครงยก เขตฝ่ายส่งน้ำฯที่2 จำนวน 11 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 385,000 29/10/2561 385,000 หจก.วัฒนกฤษชัย 06/11/2561 1,200,000 1,200,000 1,198,756 1,198,756 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1149) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 018 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลสุขเกษม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 สุขเกษม ปักธงชัย นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 312,450 02/11/2561 312,450 หจก.วัฒนกฤษชัย 04/12/2561 847,580 847,580 847,580 847,580 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1150) ซ่อมแซมคลอง LMCลำพระเพลิง กม.68+125 ถึง กม.69+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 9,000 19/10/2561 9,000 เพียงจันทร์ 05/11/2561 619,982 619,982 619,882 619,882 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1151) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาลำสำลาย กม.0+000 ถึง กม.1+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 40,802 24/10/2561 40,802 หจก.วัฒนกฤษชัย 05/11/2561 380,814 380,814 380,814 380,814 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1152) ซ่อมแซมถนนบนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 361,680 08/01/2562 361,680 หจก.วัฒนกฤษชัย 10/01/2562 712,000 712,000 703,911 703,911 98.86 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1153) ซ่อมแซมคลอง 2R-LMC ลำพระเพลิง กม0+000 ถึง กม.6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 36,660 22/10/2561 36,660 หจก.วัฒนกฤษชัย 05/11/2561 810,200 810,200 807,802 807,802 99.70 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1154) ซ่อมแซมคลอง LMCลำพระเพลิง กม.73+400 ถึง กม.74+520 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หนองระเวียง ปักธงชัย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 9,000 19/10/2561 9,000 เพียงจันทร์ 05/11/2561 619,774 619,774 619,774 619,774 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1155) ซ่อมแซมคลอง 3R-LMC ลำพระเพลิง กม.0+000 ถึง กม.2+780 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 194,245 02/11/2561 194,245 หจก.วัฒนกฤษชัย 04/12/2561 429,998 429,998 429,998 429,998 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1156) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1R-LMC ลำสำลาย กม.0+000 ถึง กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 48,250 24/10/2561 48,250 หจก.วัฒนกฤษชัย 05/11/2561 476,317 476,317 476,317 476,317 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1157) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 2R-LMC ลำสำลาย กม.0+000 ถึง กม.6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตะคุ ปักธงชัย นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 74,880 25/10/2561 74,880 หจก.วัฒนกฤษชัย 05/11/2561 666,236 666,236 666,236 666,236 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1158) ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำลำเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 289,000 02/11/2561 289,000 หจก.วัฒนกฤษชัย 04/12/2561 428,377 428,377 428,377 428,377 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1159) ซ่อมแซมคลอง 4RB-LMC ลำพระเพลิง กม.0+000 ถึง กม.1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ด่านเกวียน โชคชัย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 150,150 07/11/2561 150,150 หจก.โอฬาริก 04/12/2561 284,948 284,948 284,948 284,948 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1160) ซ่อมแซมคันคลอง LMC ลำสำลาย กม.6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 218,120 02/11/2561 218,120 หจก.วัฒนกฤษชัย 04/12/2561 286,792 286,792 286,792 286,792 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1161) ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางลำเชียงสา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 83,160 07/11/2561 83,160 หจก.วัฒนกฤษชัย 04/12/2561 286,659 286,659 286,659 286,659 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1162) ซ่อมแซมด้านท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 วังหมี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 56,160 22/10/2561 56,160 บ.ปักธงชัย 05/11/2561 4,183,507 4,183,507 4,066,658 4,066,658 97.21 90.00 100.00 90.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1163) ซ่อมแซมคลอง 4R-LMC ลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองระเวียง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 06/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 254,540 22/10/2561 254,540 ส.กัลยา 1996 05/11/2561 2,992,349 2,992,349 2,982,344 2,982,344 99.67 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1164) ซ่อมแซมคันคลอง 2R-LMC ลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลนกออก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 นกออก ปักธงชัย นครราชสีมา 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 200,176 22/10/2561 200,176 บ.คลังพลาซ่า จำกัด 05/11/2561 5,454,272 2,932,818 2,521,454 2,424,831 2,424,831 44.46 0.00 95.00 0.00 95.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (1.168.1165) ซ่อมแซมคันคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.0+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 141,750 22/10/2561 141,750 ส.กัลยา 1996 05/11/2561 2,755,421 2,755,421 1,938,797 1,938,797 70.36 0.00 95.00 0.00 95.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (56) เสริมขอบคอนกรีตดาดคลอง LMC ลำสำลาย กม.6+000 - กม.16+000 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 346,785 26/10/2561 346,785 หจก.วัฒนกฤษชัย 05/11/2561 26,273,590 26,273,590 24,194,847 24,194,847 92.09 0.00 95.00 0.00 95.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำมูล 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (12) ปรับปรุงประตูระบายน้ำบ้านจังหรีด ตำบลดอน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 106,220 26/10/2561 106,220 วัฒนกฤษชัย 05/11/2561 14,489,216 14,489,216 10,675,723 10,675,723 73.68 0.00 95.00 0.00 95.00 13/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (13) ปรับปรุงประตูระบายน้ำอาจารย์พุฒ ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 กระโทก โชคชัย นครราชสีมา 10/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 40,000 22/10/2561 40,000 เพียงจันทร์ 05/11/2561 18,623,291 18,623,291 13,177,147 13,177,147 70.76 0.00 95.00 0.00 95.00 13/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำมูล 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองLMC ลำพระเพลิง จำนวน 4แห่ง กม.27+970, กม.45+435, กม.49+194, กม.62+353 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิงตำบลงิ้ว อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 830,088 830,088 830,088 830,088 830,088 830,088 0.00 0.00 90.00 0.00 90.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำวังตะเคียน ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,510,701 24,510,701 22,749,850 22,749,850 22,117,835 22,117,835 97.22 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 59,700 59,700 95.67 0.00 0.00 0.00 100.00 22/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 81,600 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 22/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 101,000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 22/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,570,000 1,471,250 1,471,250 93.71 0.00 0.00 0.00 100.00 22/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,777,000 1,777,000 89.75 0.00 0.00 0.00 100.00 22/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 8 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 22/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง