ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 16:33:04]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 (1.1.221) บริหารจัดการน้ำ .สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,928,000 1,928,000 1,928,000 1,928,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 03/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2562 1,928,000 18/02/2562 1,928,000 18/03/2562 1,928,000 1,928,000 1,246,546 1,246,546 64.65 84.61 60.52 84.61 60.52 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบที่ 1 สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 9 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 230,000 230,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 09/01/2562 190,000 26/02/2562 190,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 15/03/2562 190,000 190,000 190,000 190,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A0 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 9 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 09/01/2562 290,000 26/02/2562 290,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 15/03/2562 290,000 290,000 290,000 290,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 9 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,200 3,200 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 09/11/2561 2,900 26/02/2562 2,900 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 15/03/2562 2,900 2,900 2,900 2,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 9 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000 18,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 09/01/2562 11,000 26/02/2562 11,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 15/03/2562 11,000 11,000 11,000 11,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่อง Scanner สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 9 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 09/01/2562 24,000 26/02/2562 24,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 15/03/2562 24,000 24,000 24,000 24,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 6 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 9 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 42,600 42,600 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 09/01/2562 39,000 26/02/2562 39,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 15/03/2562 39,000 39,000 39,000 39,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 เครื่องพิมพ์ Inkjet สี พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 5 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 9 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,500 21,500 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2562 09/01/2562 21,500 26/02/2562 21,500 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 15/03/2562 21,500 21,500 21,500 21,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ L2 Switch ขนาด 16 ช่องสัญญาณ จำนวน 1 เครื่อง สำนักงานชลประทานที่ 9 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000 3,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 09/01/2562 3,000 26/02/2562 3,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด 15/03/2562 3,000 3,000 3,000 3,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 9 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,290,000 1,290,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 06/11/2561 03/12/2561 24/12/2561 1,200,540 06/02/2562 1,200,540 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 15/03/2562 1,200,540 1,200,540 1,200,540 1,200,540 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.9 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน สำนักงานชลประทานที่ 9 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 06/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2561 24/12/2561 813,200 06/02/2562 813,200 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 15/03/2562 813,200 813,200 813,200 813,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)10 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 90 ครั้ง