ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 16:21:56]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 (1.29) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2563 27/03/2563 02/04/2563 07/04/2563 3,795,200 08/05/2563 3,795,200 150 บริษัท ทัดพลภัทรรัต จำกัด 09/05/2563 4,171,000 3,861,610 3,795,200 66,410 0.00 80.00 21.77 80.00 21.77 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 (1.30) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 298,435 19/03/2563 298,435 นันทวัน เอ็นจิเนียริ่ง 30/04/2563 298,435 391,971 391,971 391,971 391,971 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 (1.31) ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2563 26/03/2563 01/04/2563 07/04/2563 2,590,000 08/05/2563 2,590,000 150 บริษัท ทัดพลภัทรรัต จำกัด 09/05/2563 2,910,000 2,635,320 2,590,000 45,320 0.00 80.00 14.57 80.00 14.57 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 (1.35) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการหน่วยสื่อสาร สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 408,824 16/03/2563 408,824 นันทวัน เอ็นจิเนียริ่ง 01/04/2563 408,824 539,077 539,077 539,077 539,077 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)