ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 19:06:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 (1.168.1502) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำบางพระและ .ส่วนประกอบ .สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 99,030 09/01/2562 99,030 บริษัท พี.วี.ปิโตรเลียม ออยล์ จำกัด 18/01/2562 5,000,000 5,000,000 3,766,042 3,766,042 75.32 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 (1.168.1503) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน .สำนักงานชลประทานที่ 9 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 31/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 65,889 29/11/2561 65,889 บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด 11/12/2561 1,000,000 1,000,000 994,308 994,308 99.43 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 โครงการอาคารอัดน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,067,000 3,067,000 3,067,000 3,067,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 02/10/2561 08/10/2561 3,067,000 14/03/2562 3,067,000 210 14/03/2562 15/03/2562 10/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.ครองลาภ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/07/2562 3,067,000 3,067,000 3,067,000 2,453,600 2,453,600 80.00 100.00 90.00 100.00 90.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 อาคารสำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,960,000 9,960,000 9,960,000 9,960,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 27/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/06/2562 13/06/2562 28/06/2562 04/07/2562 9,960,000 9,960,000 9,960,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,600,000 2,600,000 2,600,000 1,964,000 636,000 2,236,162 1,600,162 636,000 86.01 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 โต๊ะคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 (1200x600x750) จำนวน 40 ชุด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 200,000 200,000 90.91 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ จำนวน 60 ตัว งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 171,900 171,900 171,900 171,900 171,000 171,000 99.48 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 โต๊ะทำงานผู้บริหารแบบต่อข้างขาเหล็ก จำนวน 5 ชุด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 77,500 77,500 96.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร จำนวน 6 ตัว งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,220 20,220 20,220 20,220 19,800 19,800 97.92 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 งานรักษาบริเวณ สชป.9 อาคารสำนักงานชลประทานที่ 9 จังหวัดชลบุรี (เพิ่มเติม) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,960,000 9,960,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง