ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2562 เวลา 08:29:21]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.1.205) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 19,997 21/11/2561 19,997 บจก.ลองดูวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 20,000 3,600,000 3,600,000 2,809,268 2,809,268 78.04 72.23 56.00 72.23 56.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.1.222) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 20,000 16/11/2561 20,000 บจก.ลองดูวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 20,000 600,000 600,000 329,537 329,537 54.92 70.00 51.00 70.00 51.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.3.68) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 684,000 684,000 684,000 684,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 199,971 14/02/2562 199,971 บจก.ลองดูวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 199,971 680,025 680,025 675,171 675,171 99.29 81.88 50.00 81.88 50.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.168.1405) ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างฯ พลูตาหลวง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 51,965 11/01/2562 51,965 บจก.คอมบัสชั่นเทคโนโลยี (1972) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 51,965 857,800 857,800 818,587 818,587 95.43 100.00 98.00 100.00 98.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.168.1406) ซ่อมแซมแปลงพืชสมุนไพรตำหนักพิมานมาศ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,953,000 1,953,000 1,953,000 1,953,000 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 15,000 30/10/2561 15,000 บริษัท นาคะพงษ์ ชลบุรี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 15,000 1,861,500 1,861,500 1,636,410 1,636,410 87.91 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.168.1407) ซ่อมแซมท่อลอดถนน อ่างฯ มาบประชัน กม.4+410 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 679,100 679,100 679,100 679,100 โป่ง บางละมุง ชลบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 14,985 12/11/2561 14,985 บจก.ลองดูวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 14,985 647,200 647,200 626,070 626,070 96.74 100.00 76.00 100.00 76.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.168.1408) ซ่อมแซม ทรบ. คลองชลประทานพานทอง จำนวน 10แห่ง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/10/2561 01/11/2561 09/11/2561 1,939,000 22/11/2561 1,939,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 2,240,134 3,992,648 3,992,648 3,984,819 3,984,819 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.168.1409) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำค่ายนวมินทราชินี โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางทราย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/10/2561 01/11/2561 09/11/2561 754,000 22/11/2561 754,000 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 848,452 1,810,450 1,810,450 1,810,180 1,810,180 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.168.1410) ซ่อมแซมหินก่อป้องกันลาดตลิ่ง อ่างฯ บ้านอำเภอ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 74,957 12/11/2561 74,957 บจก.คอมบัสชั่นเทคโนโลยี (1972) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 74,957 946,200 946,200 907,129 907,129 95.87 100.00 99.00 100.00 99.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.168.1411) ซ่อมแซมระบบกระจายน้ำและภูมิทัศน์ ตำหนักพิมานมาศ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 20,000 30/10/2561 20,000 บริษัท นาคะพงษ์ ชลบุรี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 20,000 2,476,700 2,476,700 877,669 877,669 35.44 70.00 51.00 70.00 51.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.168.1412) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 1 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางเสร่ สัตหีบ ชลบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 49,987 15/11/2561 49,987 บจก.คอมบัสชั่นเทคโนโลยี (1972) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 49,987 762,400 762,400 762,027 762,027 99.95 100.00 99.00 100.00 99.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (139.8) ซ่อมแซมสันเขื่อนและลาดเขื่อน อ่างเก็บน้ำชากนอก โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,000,000 11,000,000 11,000,000 7,004,000 3,996,000 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 01/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2562 12/02/2562 06/03/2562 06/03/2562 6,698,004 27/03/2562 6,698,004 90 24/04/2562 24/04/2562 22/07/2562 บริษัท บีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตัรคชั่น จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/10/2561 14/11/2561 16/11/2561 1,096,800 29/11/2561 1,096,800 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/06/2562 7,018,060 10,444,425 6,698,004 3,746,421 2,736,493 2,736,493 26.20 100.00 74.00 100.00 74.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (2.48) อาคารบังคับน้ำบ้านเขาซก 1 พร้อมระบบกระจายน้ำ ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี 19/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 18/12/2561 19/12/2561 1,951,650 05/02/2562 1,951,650 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 2,419,167 22,085,000 22,085,000 13,628,370 13,628,370 61.71 70.00 47.00 70.00 47.00 04/06/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 350 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.18) งานป้องน้ำเค็มตามแนวคันกั้นน้ำชลประทาน โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/03/2562 44,998 08/03/2562 44,998 ร้านเคอาร์ฮาร์ดแวร์ ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานปิดกั้นน้ำเค็มในช่วงฤดูแล้ง และจะเปิดทำนบในเดือนพฤษภาคม 26/03/2562 44,998 715,000 715,000 699,506 699,506 97.83 100.00 96.00 100.00 96.00 04/06/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงาน บริเวณ โครงการชลประทานชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 399,052 399,052 399,052 399,052 398,932 398,932 398,932 398,932 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุพร้อมขุดลอก ระยะที่ 2 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 460,493 460,493 460,493 460,493 460,493 460,493 416,007 416,007 90.34 0.00 96.00 0.00 96.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านภูไทร อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,362,000 13,362,000 เขาไม้แก้ว บางละมุง ชลบุรี 13/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2561 11/04/2561 04/05/2561 18/05/2561 9,478,339 19/11/2561 9,478,339 180 15/12/2561 13/12/2561 12/06/2562 บจก.พีเอ็นคอนสตรัดชั่นแอนด์บิวดิ้ง 10/01/2562 12,634,401 9,762,639 9,762,639 9,651,511 9,651,511 98.86 0.00 98.00 0.00 98.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 4,220,000 4,220,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,400,000 7,400,000 6,260,000 6,260,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหนองค้อ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,456,076 1,456,076 1,456,076 1,456,076 0.00 0.00 81.00 0.00 81.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ขุดลอกคลองระบายน้ำคลองหลวง พร้อมปรับปรุงอาคารประกอบ จังหวัดชลบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 496,694 496,694 496,694 496,694 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่แปลงหมายเลข 378 จังหวัดชลบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,842,626 4,842,626 4,842,626 4,842,626 4,842,618 4,842,618 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่แปลงหมายเลข 468 จังหวัดชลบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,282,743 4,282,743 ติดปัญหาอื่นๆ เป็นงานของก่อสร้างขนาดกลางที่ 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุพร้อมขุดลอก ระยะที่ 2 ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 21,932,526 21,932,526 21,932,526 21,932,526 19,060,889 19,060,889 86.91 0.00 96.00 0.00 96.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานชลบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,600 26,600 26,600 26,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด โครงการชลประทานชลบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,800 20,800 20,800 20,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 4 เครื่อง โครงการชลประทานชลบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 28,400 28,400 28,400 28,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 4 เครื่อง โครงการชลประทานชลบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 40,000 40,000 40,000 40,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานชลบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานชลบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,920,000 1,920,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องตบดิน จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานชลบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 63,000 63,000 63,000 63,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา (ส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น) จำนวน 3 เครื่อง โครงการชลประทานชลบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 90,000 90,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องวัดกระแสน้ำขนาดเล็ก จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานชลบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี โครงการติดตั้งเครื่องกำจัดสาหร่าย Ultra Sonic โครงการชลประทานชลบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,462,000 3,462,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชลบุรี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,030,000 1,030,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/06/2561 69,946 22/06/2561 69,946 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 15/03/2562 1,030,000 1,030,000 639,900 639,900 62.13 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำหนองค้อ - บางพระ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 9,200,000 9,200,000 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 06/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/07/2561 13/07/2561 02/08/2561 08/08/2561 5,629,998 03/09/2561 5,629,998 90 26/09/2561 25/09/2561 24/12/2561 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 15/03/2562 8,145,224 5,798,798 5,629,998 168,800 5,700,622 5,629,998 70,624 98.31 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เสริมผิวทางถนนท้ายทำนบดินอ่างบางพระ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,200,000 2,200,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 07/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/06/2561 28/06/2561 09/07/2561 13/07/2561 1,450,283 26/07/2561 1,450,283 90 16/08/2561 15/08/2561 13/11/2561 บริษัท ไทคูน ดีเวลอปเมนท์ จำกัด 15/03/2562 1,949,388 2,200,000 2,140,642 59,358 1,485,910 1,485,910 67.54 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ถนนรอบอ่างฯห้วยสะพาน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,700,000 10,700,000 บึง ศรีราชา ชลบุรี 06/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/07/2561 13/07/2561 06/08/2561 14/08/2561 6,893,966 03/09/2561 6,893,966 90 26/09/2561 25/09/2561 24/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายรุ่งอรุณ 15/03/2562 10,350,578 7,100,766 6,894,766 206,000 6,861,109 6,719,491 141,619 96.62 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)14 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 67 ครั้ง