ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:51:08]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.28) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 11 กิโลเมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 29/11/2562 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 269,986 06/03/2563 269,986 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 269,986 1,500,000 1,500,000 929,213 929,213 61.95 90.00 78.00 90.00 78.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.88) บริหารการส่งน้ำ ปริมาณ 27,507 ไร่ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 29/11/2562 27/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 9,987 10/03/2563 9,987 บจก.ลองดูวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/03/2563 9,987 600,000 600,000 363,465 363,465 60.58 85.00 77.00 85.00 77.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.91) บำรุงรักษาหัวงานคลองส่งน้ำสายใหญ่และบำรุงคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 15.74 กม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 29/11/2562 27/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 9,976 11/03/2563 9,976 บจก.ลองดูวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 9,976 5,500,000 5,500,000 2,069,358 2,069,358 37.62 90.00 73.00 90.00 73.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3741) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 129,600 129,600 129,600 129,600 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4079) ซ่อมแซม ทรบ. คลองตามุ้ย ขนาดบานระบาย 1.200x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 22/11/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 80,718 05/03/2563 80,718 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 80,718 333,027 333,027 333,027 333,027 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4081) ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายทรัพย์ กม.1+368 ขนาดบานระบาย 1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 460,000 460,000 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 22/11/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 83,811 05/03/2563 83,811 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 83,811 438,075 438,075 438,075 438,075 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4096) ซ่อมแซม ปตร. คลองบางแสม กม. 5+356 ขนาดบานระบาย 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 22/11/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 112,263 05/03/2563 112,263 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 112,263 475,322 475,322 475,322 475,322 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4097) ซ่อมแซม ปตร. หัวงานพานทอง กม. 0+000 ขนาดบานระบาย 6.00x6.20 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 22/11/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 177,272 05/03/2563 177,272 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/03/2563 177,272 523,490 523,490 522,919 522,919 99.89 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4204) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางแสม ขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 4 เครื่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,860,000 4,860,000 4,860,000 4,720,000 140,000 ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12/12/2562 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 30/01/2563 11/02/2563 21/02/2563 2,959,000 16/03/2563 2,959,000 90 17/03/2563 17/03/2563 14/06/2563 บริษัท กรีน เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 16,999 24/03/2563 16,999 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 3,036,746 3,136,000 3,136,000 3,128,321 3,128,321 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4233) ซ่อมแซม ทรบ. กม. 7+345 (หลอดยายเอี่ยม) ขนาดบานระบาย 1.00x1.00 จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 435,000 435,000 435,000 435,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 22/11/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 50,860 05/03/2563 50,860 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 50,860 414,100 414,100 412,576 412,576 99.63 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4234) ซ่อมแซม ปตร. ต้นคลอง กม.0+800 ขนาดบานระบาย 6.00x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 22/11/2562 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 227,819 05/03/2563 227,819 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 227,819 566,642 566,642 566,642 566,642 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4235) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินทางระบายน้ำล้น อ่างฯห้วยสะพาน ปริมาณ 300 ลูกบาศก์เมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บึง ศรีราชา ชลบุรี 23/12/2562 11/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 340,316 12/03/2563 340,316 หจก. โอ.เค วัสดุเทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 340,316 761,116 761,116 758,171 758,171 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4236) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด จำนวน 2 แห่ง อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 2 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 22/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 190,420 09/03/2563 190,420 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 190,420 819,231 819,231 818,605 818,605 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4240) ซ่อมแซมถนนสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำมาบฟักทอง 1 ความยาว 700 เมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 23/12/2562 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 453,798 18/03/2563 453,798 หจก. โอ.เค วัสดุเทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 453,798 1,191,493 1,191,493 1,099,392 1,099,392 92.27 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4242) ซ่อมแซมท่อลอดถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองค้อ กม. 1+000 ความยาว 20 เมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 23/12/2562 11/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 216,500 13/03/2563 216,500 หจก. โอ.เค วัสดุเทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 216,500 805,496 805,496 805,047 805,047 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4243) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้น จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยตู้ 2 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลนาจอมเทียน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 นาจอมเทียน บางละมุง ชลบุรี 22/11/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 262,300 06/03/2563 262,300 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 262,300 857,798 857,798 811,468 811,468 94.60 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4245) ซ่อมแซมระบบความปลอดภัยเขื่อนอ่างเก็บน้ำบางพระ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,910,000 90,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 08/01/2563 19/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/03/2563 19/03/2563 26/03/2563 03/04/2563 2,765,950 23/04/2563 2,765,950 90 01/05/2563 29/04/2563 29/07/2563 บริษัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 2,773,017 2,798,380 2,765,950 32,430 2,797,112 2,765,950 31,162 99.95 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4246) ซ่อมแซมระบบความปลอดภัยเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองค้อ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,425,000 75,000 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 08/01/2563 20/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/03/2563 20/03/2563 27/03/2563 03/04/2563 2,418,200 23/04/2563 2,418,200 90 01/05/2563 29/04/2563 29/07/2563 บริษัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 2,427,575 2,446,550 2,418,200 28,350 2,441,266 2,418,200 23,066 99.78 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4248) ซ่อมแซมรางระบายน้ำถนนรอบอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ระยะทาง 0.300 กิโลเมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 29/11/2562 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 90,699 06/03/2563 90,699 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 90,699 285,990 285,990 283,298 283,298 99.06 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4250) ซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ระยะทาง 0.160 กม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 29/11/2562 30/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 342,317 06/03/2563 342,317 บจก.ลองดูวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 342,317 556,495 556,495 553,448 553,448 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4251) ซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ระยะทาง 0.200 กม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 29/11/2562 28/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 388,549 06/03/2563 388,549 บจก.ลองดูวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 388,549 546,641 546,641 544,223 544,223 99.56 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4256) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย River Outlet ความยาว 30 เมตร อ่างเก็บน้ำหนองค้อ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 08/01/2563 11/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 254,398 12/03/2563 254,398 หจก. โอ.เค วัสดุเทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 254,398 667,195 667,195 665,989 665,989 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4257) ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน จำนวน 200 ตารางเมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บึง ศรีราชา ชลบุรี 08/01/2563 12/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 254,169 16/03/2563 254,169 หจก. โอ.เค วัสดุเทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 254,169 808,598 808,598 731,680 731,680 90.49 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.4258) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกลางดง จำนวน 1 แห่ง จำนวน 50 ตารางเมตร โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บึง ศรีราชา ชลบุรี 08/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 285,596 18/03/2563 285,596 หจก. โอ.เค วัสดุเทรดดิ้ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 285,596 809,819 809,819 809,819 809,819 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (12) ซ่อมแซมสันเขื่อน อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ระยะทาง 2.800 กม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 10,881,000 10,881,000 10,881,000 9,090,000 1,791,000 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 29/11/2562 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 03/02/2563 20/02/2563 03/03/2563 6,430,000 10/04/2563 6,430,000 90 22/04/2563 22/04/2563 20/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิบูลย์รัตน์แอสโซซิเอทด์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 284,589 09/03/2563 284,589 บจก.ลองดูวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 284,589 8,071,550 6,430,000 1,641,550 7,468,701 6,410,727 1,057,974 92.53 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1) อาคารบังคับน้ำบ้านเขาซก 2 พร้อมระบบกระจายน้ำ ขนาดเครื่องสูบน้ำ0.08 ลบ.ม./วินาที 2 เครื่องระบบส่งน้ำความยาว 2,500 เมตร พื้นที่ชลประทาน 600 ไร่ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,000,000 45,000,000 ยกเลิกรายการงาน ขอยกเลิก เนื่องจากได้รับงบประมาณจากจังหวัดชลบุรี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 46 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1) ขุดสระบ้านกองทหาร ปริมาณน้ำเก็บกัก 0.236 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,250,000 750,000 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 29/11/2562 29/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2563 29/01/2563 19/02/2563 28/02/2563 20,489,000 27/03/2563 20,489,000 120 08/04/2563 07/04/2563 05/08/2563 บริษัท ที.ดี.ดี. ก่อสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 50,220 24/03/2563 50,220 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 20,729,230 20,489,000 240,230 12,998,426 12,819,409 179,016 62.71 100.00 97.00 100.00 97.00 11/08/2563 120 85 0.5
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (3) ระบบระบายน้ำตำบลหน้าพระธาตุ พร้อมขุดลอก ระยะที่ 3 โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหน้าพระธาตุ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 หน้าพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี 26/12/2562 30/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 18/02/2563 28/02/2563 5,904,810 16/03/2563 5,904,810 บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 8,805,150 39,204,644 39,204,644 29,874,893 29,874,893 76.20 90.00 74.00 90.00 74.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (5) เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองค้อ ปริมาณน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น 2.00 ล้านลบ.ม. โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,000,000 50,000,000 50,000,000 39,718,000 10,282,000 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 08/01/2563 14/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2563 14/02/2563 05/03/2563 17/03/2563 25,399,498 08/04/2563 25,399,498 180 24/04/2563 24/04/2563 20/10/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีผลพัฒนาก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2563 36,488,289 26,167,074 25,399,498 767,576 2,969,287 2,321,145 648,142 11.35 70.00 82.00 70.00 82.00 11/08/2563 750 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี (1.41) ป้องกันน้ำเค็ม ตามคันกั้นน้ำชลประทาน จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บางนาง พานทอง ชลบุรี 23/12/2562 20/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 310,817 06/03/2563 310,817 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/03/2563 310,817 715,000 715,000 672,366 672,366 94.04 100.00 99.00 100.00 99.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่โดยรอบวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (โครงการจัดหาน้ำให้แก่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุง งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,986,200 7,986,200 ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 29/08/2562 09/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/08/2562 05/09/2562 17/09/2562 20/09/2562 7,400,000 25/09/2562 7,400,000 150 22/10/2562 21/10/2562 19/03/2563 บริษัท อินเดียร์ 99 จำกัด 06/12/2562 7,419,665 7,600,000 7,600,000 7,549,747 7,549,747 99.34 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี แก้มลิงหนองไก่เตี้ย งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,252,400 247,600 สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี 24/03/2563 22/04/2563 วิธีคัดเลือก 22/04/2563 22/04/2563 29/04/2563 08/05/2563 6,800,452 15/05/2563 6,800,452 90 21/05/2563 20/05/2563 19/08/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิ้วดิ้ง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2563 7,126,468 7,723,200 7,723,200 87,838 87,838 1.14 0.00 59.00 0.00 59.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี แก้มลิงบ้านขอด งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี 02/04/2563 22/04/2563 วิธีคัดเลือก 22/04/2563 22/04/2563 29/04/2563 12/05/2563 2,302,289 15/05/2563 2,302,289 90 21/05/2563 20/05/2563 19/08/2563 บริษัท อินเดียร์ 99 จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2563 2,438,476 4,732,000 4,732,000 344,719 344,719 7.28 0.00 75.00 0.00 75.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี อาคารบังคับน้ำบ้านเขาซก 1 พร้อมระบบแพร่กระจายน้ำ ระยะ 2 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 เขาซก หนองใหญ่ ชลบุรี 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 7,308 08/04/2563 7,308 บริษัท นาคะพงษ์ ชลบุรี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 3,990,872 18,741,900 18,741,900 13,236,020 13,236,020 70.62 0.00 70.00 0.00 70.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำหนองค้อ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,456,076 1,456,076 หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี 14/11/2560 28/11/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2560 28/11/2560 08/12/2560 25/12/2560 2,539,920 12/02/2561 2,539,920 150 20/03/2561 20/03/2561 16/08/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์ทวีทรัพย์ ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 4,699,089 1,456,076 1,456,076 1,456,076 1,456,076 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว โครงการชลประทานชลบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 24,300 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานชลบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 206,400 206,400 206,400 206,400 206,400 206,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานชลบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 101,400 101,400 101,400 101,400 101,400 101,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานชลบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 154,800 154,800 154,800 154,800 154,800 154,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานชลบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานชลบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 440,200 440,200 440,200 440,200 440,200 440,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานชลบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 729,000 729,000 599,000 599,000 599,000 599,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ โครงการชลประทานชลบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 1,633,000 1,633,000 1,633,000 1,633,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานชลบุรี เครื่องวัดน้ำฝนธรรมดาพร้อมอุปกรณ์ โครงการชลประทานชลบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)