ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 21:06:07]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.1.211) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,344,000 3,344,000 3,344,000 3,344,000 บ้านโพธิ์,เกาะขนุน,เขาหินซ้อน บ้านโพธิ์, พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 89,250 13/11/2561 89,250 บจก.สุภาภรณ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 3,344,000 3,344,000 2,058,183 2,058,183 61.55 100.00 90.00 100.00 90.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.1.228) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 89,970 01/04/2562 89,970 หจก.ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 900,000 900,000 144,550 144,550 16.06 70.00 70.00 70.00 70.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.3.72) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 788,000 788,000 614,600 614,600 เมืองเก่า,เกาะขนุน,ท่ากระดาน พนมสารคาม, สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 44,800 26/02/2562 44,800 ร้านพัฒนาการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2562 614,600 614,600 297,017 297,017 48.33 100.00 90.00 100.00 90.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.252) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกร ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 4,981 13/11/2561 4,981 หจก.บุญศักดิ์ออย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 300,000 300,000 298,963 298,963 99.65 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.1) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองหลอดยายคำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 บางซ่อน บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 61,425 03/01/2562 61,425 ร้านพัฒนาการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 8,500,000 8,500,000 1,384,072 1,384,072 16.28 100.00 90.00 100.00 90.00 25/06/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (3) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางข้าว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 57,960 03/01/2562 57,960 ร้านพัฒนาการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 12,500,000 12,500,000 4,879,140 4,879,140 39.03 100.00 90.00 100.00 90.00 25/06/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 3,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (4) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง (ปตร.คลองต้นหมัน) ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 บางซ่อน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 03/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ 01/04/2562 0.00 100.00 45.00 100.00 45.00 25/06/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 20 เครื่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 102,250,000 102,250,000 102,250,000 102,250,000 ท่าข้าม,บางผึ้ง,บางซ่อน,บ้านโพธิ์,ท่าพลับ,หนองบัว, บ้านโพธิ์, บางปะกง,เมือง ฉะเชิงเทรา 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 78,450 25/01/2562 78,450 หจก.บุญศักดิ์ออยล์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 102,250,000 102,250,000 32,929,403 32,929,403 32.20 74.00 90.00 74.00 90.00 25/06/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 33,075 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.160) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,219,500 1,219,500 1,219,500 1,219,500 ท่าข้าม, เขาดิน,ท่าทองหลาง,หนองตีนนก,บางหักโคกเพลา บ้านโพธิ์, บางปะกง,บางคล้า,พนัสนิคม,พานทอง ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี 19/10/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 69,270 69,270 19,540 19,540 28.21 100.00 15.00 100.00 15.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1382) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 220,000 15/11/2561 220,000 ร้าน น.เจริญวัสดุภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 1,000,000 1,000,000 999,654 999,654 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1383) ซ่อมแซมคันโอบป้องกันน้ำท่วม อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 8 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 98,000 15/11/2561 98,000 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 1,429,800 1,429,800 1,428,072 1,428,072 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1384) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองหนองบัว พร้อม.ส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,650,000 2,650,000 2,650,000 2,650,000 หนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 255,675 31/10/2561 255,675 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 2,568,000 2,568,000 2,567,088 2,567,088 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1385) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายซอย 1.1 ขวา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 478,225 09/11/2561 478,225 ร้านสมบูรณ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/11/2561 2,380,900 2,380,900 2,139,948 2,139,948 89.88 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1386) ซ่อมแซมคลองสียัด โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 152,520 15/11/2561 152,520 ร้าน ส.ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 900,000 900,000 899,881 899,881 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1387) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 6 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 22,458 30/10/2561 22,458 ร้านบีเอสต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 810,200 810,200 809,492 809,492 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1388) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองซอย 5 ขวา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองขุด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 135,735 13/11/2561 135,735 ร้านสมบูรณ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 571,900 571,900 570,362 570,362 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1389) ซ่อมแซมปากคลองส่งน้ำสายซอย 6 ขวา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 86,170 13/11/2561 86,170 ร้านสมบูรณ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/11/2561 457,200 457,200 441,549 441,549 96.58 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1390) ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำ ลุ่มน้ำโจน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 55,819 30/10/2561 55,819 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 571,900 571,900 571,512 571,512 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1391) ซ่อมแซมลาด Slope ทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 180,675 01/11/2561 180,675 ร้านบีเอสต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 1,439,500 1,439,500 1,438,918 1,438,918 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1392) ซ่อมแซมฝายยางท่าลาดและอุปกรณ์ประกอบ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีคัดเลือก 06/11/2561 09/11/2561 12/11/2561 1,248,000 27/11/2561 1,248,000 14 30/11/2561 29/11/2561 13/12/2561 บจก.แสงไทยผลิตยาง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 1,249,011 1,250,000 1,250,000 1,248,000 1,248,000 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1393) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะคลองระบายท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 13 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 10,593 30/10/2561 10,593 ร้านบีเอสต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 762,500 762,500 762,029 762,029 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1394) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา-ขวา อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 14,381 30/10/2561 14,381 ร้านบีเอสต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 524,200 524,200 523,263 523,263 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1395) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสาย ร.คลองวังด้วน - คลองเสม็ดเหนือ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,200,000 3,200,000 3,070,000 3,070,000 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/02/2562 5,200 25/02/2562 5,200 บริษัทเฟิร์สคลาสออโต้เซลส์จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/02/2562 2,926,200 2,926,200 2,882,156 2,882,156 98.49 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1396) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย-ขวา อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 7,979 30/10/2561 7,979 ร้านบีเอสต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 285,900 285,900 285,369 285,369 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1397) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะ (ด้านท้ายน้ำ) ประตูระบายน้ำคลองบางข้าว โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 81,550 31/10/2561 81,550 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 809,800 809,800 805,025 805,025 99.41 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1398) ซ่อมแซมปากคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 78,480 07/11/2561 78,480 ร้านสมบูรณ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 428,800 428,800 404,123 404,123 94.25 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1399) ซ่อมแซมปากคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 460,000 460,000 460,000 460,000 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 26,618 24/11/2561 26,618 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/01/2562 438,300 438,300 423,126 423,126 96.54 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1400) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 6 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 344,946 31/10/2561 344,946 ร้านบีเอสต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 476,500 476,500 476,287 476,287 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1401) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 8 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 379,260 31/10/2561 379,260 ร้านบีเอสต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 524,200 524,200 519,071 519,071 99.02 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1402) ซ่อมแซมลาด Slope ทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 5 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 115,830 01/11/2561 115,830 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 962,100 962,100 961,658 961,658 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1403) ซ่อมแซมลาด Slope ทำนบดิน อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 8 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 142,560 01/11/2561 142,560 ร้านบีเอสต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/11/2561 958,300 958,300 957,914 957,914 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.168.1404) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 8+900 - 9+000 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 5,574 16/11/2561 5,574 ร้านสมบูรณ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/11/2561 476,400 476,400 474,436 474,436 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.53) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางนาง-ท่าแค โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 998,400 998,400 998,400 969,400 29,000 ท่าข้าม, เขาดิน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 04/01/2562 16/01/2562 386,000 12/03/2562 386,000 60 15/03/2562 14/03/2562 13/03/2562 นายวันชัย สมประสงค์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2562 969,371 386,000 386,000 386,000 386,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.57) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางหัก-กระพังบอน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,949,000 1,949,000 1,949,000 1,892,300 56,700 บางหัก พานทอง ชลบุรี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2561 05/03/2562 07/03/2562 750,000 07/03/2562 750,000 60 13/03/2562 12/03/2562 12/04/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2562 1,647,978 750,000 750,000 750,000 750,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.60) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวไผ่ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,446,800 1,446,800 1,446,800 1,404,700 42,100 โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 04/01/2562 16/01/2562 604,000 07/02/2562 604,000 60 19/02/2562 18/02/2562 19/04/2562 บริษัท ส.พูลสวัสดิ์ กรุ๊ป จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2562 1,405,038 604,000 604,000 604,000 604,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.63) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองวัดแจ้ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,420,100 29,900 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 04/01/2562 16/01/2562 635,000 06/03/2562 635,000 60 22/03/2562 19/03/2562 20/03/2562 หจก.ศักดิ์วีก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/03/2562 1,420,179 635,000 635,000 604,000 604,000 95.12 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.172.66) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองหน้าบ้าน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,650,500 49,500 หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 22/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2561 07/01/2562 16/01/2562 466,627 27/02/2562 466,627 60 05/03/2562 04/03/2562 03/05/2562 บริษัท พีเค บีวเดอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/03/2562 1,647,978 466,627 466,627 466,627 466,627 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (3) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 86,500,000 45,954,000 47,332,000 45,954,000 1,378,000 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 10/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/07/2560 11/07/2560 17/08/2560 29/01/2561 86,500,000 22/03/2561 86,500,000 540 28/03/2561 27/03/2561 28/09/2562 บจก.กฤษดากร คอนสตรัคชั่น ติดปัญหาอื่นๆ 31/03/2562 135,791,985 0.00 80.00 30.00 80.00 30.00 25/06/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.9) งานป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 442,200 442,200 442,200 442,200 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 65,700 29/11/2561 65,700 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 442,200 442,200 441,299 441,299 99.80 90.00 100.00 90.00 100.00 25/06/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.10) งานป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 53,100 53,100 53,100 53,100 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 8,858 30/10/2561 8,858 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 50,600 50,600 46,857 46,857 92.60 90.00 100.00 90.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.11) งานป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 362,500 362,500 362,500 362,500 บางไผ่,บางนา เมือง ฉะเชิงเทรา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 84,152 30/10/2561 84,152 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 345,500 345,500 320,867 320,867 92.87 90.00 100.00 90.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.12) งานป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,642,800 1,642,800 1,642,800 1,642,800 ดอนทราย,หนองบัว,ท่าพลับ,บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 303,860 30/10/2561 303,860 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 1,565,800 1,565,800 1,497,271 1,497,271 95.62 90.00 100.00 90.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.13) งานป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 76,100 76,100 76,100 76,100 บางหัก พานทอง ชลบุรี 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 17,595 31/10/2561 17,595 ร้านบีเอสต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/10/2561 72,500 72,500 64,131 64,131 88.46 90.00 100.00 90.00 100.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ค่าควบคุมงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 190,896 190,896 190,896 190,896 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา ติดปัญหาอื่นๆ 31/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ซ่อมแซมอาคารชลประทานบ้านนาน้อย จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,415,996 1,415,996 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 06/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 49,975 28/03/2562 49,975 หจก.ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2562 1,415,996 1,415,996 1,415,714 1,415,714 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ซ่อมแซม/ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารชลประทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 885,704 885,704 เขาหินซ้อน, ท่ากระดาน พนมสารคาม, สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2562 83,550 22/04/2562 83,550 หจก.บุญศักดิ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2562 885,704 885,704 694,369 694,369 78.40 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา งานป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,146,100 1,146,100 เขาดิน, ท่าข้าม, บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 300,563 13/12/2561 300,563 อ.พูนสุข คอนกรีต ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2562 1,093,000 1,093,000 975,629 975,629 89.26 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,945,114 13,945,114 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 28/11/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/07/2560 11/07/2560 17/08/2560 05/10/2560 8,650,000 22/03/2561 8,650,000 540 28/03/2561 27/03/2561 18/09/2562 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 02/05/2562 135,791,985 13,945,114 13,945,114 3,221,814 3,221,814 23.10 75.00 30.00 75.00 30.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปรับปรุงระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 (ตามพระราชดำริ) ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,617,000 16,617,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ติดปัญหาอื่นๆ 01/04/2562 16,617,000 16,617,000 16,476,256 16,476,256 99.15 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ขุดลอกฝายคลองหนองผักบุ้ง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 484,000 484,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 29,060 27/03/2562 29,060 บริษัทณภัทร์ชัยเทรดดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 484,000 484,000 19,998 19,998 4.13 65.00 40.00 65.00 40.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ขุดลอกฝายบ้านคุ้มแสงเดือน ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 441,700 441,700 ท่ากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 19,998 13/09/2561 19,998 น.เจริญวัสดุภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 441,700 441,700 19,998 19,998 4.53 65.00 40.00 65.00 40.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาละลาก ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 584,000 584,000 ติดปัญหาอื่นๆ 01/04/2562 584,000 584,000 546,726 546,726 93.62 0.00 94.00 0.00 94.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ท่าลาด (ฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 54,066,000 54,066,000 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 30/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/06/2561 03/07/2561 20/07/2561 06/08/2561 18,451,371 22/08/2561 18,451,371 60 25/09/2561 26/09/2561 23/10/2561 หจก. เอส โอ พี กรุ๊ป ติดปัญหาอื่นๆ 07/05/2562 29,384,935 19,004,871 18,451,371 553,500 267,043 267,043 1.41 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ท่าลาด (ฝั่งซ้าย) กม.5+991 - กม.15+486 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 65,254,400 65,254,400 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24/05/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/06/2561 03/07/2561 20/07/2561 22/08/2561 26,573,203 15/11/2561 26,573,203 60 18/09/2561 19/09/2561 16/11/2561 หจก.รัตนชาติก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 07/05/2562 36,661,598 27,370,303 26,573,203 797,100 304,417 304,417 1.11 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง