ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 17:26:27]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.27) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 6.876 กม. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 959,000 959,000 958,500 958,500 เกาะขนุน,ท่ากระดาน พนมสารคาม,สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 24,975 19/03/2563 24,975 สุภาภรณ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 24,975 959,000 959,000 367,149 367,149 38.28 45.00 20.00 45.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.70) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2563 115,500 23/04/2563 115,500 สุภาภรณ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/05/2563 115,500 900,000 900,000 232,989 232,989 25.89 50.00 20.00 50.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.74) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ความยาวรวม 66.504 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 696,000 696,000 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 33,250 19/03/2563 33,250 ปรารถนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 33,250 696,000 696,000 108,203 108,203 15.55 30.00 20.00 30.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.77) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ระยะทาง 83.190 กม. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,796,000 1,796,000 1,795,900 1,795,900 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 31/10/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 7,541 26/03/2563 7,541 สุภาภรณ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 7,541 1,796,000 1,796,000 706,431 706,431 39.33 30.00 20.00 30.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.78) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ความยาวรวม 68.510 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 516,000 516,000 678,700 678,700 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 6,294 17/03/2563 6,294 วิจิตรา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 6,294 516,000 516,000 148,760 148,760 28.83 30.00 20.00 30.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.81) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำอ่างฯลุ่มน้ำโจน จำนวน 9 อ่าง ความยาวรวม 26.541 กม. โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 201,000 201,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 39,935 13/04/2563 39,935 สุภาภรณ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/04/2563 39,935 201,000 201,000 110,866 110,866 55.16 30.00 20.00 30.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.82) บำรุงรักษาหัวงาน ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 พื้นที่ 260 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเกาขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 793,000 793,000 560,000 560,000 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 87,391 24/03/2563 87,391 ทรายทอง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 87,391 793,000 793,000 270,095 270,095 34.06 30.00 20.00 30.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.85) บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พื้นที่ 87.67 ไร่ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 199,800 199,800 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 31/10/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 14,430 19/03/2563 14,430 เอส แอล พี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 14,430 200,000 200,000 73,123 73,123 36.56 30.00 20.00 30.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.27) ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารประตูระบายน้ำคลองบางข้าว จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 31/10/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 43,479 06/03/2563 43,479 หจก.พูนสุขคอนแอนด์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 43,479 597,473 597,473 546,572 546,572 91.48 50.00 50.00 50.00 50.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.322) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 13/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 19,890 05/03/2563 19,890 พัฒนาการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 19,890 449,836 449,836 308,820 308,820 68.65 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.3357) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบึงกระจับ2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 15,500 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 เมืองเก่า พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/03/2563 378,188 09/04/2563 378,188 90 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 25/05/2563 378,188 378,189 378,189 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.3369) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองแหลมเขา โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 19,400 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี 02/12/2562 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/03/2563 472,736 09/04/2563 472,736 90 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ 25/05/2563 472,736 472,736 472,736 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.3513) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเนินตาสด โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 13,248 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 470,000 470,000 470,000 456,400 13,600 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 02/12/2562 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 443,885 09/04/2563 443,885 90 ปราจีนถุงทองก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 26/05/2563 443,885 443,885 443,885 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.3514) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเนินถ่อน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 9,020 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหน้าประดู่ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 320,000 320,000 320,000 310,700 9,300 หน้าประดู่ พนัสนิคม ชลบุรี 02/12/2562 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/03/2563 302,412 09/04/2563 302,412 90 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างสั่งเข้าปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างสั่งเข้าปฏิบัติงาน 21/04/2563 302,412 302,412 302,412 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.3515) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหัวสะแก โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปริมาณดิน 11,275 ลูกบาศก์เมตร ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 400,000 388,400 11,600 วัดโบสถ์ พนัสนิคม ชลบุรี 02/12/2562 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/03/2563 378,188 09/04/2563 378,188 90 17/04/2563 16/04/2563 15/07/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/04/2563 378,188 378,189 378,189 0.00 25.00 10.00 25.00 10.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.3740) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 165,700 165,700 165,700 165,700 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 02/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/04/2563 4,100 17/04/2563 4,100 วินเนอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/04/2563 4,100 64,598 64,598 17,141 17,141 26.53 25.00 0.00 25.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4109) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 169,860 06/03/2563 169,860 พัฒนาการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 169,860 849,319 849,319 695,549 695,549 81.89 40.00 40.00 40.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4110) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งวา อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 141,275 06/03/2563 141,275 พูลสวัสดิ์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 141,275 349,853 349,853 297,278 297,278 84.97 50.00 40.00 50.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4112) ซ่อมแซมคลองสียัด กม.6+870 - กม.7+070 (ฝั่งขวา) จำนวน 1 งาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 147,600 05/03/2563 147,600 สัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 147,600 899,916 899,916 802,287 802,287 89.15 40.00 20.00 40.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4116) ซ่อมแซมคอนกรีตอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำลาดกระทิง ความยาว 90 เมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 17,680 05/03/2563 17,680 ส.เรืองศรีการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 17,680 948,139 948,139 307,296 307,296 32.41 45.00 25.00 45.00 25.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4169) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 37,000 05/03/2563 37,000 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 37,000 999,660 999,660 710,234 710,234 71.05 45.00 20.00 45.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4172) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/12/2562 0.00 45.00 0.00 45.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4181) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองทาทองหลาง พร้อมส่วนประกอบอื่น จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา 31/10/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 481,500 06/03/2563 481,500 หจก.ส.ศิริวัฒน์เอ็นจิเนียริ่ง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 481,500 2,499,577 2,499,577 1,724,119 1,724,119 68.98 55.00 40.00 55.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4182) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านชำขวาง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 37,962 06/03/2563 37,962 บี เอ สต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 37,962 598,742 598,742 408,642 408,642 68.25 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4183) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านดอนขี้เหล็ก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 42,944 05/03/2563 42,944 พูลสวัสดิ์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 42,944 599,588 599,588 362,918 362,918 60.53 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4184) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านห้วยสะพานเลือก โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 42,944 06/03/2563 42,944 บี เอ สต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 42,944 596,942 596,942 325,512 325,512 54.53 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4188) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 14 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 119,835 05/03/2563 119,835 พัฒนาการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 119,835 399,845 399,845 333,331 333,331 83.36 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4189) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะท้าย Spillway อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 96,255 05/03/2563 96,255 พัฒนาการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 96,255 649,552 649,552 547,177 547,177 84.24 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4190) ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 5 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 101,675 05/03/2563 101,675 พูลสวัสดิ์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 101,675 449,855 449,855 390,476 390,476 86.80 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4197) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา ความยาว 4 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 121,510 06/03/2563 121,510 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 121,510 467,438 467,438 349,550 349,550 74.78 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4198) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 2 ขวา ความยาว 4 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 440,000 440,000 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 5,130 06/03/2563 5,130 วิจิตรา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 5,130 428,655 428,655 223,092 223,092 52.04 45.00 30.00 45.00 30.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4199) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 4 ขวา ความยาว 4 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 64,640 05/03/2563 64,640 ส.เรืองศรีการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 64,640 447,614 447,614 314,731 314,731 70.31 45.00 30.00 45.00 30.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4200) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา ความยาว 4 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 แหลมประดู่ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 119,422 05/03/2563 119,422 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 119,422 447,148 447,148 191,912 191,912 42.92 45.00 30.00 45.00 30.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4202) ซ่อมแซมรางระบายน้ำรับน้ำลงอ่างฯบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 4,496 06/03/2563 4,496 บี เอ สต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 4,496 399,821 399,821 304,946 304,946 76.27 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4210) ซ่อมแซมหลักนำทางถนนคันคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 จำนวน 935 ต้น โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 56,199 06/03/2563 56,199 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 56,199 649,817 649,817 536,510 536,510 82.56 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4213) ซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บน้ำมัน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 84 ตารางเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 22,199 06/03/2563 22,199 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 22,199 149,964 149,964 96,086 96,086 64.07 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4223) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำและรางระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองระบม ความยาว 50 เมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ทุ่งพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 432,630 06/03/2563 432,630 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 432,630 948,402 948,402 282,083 282,083 29.74 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4225) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองและเครื่องยกบานระบาย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 23+131 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 7,697 05/03/2563 7,697 วิจิตรา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 7,697 400,000 400,000 46,067 46,067 11.52 45.00 30.00 45.00 30.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4226) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองเมื่อยแห่งที่ 1 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 109,840 05/03/2563 109,840 พัฒนาการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 109,840 599,731 599,731 475,397 475,397 79.27 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4227) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองเมื่อยแห่งที่ 2 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 20,581 05/03/2563 20,581 พูลสวัสดิ์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 20,581 598,398 598,398 452,093 452,093 75.55 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4231) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พร้อมส่วนประกอบอื่น อาคารชลประทานในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จำนวน 12 แห่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150,000 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 129,276 06/03/2563 129,276 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จก. ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 129,276 1,149,906 1,149,906 1,012,116 1,012,116 88.02 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4241) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.41+707 จำนวน 1 งาน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลโคกเพลาะ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี 02/12/2562 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 70,518 06/03/2563 70,518 บี เอ สต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 526,107 526,107 502,744 502,744 95.56 45.00 40.00 45.00 40.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.4247) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 6 ขวา ความยาว 4 กิโลเมตร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 ท่าข้าม พนัสนิคม ชลบุรี 02/12/2562 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 86,000 05/03/2563 86,000 ส.เรืองศรีการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 86,000 487,371 487,371 295,312 295,312 60.59 45.00 30.00 45.00 30.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (152) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 86,500,000 12,946,000 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 28/11/2559 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/07/2560 11/07/2560 17/08/2560 29/01/2561 86,500,000 22/03/2561 86,500,000 540 28/03/2561 29/01/2561 28/10/2562 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 04/12/2562 137,995,615 12,946,000 12,946,000 0.00 55.00 0.00 55.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (153) เพิ่มประสิทธิภาพปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองต้นหมัน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,500,000 บางซ่อน บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 10/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 49,000 17/03/2563 49,000 บี เอ สต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 49,000 12,500,000 12,500,000 1,431,693 1,431,693 11.45 20.00 10.00 20.00 10.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.35) ทำนบชั่วคราวคลองบึงกระจับ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 83,780 06/03/2563 83,780 ส.ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 83,780 599,443 599,443 498,640 498,640 83.18 80.00 80.00 80.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.36) ป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 53,100 53,100 ่ท่าทองหลาง บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 15,555 04/03/2563 15,555 พัฒนาการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 15,555 53,948 53,948 44,216 44,216 81.96 80.00 80.00 80.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.37) ป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 363,000 363,000 362,500 362,500 บางไผ่, คลองนา เมือง ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 44,205 04/03/2563 44,205 หจก.พูนสุข คอนแอนด์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 44,205 362,905 362,905 324,841 324,841 89.51 80.00 80.00 80.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.38) ป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,625,000 1,625,000 1,642,800 1,642,800 ดอนทราย,หนองบัว,ท่าพลับ,บางซ่อน,บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 305,745 04/03/2563 305,745 พัฒนาการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 305,745 1,624,975 1,624,975 1,477,503 1,477,503 90.92 80.00 80.00 80.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.39) ป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 11 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,047,000 1,047,000 1,046,100 1,046,100 บางผึ้ง,เขาดิน,ท่าข้าม บางปะกง ฉะเชิงเทรา 02/12/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 177,520 04/03/2563 177,520 หจก.พูนสุข คอนแอนด์ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/05/2563 177,520 1,046,974 1,046,974 937,438 937,438 89.54 80.00 80.00 80.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา (1.40) ป้องกันน้ำเค็มในเขต อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,000 77,000 76,100 76,100 บางหัก พานทอง ชลบุรี 02/12/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 24,377 04/03/2563 24,377 บี เอ สต๊อกโฮม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/03/2563 24,377 76,972 76,972 68,200 68,200 88.60 80.00 80.00 80.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองหลอดยายคำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,100,000 6,100,000 บางซ่อน บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 11/12/2561 11/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2562 18/06/2562 10/07/2562 6,100,000 04/12/2562 6,100,000 บจก.ทีเอ็กซ์ ไดนามิกส์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/12/2562 6,168,057 6,100,000 6,100,000 6,100,000 6,100,000 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางข้าว พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 11/12/2561 11/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2562 18/06/2562 10/07/2562 5,500,000 14/12/2562 5,500,000 บจก.ฟร้อนท์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่าโรคระบาดโควิท-19 ไม่สามารถขนส่งได้เนื่องจากสินค้ามาจากประเทศเกาหลี อยู่ระหว่าโรคระบาดโควิท-19 ไม่สามารถขนส่งได้เนื่องจากสินค้ามาจากประเทศเกาหลี 26/05/2563 6,168,057 5,500,000 5,500,000 0.00 95.00 50.00 95.00 50.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 3ลบ.ม./วินาที จำนวน 20 เครื่องจังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 61,180,000 61,180,000 ท่าข้าม,บางผึ้ง,บ้านโพธิ์,ท่าพลับ,คลองนา,บางหัก บางปะกง,บ้านโพธิ์,เมือง,พานทอง ฉะเชิงเทรา,ชลบุรี 11/12/2561 11/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/08/2562 13/09/2562 17/09/2562 61,180,000 30/09/2562 61,180,000 บจก.วิรุฬ แอนด์ เกรนเสน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/12/2562 61,679,080 61,180,000 61,180,000 61,180,000 61,180,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่ 1 (ปตร.บ้านบางคา) โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 13,945,114 10,723,300 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 28/11/2559 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/07/2560 11/07/2560 17/08/2560 29/01/2561 86,500,000 22/03/2561 86,500,000 540 28/03/2561 29/01/2561 18/09/2562 บริษัท กฤษดากร คอนสตรัคชั่น จำกัด แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ อยู่ระหว่างแก้ไขแบบ 04/12/2562 137,995,615 10,723,300 10,723,300 0.00 77.00 0.00 77.00 0.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 07/10/2562 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2562 104,000 27/11/2562 104,000 ร้าน เอส เอส คอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิฺ ฉะเชิงเทรา 07/11/2562 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2562 77,400 27/11/2562 77,400 ร้าน เอส เอส คอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 07/11/2562 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2562 15,000 27/11/2562 15,000 ร้าน เอส เอส คอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,900 18,900 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 07/11/2562 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2562 18,900 27/11/2562 18,900 ร้าน เอส เอส คอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิฺ ฉะเชิงเทรา 07/11/2562 18/11/2562 วิธีคัดเลือก 25/11/2562 868,000 26/11/2562 868,000 บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 868,000 839,000 839,000 839,000 839,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 บ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 07/11/2562 18/11/2562 วิธีคัดเลือก 16/12/2562 2,600,000 17/12/2562 2,600,000 บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 2,600,000 2,568,000 2,568,000 2,568,000 2,568,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 บ้่านโพธิฺ์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 07/12/2562 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 170,000 05/12/2562 170,000 บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)