ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 มี.ค. 2563 เวลา 15:53:55]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมีนาคม ผล แผน เดือนมีนาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.42) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 4.960 กม. โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 684,000 684,000 684,000 684,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 9,968 18/03/2563 9,968 หจก. นิธิศคลีนฯ 23/03/2563 10,000 684,000 684,000 9,968 9,968 1.46 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.149) บริหารการส่งน้ำ ระยะทาง 101.628 กม. โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 540,000 540,000 540,000 540,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 09/01/2563 09/01/2563 540,000 540,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.150) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ในเขตโครงการ พื้นที่ 800 ไร่ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 19,810 18/03/2563 19,810 หจก. สุทัตตา บิลเดอร์ 23/03/2563 20,000 2,100,000 2,100,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.677) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 154 ไร่ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 09/01/2563 10/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.206) ซ่อมแซม spillway และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 หนองโสน เมืองตราด ตราด 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 200,000 12/03/2563 200,000 ร้านทรัพย์มั่นคง 19/03/2563 200,000 2,000,000 2,000,000 229,993 229,993 11.50 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.207) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 80,000 17/03/2563 80,000 ร้านทรัพย์มั่นคง 23/03/2563 80,000 800,000 800,000 109,983 109,983 13.75 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.208) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 5,000 5,000 หจก. บ่อไร่ ฮาร์ดแวร์ 19/03/2563 5,000 1,000,000 1,000,000 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.209) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขาสมิง ขนาด 6x6.75 เมตร จำนวน 6 ช่อง โครงการชลประทานตราด ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 4,962 10/03/2563 4,962 บจก. ตราดเครื่องเขียน 19/03/2563 5,000 980,000 980,000 208,232 208,232 21.25 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.210) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเวฬุ ขนาด 6x6.75 จำนวน 5 ช่อง โครงการชลประทานตราด ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 ประณีต เขาสมิง ตราด 18/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 110,650 12/03/2563 110,650 หจก. บ่อไร่ ฮาร์ดแวร์ 19/03/2563 110,650 950,000 950,000 400,575 400,575 42.17 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.211) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว ระยะทาง 9,000 เมตร โครงการชลประทานตราด ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 175,509 13/03/2563 175,509 หจก. บ่อไร่ ฮาร์ดแวร์ 19/03/2563 175,700 1,000,000 1,000,000 603,642 603,642 60.36 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.212) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 4,999 10/03/2563 4,999 บจก. ตราดเครื่องเขียน 19/03/2563 5,000 1,000,000 1,000,000 164,978 164,978 16.50 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01 ระยะทาง 5,000 เมตร โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 5,000 11/03/2563 5,000 บจก. ตราดเครื่องเขียน 19/03/2563 5,000 1,000,000 1,000,000 516,889 516,889 51.69 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.214) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x200 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 590,000 590,000 590,000 590,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 5,000 16/03/2563 5,000 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 23/03/2563 5,000 590,000 590,000 66,999 66,999 11.36 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.215) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x250 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ โครงการชลประทานตราด ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 เขาสมิง เขาสมิง ตราด 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 64,972 19/03/2563 64,972 หจก. นิธิศคลีนฯ 23/03/2563 65,000 620,000 620,000 166,617 166,617 26.87 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.216) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x280 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 93,861 17/03/2563 93,861 หจก. นิธิศคลีนฯ 23/03/2563 95,000 800,000 800,000 93,861 93,861 11.73 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.217) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x290 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองโสน โครงการชลประทานตราด ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 4,975 18/03/2563 4,975 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 23/03/2563 5,000 830,000 830,000 94,991 94,991 11.44 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.218) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x300 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 5,000 17/03/2563 5,000 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 23/03/2563 5,000 850,000 850,000 94,981 94,981 11.17 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.220) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 วังกระแจะ เมือง ตราด 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 149,986 12/03/2563 149,986 ร้านทรัพย์มั่นคง 19/03/2563 150,000 1,500,000 1,500,000 189,798 189,798 12.65 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.221) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 ด่านชุมพล อ.บ่อไร ตราด 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 102,557 12/03/2563 102,557 หจก. บ่อไร่ ฮาร์ดแวร์ 19/03/2563 102,700 1,100,000 1,100,000 182,541 182,541 16.59 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะทาง 5,000 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ บ้านเจียรพัฒนา ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 40,000,000 40,000,000 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 99,930 18/03/2563 99,930 หจก. สุทัตตา บิลเดอร์ 23/03/2563 100,000 40,000,000 40,000,000 234,674 234,674 0.59 10.00 0.00 10.00 0.00 24/03/2563 ขนาดเล็ก 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (62) แก้มลิงฉุงใหญ่ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 120,000,000 120,000,000 120,000,000 38,864,300 81,135,700 ประณีต เขาสมิง ตราด 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 99,998 99,998 บจก. ตราดเครื่องเขียน 20/01/2563 100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/03/2563 1.06
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.43) ป้องกันน้ำเค็ม คลองขวาง โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 252,000 252,000 252,000 252,000 หนองคันทรง เมือง ตราด 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 110,292 110,292 หจก. ตะวันเวอร์คแอนด์คอนสตั๊คชั่น 19/03/2563 115,500 252,000 252,000 9,973 9,973 3.96 20.00 0.00 20.00 0.00 24/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำชอยเขาฉลาดพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เขาสมิง จ.ตราด งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 39,000,000 39,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำเขาระกำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,834,647 6,834,647 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 23/09/2562 6,631,647 07/10/2562 6,631,647 120 22/10/2562 21/10/2562 18/02/2563 หจก. จันทบูรณ์พัฒนกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2562 9,997 09/10/2562 9,997 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 6,632,289 6,834,647 6,631,647 203,000 6,834,122 6,631,647 202,475 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองนาเกลือ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,799,950 9,799,950 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 23/09/2562 9,514,950 07/10/2562 9,514,950 120 23/10/2562 22/10/2562 19/02/2563 หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/09/2562 9,978 15/10/2562 9,978 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 9,561,770 9,799,950 9,514,950 285,000 9,798,517 9,514,950 283,567 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,998,237 8,998,237 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 23/09/2562 8,736,237 07/10/2562 8,736,237 120 23/10/2562 22/10/2562 19/02/2563 หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี 23/09/2562 9,956 11/10/2562 9,956 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 12/03/2563 8,832,659 8,998,237 8,736,237 262,000 8,996,600 8,736,237 260,363 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,947,436 9,947,436 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 24/09/2562 9,658,436 07/10/2562 9,658,436 120 23/10/2562 22/10/2562 19/02/2563 หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี 23/09/2562 9,984 15/10/2562 9,984 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 12/03/2563 9,759,777 9,947,436 9,658,436 289,000 9,947,291 9,658,436 288,855 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,997,860 9,997,860 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 23/09/2562 9,706,860 07/10/2562 9,706,860 120 22/10/2562 21/10/2562 18/02/2563 หจก. จันทบูรณ์พัฒนกิจ 23/09/2562 9,981 11/10/2562 9,981 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 12/03/2563 9,805,554 9,997,860 9,706,860 291,000 9,997,463 9,706,860 290,603 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,999,936 2,999,936 ตะกาง เมืองตราด ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 23/09/2562 2,912,936 07/10/2562 2,912,936 90 22/10/2562 21/10/2562 19/01/2563 หจก. ตราดคอนกรีต 23/09/2562 9,971 15/10/2562 9,971 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 12/03/2563 2,970,105 2,999,936 2,912,936 87,000 2,998,076 2,912,936 85,140 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทดแทนอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,999,347 4,999,347 หนองโสน เมืองตราด ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 23/09/2562 4,854,347 07/10/2562 4,854,347 90 23/10/2562 22/10/2562 20/01/2563 หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี 23/09/2562 9,956 15/10/2562 9,956 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 12/03/2563 4,929,910 4,999,347 4,854,347 145,000 4,999,009 4,854,347 144,662 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,873,775 9,873,775 เขาสมิง เขาสมิง ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/09/2562 9,614,775 07/10/2562 9,614,775 120 16/10/2562 15/10/2562 12/02/2563 หจก. ตราดคอนกรีต 19/09/2562 20,000 10/10/2562 20,000 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 12/03/2563 9,742,173 9,873,775 9,614,775 259,000 9,873,368 9,614,775 258,593 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,990,314 4,990,314 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/09/2562 4,845,314 07/10/2562 4,845,314 90 16/10/2562 15/10/2562 13/01/2563 หจก. ตราดคอนกรีต 20/09/2562 10,000 10/10/2562 10,000 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ 12/03/2563 4,929,606 4,990,314 4,845,314 145,000 4,989,841 4,845,314 144,527 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนทำนบปิดช่องเขาต่ำที่ 1 อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,091,661 2,091,661 ท่าโสม เขาสมิง ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/09/2562 2,031,661 07/10/2562 2,031,661 90 16/10/2562 15/10/2562 13/01/2563 หจก. ตราดคอนกรีต 20/09/2562 9,945 09/10/2562 9,945 หจก. สุทัตตา บิลเดอร์ 12/03/2563 2,115,461 2,091,661 2,031,661 60,000 2,091,275 2,031,661 59,614 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,974,436 9,974,436 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/10/2562 9,697,436 07/10/2562 9,697,436 120 16/10/2562 15/10/2562 12/02/2563 หจก. จันทบูรณ์พัฒนกิจ 24/09/2562 9,280 21/10/2562 9,280 ร้านผลแตง เซอร์วิส 12/03/2563 9,759,446 9,974,436 9,697,436 277,000 9,973,349 9,697,436 275,913 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการ ปตร.เขาสมิง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,701,565 9,701,565 ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/09/2562 9,423,565 07/10/2562 9,423,565 120 16/10/2562 15/10/2562 12/02/2563 หจก. จันทบูรณ์พัฒนกิจ 24/09/2562 9,700 22/10/2562 9,700 ร้านผลแตง เซอร์วิส 12/03/2563 9,429,000 9,701,565 9,423,565 278,000 9,700,893 9,423,565 277,328 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงลานเอนกประสงค์และถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,991,314 4,991,314 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/10/2562 4,851,314 07/10/2562 4,851,314 90 16/10/2562 15/10/2562 13/01/2563 หจก. ตราดคอนกรีต 20/09/2562 10,000 10/10/2562 10,000 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ 12/03/2563 4,915,412 4,991,314 4,851,314 140,000 4,989,446 4,851,314 138,132 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ระยะที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,987,171 9,987,171 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/09/2562 9,736,171 07/10/2562 9,736,171 120 16/10/2562 15/10/2562 12/02/2563 หจก. ตราดคอนกรีต 20/09/2562 26,990 11/10/2562 26,990 หจก. สุทัตตา บิลเดอร์ 12/03/2563 9,771,321 9,987,171 9,736,171 251,000 9,986,670 9,736,171 250,499 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงลานจอดเฮลิคอปเตอร์และถนนภายในสระเก็บน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,992,654 4,992,654 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/09/2562 4,862,654 07/10/2562 4,862,654 90 16/10/2562 15/10/2562 13/01/2563 หจก. ตราดคอนกรีต 24/09/2562 9,500 18/10/2562 9,500 ร้านผลแตง เซอร์วิส 12/03/2563 4,924,303 4,992,654 4,862,654 130,000 4,991,688 4,862,654 129,034 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทางเเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,954,379 1,954,379 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 13/09/2562 19/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 25/10/2562 1,897,379 07/10/2562 1,897,379 90 16/10/2562 15/10/2562 13/01/2563 หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี 20/09/2562 9,995 15/10/2562 9,995 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ 12/03/2563 1,899,584 1,954,379 1,897,379 57,000 1,954,217 1,897,379 56,837 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนข้างระบบส่งน้ำคันนาสูงสาย 1 L-MP ระยะที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,941,454 9,941,454 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 20/09/2562 23/09/2562 วิธีคัดเลือก 23/09/2562 23/09/2562 9,741,454 07/10/2562 9,741,454 120 16/10/2562 15/10/2562 12/02/2563 หจก. ตราดคอนกรีต 20/09/2562 24,945 15/10/2562 24,945 หจก. สุทัตตา บิลเดอร์ 12/03/2563 9,825,485 9,941,454 9,741,454 200,000 9,940,913 9,741,454 199,459 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 11/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั้งขวา ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 9.230 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,500,008 14,500,008 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2562 12/02/2562 05/03/2562 07/03/2562 14,500,008 19/05/2562 14,500,008 120 07/06/2562 24/05/2562 04/10/2562 หจก. นวไพศาลคอนกรีต 25/12/2562 14,500,008 14,500,008 14,500,008 14,500,008 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 480,744 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 21/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/09/2562 480,744 12/09/2562 480,744 30 14/09/2562 13/09/2562 13/10/2562 หจก. วังพลอยแดง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2562 9,680 04/09/2562 9,680 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 12/03/2563 480,744 480,744 480,744 480,744 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 485,232 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 21/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/09/2562 485,232 12/09/2562 485,232 30 14/09/2562 13/09/2562 13/10/2562 หจก. วังพลอยแดง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2562 13,394 04/09/2562 13,394 ร้านทรัพย์มั่นคง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว รายการตามแผนจัดซื้อ-จัดจ้างวงเงินไม่ถึง 500,000 บาท 12/03/2563 485,232 485,232 485,232 485,232 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซม ปตร.ท่าพริกและอาคารประกอบ จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 444,000 ท่าพริก เมืองตราด ตราด 21/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/09/2562 444,000 12/09/2562 444,000 30 14/09/2562 13/09/2562 13/10/2562 หจก. วังพลอยแดง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/08/2562 13,980 06/09/2562 13,980 ร้านทรัพย์มั่นคง 12/03/2563 444,000 444,000 444,000 444,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายร่างหวาย 2 จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 เขาสมิง เขาสมิง ตราด 21/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/08/2562 467,250 10/09/2562 467,250 30 11/09/2562 11/09/2562 10/10/2562 หจก. ตะวันเวอร์คแอนคอนสตรั๊คชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/08/2562 10,000 03/09/2562 10,000 หจก. สุทัตตา บิลเดอร์ ติดปัญหาอื่นๆ รายการตามแผนจัดซื้อ-จัดจ้างวงเงินไม่ถึง 500,000 บาท 12/03/2563 10,000 10,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกำ - คลองควายแขวน จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 470,000 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 25/12/2562 470,000 470,000 470,000 470,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำคลองโสน จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 460,000 460,000 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 25/12/2562 460,000 460,000 460,000 460,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลนนทรีย์อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,570,182 2,570,182 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 435,000 19/11/2562 435,000 หจก. บ่อไร่ฮาร์ดแวร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 2,570,182 1,990,987 579,195 2,560,470 1,981,450 579,020 99.62 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,189,942 6,189,942 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 59,965 15/01/2562 59,965 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/12/2562 6,176,100 1,715,600 4,460,500 6,175,896 1,715,600 4,460,296 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,556,814 17,556,814 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 28/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 10/04/2562 03/05/2562 07/05/2562 19,730,000 22/05/2562 19,730,000 240 20/06/2562 19/06/2562 14/02/2563 หจก. พี.เอ็น. คอนสตัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 25/12/2562 17,416,314 17,159,314 257,000 17,415,080 17,159,314 255,766 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 11/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมรั้วลวดหนามอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,980 4,980 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด 21/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/09/2562 480,000 12/09/2562 480,000 30 14/09/2562 14/09/2562 13/10/2562 หจก. อินทนนท์ฯ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/09/2562 10,000 10,000 หจก. สุทัตตา บิลเดอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว รายการตามแผนจัดซื้อ-จัดจ้างวงเงินไม่ถึง 500,000 บาท 25/12/2562 4,980 4,980 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ระบบส่งน้ำฝายคลองเจ้า ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,558,343 13,869,816 เกาะกูด เกาะกูด ตราด 20/09/2560 15/01/2561 19/01/2561 08/02/2561 20/02/2561 41,507,000 13/03/2561 41,507,000 240 22/05/2561 21/05/2561 16/01/2562 หจก.ตราดคอนกรีต แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้าง 25/12/2562 13,869,816 13,869,816 250,271 250,271 1.80 0.00 57.81 0.00 57.81 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด อาคารอัดน้ำบ้านหินดาด ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,796,002 1,796,002 บางปิด แหลมงอบ ตราด 25/12/2562 2,115,269 2,115,269 2,115,269 2,115,269 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานตราด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 25/12/2562 1,900,000 1,900,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานตราด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,500 28,500 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 25/12/2562 28,500 28,500 28,500 28,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)