ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ธ.ค. 2562 เวลา 14:00:37]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนธันวาคม ผล แผน เดือนธันวาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.42) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 4.960 กม. โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 684,000 684,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.149) บริหารการส่งน้ำ ระยะทาง 101.628 กม. โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 540,000 540,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.150) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ในเขตโครงการ พื้นที่ 800 ไร่ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.677) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 154 ไร่ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.206) ซ่อมแซม spillway และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.207) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ขนาด 0.30 เมตร จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.208) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.209) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเขาสมิง ขนาด 6x6.75 เมตร จำนวน 6 ช่อง โครงการชลประทานตราด ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.210) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเวฬุ ขนาด 6x6.75 จำนวน 5 ช่อง โครงการชลประทานตราด ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.211) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว ระยะทาง 9,000 เมตร โครงการชลประทานตราด ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.212) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.213) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01 ระยะทาง 5,000 เมตร โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.214) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x200 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 590,000 590,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.215) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x250 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ โครงการชลประทานตราด ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.216) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x280 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.217) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x290 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองโสน โครงการชลประทานตราด ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.218) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ ขนาด 0.5x300 เมตร และหินทิ้งทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.219) ซ่อมแซมสะพานรถยนต์ข้ามคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.220) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำเขาระกำ จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.221) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,100,000 1,100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (94) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะทาง 5,000 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ บ้านเจียรพัฒนา ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,000,000 40,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (62) แก้มลิงฉุงใหญ่ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000,000 120,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.42) ป้องกันน้ำเค็ม ที่ตัวอาคาร ประตูระบายน้ำคลองท่าเลื่อน โครงการชลประทานตราด ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 113,000 113,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.43) ป้องกันน้ำเค็ม คลองขวาง โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 252,000 252,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำเขาระกำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,834,647 6,834,647 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 21/11/2562 6,834,647 6,631,647 203,000 115,415 115,415 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองนาเกลือ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,799,950 9,799,950 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 21/11/2562 9,799,950 9,514,950 285,000 155,415 155,415 1.59 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,998,237 8,998,237 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 21/11/2562 8,998,237 8,736,237 262,000 130,404 130,404 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,947,436 9,947,436 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 21/11/2562 9,947,436 9,658,436 289,000 156,694 156,694 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,997,860 9,997,860 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 21/11/2562 9,997,860 9,706,860 291,000 145,868 145,868 1.46 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,999,936 2,999,936 ตะกาง เมืองตราด ตราด 21/11/2562 2,999,936 2,912,936 87,000 51,364 51,364 1.71 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทดแทนอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำเขาระกำ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,999,347 4,999,347 หนองโสน เมืองตราด ตราด 21/11/2562 4,999,347 4,854,347 145,000 107,765 107,765 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,873,775 9,873,775 เขาสมิง เขาสมิง ตราด 21/11/2562 9,873,775 9,614,775 259,000 123,364 123,364 1.25 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการและทำนบดินอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,990,314 4,990,314 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 21/11/2562 4,990,314 4,845,314 145,000 61,893 61,893 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนทำนบปิดช่องเขาต่ำที่ 1 อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,091,661 2,091,661 ท่าโสม เขาสมิง ตราด 21/11/2562 2,091,661 2,031,661 60,000 28,168 28,168 1.35 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,974,436 9,974,436 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 21/11/2562 9,974,436 9,697,436 277,000 151,161 151,161 1.52 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการ ปตร.เขาสมิง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,701,565 9,701,565 ทุ่งนนทรี เขาสมิง ตราด 21/11/2562 9,701,565 9,423,565 278,000 123,785 123,785 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงลานเอนกประสงค์และถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,991,314 4,991,314 บ่อพลอย บ่อไร่ ตราด 21/11/2562 4,991,314 4,851,314 140,000 61,893 61,893 1.24 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนรอบอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ระยะที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,987,171 9,987,171 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 21/11/2562 9,987,171 9,736,171 251,000 108,312 108,312 1.08 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงลานจอดเฮลิคอปเตอร์และถนนภายในสระเก็บน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,992,654 4,992,654 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 21/11/2562 4,992,654 4,862,654 130,000 53,561 53,561 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทางเเข้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,954,379 1,954,379 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 21/11/2562 1,954,379 1,897,379 57,000 28,962 28,962 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนข้างระบบส่งน้ำคันนาสูงสาย 1 L-MP ระยะที่ 1 เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,941,454 9,941,454 เทพนิมิต เขาสมิง ตราด 21/11/2562 9,941,454 9,741,454 200,000 89,083 89,083 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั้งขวา ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 9.230 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,500,008 14,500,008 14,500,008 14,500,008 14,500,008 14,500,008 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพาราปี2562,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 480,744 480,744 480,744 480,744 480,744 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย อ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 485,232 485,232 485,232 485,232 485,232 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซม ปตร.ท่าพริกและอาคารประกอบ จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 444,000 444,000 444,000 444,000 444,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายร่างหวาย 2 จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000 10,000 10,000 10,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาระกำ - คลองควายแขวน จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 470,000 470,000 470,000 470,000 470,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำคลองโสน จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 460,000 460,000 460,000 460,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลนนทรีย์อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,570,182 2,570,182 2,570,182 1,990,987 579,195 395,431 395,431 15.39 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,189,942 6,189,942 6,189,942 1,715,600 4,474,342 1,985,396 1,715,600 269,796 32.07 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,556,814 17,556,814 17,416,314 17,159,314 257,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมรั้วลวดหนามอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,980 4,980 4,980 4,980 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ระบบส่งน้ำฝายคลองเจ้า ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,558,343 13,869,816 13,869,816 13,869,816 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด อาคารอัดน้ำบ้านหินดาด ต.บางปิด อ.แหลมงอบ จ.ตราด เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,796,002 1,796,002 2,115,269 2,115,269 319,267 319,267 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานตราด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการชลประทานตราด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 28,500 28,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)16 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 76 ครั้ง