ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 10:19:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.1.207) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2562 9,959 15/02/2562 9,959 หจก. สุทัตตา บิลเดอร์ 30/03/2562 10,000 2,100,000 2,100,000 1,126,937 1,126,937 53.66 70.00 50.00 70.00 50.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.1.224) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 540,000 540,000 540,000 540,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 99,849 10/01/2562 99,849 หจก. ตราดเซอร์วิส (2002) 30/03/2562 280,000 540,000 540,000 229,409 229,409 42.48 65.00 40.00 65.00 40.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.3.71) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 684,000 684,000 684,000 684,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 9,925 05/02/2562 9,925 บจก. ตราดเครื่องเขียน 30/03/2562 10,000 684,000 684,000 683,951 683,951 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.264) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/04/2562 100,000 05/04/2562 100,000 ร้านเจริญทรัพย์ค้าวัสดุ 13/06/2562 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 1.522 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,178,200 6,178,200 6,178,200 5,999,200 179,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 23/01/2562 11/02/2562 13/02/2562 5,860,000 11/03/2562 5,860,000 120 15/03/2562 15/03/2562 12/07/2562 หจก. นวไพศาลจันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 19,980 06/03/2562 19,980 ร้านเลี้ยบการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการงาน Prime Coat 29/04/2562 5,900,735 5,982,100 5,860,000 122,100 119,353 119,353 2.00 80.00 60.00 80.00 60.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 1.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,200,700 6,200,700 6,200,700 6,020,700 180,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 02/01/2562 18/01/2562 24/01/2562 5,880,000 06/02/2562 5,880,000 120 07/02/2562 07/02/2562 06/04/2562 หจก. ตราดคอนกรีต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 19,785 21/02/2562 19,785 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 26/02/2562 5,943,320 5,997,600 5,880,000 117,600 5,997,086 5,880,000 117,086 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองคันกั้นน้ำเค็มท่าเลื่อน ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 0.931 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,817,000 6,817,000 6,817,000 6,619,000 198,000 ตะกาง เมือง ตราด 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 02/01/2562 18/01/2562 24/01/2562 6,550,000 13/02/2562 6,550,000 60 22/02/2562 21/02/2562 22/04/2562 หจก. ตราดคอนกรีต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 4,990 21/02/2562 4,990 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 30/03/2562 6,637,462 6,681,000 6,550,000 131,000 6,680,805 6,550,000 130,805 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลอด 2 ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 1.263 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,214,500 5,214,500 5,214,500 5,063,500 151,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2562 31/01/2562 18/02/2562 20/02/2562 4,730,000 06/03/2562 4,730,000 90 14/03/2562 14/03/2562 11/06/2562 หจก. ตราดคอนกรีต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2562 19,930 21/03/2562 19,930 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบชั้นทาง Para Asphalt Concrete 29/04/2562 4,787,654 4,826,600 4,730,000 96,600 94,348 94,348 1.95 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนภายในโครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 0.167 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 747,000 747,000 747,000 521,000 226,000 หนองเสม็ด เมือง ตราด 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 11/02/2562 13/02/2562 720,072 11/03/2562 720,072 60 29/03/2562 27/03/2562 27/05/2562 หจก. นวไพศาลคอนกรีต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 4,993 07/03/2562 4,993 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ ติดปัญหาอื่นๆ งบประมาณไม่เกิน 5 ล้าน ไม่ต้องประกาศ TOR 29/04/2562 726,570 741,073 720,073 21,000 740,995 720,072 20,923 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทางเข้า อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ระยะทาง 0.273 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,109,400 1,109,400 1,109,400 1,077,400 32,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/01/2562 18/01/2562 24/01/2562 1,049,000 06/02/2562 1,049,000 120 07/02/2562 07/02/2562 06/04/2562 หจก. นวไพศาลจันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 7,000 21/02/2562 7,000 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ติดปัญหาอื่นๆ งบประมาณไม่เกิน 5 ล้าน ไม่ต้องประกาศ TOR 29/04/2562 1,114,438 1,069,980 1,049,000 20,980 20,840 20,840 1.95 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทางเข้า ประตูระบายน้ำเวฬุ ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระยะทาง 0.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,298,300 3,298,300 3,298,300 3,202,300 96,000 ประณีต เขาสมิง ตราด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2562 11/02/2562 13/02/2562 3,095,000 06/03/2562 3,095,000 60 14/03/2562 12/03/2562 12/05/2562 บจก.ตราดวิศวกร ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 9,980 06/03/2562 9,980 ร้านเลี้ยบการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ งบประมาณไม่เกิน 5 ล้าน ไม่ต้องประกาศ TOR 29/04/2562 3,138,555 3,159,050 3,095,000 64,050 3,157,743 3,095,000 62,743 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำคลองร่างหวาย ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระยะทาง 1.529 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,640,000 8,640,000 8,640,000 8,389,000 251,000 เขาสมิง เขาสมิง ตราด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 02/01/2562 18/01/2562 24/01/2562 8,080,000 06/02/2562 8,080,000 120 07/02/2562 07/02/2562 06/04/2562 บจก. เอ็น.พี.ซี การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 19,972 21/02/2562 19,972 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ติดปัญหาอื่นๆ งานผิวทางแบบ Para - Asphalt Concrete หนา 0.05 ม. 29/04/2562 8,110,406 8,241,600 8,080,000 161,600 159,577 159,577 1.94 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนประตูระบายน้ำเขาสมิง ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ระยะทาง 1.586 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,650,000 8,650,000 8,650,000 8,398,500 251,500 เขาสมิง เขาสมิง ตราด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/01/2562 23/01/2562 11/02/2562 13/02/2562 7,870,000 06/03/2562 7,870,000 120 14/03/2562 14/03/2562 11/07/2562 หจก. ตราดคอนกรีต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/01/2562 19,999 13/03/2562 19,999 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการงานปูยาง 23/05/2562 7,955,272 8,030,100 7,870,000 160,100 158,685 158,685 1.98 80.00 95.00 80.00 95.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 2 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 4.780 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 23,854,000 23,854,000 23,854,000 18,808,000 5,046,000 หนองเสม็ด เมือง ตราด 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 08/02/2562 01/03/2562 07/03/2562 17,773,800 22/03/2562 17,773,800 120 05/04/2562 02/04/2562 02/08/2562 หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 29,954 02/04/2562 29,954 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการงาน Prime Coat 13/06/2562 17,818,684 22,544,014 17,773,800 4,770,214 2,669,543 2,669,543 11.84 80.00 80.00 80.00 80.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 3 ซ้าย ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 5.477 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 26,786,200 26,786,200 26,786,200 21,662,000 5,124,200 หนองคันทรง เมือง ตราด 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 16/01/2562 05/02/2562 07/02/2562 21,436,686 22/02/2562 21,436,686 150 22/03/2562 20/03/2562 18/08/2562 หจก. นวไพศาลจันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2562 59,812 22/03/2562 59,812 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการงานพื้นทางหินคลุก 23/05/2562 21,476,885 26,306,187 21,436,686 4,869,501 2,606,735 2,606,735 9.91 60.00 50.00 60.00 50.00 18/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองสาย 1 ซ้าย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 2.042 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,153,800 11,153,800 11,153,800 6,448,000 4,705,800 หนองเสม็ด เมือง ตราด 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 16/01/2562 01/02/2562 07/02/2562 6,065,000 22/02/2562 6,065,000 60 08/03/2562 06/03/2562 06/05/2562 บจก. เอ็น.พี.ซี การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2562 9,930 13/03/2562 9,930 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 29/04/2562 6,095,038 10,524,750 6,065,000 4,459,750 8,692,751 6,065,000 2,627,751 82.59 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งขวา ของอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยาย ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ระยะทาง 9.230 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,500,000 20,500,000 20,500,000 15,293,000 5,207,000 หนองเสม็ด เมือง ตราด 28/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2562 12/02/2562 05/03/2562 07/03/2562 14,500,008 19/05/2562 14,500,008 120 24/05/2562 24/05/2562 04/10/2562 หจก. นวไพศาลคอนกรีต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/01/2562 49,956 49,956 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการ clearing พื้นที่ 13/06/2562 14,538,144 19,425,309 14,500,009 4,925,300 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 11/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1413) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ปตร.คลองไม้ซี้ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด,หนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองเสม็ด/หนองโสน เมืองตราด ตราด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 229,975 03/11/2561 229,975 หจก.ส.โลหะภัณฑ์ โฮมเซ้นเตอร์ 30/03/2562 230,000 2,743,718 2,743,718 2,673,704 2,673,704 97.45 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1414) ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่ 3 และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ โครงการชลประทานตราด ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ท่าโสม เขาสมิง ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 9,193 07/11/2561 9,193 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 30/03/2562 10,000 904,625 904,625 904,625 904,625 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1415) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 49,993 01/11/2561 49,993 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 30/03/2562 5,000 475,341 475,341 475,341 475,341 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1416) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ(ฝายคลองปราณีต) โครงการอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 01 โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 9,934 12/11/2561 9,934 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 30/03/2562 10,000 608,347 608,347 608,347 608,347 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1417) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด, หนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หนองเสม็ด/หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 149,994 01/11/2561 149,994 หจก. นิธิศคลีน แอนด์ เซอร์วิส 2009 30/03/2562 150,000 1,428,312 1,428,312 1,428,312 1,428,312 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1418) ซ่อมแซมฝายคลองร่างหวาย 1 โครงการชลประทานตราด ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เขาสมิง เขาสมิง ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 19,929 19/11/2561 19,929 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 30/03/2562 20,000 904,333 904,333 904,332 904,332 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1419) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3 ซ้าย ปตร.คลองไม้ซี้ โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 199,960 02/11/2561 199,960 หจก.ส.โลหะภัณฑ์ โฮมเซ้นเตอร์ 30/03/2562 200,000 2,372,767 2,372,767 2,372,767 2,372,767 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1420) ซ่อมแซม Control House และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 995,000 995,000 995,000 995,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 19,926 19/11/2561 19,926 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 30/03/2562 20,000 880,866 880,866 861,793 861,793 97.83 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1421) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เขาสมิง โครงการชลประทานตราด ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เขาสมิง เขาสมิง ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 9,925 12/11/2561 9,925 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 30/03/2562 10,000 618,960 618,960 618,959 618,959 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1422) ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่ 1,2 และ 3 อ่างเก็บน้ำเขาระกำ โครงการชลประทานตราด ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 99,983 31/10/2561 99,983 หจก. นิธิศคลีน แอนด์ เซอร์วิส 2009 30/03/2562 100,000 1,974,605 1,974,605 1,964,624 1,964,624 99.49 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1423) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 102,949 19/11/2561 102,949 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 30/03/2562 102,949 1,818,532 1,818,532 1,818,531 1,818,531 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1424) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำเค็มคลองท่าเลื่อน จำนวน 11 แห่ง โครงการชลประทานตราด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ท่าเลื่อน เมืองตราด ตราด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 9,994 12/11/2561 9,994 บจก. ตราดเครื่องเขียน 30/03/2562 10,000 2,065,857 2,065,857 2,065,857 2,065,857 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1425) ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองโสน โครงการชลประทานตราด ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 9,956 07/11/2561 9,956 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 30/03/2562 10,000 618,913 618,913 618,912 618,912 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1426) ซ่อมแซมท่อลอดถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง กม.2+000 โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 9,970 07/11/2561 9,970 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 30/03/2562 10,000 379,898 379,898 379,897 379,897 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1427) ซ่อมแซม ทรบ.คลองยั้งและอาคารประกอบ โครงการชลประทานตราด ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ทุ่งนนทรื เขาสมิง ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 4,975 07/11/2561 4,975 บจก. ตราดเครื่องเขียน 30/03/2562 5,000 333,634 333,634 333,633 333,633 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1428) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.เวฬุ โครงการชลประทานตราด ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประณีต เขาสมิง ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 19,980 07/11/2561 19,980 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 30/03/2562 20,000 931,569 931,569 931,569 931,569 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1429) ซ่อมแซมหินเรียงและหินทิ้งท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง โครงการชลประทานตราด ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 19,951 07/11/2561 19,951 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ 30/03/2562 20,000 914,264 914,264 914,264 914,264 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.168.1430) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด 24/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 393,787 05/03/2562 393,787 หจก. สุทัตตา บิลเดอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 400,000 1,000,000 1,000,000 993,673 993,673 99.37 100.00 100.00 100.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (65) อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตอง อ่างเก็บน้ำคลองโสน ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 39,000,000 39,000,000 37,000,000 37,000,000 นนทรีย์ บ่อไร่ ตราด 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 435,000 19/11/2561 435,000 หจก. บ่อไร่ฮาร์ดแวร์ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างกำแพงหูช้าง 30/03/2562 435,000 30,322,510 30,322,510 12,879,009 12,879,009 42.47 70.00 40.00 70.00 40.00 18/06/2562 ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (4.42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอ่าวใหญ่ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 48,000,000 48,000,000 48,000,000 2,304,000 45,696,000 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 59,965 15/01/2562 59,965 บจก. ซี.เอ็น.ตราด สเตชั้นเนอรี่ ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างก่อสร้างตัวอาคาร (โรงสูบน้ำ) 30/03/2562 60,000 46,912,948 1,715,600 45,197,348 8,654,296 8,654,296 18.45 70.00 45.00 70.00 45.00 18/06/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 1,650 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (80) ประตูระบายน้ำบ้านท่าระแนะ ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 35,000,000 35,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด 28/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 10/04/2562 03/05/2562 07/05/2562 19,730,000 22/05/2562 19,730,000 หจก. พี.เอ็น. คอนสตัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างรอแผนปฏิบัติงานจากผู้รับจ้าง 24/05/2562 24,061,170 20,144,330 19,730,000 414,330 29,423 29,423 0.15 40.00 0.00 40.00 0.00 18/06/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.16) งานป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ประตูระบายน้ำคลองท่าเลื่อน ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 113,000 113,000 113,000 113,000 ชำราก เมืองตราด ตราด 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 4,982 31/10/2561 4,982 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 13/11/2561 113,000 113,000 112,763 112,763 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำของท่อผันน้ำห้วยแร้ง อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 948,213 948,213 ด่านชุมพล บ่อไร่ ตราด 15/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/03/2562 ติดปัญหาอื่นๆ ได้ทำการประกาศ e-bidding แล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ได้ทำการเปลี่ยนวิธีจัดหาเป็นวิธีคัดเลือก อยู่่ระหว่างรอร้านค้ายืนข้อเสนอ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 20/05/2562 1,071,284 948,213 948,213 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ขุดลอกอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,000,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ขุดลอกอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด (ดำเนินการโดยกองทัพบก เบิกจ่ายแทนกัน) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ระบบส่งน้ำฝายคลองเจ้า ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,558,343 25,558,343 25,558,343 25,558,343 11,688,527 11,688,527 45.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคันนาสูง ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,088,295 8,088,295 8,088,295 8,088,295 8,088,295 8,088,295 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ท่อระบายน้ำคลองวังใหญ่ ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,316,986 1,316,986 1,316,986 1,316,986 1,316,986 1,316,986 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด (1.673) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานตราด เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,841 9,841 9,841 9,841 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โครงการชลประทานตราด 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 53,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 28,545,600 28,545,600 28,545,600 15,953,600 12,592,000 20,411,694 15,953,600 4,458,094 71.51 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ปรับปรุงถนนทดแทนน้ำท่วม อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 8,636,100 8,636,100 8,387,288 8,140,041 247,247 8,387,288 8,140,041 247,247 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะท้ายประตูระบายน้ำเขาสมิง จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 995,000 995,000 988,600 988,600 988,600 988,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งสระเก็บน้ำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,985,000 1,985,000 1,985,000 1,985,000 1,913,583 1,913,583 96.40 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมระบบควบคุมการระบายน้ำของท่อผันน้ำห้วยแร้ง อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,480,000 1,480,000 1,480,000 1,437,000 43,000 42,559 42,559 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานตราด ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันการกัดเซาะท้ายอาคารควบคุมการระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง จังหวัดตราด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 835,036 835,036 835,036 835,036 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)44 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 108 ครั้ง