ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 17:54:44]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.154) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 อ.เมือง อ.บ้านนา อ.ปากพลี นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 38,700 20/03/2563 38,700 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 02/04/2563 38,700 500,000 500,000 138,231 138,231 27.65 50.00 35.00 50.00 35.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.159) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อ.เมือง อ.บ้านนา อ.ปากพลี นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 11,968 02/03/2563 11,968 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 3,000,000 3,000,000 1,179,973 1,179,973 39.33 50.00 45.00 50.00 45.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.685) กำจัดวัชพืช โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 อ.เมือง อ.บ้านนา อ.ปากพลี นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 1,000,000 1,000,000 715,749 715,749 71.57 80.00 70.00 80.00 70.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.54) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 อ่างเก็บน้ำคลองกลาง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาหินลาด ปากพลี นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 95,000 11/03/2563 95,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 974,333 974,333 700,943 700,943 71.94 50.00 80.00 50.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.55) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 40,000 04/03/2563 40,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 02/04/2563 650,000 650,000 411,252 411,252 63.27 80.00 70.00 80.00 70.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.56) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 4 ครอบครัว ปตร.บ้านนา โครงการชลประทานนครนายก ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พิกุลออก บ้านนา นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 450 04/03/2563 450 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 500,000 500,000 433,871 433,871 86.77 80.00 95.00 80.00 95.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.57) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 6 ครอบครัว อ่างเก็บน้ำคลองกลาง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาหินลาด ปากพลี นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 63,457 19/03/2563 63,457 เจริญพรพาณิชย์ 24/03/2563 998,573 998,573 744,592 744,592 74.57 80.00 85.00 80.00 85.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.62) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 โคกกรวด ปากพลี นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 14,690 11/03/2563 14,690 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 950,000 950,000 607,601 607,601 63.96 80.00 65.00 80.00 65.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.300) ซ่อมแซม ปตร.คลองยาง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 โคกกรวด ปากพลี นครนายก 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 326,024 09/01/2563 326,024 เจริญพรพาณิชย์ 11/03/2563 331,400 750,000 750,000 496,749 496,749 66.23 80.00 70.00 80.00 70.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.310) ซ่อมแซมคันคลองทองหลางฝั่งซ้าย โครงการชลประทานนครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทองหลาง บ้านนา นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 5,000 04/03/2563 5,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 500,000 500,000 448,036 448,036 89.61 80.00 95.00 80.00 95.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.311) ซ่อมแซมคันคลองทางกระบือฝั่งซ้าย โครงการชลประทานนครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 5,000 04/03/2563 5,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 500,000 500,000 447,238 447,238 89.45 80.00 95.00 80.00 95.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.312) ซ่อมแซมคันคลองบ้านนาฝั่งขวา โครงการชลประทานนครนายก ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านนา บ้านนา นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 5,000 04/03/2563 5,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 500,000 500,000 447,244 447,244 89.45 80.00 95.00 80.00 95.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.316) ซ่อมแซมคันคลองวัวฝั่งขวา โครงการชลประทานนครนายก ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 พิกุลออก บ้านนา นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 5,000 04/03/2563 5,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 500,000 500,000 448,050 448,050 89.61 80.00 95.00 80.00 95.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.323) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำทรายทอง กม. 2+750 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เขาพระ เมือง นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 14,490 02/03/2563 14,490 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 693,052 693,052 653,529 653,529 94.30 80.00 98.00 80.00 98.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.324) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ กม.1+700, 2+200 และ 2+800 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เขาพระ เมือง นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 65,000 04/03/2563 65,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 1,200,000 1,200,000 935,783 935,783 77.98 80.00 80.00 80.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.325) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำคลองโบด กม.1+450 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พรหมณี เมือง นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 30,000 04/03/2563 30,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 593,424 593,424 552,412 552,412 93.09 80.00 98.00 80.00 98.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.326) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำทรายทอง กม.0+500 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เขาพระ เมือง นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 40,000 04/03/2563 40,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 11/03/2563 646,710 646,710 629,045 629,045 97.27 80.00 98.00 80.00 98.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.327) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ กม.1+800 และ 2+400 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 เขาพระ เมือง นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 30,000 04/03/2563 30,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 12/03/2563 546,969 546,969 525,076 525,076 96.00 80.00 98.00 80.00 98.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.333) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/04/2563 100,000 100,000 60 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน คลอง 5 สายสามัคคี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 100,000 1,000,000 1,000,000 200,000 200,000 20.00 70.00 50.00 70.00 50.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.337) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองกลาง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 นาหินลาด ปากพลี นครนายก 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 494,242 16/01/2563 494,242 โชคเจริญพาณิชย์ 11/03/2563 508,000 1,165,000 1,165,000 964,235 964,235 82.77 80.00 85.00 80.00 85.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.338) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำวังบอน โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 นาหินลาด ปากพลี นครนายก 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 45,360 08/01/2563 45,360 เจริญพรพาณิชย์ 11/03/2563 45,900 976,000 976,000 751,931 751,931 77.04 80.00 80.00 80.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.339) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำวังม่วง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 นาหินลาด ปากพลี นครนายก 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 37,520 08/01/2563 37,520 เจริญพรพาณิชย์ 11/03/2563 37,967 726,970 726,970 552,618 552,618 76.02 80.00 80.00 80.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.345) ซ่อมแซมอาคารชลประทานโครงการคลองยาง 8 แห่ง โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,126,600 1,126,600 ปากพลี นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 75,000 11/03/2563 75,000 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 02/04/2563 1,111,822 1,111,822 746,492 746,492 67.14 80.00 70.00 80.00 70.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.3747) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 56,400 56,400 56,400 56,400 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 02/04/2563 46,150 46,150 บริษัท เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 02/04/2563 46,150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.27) ปรับปรุงถนนบนสันเขื่อนทรายทอง ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,500,000 6,500,000 เขาพระ เมือง นครนายก 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding ยกเลิกรายการงาน 28/02/2563 0.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (135) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 35,000,000 35,000,000 หนองแสง ปากพลี นครนายก 13/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 134,100 18/03/2563 134,100 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 23/03/2563 29,646,732 29,646,732 13,290,552 13,290,552 44.83 50.00 35.00 50.00 35.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (76) ประตูระบายน้ำบ้านเขาส่องกล้อง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 1,900,000 13,100,000 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 13/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 67,050 18/03/2563 67,050 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 23/03/2563 12,737,668 12,737,668 2,156,715 2,156,715 16.93 50.00 25.00 50.00 25.00 26/05/2563 120 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก โครงการระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ-อ่างเก็บน้ำคลองโบด จ.นครนายก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,952,200 25,952,200 เขาพระ เมือง นครนายก 02/07/2562 02/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/06/2562 04/07/2562 05/08/2562 19,224,000 23/08/2562 19,224,000 180 12/12/2562 12/12/2562 08/06/2563 บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2562 32,940 16/09/2562 32,940 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 13/03/2563 21,660,644 19,224,000 19,224,000 7,057,047 7,057,047 36.71 100.00 84.94 100.00 84.94 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก แก้มลิงคลองยาง พร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 4,700,000 4,300,000 โคกกรวด ปากพลี นครนายก 09/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 61,950 09/04/2563 61,950 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 17/04/2563 9,000,000 4,700,000 4,300,000 1,329,171 1,329,171 14.77 50.00 10.00 50.00 10.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครนายก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 80,400 80,400 หินตั้ง เมือง นครนายก 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2562 80,400 80,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไจแอนท์ บลู ซิสเท็มส์ 14/01/2563 80,400 80,400 80,400 80,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครนายก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2562 104,000 104,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไจแอนท์ บลู ซิสเท็มส์ 14/01/2563 104,000 104,000 104,000 104,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานนครนายก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 หินตั้ง เมือง นครนายก 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2562 77,400 77,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไจแอนท์ บลู ซิสเท็มส์ 14/01/2563 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานนครนายก เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 159,000 159,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 09/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2562 159,000 159,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไจแอนท์ บลู ซิสเท็มส์ 14/01/2563 159,000 159,000 159,000 159,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)