ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 14:11:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.1.217) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 88,350 20/11/2561 88,350 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 88,350 3,000,000 3,000,000 2,197,299 2,197,299 73.24 70.00 70.00 70.00 70.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.1.234) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 80,850 17/12/2561 80,850 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 80,850 500,000 500,000 489,746 489,746 97.95 95.00 95.00 95.00 95.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.1) ท่อระบายน้ำคลองกระเหรี่ยง ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 เขาเพิ่ม บ้านนา นครนายก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 81,270 07/12/2561 81,270 บ.พรหมณีปิโตรเลี่ยม 30/03/2562 81,270 8,026,060 8,026,060 8,016,649 8,016,649 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1431) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือ อ่างเก็บน้ำวังบอน โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 นาหินลาด ปากพลี นครนายก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 19,731 15/11/2561 19,731 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 19,731 839,552 839,552 839,552 839,552 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1432) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือ อ่างเก็บน้ำคลองกลาง และอาคารประกอบ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลนาหินลาด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 นาหินลาด ปากพลี นครนายก 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 19,731 15/11/2561 19,731 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 19,731 911,218 911,218 911,218 911,218 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1433) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือ อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 หนองแสง ปากพลี นครนายก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 34,581 15/11/2561 34,581 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 34,581 828,831 828,831 828,270 828,270 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1434) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วงกม. 0+000 - 5+750 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 โคกกวรด ปากพลี นครนายก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 82,350 03/12/2561 82,350 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 82,350 933,725 933,725 933,725 933,725 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1435) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงกม. 0+000 - 6+500 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 โคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 94,283 29/11/2561 94,283 หจก.โชคเจริญพาณิชน์ 30/03/2562 94,283 943,106 943,106 942,354 942,354 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1436) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายและโครงสร้างอาคารประกอบ ปตร.คลองยาง โครงการชลประทานนครนายก ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โคกกวรด ปากพลี นครนายก 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 98,999 19/11/2561 98,999 หจก.โชคเจริญพาณิชน์ 30/03/2562 98,999 1,436,606 1,436,606 1,436,606 1,436,606 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1437) ซ่อมแซมท่อลอดกลางคลองวัว กม.1+020 โครงการชลประทานนครนายก ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พิกุลออก บ้านนา นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 14,875 14/11/2561 14,875 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 14,875 541,272 541,272 541,272 541,272 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1438) ซ่อมแซมหินทิ้งท้าย ปตร.บ้านนา โครงการชลประทานนครนายก ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 พิกุลออก บ้านนา นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 4,760 14/11/2561 4,760 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 4,760 526,000 526,000 525,162 525,162 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1439) ซ่อมแซมคันคลองบ้านนา (ฝั่งซ้าย) โครงการชลประทานนครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ทองหลาง บ้านนา นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 4,697 14/11/2561 4,697 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 4,697 495,082 495,082 495,082 495,082 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1440) ซ่อมแซมคันคลองวัว (ฝั่งซ้าย) โครงการชลประทานนครนายก ตำบลทองหลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ทองหลาง บ้านนา นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 4,697 14/11/2561 4,697 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 4,697 541,620 541,620 541,619 541,619 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1441) ซ่อมแซมคันคลองอาษา (ฝั่งขวา) โครงการชลประทานนครนายก ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 อาษา บ้านนา นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 4,760 14/11/2561 4,760 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 4,760 494,655 494,655 494,655 494,655 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1442) ซ่อมแซมคันคลองทางกระบือ (ฝั่งขวา) โครงการชลประทานนครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 4,760 15/11/2561 4,760 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 4,760 495,361 495,361 495,361 495,361 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1443) ซ่อมแซมเสา GUARD POST อ่างฯห้วยปรือ, อ่างฯทรายทอง และอ่างฯคลองโบด โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 เขาพระ เมือง นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 15,906 27/11/2561 15,906 หจก.โชคเจริญพาณิชน์ 30/03/2562 15,906 308,065 308,065 308,065 308,065 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1444) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 01 กม.0+020-กม.1+020 อ่างฯห้วยปรือ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เขาพระ เมือง นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 20,638 28/11/2561 20,638 ร้านเจริญพรพาณิชน์ 30/03/2562 20,638 286,755 286,755 286,755 286,755 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1445) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 02 กม.0+000-กม.0+900 อ่างฯห้วยปรือ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เขาพระ เมือง นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 9,070 28/11/2561 9,070 ร้านเจริญพรพาณิชน์ 30/03/2562 9,070 286,153 286,153 286,153 286,153 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1446) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 02-1 กม.0+010-กม.1+000 อ่างฯห้วยปรือ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 เขาพระ เมือง นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 29,641 16/11/2561 29,641 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 29,641 239,145 239,145 239,145 239,145 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1447) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 01-4 กม.0+000-กม.0+700 อ่างฯห้วยปรือ โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เขาพระ เมือง นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 10,158 28/11/2561 10,158 ร้านเจริญพรพาณิชน์ 30/03/2562 10,158 191,882 191,882 191,882 191,882 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1448) ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 04 กม.0+000-กม.0+940 โครงการอ่างฯทรายทองขยาย โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เขาพระ เมือง นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 25,280 21/11/2561 25,280 หจก.โชคเจริญพาณิชน์ 30/03/2562 25,280 287,152 287,152 287,152 287,152 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1449) ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 06 กม.0+000-กม.1+500 โครงการอ่างฯทรายทองขยาย โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 เขาพระ เมือง นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 14,996 28/11/2561 14,996 ร้านเจริญพรพาณิชน์ 30/03/2562 14,996 288,000 288,000 287,183 287,183 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1450) ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 08 กม.0+000-กม.0+800 โครงการอ่างฯทรายทองขยาย โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เขาพระ เมือง นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 29,450 15/11/2561 29,450 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 30/03/2562 29,450 192,000 192,000 190,612 190,612 99.28 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1451) ซ่อมแซมคูส่งน้ำสาย 08-1 กม.0+000-กม.0+170 โครงการอ่างฯทรายทองขยาย โครงการชลประทานนครนายก ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เขาพระ เมือง นครนายก 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 2,880 21/11/2561 2,880 ร้านเจริญพรพาณิชน์ 30/03/2562 2,880 191,649 191,649 191,649 191,649 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก (1.168.1452) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครนายก ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/03/2562 100,000 12/03/2562 100,000 15 13/03/2562 13/03/2562 27/03/2562 นาย วิเชียร ขยันงาน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 100,000 12/03/2562 100,000 นาย วิเชียร ขยันงาน 30/03/2562 106,745 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก ซ่อมแซมระบบอาคารชลประทาน อ่างเก็บน้ำคลองสีเสียด จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองแสง ปากพลี นครนายก 31/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/06/2562 39,990 20/06/2562 39,990 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 05/08/2562 763,000 763,000 702,208 702,208 92.03 100.00 95.00 100.00 95.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก โครงการระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทรายทอง - อ่างเก็บน้ำคลองโบด (ระยะที่ 2) อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 59,310,000 59,310,000 เขาพระ เมือง นครนายก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 10/10/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก โครงการระบบผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปรือ-อ่างเก็บน้ำคลองโบด จ.นครนายก งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 26,500,000 26,500,000 26,500,000 23,630,000 2,870,000 เขาพระ เมือง นครนายก 28/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/07/2562 18,760 12/07/2562 18,760 บ.เจริญกิจภัณฑ์ กรุ๊ป จำกัด 05/08/2562 25,952,200 25,952,200 618,187 618,187 2.38 0.00 10.00 0.00 10.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก ประตูระบายน้ำปากคลอง 22 โครงการชลประทานนครนายก จังหวัดนครนายก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 18,404 18,404 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองโสน ตำบลอาษา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2559 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 16,585 16,585 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก อาคารอัดน้ำคลองบางกระทุ่มพร้อมการขุดลอก ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 100,300 100,300 100,300 100,300 100,300 100,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานนครนายก รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานนครนายก 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง