ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 02:46:38]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.10) ปรับปรุงอาคารสะพานรถยนต์ กม.3+070 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ .โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 หนองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 295,099 29/10/2561 295,099 หจก.วรรณรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 306,204 2,396,980 2,396,980 2,396,380 2,396,380 99.97 0.00 99.00 0.00 99.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.1.216) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,395,000 2,395,000 2,395,000 2,395,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 59,630 07/12/2561 59,630 หจก.วรรณรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 59,630 2,395,000 2,395,000 2,118,989 2,118,989 88.48 95.00 89.00 5.00 89.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.1.233) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 668,000 668,000 668,000 668,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 114,060 26/11/2561 114,060 บจก.วรศิระนัยกร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 114,060 668,000 668,000 626,582 626,582 93.80 100.00 85.00 5.00 85.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.3.70) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 252,000 252,000 196,000 196,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 139,626 25/01/2562 139,626 หจก.วรรณรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 139,642 188,426 188,426 187,570 187,570 99.55 0.00 95.00 0.00 95.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.253) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามข้อเสนอของเกษตรกร ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 200,000 200,000 200,000 15,000 185,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/10/2561 15,000 02/11/2561 15,000 10 06/11/2561 05/11/2561 15/11/2561 นายเสงี่ยม วงศ์แก้ว วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 83,700 19/10/2561 83,700 ร้านสินพานิช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 15,870 198,695 15,000 183,695 198,695 15,000 183,695 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.82) ปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 4+900ถึงกม.5+075 อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,000,000 7,000,000 5,850,000 410,000 5,440,000 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/02/2562 394,902 12/03/2562 394,902 60 24/04/2562 23/04/2562 22/06/2562 หจก.ตะวันออก วิศวการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 170,079 26/11/2561 170,079 หจก.วรรณรัตน์วัสดุ 09/08/2562 394,902 5,788,780 410,000 5,378,780 1,563,433 394,901 1,168,532 27.01 0.00 53.00 0.00 53.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.168.1377) ซ่อมแซมถุงฝายยางและระบบไฟฟ้าฝายยางจันทบุรี โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ท่าช้าง เมือง จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 324,340 26/10/2561 324,340 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 27/03/2562 324,340 932,421 932,421 932,421 932,421 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.168.1378) ซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวคลองท่าเสม็ด โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 64,385 07/12/2561 64,385 หจก.นิธิศ คลีน แอน เซอร์วิส 2009 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 64,511 190,217 190,217 190,217 190,217 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.168.1379) ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 11+700 อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 462,000 738,000 หนองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/10/2561 461,988 22/01/2562 461,988 60 01/02/2562 31/01/2562 01/04/2562 หจก.ที.เอส.วี การจราจร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 218,046 07/12/2561 218,046 หจก.เป็นหนึ่ง รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 467,832 1,154,591 461,988 692,603 1,142,404 461,988 680,416 98.94 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.168.1380) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 238,000 762,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 15/11/2561 100,900 14/01/2562 100,900 30 16/01/2562 11/01/2562 14/02/2562 นายประเยาว์ วัยธรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 239,000 09/01/2562 239,000 หจก.เป็นหนึ่ง รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 100,900 934,906 237,951 696,955 934,906 237,951 696,955 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.168.1381) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบระบายน้ำ ปตร.ทุ่งเบญจา โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 68,715 30/10/2561 68,715 หจก.นิธิศ คลีน แอน เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 68,738 952,179 952,179 951,827 951,827 99.96 0.00 98.00 0.00 98.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (2.49) ฝายบ้านบ่อยาง 2 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 44,000,000 44,000,000 44,000,000 5,356,000 38,644,000 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 24/09/2561 10/10/2561 18/10/2561 3,637,811 14/01/2562 3,637,811 180 29/01/2562 28/01/2562 27/07/2562 หจก.วิศกรณ์ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 10/10/2561 17/10/2561 5,158,745 07/01/2562 5,158,745 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 5,408,304 38,419,882 3,637,811 34,782,071 35,634,486 2,060,710 33,573,776 92.75 100.00 95.00 10.00 95.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก ฝาย ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (4.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านว่านเหลือง-เขารูปช้าง ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 40,000,000 1,840,000 38,160,000 ชากไทย เขาคิชฌกูฎ จันทบุรี 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 13/12/2561 17/12/2561 1,601,540 25/01/2562 1,601,540 180 14/03/2562 13/03/2562 09/09/2562 หจก.ผลจิณฎา การโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 06/12/2561 13/12/2561 11,173,500 07/01/2562 11,173,500 หจก.สยามซีวิล ซัพพลาย ฝนตกหนัก ฝนตกหนัก 09/08/2562 1,849,204 43,167,233 1,601,540 41,565,693 25,400,471 25,400,471 58.84 90.00 45.00 15.00 45.00 13/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 800 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.19) ทำนบดินท่าเนินจันทร์ ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 64,320 22/10/2561 64,320 หจก.บิ๊กบูม การโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 64,689 189,705 189,705 185,214 185,214 97.63 0.00 100.00 0.00 100.00 30/07/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซมอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 จันทนิมิต เมือง จันทบุรี 19/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/05/2562 299,614 06/06/2562 299,614 180 07/06/2562 06/06/2562 02/12/2562 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2562 103,940 16/05/2562 103,940 หจก.สุทัตตาบิลเดอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/08/2562 299,614 2,180,672 2,180,672 356,531 356,531 16.35 0.00 40.00 0.00 40.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 จันทนิมิต เมือง จันทบุรี 07/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2562 496,005 19/03/2562 496,005 หจก.เป็นหนึ่งรุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2562 958,239 958,239 958,238 958,238 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซม ปตร.คลองป่าแดง ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 232,205 232,205 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/05/2562 232,205 232,205 178,056 178,056 76.68 0.00 30.00 0.00 30.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะด้านท้ายน้ำคลองภักดีรำไพ กม.1+000 ถึง กม.1+400 (ฝั่งซ้าย) จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,124,000 1,124,000 1,124,000 1,124,000 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 29/05/2562 12/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/06/2562 21/06/2562 26/06/2562 775,413 10/07/2562 775,413 หจก.ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/08/2562 1,124,000 1,124,000 20,000 20,000 1.78 0.00 10.00 0.00 10.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองภักดีรำไพ กม.9+400 (ฝั่งขวา) จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 29/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2562 147,040 18/06/2562 147,040 หจก.วรรณรัตน์วัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/08/2562 500,000 500,000 384,675 384,675 76.94 0.00 80.00 0.00 80.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งานซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรบ.ศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ 4 แห่ง จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 07/06/2562 26/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/06/2562 05/07/2562 30/07/2562 581,317 02/08/2562 581,317 หจก.ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/08/2562 2,000,000 2,000,000 153,236 153,236 7.66 0.00 0.00 0.00 0.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซม ทรบ.คลองล่องหลวง จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 528,000 528,000 528,000 528,000 เกาะเปริด แหลมสิงห์ จันทบุรี 29/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2562 98,688 24/06/2562 98,688 หจก.สุทัตตาบิลเดอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/08/2562 504,000 504,000 128,180 128,180 25.43 0.00 20.00 0.00 20.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซม ปตร.เกาะแมว จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 545,000 545,000 545,000 545,000 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 29/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/06/2562 254,178 20/06/2562 254,178 หจก.สุทัตตาบิลเดอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/08/2562 520,000 520,000 415,558 415,558 79.92 0.00 50.00 0.00 50.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซมบำรุงรักษา ทรบ.คลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โขมง ท่าใหม่ จันทบุรี 07/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/07/2562 305,623 01/07/2562 305,623 หจก.นิธิศ คลีน แอนด์เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/08/2562 572,000 572,000 427,727 427,727 74.78 0.00 0.00 0.00 0.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี โครงการจัดหาแหล่งน้ำให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม จังหวัดจันทบุรี งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 3,512,000 3,512,000 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2560 19/12/2560 26/12/2560 956,003 11/01/2561 956,003 90 30/03/2561 29/03/2561 27/06/2561 บจก.พีเอ็นคอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/12/2560 05/01/2561 15/01/2561 987,041 01/02/2561 987,041 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 17/10/2561 1,128,747 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี โครงการก่อสร้างฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก) อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี งบกลาง กปร. 2560 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 4,556,000 4,556,000 ทับช้าง สอยดาว จันทบุรี 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2560 18/12/2560 21/12/2560 937,034 05/01/2561 937,034 120 20/03/2561 19/03/2561 17/07/2561 หจก.จิตสมาน ก่อสร้าง วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/12/2560 22/12/2560 29/12/2560 1,432,810 23/01/2561 1,432,810 หจก.ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี 17/10/2561 1,463,457 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 01/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ปรับปรุงอาคารทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธพร้อมขุดลอก โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 24,485 24,485 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี แก้มลิงบ้านวังกระทิง จังหวัดจันทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 475,689 475,689 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ฝายบ้านนา ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 53,916 53,916 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ปรับปรุงเพื่อเพิ่มความจุเก็บกักแก้มลิงหนองตะพอง ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,646,500 6,646,500 6,646,500 6,646,500 6,646,500 6,646,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี แก้มลิงบ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,524,282 5,524,282 5,524,282 5,524,282 239,489 239,489 4.34 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเทศบาลตำบลแสลง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,306,222 9,306,222 9,306,222 9,306,222 1,494,309 1,494,309 16.06 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,190,000 1,190,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 13/12/2561 1,190,000 1,190,000 309,071 309,071 25.97 0.00 25.00 0.00 25.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งานซ่อมแซม ปตร.คลองป่าแดง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 13/12/2561 1,900,000 1,900,000 1,280,575 1,280,575 67.40 0.00 35.00 0.00 35.00 12/02/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง