ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 05:35:27]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.61) บำรุงรักษาปตร.ทุ่งเบญจา พื้นที่ 42 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 95,000 95,000 ทุ่งเบญจา ท่าใหม่ จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 5,000 26/03/2563 5,000 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 31/03/2563 5,000 94,067 94,067 92,567 92,567 98.41 100.00 100.00 15.00 100.00 25/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.62) บำรุงรักษาหัวงานโครงการคันกั้นน้ำเค็มแหลมสิงห์ พื้นที่ 270 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 ปากน้ำแหลมสิงห์ แหลมสิงห์ จันทบุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 35,000 18/03/2563 35,000 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 31/03/2563 35,000 619,980 619,980 584,032 584,032 94.20 100.00 90.00 20.00 90.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.63) บำรุงรักษาหัวงานโครงการฝายยางจันทบุรี พื้นที่ 50 ไร่ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 จันทนิมิต เมือง จันทบุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 9,000 13/03/2563 9,000 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 31/03/2563 9,000 109,702 109,702 94,823 94,823 86.44 100.00 90.00 100.00 90.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.64) บำรุงรักษาหัวงานและ operate โครงการ ฝายยางท่าระม้า พื้นที่ 67 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 มะขาม มะขาม จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 14,980 30/03/2563 14,980 หจก.เป็นหนึ่งรุ่งเรือง 01/05/2563 14,980 149,600 149,600 149,600 149,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.65) บำรุงรักษาหัวงานและคลองระบายน้ำโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (คลองภักดีรำไพ) พื้นที่ 800 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,816,000 1,816,000 1,816,000 1,816,000 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 95,650 18/03/2563 95,650 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 31/03/2563 95,700 1,815,928 1,815,928 1,576,081 1,576,081 86.79 100.00 90.00 100.00 90.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.66) บำรุงรักษาหัวงานอ่างฯ คลองพระพุทธ พื้นที่ 390 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 885,000 885,000 885,000 885,000 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 44,260 24/03/2563 44,260 หจก.เป็นหนึ่งรุ่งเรือง 31/03/2563 44,300 884,904 884,904 847,252 847,252 95.75 100.00 95.00 100.00 95.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.67) บำรุงรักษาหัวงานอ่างฯคลองบอน พื้นที่ 60 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 137,000 137,000 136,500 136,500 หนองตาคง โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 13,670 26/03/2563 13,670 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 31/03/2563 13,670 136,953 136,953 134,174 134,174 97.97 100.00 97.00 100.00 97.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.68) บำรุงรักษาหัวงานอ่างฯคลองศาลทราย พื้นที่ 180 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 410,000 410,000 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 20,480 24/03/2563 20,480 หจก.เป็นหนึ่งรุ่งเรือง 31/03/2563 20,500 409,845 409,845 403,697 403,697 98.50 100.00 98.00 100.00 98.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.69) บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำคลองประแกด พื้นที่ 200 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 454,000 454,000 450,000 450,000 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 24,000 26/03/2563 24,000 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 31/03/2563 24,000 453,985 453,985 348,502 348,502 76.77 100.00 40.00 100.00 40.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.16) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว 1 หลัง ภายในโครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 48,657 05/03/2563 48,657 หจก นิธิศ คลีน แอนด์ เซวอร์วิส 10/03/2563 48,657 1,424,738 1,424,738 1,362,933 1,362,933 95.66 100.00 100.00 100.00 100.00 25/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.59) . ซ่อมแซม ทรบ. กม.0+800 1+300 2+780 ศก.1.50 ม. จำนวน 2 ช่องและ กม.3+500 ศก.1.50 ม. จำนวน 3 ช่อง ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนโครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 265,290 04/03/2563 265,290 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 10/03/2563 265,290 1,739,484 1,739,484 1,616,014 1,616,014 92.90 100.00 50.00 100.00 50.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4055) ขุดลอกตะกอนทรายฝายยางจันทบุรี ปริมาณตะกอนทราย 6,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 54,395 13/03/2563 54,395 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 31/03/2563 54,400 950,862 381,900 568,962 950,112 381,900 568,212 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 25/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4056) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านกล้วย ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ช้างข้าม นายายอาม จันทบุรี 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2562 39,745 09/03/2563 39,745 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 10/03/2563 39,747 490,028 490,028 490,028 490,028 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4057) ซ่อมแซมขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ปตร.ปากคลองภักดีรำไพ ปริมาณตะกอน 35,000 ลบ.ม. โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 05/05/2563 วิธีคัดเลือก 21/07/2563 1,573,175 24/07/2563 1,573,175 บริษัท เฉลิมเกียรติ กล่อมสุข เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2563 1,573,175 1,999,709 1,999,709 426,629 426,629 21.33 100.00 15.00 100.00 15.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4058) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอน TOE DRAIN อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย 2.5 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 18,485 26/03/2563 18,485 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 31/03/2563 18,485 190,130 190,130 190,130 190,130 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4059) ซ่อมแซมถุงฝายยางจันทบุรี ขนาดความสูง 3.50 เมตร ความยาว 85 เมตร โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าช้าง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 330,280 06/03/2563 330,280 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 13/03/2563 330,280 472,590 472,590 469,590 469,590 99.37 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4060) ซ่อมแซมท่อลอดถนนบริเวณทางเชื่อมถนนทดแทน อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ขนาด 1.50x1.50 ม.จำนวน 2 ช่อง โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 455,000 745,000 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 78,361 09/03/2563 78,361 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 13/03/2563 80,248 1,157,334 453,472 703,862 1,156,515 453,472 703,043 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4061) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 เทพนิมิต โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 45,750 06/03/2563 45,750 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 10/03/2563 46,449 660,630 660,630 590,729 590,729 89.42 100.00 100.00 100.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4062) ซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวคลองท่าเสม็ด ยาว 20 เมตร โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 69,520 06/03/2563 69,520 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 13/03/2563 69,529 207,632 207,632 202,632 202,632 97.59 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4063) ซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวท่าเนินจันทร์เก็บกักน้ำจืด ยาว 20 เมตร โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลกระแจะ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 กระแจะ นายายอาม จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 69,245 06/03/2563 69,245 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 13/03/2563 70,845 205,026 205,026 190,718 190,718 93.02 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4064) ซ่อมแซมทุ่นดักผักตบชวาแบบทุ่นเหล็กยึดด้วยสลิง ความยาว 100 เมตร ปตร.ปากคลองภักดีรำไพ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 300,000 126,000 174,000 จันทนมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 480,635 06/03/2563 480,635 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 10/03/2563 480,635 760,066 126,000 634,066 760,066 126,000 634,066 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4065) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 785,000 215,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 201,000 12/03/2563 201,000 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 19/03/2563 214,800 986,000 785,000 201,000 986,000 785,000 201,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4066) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะหินทิ้ง ระยะทาง 85 เมตร บริเวณอาคารระบายลงลำน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 565,650 09/03/2563 565,650 หจก.ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี 31/03/2563 577,604 872,077 872,077 872,009 872,009 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4067) ซ่อมแซมระบบห้องควบคุม ขนาด 3.00x3.00 ม. ปตร.คลองพลิ้ว โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางสระเก้า แหลมสิงห์ จันทบุรี 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2562 222,912 05/03/2563 222,912 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 10/03/2563 222,912 752,343 752,343 752,343 752,343 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4068) ซ่อมแซมห้องควบคุมระบบสูบน้ำ ขนาด 3.00x10.00 เมตร ปตร.ปลายคลองภักดีรำไพ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 18,570 06/03/2563 18,570 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 10/03/2563 18,570 467,792 467,792 465,292 465,292 99.47 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4069) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานจันทบุรี พื้นที่ชลประทาน 174,965 ไร่ ตำบลท่าใหม่/หนองตาคง อำเภอท่าใหม่/โป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 65,850 23/03/2563 65,850 บจก.วรศิระนัยกร 31/03/2563 65,850 680,000 680,000 562,396 562,396 82.71 100.00 83.00 100.00 83.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4070) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ อ่างฯเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะทาง 103.045 กม. โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 779,000 779,000 779,000 779,000 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 38,980 26/03/2563 38,980 หจก.วรรณรัตน์ วัสดุ 31/03/2563 38,980 778,975 778,975 654,318 654,318 84.00 100.00 85.00 100.00 85.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4071) บำรุงรักษาคันกั้นน้ำเค็มโครงการคลองวังโตนด พื้นที่ 150.00 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 340,000 340,000 340,000 340,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 14,990 26/03/2563 14,990 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 31/03/2563 14,990 339,978 339,978 257,749 257,749 75.81 100.00 50.00 100.00 50.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (1.4072) บำรุงรักษาโครงการคลองวังโตนด พื้นที่ 665 ไร่ โครงการชลประทานจันทบุรี ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 70,000 26/03/2563 70,000 หจก.นิธิศ คลีน เซอร์วิส 2009 31/03/2563 70,000 1,500,000 1,500,000 1,150,607 1,150,607 76.71 100.00 50.00 100.00 50.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (12) ปรับปรุงถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 6,305,437 6,197,000 108,437 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/03/2563 23/03/2563 31/03/2563 10/04/2563 6,197,000 22/04/2563 6,197,000 180 02/05/2563 01/05/2563 29/10/2563 บริษัท พี.แอล.ซีเมนต์ จำกัด 01/06/2563 9,146,583 6,266,960 6,197,000 69,960 69,960 69,960 1.12 100.00 75.00 100.00 75.00 22/09/2563 200 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี (22) ฝายบ้านไผ่ล้อม 3 ความยาว 40 เมตร สูง 4.00 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 800 ไร่ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 40,224,000 40,224,000 40,224,000 40,224,000 ทุ่งขนาน สอยดาว จันทบุรี 29/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2563 31/01/2563 06/02/2563 4,114,660 09/03/2563 4,114,660 หจก.สุทัตตา บิลเดอร์ 10/03/2563 4,526,790 33,993,699 33,993,699 31,233,745 31,233,745 91.88 100.00 80.00 100.00 80.00 22/09/2563 ขนาดเล็ก 800 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายแห่งที่ 1 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 8,740,000 260,000 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 25/03/2563 วิธีคัดเลือก 02/04/2563 8,311,303 09/04/2563 8,311,303 90 15/04/2563 14/04/2563 13/07/2563 หจก.ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี 22/04/2563 8,670,459 8,474,688 8,474,688 8,474,688 8,474,688 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายแห่งที่ 2 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,370,000 130,000 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 25/03/2563 วิธีคัดเลือก 02/04/2563 4,155,540 09/04/2563 4,155,540 75 15/04/2563 14/04/2563 28/06/2563 บริษัท พี.แอล.ซีเมนต์ จำกัด 22/04/2563 4,337,151 4,237,325 4,237,325 4,237,325 4,237,325 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ หมู่ 4 บ้านทุ่งกร่าง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,920,000 6,920,000 6,920,000 6,720,000 200,000 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 25/03/2563 วิธีคัดเลือก 02/04/2563 6,374,757 09/04/2563 6,374,757 90 11/04/2563 10/04/2563 09/07/2563 หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชัน 22/04/2563 6,663,644 6,500,462 6,500,462 6,500,462 6,500,462 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ หมู่ 5 บ้านดงจิก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,530,000 4,530,000 4,530,000 4,400,000 130,000 ทับไทร โป่งน้ำร้อน จันทบุรี 25/03/2563 วิธีคัดเลือก 02/04/2563 4,173,050 09/04/2563 4,173,050 75 10/04/2563 09/04/2563 23/06/2563 หจก.วีเอสพี คอนสตรัคชั่น (2019) 22/04/2563 4,365,353 4,254,945 4,254,945 4,254,945 4,254,945 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย หมู่ 7 บ้านชำตาเรือง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,390,000 2,390,000 2,390,000 2,321,000 69,000 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 25/03/2563 วิธีคัดเลือก 02/04/2563 2,202,876 09/04/2563 2,202,876 75 15/04/2563 14/04/2563 28/06/2563 บจก.รุ่งทรัพย์อนันต์ 22/04/2563 2,300,293 2,246,366 2,246,366 2,246,366 2,246,366 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ พร้อมปรับปรุงกำจัดสิ่งกีดขวาง สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำปลายคลองภักดีรำไพ ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,990,000 9,990,000 9,990,000 9,990,000 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 23/07/2563 วิธีคัดเลือก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา 21/09/2563 9,990,000 9,990,000 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองคมบาง ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,390,000 2,390,000 2,390,000 2,390,000 หนองบัว เมืองจันทบุรี จันทบุรี 23/07/2563 วิธีคัดเลือก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา 21/09/2563 2,390,000 2,390,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองนารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,780,000 2,780,000 2,780,000 2,780,000 คลองนารายณ์ เมืองจันทบุรี จันทบุรี 23/07/2563 วิธีคัดเลือก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา 21/09/2563 2,780,000 2,780,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองสระบาป ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 เกาะขวาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี 23/07/2563 วิธีคัดเลือก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา 21/09/2563 2,400,000 2,400,000 0.00 25.00 0.00 25.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี งานซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ สถานีสูบน้ำและประตูระบายน้ำคลองดาวเรือง ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โครงการบรรเทาปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วม ในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ งบกลาง 2563 งานผูกพันใหม่ 2563 2564 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,440,000 2,440,000 2,440,000 2,440,000 จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี 23/07/2563 วิธีคัดเลือก ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหา 21/09/2563 2,440,000 2,440,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี ซ่อมแซมอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการชลประทานจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 149,807 9,000 149,807 149,807 140,807 140,807 93.99 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านว่านเหลือง-เขารูปช้างตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,806,623 16,806,623 16,806,623 16,806,623 16,806,428 16,806,428 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี แก้มลิงบ้านคลองมะลิ ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,282,451 12,207 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำเทศบาลตำบลแสลง ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 7,493,480 7,493,480 7,493,480 7,493,480 7,383,284 7,383,284 98.53 0.00 97.00 0.00 97.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานจันทบุรี รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานจันทบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 ท่าใหม่ ท่าใหม่ จันทบุรี 15/10/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 14/11/2562 18/11/2562 3,283,000 20/12/2562 3,283,000 บ.เอ.วี.เอ็น มอร์เตอร์เวอคส์ 27/02/2563 3,300,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)