ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 08:12:57]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.66) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ระยะทาง 9.10 กิโลเมตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,020,000 1,020,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 40,000 40,000 TT.กรุ๊ป 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.293) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 132,000 ไร่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 528,000 528,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 41,996 41,996 ร้านปรีชาพาณิชย์ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.295) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 26 สาย ระยะทาง 95 กิโลเมตร โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 718,000 718,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 40,000 40,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.297) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 260 กิโลเมตร โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,928,000 3,928,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 85,260 85,260 ร้านปรีชาพาณิชย์ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.300) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 2,300 ไร่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,220,000 5,220,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 99,970 99,970 ร้านปรีชาพาณิชย์ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.798) กำจัดวัชพืชคลองท่าแห ปริมาณ 5,600 ตัน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลสัมพันธ์ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 176,400 176,400 176,000 176,000 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 03/01/2563 11/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.106) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 หัวงานโครงการๆ จำนวน 3 หลัง โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 25,000 25,000 ลูกนายช่าง 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.111) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว หัวงานโครงการๆ จำนวน 1 แถว โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 50,000 50,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.36) ระบบส่งน้ำโครงการทำนบบ้านคลองบุสูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,500,000 9,500,000 นาดี นาดี ปราจีนบุรี 27/12/2562 11/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปราจีนบุรี โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 68,900 68,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1096) ซ่อมแซม ทรบ.คลองท่าช้าง กม.30+100 ขนาด 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 299,984 299,984 ปราจีนเรือขุด 24/01/2563 307,555 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1101) ซ่อมแซม ทรบ.คลองปลาช่อน 2 กม.50+180 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันคาม อำเภอประจันคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 200,000 200,000 หจก.หนึ่งชลการโยธา 24/01/2563 202,919 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1102) ซ่อมแซม ทรบ.คลองแยกคลองชวดจิก ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการชวดจิก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 217,607 217,607 หจก.ปราจีนเรือขุด 24/01/2563 223,099 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1109) ซ่อมแซม ทรบ.ดงไชยมัน กม.47+515 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันคาม อำเภอประจันคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 277,020 277,020 หจก.ปราจีนเรือขุด 24/01/2563 284,012 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1112) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 45,000 45,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1113) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองชวดจิก ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการชวดจิก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 336,434 336,434 หจก.ศักดิ์รวิก่อสร้าง 24/01/2563 334,925 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1114) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 14,990 14,990 ร้านปรีชาพาณิชย์ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1116) ซ่อมแซม ปตร.กระพ้อใหญ่ กม.17+200 ขนาด 6.00x5.50 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2562 250,000 250,000 ร้านชายดงการช่าง 20/01/2563 289,176 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1121) ซ่อมแซม ปตร.คลองวังไทร ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,750,000 1,750,000 บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 296,479 296,479 ร้านพิจิกวัสดุก่อสร้าง 20/01/2563 341,329 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1125) ซ่อมแซม ปตร.ตะกรุดอ้อม กม.11+824 ขนาด 6.00x5.50 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/11/2562 333,590 333,590 ปรมินทร์วัสดุ 20/01/2563 357,306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1132) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.5+000 - 6+500 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 456,890 456,890 หจก.ศักดิ์วิก่อสร้าง 20/01/2563 456,890 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1133) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC จำนวน 1,620 ตารางเมตร โครงการประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 14,985 14,985 ปรมินทร์วัสดุ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1134) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC ความยาว 1,750 เมตร โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 247,700 247,700 ประนอมการค้า 20/01/2563 248,071 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1135) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-RMC ความยาว 1,620 เมตร โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 22,116 22,116 ร้านชายดงการช่าง 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1138) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 1,500 เมตร กม.2+000 - 3+500 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 1,980 1,980 ร้านชายดงการช่าง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1139) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 2,000 เมตร กม.2+000 - 4+000 โครงการประจันตคาม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 1,980 1,980 ร้านชายดงการช่าง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1145) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาขนาด 2.00x2.00ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 10,000 10,000 ปรมินทร์วัสดุ 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1146) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้างวัดเพชรเอิม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 24,970 24,970 ธรรมเจริญพาณิชย์ 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1147) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองตะเภาลาย โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 24,990 24,990 ธรรมเจริญพาณิชย์ 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1148) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองมอญ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 25,000 25,000 วรรณาค้าวัสดุ 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1149) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคูตาย้อม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 24,995 24,995 ธรรมเจริญพาณิชย์ 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1150) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหน้าวัดเพชรเอิม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 24,970 24,970 วรรณาค้าวัสดุ 21/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1151) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำปลายคลอง D01 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1152) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายปลายคลอง 1R-D01 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 10,000 10,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1153) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+140 ประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 10,000 10,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1154) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.0+940 คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1155) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.1+817 คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 2.0x1.75ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1156) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.3+079 คลองสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1157) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.6+145 คลองสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาด 1.75x1.75ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1158) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ขนาด 0.20ม. จำนวน 3 แห่ง โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 10,000 10,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1159) ซ่อมแซมทางรับน้ำป่า โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 10,000 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1160) ซ่อมแซมบันไดทางขึ้นเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองบางไผ่ โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/11/2562 24,640 24,640 TT.กรุ๊ป 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1161) ซ่อมแซมบันไดทางขึ้นเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปลายคลองท่าแห โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/11/2562 24,360 24,360 TT.กรุ๊ป 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1163) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ความยาง 20,000 เมตร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 90,000 90,000 ร้านวัสดุดงบัง 20/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1166) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 10,000 10,000 ปรมินทร์วัสดุ 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1167) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1,000 เมตร ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1172) ซ่อมแซมหินเรียงหินทิ้ง ปตร.D02 ขนาด 6.0x5.0ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1173) ซ่อมแซมหินเรียงหินทิ้ง ปตร.ประจันตคาม โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 13/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 14,985 14,985 ร้านวัสดุดงบัง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1174) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ขนาด 0.40x0.40 ม. จำนวน 3 แห่ง โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.3592) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสำอางค์ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปริมาณ 51,000 ลบ.ม. ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,985,000 1,985,000 1,931,000 1,875,000 56,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.3593) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองห้วยกระบอก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปริมาณ 50,100 ลบ.ม. ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,950,000 1,950,000 1,895,000 1,840,000 55,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านย่านรี (ย่านรี 3 ) ความยาว 4,251 เมตร ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,000,000 22,000,000 ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 19/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านซ่ง(ย่านรี 2) ความยาว 4,000 เมตร ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 19/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 1,250 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปรับปรุงถนนคันคลองอาคารบังคับน้ำคลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.500 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,216,001 2,216,001 สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี 31/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/06/2562 01/07/2562 03/07/2562 2,200,001 02/08/2562 2,200,001 30 09/08/2562 06/09/2562 07/09/2562 บริษัท ไทคูน ตีเวลอปเมนท์ จำกัด 11/01/2563 2,492,098 2,216,001 2,216,001 2,200,001 2,200,001 99.28 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,848,873 19,489,971 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 19/10/2561 18/12/2562 22,557,673 22,557,673 3,457,694 3,457,694 15.33 20.00 15.00 20.00 15.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองลึก ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 483,120 483,120 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2562 483,120 27/09/2562 483,120 60 12/12/2562 06/12/2562 09/02/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด 11/01/2563 485,364 483,120 483,120 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองชวดด้วน ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 494,100 494,100 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2562 494,100 27/09/2562 494,100 60 17/12/2562 17/12/2562 15/02/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง 11/01/2563 496,395 494,100 494,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองตามี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 479,460 479,460 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2562 479,460 479,460 60 หจก.หนึางชลการโยธา 11/01/2563 481,687 479,460 479,460 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,985,331 16,762,331 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 03/07/2562 25/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/08/2562 355,921 08/08/2562 355,921 30 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2562 19/08/2562 21/08/2562 6,912,200 6,912,200 บริษัท ยู.วี.ที.เอ็นจิเนีนริ่ง จำกัด 11/01/2563 411,681 16,985,330 16,985,330 1,717,660 1,717,660 10.11 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 145,600 145,600 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2562 145,600 18/10/2562 145,600 ไจแอนด์ บลู ซิสเท็มส์ 16/01/2563 145,600 145,600 145,600 145,600 145,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 รองเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2562 170,000 18/10/2562 170,000 บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด 16/01/2563 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 11 ครั้ง