ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 02:45:20]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1.212) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,097,000 3,097,000 3,097,000 3,097,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 98,840 12/11/2561 98,840 ร้านชนะชล 13/12/2561 3,097,000 3,097,000 2,381,638 2,381,638 76.90 90.00 82.00 90.00 82.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1.229) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 468,000 468,000 468,000 468,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 03/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 92,998 12/11/2561 92,998 ร้านชายดงการช่าง 13/12/2561 468,000 468,000 345,682 345,682 73.86 100.00 80.00 100.00 80.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.152) ซ่อมแซมท่อลอดถนนโครงการคลองชุมพลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 493,600 30/11/2561 493,600 หจก.หนึ่งชลการโยธา 28/02/2562 850,000 850,000 825,615 825,615 97.13 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.263) ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานโครงการคลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ข้อเสนอเกษตรกร) ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 88,320 03/01/2562 88,320 หจก.ศักดิ์รวิก่อสร้าง 28/02/2562 99,826 99,826 99,826 99,826 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1453) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 440,000 410,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/12/2561 440,000 15/05/2562 440,000 20 14/05/2562 14/05/2562 03/06/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 173,040 29/11/2561 173,040 หจก.ศักดิ์วิก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 29/05/2562 443,740 836,800 440,000 396,800 835,275 440,000 395,275 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1454) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 แห่ง โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 446,800 04/12/2561 446,800 หจก.หนึ่งชลการโยธา 28/02/2562 800,000 800,000 798,803 798,803 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1455) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 460,000 340,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/11/2561 459,986 15/05/2562 459,986 20 14/05/2562 14/05/2562 03/06/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 129,950 11/12/2561 129,950 หจก.หนึ่งชลการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 29/05/2562 468,612 786,198 459,998 326,200 785,547 459,985 325,562 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1456) ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.9+950 คลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 84,939 23/11/2561 84,939 ร้านวัสดุบงบัง 28/02/2562 299,814 299,814 299,814 299,814 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1457) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.7+000 - 8+000 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 490,000 490,000 490,000 480,000 10,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/12/2561 478,626 20/02/2562 478,626 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 1,995 14/02/2562 1,995 ร้านวัสดุดงบัง ติดปัญหาอื่นๆ (ไม่มีประกาศ TOR) 30/03/2562 478,727 490,000 480,000 10,000 488,556 478,626 9,930 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1458) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.5+500 - 6+500 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 480,000 470,000 10,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/12/2561 470,000 20/02/2562 470,000 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 1,995 14/02/2562 1,995 ร้านวัสดุดงบัง ติดปัญหาอื่นๆ (ไม่มีประกาศ TOR ) 30/03/2562 471,728 479,930 470,000 9,930 479,930 470,000 9,930 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1459) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 3 แห่ง โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 188,902 23/11/2561 188,902 ร้านภูเขางามการค้า 28/02/2562 399,623 399,623 399,623 399,623 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1460) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 460,000 390,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/11/2561 459,998 15/05/2562 459,998 20 14/05/2562 14/05/2562 03/06/2562 หจก.หนึางชลการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 153,550 11/12/2561 153,550 ร้านวัสดุดงบัง ติดปัญหาอื่นๆ 29/05/2562 462,680 836,198 459,998 376,200 835,247 459,997 375,249 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1461) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.4+000 - 5+500 โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 450,000 440,000 10,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/12/2561 439,999 20/02/2562 439,999 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 1,995 14/02/2562 1,995 ร้านปรีชาพาณิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ (ไม่มีประกาศ TOR ) 30/03/2562 750,099 449,929 439,999 9,930 449,929 439,999 9,930 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1462) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา กม.2+000 - 4+000 โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 490,000 490,000 490,000 480,000 10,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/12/2561 479,996 20/02/2562 479,996 20 21/02/2562 21/02/2562 12/03/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 1,995 14/02/2562 1,995 ร้านปรีชาพาณิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ (ไม่มีประกาศ TOR ) 30/03/2562 784,938 489,926 479,996 9,930 489,926 479,996 9,930 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1463) ซ่อมแซมไซฟอนห้วยขี้แรดและอาคารประกอบ กม.5+150 คลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 231,565 04/12/2561 231,565 หจก.หนึ่งชลการโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 28/02/2562 399,918 399,918 399,918 399,918 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1464) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 01/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 99,990 12/11/2561 99,990 ร้านชนะชล 13/12/2561 1,000,000 1,000,000 875,622 875,622 87.56 95.00 90.00 95.00 90.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1465) ซ่อมแซม ทรบ.หาดงาช้าง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 565,000 565,000 565,000 265,000 300,000 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/02/2562 254,966 04/03/2562 254,966 15 05/03/2562 04/03/2562 19/03/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 116,800 22/01/2562 116,800 หจก.ศักดิ์วิก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2562 254,966 565,000 254,967 310,033 562,614 254,966 307,648 99.58 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1466) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านกลาง 2 โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 555,000 555,000 555,000 555,000 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 139,200 06/02/2562 139,200 หจก.หนึ่งชลการโยธา 28/02/2562 555,000 555,000 553,885 553,885 99.80 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.168.1467) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านนา 3 โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 560,000 560,000 560,000 240,000 320,000 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/02/2562 230,450 13/03/2562 230,450 15 14/03/2562 13/03/2562 28/03/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 109,600 22/01/2562 109,600 หจก.ศักดิ์วิก่อสร้าง ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2562 230,451 560,000 230,451 329,549 557,852 230,450 327,401 99.62 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.54) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางไผ่ท้ายน้ำ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,651,000 49,000 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 14/09/2561 24/09/2561 580,000 18/01/2562 580,000 90 16/02/2562 31/01/2562 17/05/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 3,000 15/02/2562 3,000 ร้านเยี่ยมวิไลพานิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ (ไม่มีประกาศ TOR ) 30/03/2562 1,674,584 580,000 580,000 580,000 580,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.58) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอย2 ขวาของคลองระบาย01 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,457,000 43,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 17/09/2561 25/09/2561 456,432 18/01/2562 456,432 90 12/02/2562 31/01/2562 12/05/2562 หจก.ธารโต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 3,000 15/02/2562 3,000 ร้านเยี่ยมวิไลพานิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2562 1,477,236 456,432 456,432 456,432 456,432 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.61) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเฆ่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,894,000 56,000 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/11/2561 21/11/2561 23/11/2561 569,400 30/01/2562 569,400 90 26/02/2562 21/02/2562 26/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธารโต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 2,000 15/02/2562 2,000 ร้านเยี่ยมวิไลพานิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2562 1,893,938 569,400 569,400 569,400 569,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.172.64) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางไซ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,850,000 1,850,000 480,000 467,000 13,000 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/12/2561 449,224 30/01/2562 449,224 60 18/03/2562 06/03/2562 18/05/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 3,000 15/02/2562 3,000 ร้านเยี่ยมวิไลพานิชย์ ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2562 449,224 449,224 449,224 449,224 449,224 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ซ่อมแซมถนนที่ทำการโครงการห้วยไคร้ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.000 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 114,640 114,640 4,258,740 4,258,740 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 02/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 21/09/2561 24/09/2561 4,246,000 12/03/2562 4,246,000 30 04/04/2562 03/04/2562 02/05/2562 บริษัท จุไลยะจักร คอนโซลิเดต จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 48,229 25/04/2562 48,229 บริษัท ถ.เจริญบีโตรเลียม จำกัด 29/05/2562 4,835,497 4,258,120 4,258,120 4,258,120 4,258,120 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปรับปรุงถนนคันคลองอาคารบังคับน้ำคลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.500 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,140,000 3,140,000 3,140,000 3,140,000 สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี 04/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/06/2562 01/07/2562 03/07/2562 2,200,001 26/07/2562 2,200,001 30 27/07/2562 26/08/2562 บริษัท ไทคูน ตีเวลอปเมนท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/08/2562 20,000 06/08/2562 20,000 ร้านพิจิกวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2562 2,266,001 2,266,001 49,834 49,834 2.20 100.00 5.00 100.00 5.00 06/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ซ่อมแซมถนนที่ทำการโครงการห้วยไคร้ ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.000 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,830,000 4,830,000 4,830,000 4,830,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 07/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 21/09/2561 24/09/2561 4,246,000 12/03/2562 4,246,000 30 04/04/2562 03/04/2562 02/05/2562 บริษัท จุไลยะจักร คอนโซลิเดต จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 48,229 25/04/2562 48,229 บริษัท ถ.เจริญบีโตรเลียม จำกัด 20/06/2562 4,835,497 114,640 114,640 114,640 114,640 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อาคารบังคับน้ำคลองโปร่งกระทุ่มพร้อมขุดลอก ต.สะพานหิน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 753,533 753,533 753,533 753,533 สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี 21/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/07/2561 02/08/2561 07/09/2561 680,000 11/03/2562 680,000 90 19/04/2562 18/04/2562 17/07/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2560 149,969 20/04/2560 149,969 หจก.กบิมทร์เม่งหลี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2562 753,533 753,533 669,510 669,510 88.85 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อาคารอัดน้ำบ้านโนนกลางและการขุดลอก ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 458,808 458,808 458,808 458,808 สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี 21/12/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/09/2561 21/09/2561 28/09/2561 520,000 11/03/2562 520,000 90 08/03/2562 08/03/2562 08/06/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2560 149,349 21/04/2560 149,349 หจก.กบิมทร์เม่งหลี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/08/2562 458,808 458,808 458,808 458,808 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ซ่อมแซม ทรบ.คลองท่าช้าง จังหวัดปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 312,500 312,500 312,500 312,500 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 31/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/06/2562 257,560 21/06/2562 257,560 ร้านชนะชล 07/08/2562 312,415 312,415 312,415 312,415 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ซ่อมแซม ทรบ.คลองมะดัน จังหวัดปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 652,000 652,000 670,000 119,000 551,000 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 05/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/06/2562 131,480 24/06/2562 131,480 ร้านชนะชล 07/08/2562 652,000 119,000 533,000 622,448 119,000 503,448 95.47 100.00 95.00 100.00 95.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายฟู จังหวัดปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 31/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/06/2562 217,875 19/06/2562 217,875 หจก.หนึ่งชลการโยธา 07/08/2562 408,000 408,000 374,297 374,297 91.74 100.00 95.00 100.00 95.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา จังหวัดปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,610,500 25,610,500 26,312,224 26,312,224 25,143,300 25,143,300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 34,251,700 34,251,700 34,917,605 460,000 34,457,605 วัดโบสถ์ เมือง ปราจีนบุรี 03/07/2562 01/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/08/2562 355,921 08/08/2562 355,921 60 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/06/2562 377,600 28/06/2562 377,600 หจก.ปราจีนเรือขุด 08/08/2562 385,355 34,251,700 460,000 33,791,700 8,397,429 8,397,429 24.52 80.00 30.00 80.00 30.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 50,464,067 50,464,067 วัดโบสถ์ เมือง ปราจีนบุรี 09/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2560 225,000 28/04/2560 225,000 ร้าน N.Cค้าวัสดุ 07/08/2562 10,197,955 10,197,955 9,973,042 9,973,042 97.79 63.00 60.00 63.00 60.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 5,209,865 5,209,865 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 16/02/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2560 149,990 24/04/2560 149,990 หจก.กบิมทร์เม่งหลี ติดปัญหาอื่นๆ 29/05/2562 5,209,865 5,209,865 3,004,240 3,004,240 57.66 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแก่ง 3 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 2,140,000 2,140,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 03/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2560 349,990 24/04/2560 349,990 หจก.กบิมทร์เม่งหลี ติดปัญหาอื่นๆ ผู้รับจ้างทิ้งงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างรายใหม่ 29/05/2562 2,140,000 2,140,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อาคารบังคับน้ำคลองโปร่งกระทุ่มพร้อมขุดลอก ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 5,531,784 5,531,784 สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี 14/02/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/07/2561 02/08/2561 07/09/2561 680,000 11/03/2562 680,000 90 19/04/2562 18/04/2562 17/07/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2560 149,969 24/04/2560 149,969 หจก.กบิมทร์เม่งหลี ติดปัญหาอื่นๆ 05/07/2562 1,674,584 3,401,872 3,401,872 3,398,462 3,398,462 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี อาคารอัดน้ำบ้านโนนกลางและการขุดลอก ตำบลนาแขม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 6,236,804 6,236,804 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 21/03/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2560 149,349 21/04/2560 149,349 หจก.กบิมทร์เม่งหลี ติดปัญหาอื่นๆ 07/08/2562 3,473,641 3,473,641 3,464,213 3,464,213 99.73 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา ต.นาแขม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 28,389,812 28,389,812 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี ติดปัญหาอื่นๆ ยกเลิกโครงการเพื่อของบเปลี่ยนแปลงเป็นปี 63 เนื่องจากไม่ได้รับการอนุมัตเงินงบประมาณงานดำเนินการเองจึงทำให้งานจ้างเหมาที่กันเงินเหลื่อมปีไว้จำนวน 1,303,146.66 บาท ไม่สามารถเริ่มสัญญาได้และปัจจุบันยังไม่มีการเบิกจ่ายทางโครงการจึงยกเลิกโครงการและจะดำเนินการคืนเงิน จำนวน 28,389812.45 บาท 29/05/2562 1,303,147 1,303,147 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.169) ซ่อมแซมเขื่อนดินและอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - [ 147241] เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 2,261,239 2,261,239 วัดโบสถ์ เมือง ปราจีนบุรี 18/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/03/2561 479,944 479,944 15 หจก.ปราจีนเรือขุด ติดปัญหาอื่นๆ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว 100% ผลงาน 100% เมื่อเดือนมีนาคม 62 ( รอคืนเงิน 84,899.00.-บาท ) 29/05/2562 2,261,239 2,261,239 2,176,316 2,176,316 96.24 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง