ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 15:24:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.66) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ระยะทาง 9.10 กิโลเมตร ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,020,000 1,020,000 1,020,000 1,020,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/01/2563 40,000 02/03/2563 40,000 TT.กรุ๊ป 10/03/2563 1,011,186 1,011,186 1,011,186 1,011,186 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.293) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 132,000 ไร่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 528,000 528,000 528,000 528,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 41,996 03/02/2563 41,996 ร้านปรีชาพาณิชย์ 10/03/2563 528,000 528,000 343,705 343,705 65.10 90.00 60.00 90.00 60.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.295) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 26 สาย ระยะทาง 95 กิโลเมตร โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 718,000 718,000 718,000 718,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 40,000 02/03/2563 40,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 10/03/2563 718,000 718,000 380,268 380,268 52.96 90.00 60.00 90.00 60.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.297) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 260 กิโลเมตร โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,928,000 3,928,000 3,928,000 3,928,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 85,260 03/03/2563 85,260 ร้านปรีชาพาณิชย์ 10/03/2563 3,928,000 3,928,000 2,009,044 2,009,044 51.15 90.00 60.00 90.00 60.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.300) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 2,300 ไร่ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 5,220,000 5,220,000 5,220,000 5,220,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 99,970 02/03/2563 99,970 ร้านปรีชาพาณิชย์ 10/03/2563 5,220,000 5,220,000 3,563,056 3,563,056 68.26 90.00 60.00 90.00 60.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.106) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 หัวงานโครงการๆ จำนวน 3 หลัง โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 25,000 03/03/2563 25,000 ลูกนายช่าง 10/03/2563 648,510 648,510 648,510 648,510 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.111) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว หัวงานโครงการๆ จำนวน 1 แถว โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 50,000 04/03/2563 50,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 10/03/2563 846,177 846,177 846,177 846,177 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.36) ระบบส่งน้ำโครงการทำนบบ้านคลองบุสูงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 2 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,500,000 9,500,000 9,500,000 1,900,000 7,600,000 นาดี นาดี ปราจีนบุรี 27/12/2562 12/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 21/02/2563 24/02/2563 1,530,000 09/04/2563 1,530,000 150 01/05/2563 30/04/2563 27/09/2563 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 349,925 02/03/2563 349,925 ร้านปรีชาพาณิชย์ 19/05/2563 2,522,146 7,564,225 1,530,000 6,034,225 3,980,007 3,980,007 52.62 100.00 45.00 100.00 45.00 07/07/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.6) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปราจีนบุรี โครงการ : โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 68,900 68,900 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 10,000 27/03/2563 10,000 ร้านเยี่ยมวิไลพานิชย์ ยกเลิกรายการงาน 20/04/2563 22,810 22,810 20,000 20,000 87.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1096) ซ่อมแซม ทรบ.คลองท่าช้าง กม.30+100 ขนาด 2.00x2.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 780,000 780,000 780,000 200,000 580,000 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/01/2563 299,894 16/03/2563 299,894 15 17/03/2563 31/03/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 193,600 11/03/2563 193,600 หจก.หนึ่งชลการโยธา 30/05/2563 307,555 779,448 779,448 779,448 779,448 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1101) ซ่อมแซม ทรบ.คลองปลาช่อน 2 กม.50+180 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันคาม อำเภอประจันคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 580,000 580,000 580,000 200,000 380,000 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/01/2563 197,924 03/03/2563 197,924 15 04/03/2563 18/03/2563 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 48,800 11/03/2563 48,800 หจก.หนึ่งชลการโยธา 30/05/2563 202,919 577,508 577,508 577,508 577,508 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1102) ซ่อมแซม ทรบ.คลองแยกคลองชวดจิก ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการชวดจิก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 580,000 580,000 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/01/2563 217,607 10/03/2563 217,607 15 10/03/2563 24/03/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 259,200 16/03/2563 259,200 หจก.หนึ่งชลการโยธา 30/05/2563 223,099 576,373 576,373 576,373 576,373 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1109) ซ่อมแซม ทรบ.ดงไชยมัน กม.47+515 ขนาด 1.00x1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันคาม อำเภอประจันคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 280,000 470,000 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 12/12/2562 11/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/01/2563 277,021 09/03/2563 277,021 15 10/03/2563 24/03/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 77,600 11/03/2563 77,600 หจก.หนึ่งชลการโยธา 30/05/2563 284,012 746,378 746,378 746,378 746,378 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1112) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1L-RMC โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 30,000 770,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/02/2563 29,997 08/04/2563 29,997 15 09/04/2563 23/04/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 45,000 02/03/2563 45,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 30/05/2563 30,492 798,757 798,757 798,757 798,757 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1113) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองชวดจิก ขนาด 2.00x2.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการชวดจิก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/01/2563 336,434 20/03/2563 336,434 15 21/03/2563 04/04/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 151,200 16/03/2563 151,200 หจก.หนึ่งชลการโยธา 30/05/2563 344,925 596,067 596,067 596,067 596,067 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1114) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 14,990 03/03/2563 14,990 ร้านปรีชาพาณิชย์ 10/03/2563 499,549 499,549 499,549 499,549 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1116) ซ่อมแซม ปตร.กระพ้อใหญ่ กม.17+200 ขนาด 6.00x5.50 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,600,000 2,600,000 2,600,000 605,000 1,995,000 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/12/2562 449,696 13/04/2563 449,696 15 14/04/2563 13/04/2563 28/04/2563 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2562 250,000 30/03/2563 250,000 ร้านชายดงการช่าง 19/05/2563 289,176 2,515,149 449,696 2,065,453 2,513,928 449,696 2,064,232 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1121) ซ่อมแซม ปตร.คลองวังไทร ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบ้านหอย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,750,000 1,750,000 1,750,000 450,000 1,300,000 บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/12/2562 449,696 01/04/2563 449,696 15 02/04/2563 01/04/2563 16/04/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 296,479 30/03/2563 296,479 ร้านพิจิกวัสดุก่อสร้าง 19/05/2563 341,329 1,692,349 449,696 1,242,653 1,692,349 449,696 1,242,653 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1125) ซ่อมแซม ปตร.ตะกรุดอ้อม กม.11+824 ขนาด 6.00x5.50 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 450,000 2,050,000 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 03/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/01/2563 449,696 22/04/2563 449,696 15 23/04/2563 22/04/2563 07/05/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/11/2562 333,590 30/03/2563 333,590 ปรมินทร์วัสดุ 19/05/2563 357,306 2,418,830 449,696 1,969,134 2,418,830 449,696 1,969,134 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1132) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.5+000 - 6+500 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/11/2562 456,890 12/03/2563 456,890 20 13/03/2563 01/04/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 456,890 02/03/2563 456,890 หจก.ศักดิ์วิก่อสร้าง 30/05/2563 456,890 846,782 846,782 846,324 846,324 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1133) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L-1L-RMC จำนวน 1,620 ตารางเมตร โครงการประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2562 14,985 02/03/2563 14,985 ปรมินทร์วัสดุ 10/03/2563 399,871 399,871 399,871 399,871 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1134) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC ความยาว 1,750 เมตร โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 247,700 11/03/2563 247,700 ประนอมการค้า 03/04/2563 248,071 449,840 449,840 449,840 449,840 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1135) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3L-RMC ความยาว 1,620 เมตร โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 26/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2562 22,116 02/03/2563 22,116 ร้านชายดงการช่าง 10/03/2563 399,635 399,635 399,635 399,635 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1138) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC ความยาว 1,500 เมตร กม.2+000 - 3+500 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 490,000 490,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/02/2563 479,995 12/03/2563 479,995 15 13/03/2563 27/03/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 1,980 02/03/2563 1,980 ร้านชายดงการช่าง 30/05/2563 540,961 489,935 489,935 489,935 489,935 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1139) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ความยาว 2,000 เมตร กม.2+000 - 4+000 โครงการประจันตคาม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/02/2563 433,166 12/03/2563 433,166 15 13/03/2563 27/03/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 1,980 03/03/2563 1,980 ร้านชายดงการช่าง 30/05/2563 488,175 443,046 443,046 443,046 443,046 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1145) ซ่อมแซมทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาขนาด 2.00x2.00ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 10,000 03/03/2563 10,000 ปรมินทร์วัสดุ 10/03/2563 649,663 649,663 649,344 649,344 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1146) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำข้างวัดเพชรเอิม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 24,970 03/03/2563 24,970 ธรรมเจริญพาณิชย์ 10/03/2563 298,614 298,614 298,614 298,614 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1147) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองตะเภาลาย โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2563 68,137 07/05/2563 68,137 7 08/05/2563 14/05/2563 ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ทองทิพย์ วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 24,990 03/03/2563 24,990 ธรรมเจริญพาณิชย์ 30/05/2563 68,137 447,127 447,127 447,127 447,127 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1148) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองมอญ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2563 68,137 07/05/2563 68,137 7 08/05/2563 14/05/2563 ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ทองทิพย์ วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 25,000 03/03/2563 25,000 วรรณาค้าวัสดุ 30/05/2563 68,137 441,756 441,756 441,756 441,756 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1149) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคูตาย้อม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 350,000 350,000 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/03/2563 68,137 07/05/2563 68,137 7 08/05/2563 14/05/2563 ห้างหุ้น ส่วนจำกัด ทองทิพย์ วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 24,995 03/03/2563 24,995 ธรรมเจริญพาณิชย์ 30/05/2563 68,137 344,006 344,006 344,006 344,006 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1150) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำหน้าวัดเพชรเอิม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 24,970 03/03/2563 24,970 วรรณาค้าวัสดุ 10/03/2563 295,513 295,513 295,513 295,513 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1151) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำปลายคลอง D01 โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 49,998 22/05/2563 49,998 15 23/05/2563 06/06/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 03/03/2563 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 30/05/2563 53,684 499,349 499,349 499,349 499,349 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1152) ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายน้ำปลายคลอง 1R-D01 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/02/2563 49,998 22/05/2563 49,998 15 23/05/2563 06/06/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 10,000 03/03/2563 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 30/05/2563 53,684 499,998 499,998 494,997 494,997 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1153) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+140 ประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 650,000 650,000 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 66,920 20/05/2563 66,920 15 21/05/2563 04/06/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 10,000 03/03/2563 10,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 30/05/2563 71,853 646,412 646,412 646,412 646,412 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1154) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.0+940 คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/02/2563 49,998 20/05/2563 49,998 15 21/05/2563 04/06/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 03/03/2563 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 30/05/2563 53,684 449,241 449,241 449,241 449,241 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1155) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.1+817 คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาด 2.0x1.75ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 400,000 400,000 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/02/2563 49,998 20/05/2563 49,998 15 21/05/2563 04/06/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 03/03/2563 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 30/05/2563 53,684 399,896 399,896 399,896 399,896 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1156) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.3+079 คลองสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 400,000 400,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 22/05/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/02/2563 49,998 22/05/2563 49,998 15 23/05/2563 06/06/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 03/03/2563 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 30/05/2563 53,684 399,861 399,861 399,861 399,861 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1157) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.6+145 คลองสายใหญ่ฝั่งขวา ขนาด 1.75x1.75ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลหนองแก้ว อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/02/2563 49,998 20/05/2563 49,998 15 21/05/2563 04/06/2563 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 02/03/2563 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 30/05/2563 52,684 499,969 499,969 499,969 499,969 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1158) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ขนาด 0.20ม. จำนวน 3 แห่ง โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 10,000 03/03/2563 10,000 ร้านปรีชาพาณิชย์ 10/03/2563 399,400 399,400 399,400 399,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1159) ซ่อมแซมทางรับน้ำป่า โครงการห้วยไคร้ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 10,000 02/03/2563 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 10/03/2563 498,209 498,209 498,209 498,209 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1160) ซ่อมแซมบันไดทางขึ้นเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.คลองบางไผ่ โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลประจันตคาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/11/2562 24,640 02/03/2563 24,640 TT.กรุ๊ป 10/03/2563 497,838 497,838 497,838 497,838 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1161) ซ่อมแซมบันไดทางขึ้นเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปลายคลองท่าแห โครงการท่าแห โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบางบริบูรณ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 24/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/11/2562 24,360 02/03/2563 24,360 TT.กรุ๊ป 10/03/2563 498,203 498,203 498,203 498,203 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1163) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานปราจีนบุรี ความยาง 20,000 เมตร ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2563 90,000 03/03/2563 90,000 ร้านวัสดุดงบัง 10/03/2563 999,293 999,293 914,318 914,318 91.50 90.00 65.00 90.00 65.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.1166) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 7 รายการ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 27/12/2562 ติดปัญหาอื่นๆ 03/04/2563 0.00 90.00 0.00 90.00 0.00 31/03/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1167) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทับลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว 1,000 เมตร ตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/02/2563 39,983 08/05/2563 39,983 10 09/05/2563 18/05/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 03/03/2563 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 30/05/2563 41,210 599,956 599,956 599,956 599,956 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1172) ซ่อมแซมหินเรียงหินทิ้ง ปตร.D02 ขนาด 6.0x5.0ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการประจันตคาม ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 02/03/2563 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 10/03/2563 579,914 579,914 579,914 579,914 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1173) ซ่อมแซมหินเรียงหินทิ้ง ปตร.ประจันตคาม โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 13/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 14,985 03/03/2563 14,985 ร้านวัสดุดงบัง 10/03/2563 899,822 899,822 899,822 899,822 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.1174) ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC ขนาด 0.40x0.40 ม. จำนวน 3 แห่ง โครงการประจันตคาม โครงการชลประทานปราจีนบุรี ตำบลบุฝ้าย อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 10,000 03/03/2563 10,000 ร้านวัสดุดงบัง 10/03/2563 449,852 449,852 449,852 449,852 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.3592) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสำอางค์ โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปริมาณ 51,000 ลบ.ม. ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,985,000 1,985,000 1,931,000 1,875,000 56,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 31/01/2563 07/02/2563 665,958 25/03/2563 665,958 90 14/04/2563 14/04/2563 12/07/2563 หจก.ธารโต 22/04/2563 1,901,280 665,958 665,958 665,958 665,958 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (1.3593) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองห้วยกระบอก โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปริมาณ 50,100 ลบ.ม. ตำบลวังตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,950,000 1,950,000 1,895,000 1,840,000 55,000 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 20/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/01/2563 31/01/2563 07/02/2563 638,000 25/03/2563 638,000 90 29/04/2563 15/04/2563 27/07/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด 29/05/2563 1,867,728 638,000 638,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านย่านรี (ย่านรี 3 ) ความยาว 4,251 เมตร ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 22,000,000 22,000,000 22,000,000 1,300,000 20,700,000 ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/03/2563 184,960 16/04/2563 184,960 60 14/04/2563 16/04/2563 15/05/2563 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 137,270 31/03/2563 137,270 ร้านประนอมการค้า 08/06/2563 5,475,790 17,810,971 947,574 16,863,397 11,470,412 184,960 11,285,451 64.40 95.00 65.00 95.00 65.00 11/08/2563 1,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี (101) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาด 0.25 ลบ.ม./วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำบ้านซ่ง(ย่านรี 2) ความยาว 4,000 เมตร ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 1,090,000 18,910,000 ย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 19/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/03/2563 216,897 08/04/2563 216,897 30 08/04/2563 08/04/2563 08/05/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 70,000 31/03/2563 70,000 ร้านพนมพรก๊อปปี 22/04/2563 216,897 16,704,270 956,981 15,747,289 9,939,123 216,897 9,722,225 59.50 90.00 60.00 90.00 60.00 11/08/2563 ขนาดเล็ก 1,250 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ปรับปรุงถนนคันคลองอาคารบังคับน้ำคลองชุมพล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ระยะทาง 1.500 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,216,001 2,216,001 สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี 31/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/06/2562 01/07/2562 03/07/2562 2,200,001 02/08/2562 2,200,001 30 09/08/2562 06/09/2562 07/09/2562 บริษัท ไทคูน ตีเวลอปเมนท์ จำกัด 11/01/2563 2,492,098 2,200,001 2,200,001 2,200,001 2,200,001 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองมันปลา จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,848,873 19,489,971 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 19/10/2561 18/12/2562 22,557,673 22,557,673 22,557,408 22,557,408 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองลึก ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 483,120 483,120 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2562 483,120 27/09/2562 483,120 60 12/12/2562 06/12/2562 09/02/2563 หจก.ปราจีนเรือขุด 11/01/2563 485,364 483,120 483,120 483,120 483,120 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองชวดด้วน ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 494,100 494,100 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2562 494,100 27/09/2562 494,100 60 17/12/2562 17/12/2562 15/02/2563 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง 11/01/2563 496,395 494,100 494,100 494,100 494,100 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา ขุดลอกคลองตามี ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 479,460 479,460 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/09/2562 479,460 27/09/2562 479,460 60 18/01/2563 18/01/2563 17/03/2563 หจก.หนึ่งชลการโยธา 22/04/2563 481,687 479,460 479,460 479,460 479,460 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/02/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี ประตูระบายน้ำคลองสารภี 2 พร้อมสถานีสูบน้ำ ต.วัดโบสถ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,985,331 16,762,331 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 03/07/2562 25/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/08/2562 355,921 08/08/2562 355,921 30 หจก.ปราจีนเรือขุด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2562 19/08/2562 21/08/2562 6,912,200 6,912,200 บริษัท ยู.วี.ที.เอ็นจิเนีนริ่ง จำกัด 11/01/2563 411,681 16,985,330 16,985,330 16,922,955 16,922,955 99.63 0.00 100.00 0.00 100.00 31/03/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 145,600 145,600 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2562 145,600 18/10/2562 145,600 ไจแอนด์ บลู ซิสเท็มส์ 16/01/2563 145,600 145,600 145,600 145,600 145,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานปราจีนบุรี เครื่องมือวัดคุณภาพน้ำ แบบหัวรวม โครงการชลประทานปราจีนบุรี เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 170,000 170,000 รองเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 20/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2562 170,000 18/10/2562 170,000 บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด 16/01/2563 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/12/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)