ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 13:39:20]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1.210) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 27/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 50,559 06/02/2562 50,559 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 50,600 2,400,000 2,400,000 1,892,635 1,892,635 78.86 85.00 80.00 85.00 80.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1.227) บริหารการส่งน้ำ .โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 330,000 330,000 330,000 330,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2562 99,400 08/01/2562 99,400 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 99,400 330,000 330,000 289,563 289,563 87.75 60.00 80.00 60.00 80.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.3.69) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 671,000 671,000 671,000 671,000 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 364,770 07/03/2562 364,770 บริษัท พีเอพี ไอที แอนด์ เซอวิส จำกัด 30/03/2562 364,770 664,594 664,594 652,656 652,656 98.20 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองระโอก ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะทาง 0.220 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 705,550 705,550 705,550 685,000 20,550 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 29/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2561 19/12/2561 08/01/2562 481,316 22/02/2562 481,316 60 14/03/2562 13/03/2562 12/05/2562 บริษัท รุ่งทรัพย์อนันต์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2562 656,775 481,316 481,316 481,316 481,316 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,500,000 14,500,000 14,500,000 14,100,000 400,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 29/10/2561 01/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/03/2562 04/04/2562 30/04/2562 ติดปัญหาอื่นๆ ติดอุธรณ์จากผู้เสนอราคาต่ำเป็นอันดับที่ 1 เนื่องจากเอกสารของผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่ 1 ไม่ถูกต้อง โครงการจึงได้ประกาศ ผู้เสนอราคาต่ำลำดับที่ 2 เป็นผู้ชนะ 26/07/2562 10,333,939 10,032,950 300,989 0.00 75.00 0.00 75.00 0.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,270,000 15,270,000 15,270,000 14,830,000 440,000 แม่น้ำคู้ บ้านค่าย ระยอง 29/10/2561 01/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2562 21/03/2562 11/04/2562 29/05/2562 10,061,144 09/07/2562 10,061,144 120 01/08/2562 26/07/2562 28/11/2562 หจก.ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี 20/08/2562 10,362,979 10,061,144 301,835 0.00 75.00 2.00 75.00 2.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,420,000 580,000 แม่น้ำคู่ ปลวกแดง ระยอง 29/10/2561 01/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/03/2562 21/03/2562 11/04/2562 29/05/2562 15,389,579 09/07/2562 15,389,579 120 25/07/2562 24/07/2562 21/11/2562 บ.วี แอลเน๊ตเวอร์ 1996 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/07/2562 15,851,538 15,389,850 461,688 2,308,437 2,308,437 14.56 80.00 10.00 80.00 10.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการฝายบ้านค่าย ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.935 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,000,000 23,000,000 21,300,000 20,680,000 620,000 หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง 29/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 04/12/2561 26/12/2561 18/01/2562 17,599,998 14/02/2562 17,599,998 120 13/03/2562 11/03/2562 10/07/2562 บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 12/03/2562 19,790,319 17,599,990 17,599,990 17,599,990 17,599,990 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.132) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,000 14,000 14,000 14,000 เชิงเนิน เมือง ระยอง 27/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2562 773,161 11,614 11,614 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1468) ซ่อมแซมหินก่อประตูระบายน้ำสาย 3 โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เชิงเนิน เมือง ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 18,000 27/11/2561 18,000 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 18,000 856,072 856,072 856,072 856,072 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1469) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 20,000 29/11/2561 20,000 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 20,000 903,753 903,753 903,753 903,753 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1470) ซ่อมแซม ปตร.ชากขุนวิเศษ โครงการชลประทานระยอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 กองดิน แกลง ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 10,000 29/11/2561 10,000 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 10,000 944,624 944,624 944,624 944,624 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1471) ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 29/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 26/11/2561 04/12/2561 583,110 15/03/2562 583,110 บริษัท เก่งเกล้า จำกัด 30/03/2562 689,700 798,833 798,833 798,833 798,833 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1472) ซ่อมแซมตลิ่งคลองน้ำหู โครงการชลประทานระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เนินพระ เมือง ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 12,000 27/11/2561 12,000 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 12,000 854,223 854,223 854,223 854,223 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1473) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา 5 แห่ง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 20,000 29/11/2561 20,000 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 20,000 713,349 713,349 708,395 708,395 99.31 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1474) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 980,000 980,000 980,000 952,000 28,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2562 22/01/2562 06/02/2562 462,667 22/02/2562 462,667 30 13/03/2562 11/03/2562 11/04/2562 บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด็ คอนสตรัคช่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 15,000 16/11/2561 15,000 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2562 586,577 839,492 839,492 839,492 839,492 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1475) ซ่อมแซม ปตร. และ ทรบ. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เชิงเนิน เมือง ระยอง 29/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 17,990 14/12/2561 17,990 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 18,000 757,376 757,376 757,376 757,376 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1476) ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำดอกกราย โครงการชลประทานระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 880,000 880,000 880,000 880,000 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 29/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 583,110 21/01/2562 583,110 บริษัท เก่งเกล้า จำกัด 30/03/2562 689,700 739,112 739,112 739,112 739,112 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1477) ซ่อมแซมรางระบายน้ำคลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 64,000 436,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 29/10/2561 90 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 14,874 16/11/2561 14,874 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานดำเนินการเองทั้งโครงการ เนื่องจากเป็นงานดำเนินการเองทั้งโครงการ 30/03/2562 15,000 485,611 485,611 483,619 483,619 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1478) ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำสาย 1 โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เชิงเนิน เมือง ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 11,998 27/11/2561 11,998 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 12,000 728,264 728,264 728,265 728,265 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1479) ซ่อมแซมหินทิ้งเหนือฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 19,999 29/11/2561 19,999 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 20,000 765,309 765,309 765,309 765,309 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1480) ซ่อมแซมคันคลองผันน้ำคลองใหญ่-หนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 980,000 980,000 980,000 952,000 28,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 19/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 22/01/2562 06/02/2562 677,007 22/02/2562 677,007 60 13/03/2562 11/03/2562 11/05/2562 บริษัท บี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด็ คอนสตรัคช่น จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นงานที่วงเงินไม่ถึง 5,000,001.-บาท จึงไม่มีการประกาศ TOR เนื่องจากเป็นงานที่วงเงินไม่ถึง 5,000,001.-บาท จึงไม่มีการประกาศ TOR 30/03/2562 846,549 677,007 677,007 677,007 677,007 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1481) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองคา โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 เชิงเนิน เมือง ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 224,815 27/12/2561 224,815 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด 30/03/2562 224,950 608,148 608,148 608,148 608,148 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1482) ซ่อมแซมรางทิ้งน้ำป่าของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 20,000 29/11/2561 20,000 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 20,000 649,961 649,961 649,961 649,961 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1483) ซ่อมแซมอาคารน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอก โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 4,998 29/11/2561 4,998 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 5,000 647,075 647,075 639,529 639,529 98.83 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1484) ซ่อมแซมประตู Outlet พร้อมขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำคลองระโอก โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 10,000 29/11/2561 10,000 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 10,000 760,968 760,968 755,303 755,303 99.26 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1485) ซ่อมแซมหินทิ้งอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 30,000 16/11/2561 30,000 บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด 30/03/2562 30,000 747,104 747,104 742,228 742,228 99.35 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.168.1486) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 17/12/2561 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 1,000,000 1,000,000 599,985 599,985 60.00 100.00 93.00 100.00 93.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.172.56) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคา โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 800,000 800,000 800,000 780,000 20,000 เชิงเนิน เมือง ระยอง 29/10/2561 ติดปัญหาอื่นๆ สั่งเข้าทำงานวันที่ 19 ก.ค. 2562 ซึ่งผู้รับจ้างยังไม่เข้าปฎิบัติงาน 30/03/2562 773,161 663,646 663,646 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (69) ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,033,300 47,033,300 47,033,300 47,033,300 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/02/2562 381,142 14/03/2562 381,142 บริษัท ลองดู วัสดุก่อสร้าง จำกัด 30/03/2562 383,188 43,548,300 43,548,300 23,497,121 23,497,121 53.96 80.00 72.00 80.00 72.00 20/08/2562 ระบบผันน้ำ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,098,000 14,098,000 15,270,000 14,830,000 440,000 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 20/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,420,000 580,000 0.00 0.00 10.00 0.00 10.00 20/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,637,500 13,637,500 14,500,000 14,100,000 400,000 ติดปัญหาอื่นๆ ติดอุธรณ์จากผู้เสนอราคาต่ำเป็นอันดับที่ 1 เนื่องจากเอกสารของผู้เสนอราคาต่ำเป็นลำดับที่ 1 ไม่ถูกต้อง โครงการจึงได้ประกาศ ผู้เสนอราคาต่ำลำดับที่ 2 เป็นผู้ชนะ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลโครงการชลประทานระยองตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,933,250 1,933,250 ติดปัญหาอื่นๆ 1,933,250 1,933,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง แก้มลิงหนองคมบาง ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 396,513 396,513 396,513 396,513 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 7,932,433 7,932,433 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา 7,932,433 7,932,433 0.00 0.00 98.00 0.00 98.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ประตูระบายน้ำคลองลาวน ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 9,982,332 9,982,332 ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ระหว่างงดค่าปรับ 9,982,332 9,982,332 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ค่าควบคุมงานจ้างเหมา งานการจัดการงานชลประทานจังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 36,518 36,518 ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากเป็นค่าควบคุมงานงานจ้างเหมาขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จึงต้องมีผลงานให้สอดคล้องกับงาน 36,518 36,518 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.171) ขุดลอกสระเก็บน้ำศูนย์บริการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ - [ 147243 ] เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,150,560 1,150,560 1,150,560 1,150,560 1,150,560 1,150,560 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการฝายบ้านค่าย(12แห่ง) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,519,357 6,519,357 6,519,357 6,519,357 1,109,593 1,109,593 17.02 0.00 70.00 0.00 70.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,557,553 44,557,553 44,557,553 44,557,553 14,343,681 14,343,681 32.19 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 25,436,669 25,436,669 25,436,669 25,436,669 134,914 134,914 0.53 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองท่ากระสาว-บ้านหนองละลอก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 34,579,797 34,579,797 34,579,797 34,579,797 1,023,505 1,023,505 2.96 0.00 98.00 0.00 98.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง อาคารบังคับน้ำบ้านหมอมุ่ย ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 8,704,788 8,704,788 8,704,788 8,704,788 8,585,338 8,585,338 98.63 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการชลประทานระยอง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานระยอง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 15,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานระยอง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,290,000 1,290,000 1,200,540 1,200,540 1,200,540 1,200,540 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 08/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานระยอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 250,997 250,997 25.10 80.00 100.00 80.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 6,300,900 6,300,900 6,300,900 6,130,900 170,000 4,092,747 4,010,244 82,503 64.95 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 7,056,000 7,056,000 7,056,000 6,870,000 186,000 5,072,089 4,888,035 184,054 71.88 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำดอกกราย จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 43,942 43,942 8.79 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์บังคับน้ำประตูระบายน้ำรัฐอำนวย จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 3,742,274 3,742,274 68.04 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้า โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 755,730 755,730 755,730 755,730 397,861 397,861 52.65 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง