ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2563 เวลา 02:29:21]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.90) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานระยอง ระยะทาง 4.90 กิโลเมตร ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 03/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.416) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 330,000 330,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.418) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 920 ไร่ และคลองส่งน้ำระยะทาง 29 กิโลเมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.877) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.151) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โครงการชลประทานระยอง จำนวน 2 หลัง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 29/11/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.152) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ชั้นตรี จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.153) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ปตร.สาย3 จำนวน 2 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 600,000 583,000 17,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 29/11/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.154) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.155) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1906) ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 10+950 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 28/10/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1907) ซ่อมแซม ปตร.ชากขุนวิเศษ โครงการชลประทานระยอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 กองดิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1908) ซ่อมแซมกำแพงคลองผันน้ำคลองน้ำแดง ความยาว 60 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 03/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1910) ซ่อมแซมคลอง 8R-LMC ของคลองส่งน้ำคลองใหญ่ ความยาว 20 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 28/10/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1911) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม.23+000โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 24/10/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1913) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 21+700 จำนวน 20 ตารางเมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 28/11/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1914) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 4+800 โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 03/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1916) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองน้ำหู โครงการชลประทานระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 29/11/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1917) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสาย 3 ด้านท้ายน้ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 29/11/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1920) ซ่อมแซมท่อลอดถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 2 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,800,000 1,800,000 1,750,000 1,750,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 03/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1921) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 14/01/2563 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1925) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองโพล้ จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1926) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเนินทราย จำนวน 1 แห่ง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 เนินฆ้อ แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1927) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองระบายน้ำสาย 3 ยาว 120 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 29/11/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1929) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1937) ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายคลอง OUTLET อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 03/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1940) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการรระบายน้ำลงลำน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,200,000 6,200,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1941) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 2 แห่ง ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1944) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (4) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองทับมา ความยาวรวม 2 ฝั่ง 1,000 เมตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 119,791,900 119,791,900 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 14/01/2563 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (94) ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (ระยะที่ 2) ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 14/01/2563 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (53) ฝายบ้านสองสลึง จำนวน 1 แห่ง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,843,600 26,843,600 สองสลึง แกลง ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขนาดเล็ก 200 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,061,144 10,061,144 10,061,144 10,061,144 10,061,144 10,061,144 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,104,797 13,104,797 13,104,797 13,081,142 23,654 13,104,551 13,081,142 23,408 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,333,939 10,333,939 10,333,939 10,032,950 300,989 10,305,854 10,032,950 272,904 99.73 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดสระเก็บน้ำในเขตโครงการฝายบ้านค่าย โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,504,416 2,504,416 2,504,416 2,444,416 60,000 2,503,502 2,444,416 59,086 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,947,910 3,947,910 3,947,910 3,887,910 60,000 3,917,760 3,887,910 29,850 99.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำสาย 3 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 495,383 495,383 495,383 483,383 12,000 489,303 483,383 5,920 98.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการบ้านค่าย จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 498,270 498,270 498,270 483,770 14,500 498,051 483,770 14,281 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้ จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 438,517 438,517 438,517 432,517 6,000 438,467 432,517 5,951 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำคลองหนองกรับ กม.32+100 ถึง 32+150 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 498,800 498,800 498,800 485,800 13,000 492,300 485,800 6,500 98.70 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดลอกคลองระเวิง ระยะ 2 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,693,660 2,663,692 2,693,660 2,633,660 60,000 2,671,669 2,633,660 38,009 99.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 441,439 441,439 441,439 435,439 6,000 441,390 435,439 5,951 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,711,308 13,711,308 13,711,308 13,711,308 13,663,578 13,663,578 99.65 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,461,551 22,461,551 22,461,551 22,461,551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 48,318,441 48,318,441 48,318,441 48,318,441 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมบ้านพักชั้นโท โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,184,000 1,184,000 1,184,000 1,148,000 36,000 1,181,975 1,148,000 33,975 99.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,111,421 1,111,421 1,111,421 1,091,421 20,000 1,110,351 1,091,421 18,929 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายจัดสรรน่ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,482,311 2,482,311 2,482,311 2,402,311 80,000 2,476,964 2,402,311 74,653 99.78 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมโรงช่างกล โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 498,648 498,648 498,648 485,648 13,000 497,744 485,648 12,096 99.82 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,731 2,500,731 2,500,731 2,439,731 61,000 2,499,865 2,439,731 60,134 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง กำจัดวัชพืชบริเวณคลองโพล้ จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 471,060 471,060 471,060 462,060 9,000 471,029 462,060 8,969 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการฝายบ้านค่าย(12แห่ง) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,373,094 5,265,841 5,265,841 5,265,841 420,261 420,261 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,557,553 26,296,958 26,296,958 26,296,958 9,599,091 9,599,091 36.50 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,920,226 24,920,226 24,920,226 24,920,226 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองท่ากระสาว-บ้านหนองละลอก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 33,706,269 33,500,042 33,500,041 33,500,041 9,120 9,120 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองทับมา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 106,555,319 15,306,018 16,439,734 16,439,734 16,418,131 16,418,131 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลโครงการชลประทานระยองตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,933,250 1,933,250 1,933,250 1,933,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 43,000,000 7,932,433 7,932,433 7,932,433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการชลประทานระยอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,400 6,400 6,400 6,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานระยอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,900 18,900 18,900 18,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานระยอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 26,700 26,700 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 7 ครั้ง