ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 15:29:00]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.90) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานระยอง ระยะทาง 4.90 กิโลเมตร ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 03/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 4,915 25/03/2563 4,915 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 21/04/2563 4,915 680,000 680,000 664,397 664,397 97.71 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.416) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 330,000 330,000 300,000 300,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 47,600 11/03/2563 47,600 บ.พฤกษา เอ็นเนอยี จำกัด 20/03/2563 47,600 330,000 330,000 288,579 288,579 87.45 85.82 85.00 85.82 85.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.418) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 920 ไร่ และคลองส่งน้ำระยะทาง 29 กิโลเมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 47,600 11/03/2563 47,600 บ.พฤกษา เอ็นเนอยี จำกัด 20/03/2563 47,600 2,400,000 2,400,000 777,747 777,747 32.41 83.35 75.00 83.35 75.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.877) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ปริมาณ 62 ไร่ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 23,725 07/04/2563 23,725 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 14/04/2563 23,725 200,000 200,000 199,378 199,378 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.151) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โครงการชลประทานระยอง จำนวน 2 หลัง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 29/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 51,110 16/03/2563 51,110 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 01/04/2563 51,110 900,000 900,000 862,408 862,408 95.82 100.00 96.00 100.00 96.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.152) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ชั้นตรี จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,457,000 43,000 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2563 20/04/2563 10/04/2563 21/04/2563 1,307,000 30/04/2563 1,307,000 60 14/05/2563 12/05/2563 12/07/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/07/2563 1,307,000 1,329,870 1,307,000 22,870 1,329,495 1,307,000 22,495 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.153) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ปตร.สาย3 จำนวน 2 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 600,000 583,000 17,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 29/11/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2563 09/04/2563 21/04/2563 520,000 30/04/2563 520,000 90 14/05/2563 12/05/2563 11/08/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 5,000 5,000 ร้านมณีรัตน์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/07/2563 579,628 529,100 520,000 9,100 529,060 520,000 9,060 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.154) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,457,000 43,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/04/2563 20/04/2563 21/04/2563 1,293,629 30/04/2563 1,293,629 120 16/05/2563 15/05/2563 11/09/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/06/2563 1,437,884 1,316,259 1,293,629 22,630 16,146 16,146 1.23 100.00 40.00 100.00 40.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.155) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 1 หลัง โครงการชลประทานระยอง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 2,997 10/04/2563 2,997 บ.พฤกษา เอ็นเนอยี จำกัด 10/04/2563 2,997 350,000 350,000 339,863 339,863 97.10 100.00 98.00 100.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1906) ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 10+950 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 28/10/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 29,495 24/03/2563 29,495 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 04/04/2563 29,495 1,500,000 1,500,000 1,433,544 1,433,544 95.57 100.00 90.00 100.00 90.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1907) ซ่อมแซม ปตร.ชากขุนวิเศษ โครงการชลประทานระยอง ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 กองดิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 10,085 25/03/2563 10,085 ร้านไทยวิทยุ 21/04/2563 10,085 850,000 850,000 849,667 849,667 99.96 100.00 98.00 100.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1908) ซ่อมแซมกำแพงคลองผันน้ำคลองน้ำแดง ความยาว 60 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 03/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 379,123 25/03/2563 379,123 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 04/04/2563 379,123 900,000 900,000 898,445 898,445 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1910) ซ่อมแซมคลอง 8R-LMC ของคลองส่งน้ำคลองใหญ่ ความยาว 20 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 582,000 18,000 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 28/10/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/05/2563 473,212 18/05/2563 473,212 30 21/05/2563 19/05/2563 19/06/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 24,715 24,715 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/06/2563 475,571 587,092 473,212 113,880 586,953 473,212 113,741 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1911) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม.23+000โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 24/10/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/03/2563 485,856 09/04/2563 485,856 30 17/04/2563 15/04/2563 16/05/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 4,960 07/04/2563 4,960 ร้านมณีรัตน์ 22/04/2563 492,159 494,500 486,000 8,500 494,356 485,856 8,500 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1913) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 21+700 จำนวน 20 ตารางเมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 600,000 582,000 18,000 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 28/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/05/2563 473,212 18/05/2563 473,212 30 21/05/2563 19/05/2563 19/06/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 21,730 21,730 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/06/2563 473,709 587,092 473,212 113,880 587,001 473,212 113,789 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1914) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำคลองใหญ่ กม. 4+800 โครงการชลประทานระยอง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หนองบัว บ้านค่าย ระยอง 03/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 190,730 31/03/2563 190,730 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 08/04/2563 190,730 600,000 600,000 594,965 594,965 99.16 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1916) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองน้ำหู โครงการชลประทานระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 29/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 37,460 23/03/2563 37,460 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 04/04/2563 37,460 950,000 950,000 939,700 939,700 98.92 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1917) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำสาย 3 ด้านท้ายน้ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 29/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 31,010 23/03/2563 31,010 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 04/04/2563 31,010 800,000 800,000 793,827 793,827 99.23 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1920) ซ่อมแซมท่อลอดถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 2 แห่ง โครงการชลประทานระยอง ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,800,000 1,800,000 1,750,000 1,750,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 03/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2563 17/02/2563 02/03/2563 1,441,574 13/04/2563 1,441,574 60 01/05/2563 29/04/2563 29/06/2563 บริษัท อินเดียรี 99 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/07/2563 1,604,805 1,466,795 1,441,575 25,220 1,466,617 1,441,574 25,043 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1921) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 10/04/2563 99,900 10/04/2563 99,900 90 10/04/2563 10/04/2563 25/08/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานฝั่งขวาบ้านค่ายสามัคคี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2563 99,900 1,000,000 1,000,000 698,440 698,440 69.84 100.00 97.00 100.00 97.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1925) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองโพล้ จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 10,085 25/03/2563 10,085 ร้านไทยวิทยุ 21/04/2563 10,085 850,000 850,000 849,635 849,635 99.96 100.00 98.00 100.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1926) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำเนินทราย จำนวน 1 แห่ง ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 เนินฆ้อ แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 10,085 25/03/2563 10,085 ร้านไทยวิทยุ 21/04/2563 10,085 850,000 850,000 849,678 849,678 99.96 100.00 98.00 100.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1927) ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองระบายน้ำสาย 3 ยาว 120 เมตร โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 29/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2563 7,075 19/03/2563 7,075 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 01/04/2563 7,075 980,000 980,000 905,987 905,987 92.45 100.00 95.00 100.00 95.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1929) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 7,145 25/03/2563 7,145 ร้านไทยวิทยุ 21/04/2563 7,145 200,000 200,000 193,787 193,787 96.89 100.00 98.00 100.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1937) ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายคลอง OUTLET อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล โครงการชลประทานระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 03/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 469,800 10/04/2563 469,800 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 16/04/2563 469,800 700,000 700,000 698,342 698,342 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1940) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการรระบายน้ำลงลำน้ำเดิม อ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 6,200,000 6,200,000 6,200,000 5,527,000 673,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 17,810 25/03/2563 17,810 ร้านไทยวิทยุ 21/04/2563 17,810 6,189,500 5,516,500 673,000 5,958,108 5,516,500 441,608 96.26 100.00 78.00 100.00 78.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1941) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จำนวน 2 แห่ง ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 20,070 24/03/2563 20,070 บริษัท จิราวัสดุก่อสร้าง จำกัด 04/04/2563 20,070 650,000 650,000 639,300 639,300 98.35 100.00 98.00 100.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (1.1944) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จำนวน 1 แห่ง ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 11/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 9,520 25/03/2563 9,520 ร้านไทยวิทยุ 21/04/2563 9,520 400,000 400,000 394,226 394,226 98.56 100.00 98.00 100.00 98.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (4) โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองทับมา ความยาวรวม 2 ฝั่ง 1,000 เมตร ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 119,791,900 119,791,900 119,791,900 119,791,900 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง 14/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/04/2563 09/04/2563 184,950 09/04/2563 184,950 บ.พฤกษา เอ็นเนอยี จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 184,950 119,791,900 119,791,900 41,012,717 41,012,717 34.24 75.61 18.00 75.61 18.00 21/07/2563 1,500 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (94) ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (ระยะที่ 2) ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 1,161,460 08/04/2563 1,161,460 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ศรีราชาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 21/04/2563 1,164,794 100,000,000 100,000,000 33,342,790 33,342,790 33.34 52.78 37.00 52.78 37.00 21/07/2563 1,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง (53) ฝายบ้านสองสลึง จำนวน 1 แห่ง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 26,843,600 26,843,600 30,000,000 29,148,000 852,000 สองสลึง แกลง ระยอง 27/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/03/2563 07/04/2563 22/04/2563 22/04/2563 18,000,000 15/05/2563 18,000,000 180 23/05/2563 21/05/2563 18/11/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้งจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/06/2563 23,953,364 18,211,050 18,000,000 211,050 165,710 165,710 0.91 0.87 26.00 0.87 26.00 21/07/2563 ขนาดเล็ก 200 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Outlet อ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 แม่น้ำคู้ ปลวกแดง ระยอง 05/06/2563 05/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/06/2563 19,981 23/06/2563 19,981 บ.พฤกษา เอ็นเนอยี จำกัด 10/07/2563 19,981 500,000 500,000 115,379 115,379 23.08 0.00 80.00 0.00 80.00 21/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า Outlet อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 234,000 234,000 234,000 234,000 ละหาร ปลวกแดง ระยอง 05/06/2563 05/06/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/06/2563 4,939 23/06/2563 4,939 บ.พฤกษา เอ็นเนอยี จำกัด 10/07/2563 4,939 234,000 234,000 81,988 81,988 35.04 0.00 80.00 0.00 80.00 21/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 3.640 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,061,144 10,061,144 10,061,144 10,061,144 10,061,144 10,061,144 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 4.250 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,104,797 13,104,797 13,104,797 13,081,142 23,654 13,104,551 13,081,142 23,408 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 2.800 กม. เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,333,939 10,333,939 10,333,939 10,032,950 300,989 10,305,854 10,032,950 272,904 99.73 0.00 0.00 0.00 0.00 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดสระเก็บน้ำในเขตโครงการฝายบ้านค่าย โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,504,416 2,504,416 2,504,416 2,444,416 60,000 2,503,502 2,444,416 59,086 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,947,910 3,947,910 3,947,910 3,887,910 60,000 3,917,760 3,887,910 29,850 99.24 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนคันคลองระบายน้ำสาย 3 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 495,383 495,383 495,383 483,383 12,000 489,303 483,383 5,920 98.77 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมถนนคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการบ้านค่าย จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 498,270 498,270 498,270 483,770 14,500 498,051 483,770 14,281 99.96 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำเค็มคลองโพล้ จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 438,517 438,517 438,517 432,517 6,000 438,467 432,517 5,951 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำคลองหนองกรับ กม.32+100 ถึง 32+150 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 498,800 498,800 498,800 485,800 13,000 492,300 485,800 6,500 98.70 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดลอกคลองระเวิง ระยะ 2 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,693,660 2,663,692 2,693,660 2,633,660 60,000 2,671,669 2,633,660 38,009 99.18 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองระโอก จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 441,439 441,439 441,439 435,439 6,000 441,390 435,439 5,951 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 13,711,308 13,711,308 13,711,308 13,711,308 13,663,578 13,663,578 99.65 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,461,551 22,461,551 22,461,551 22,461,551 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 48,318,441 48,318,441 48,318,441 48,318,441 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมบ้านพักชั้นโท โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,184,000 1,184,000 1,184,000 1,148,000 36,000 1,181,975 1,148,000 33,975 99.83 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ โครงการฝายบ้านค่าย โครงการชลประทานระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,111,421 1,111,421 1,111,421 1,091,421 20,000 1,110,351 1,091,421 18,929 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายจัดสรรน่ำ โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,482,311 2,482,311 2,482,311 2,402,311 80,000 2,476,964 2,402,311 74,653 99.78 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมโรงช่างกล โครงการชลประทานระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 498,648 498,648 498,648 485,648 13,000 497,744 485,648 12,096 99.82 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานระยอง ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,731 2,500,731 2,500,731 2,439,731 61,000 2,499,865 2,439,731 60,134 99.97 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง กำจัดวัชพืชบริเวณคลองโพล้ จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 471,060 471,060 471,060 462,060 9,000 471,029 462,060 8,969 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายโครงการฝายบ้านค่าย(12แห่ง) ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,373,094 5,265,841 5,265,841 5,265,841 420,261 420,261 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 44,557,553 26,296,958 26,296,958 26,296,958 26,090,121 26,090,121 99.21 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำดอกกราย ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 24,920,226 24,920,226 24,920,226 24,920,226 24,920,226 24,920,226 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองท่ากระสาว-บ้านหนองละลอก ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 33,706,269 33,500,042 33,500,041 33,500,041 24,820 24,820 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองทับมา ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 106,555,319 15,306,018 16,439,734 16,439,734 16,418,131 16,418,131 99.87 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมาอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลโครงการชลประทานระยองตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,933,250 1,933,250 1,933,250 1,933,250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเนินทราย ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 43,000,000 7,932,433 7,932,433 7,932,433 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการชลประทานระยอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานระยอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 18,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานระยอง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการชลประทานระยอง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 26,700 26,700 26,700 26,700 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)