ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 18:37:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.124) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 577,000 577,000 577,000 577,000 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 310,160 24/03/2563 310,160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอมรพันธุ์ 24/03/2563 310,728 575,460 575,460 556,961 556,961 96.79 0.00 77.00 0.00 77.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.513) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่อมกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 318,000 318,000 318,000 318,000 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 46,100 01/04/2563 46,100 ร้านพงษ์พาณิชย์ 07/04/2563 318,000 318,000 166,966 166,966 52.50 0.00 50.00 0.00 50.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.514) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,291,000 3,291,000 3,291,000 3,291,000 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 69,150 16/03/2563 69,150 หจก.ไท้เชียงปิโตรเลียม 26/03/2563 3,291,000 3,291,000 2,489,191 2,489,191 75.64 0.00 79.00 0.00 79.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.180) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว อ่างเก็บน้ำพระสทึง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 วังใหม่ วังสมบรูณ์ สระแก้ว 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 19/03/2563 26/03/2563 580,002 14/04/2563 580,002 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอมรพันธุ์ 14/04/2563 744,768 1,183,302 1,183,302 1,147,015 1,147,015 96.93 0.00 85.00 0.00 85.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.181) ซ่อมแซมบ้านพักหัวงาน ระดับ 3-4 อ่างเก็บน้ำพระปรง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 198,860 12/03/2563 198,860 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอมรพันธุ์ 12/03/2563 198,998 573,660 573,660 509,353 509,353 88.79 0.00 95.00 0.00 95.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (10) อาคารบังคับน้ำคลองยุทธศาสตร์บ้านใหม่ดีงามและขุดลอก ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 40,000,000 40,000,000 24,360,000 10,020,000 14,340,000 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 16/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2563 01/05/2563 15/05/2563 4,774,563 29/05/2563 4,774,563 180 02/06/2563 01/06/2563 28/11/2563 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2563 7,249,001 07/05/2563 7,249,001 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอมรพันธุ์ 01/06/2563 8,502,254 16,792,664 4,774,563 12,018,101 10,787,183 10,787,183 64.24 0.00 52.00 0.00 52.00 11/08/2563 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.28) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 133,900 133,900 133,900 133,900 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 02/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/04/2563 40,654 23/04/2563 40,654 หจก.ไท้เชียงปิโตรเลียม 30/04/2563 79,950 79,950 53,814 53,814 67.31 0.00 70.00 0.00 70.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.2503) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ กม.0+500 ถึง กม. 0+955 ระยะความยาว 0.45 ก.ม. โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 208,251 20/03/2563 208,251 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอมรพันธุ์ 07/04/2563 217,070 488,051 488,051 450,957 450,957 92.40 0.00 72.00 0.00 72.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.2504) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 13.8R อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 600,000 583,000 17,000 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 22/10/2562 08/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2562 14/01/2563 20/01/2563 299,997 12/03/2563 299,997 60 17/03/2563 17/03/2563 15/05/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (1994) 20/03/2563 591,902 305,876 299,997 5,879 299,576 293,697 5,879 97.94 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.2505) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 600,000 590,000 10,000 โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 22/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/12/2562 14/01/2563 20/01/2563 304,996 304,996 60 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิริยะ (1994) 07/04/2563 599,770 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.2506) ซ่อมแซมท่อลอด 1L-RMC อ่างเก็บท่ากะบาก กม.0+450 ระยะความยาว 0.45 ก.ม. โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 22/10/2562 08/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 93,343 03/04/2563 93,343 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอมรพันธุ์ 07/04/2563 93,394 284,943 284,943 275,502 275,502 96.69 0.00 97.00 0.00 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.2507) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 49,995 01/04/2563 49,995 หจก.ไท้เชียงปิโตรเลียม 07/04/2563 1,000,000 1,000,000 894,702 894,702 89.47 0.00 86.00 0.00 86.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.2508) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 900,000 100,000 800,000 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 14/02/2563 100,000 03/04/2563 100,000 5 08/04/2563 08/04/2563 15/04/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านท่ากะบาก วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 94,170 10/04/2563 94,170 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอมรพันธุ์ 18/05/2563 101,600 894,164 799,994 94,170 894,164 799,994 94,170 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 12/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.2509) ซ่อมแซมหินทิ้ง อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 193,965 05/03/2563 193,965 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอมรพันธุ์ 13/03/2563 256,154 381,487 381,487 381,487 381,487 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.3731) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำเขารัง ระยะที่ 2 โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,350,000 7,350,000 7,350,000 7,140,000 210,000 ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/02/2563 02/03/2563 20/03/2563 26/03/2563 4,569,024 14/04/2563 4,569,024 90 30/04/2563 29/04/2563 28/07/2563 หจก.เมธัสก่อสร้าง 18/05/2563 7,085,778 4,569,024 4,569,024 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (113) ปรังปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000,000 60,000,000 60,000,000 60,000,000 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/02/2563 03/03/2563 11/03/2563 7,300,199 24/03/2563 7,300,199 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอมรพันธุ์ 24/03/2563 8,279,051 57,683,999 57,683,999 13,911,079 13,911,079 24.12 0.00 97.00 0.00 97.00 11/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (21) แก้มลิงบ้านเหล่าคลองกลาง NO.1404 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 102,000,000 102,000,000 102,000,000 102,000,000 ป่าไร่ อรัญประเทศ สระแก้ว 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/01/2563 20/02/2563 10/03/2563 27,527,462 14/04/2563 27,527,462 บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด 22/04/2563 31,676,278 60,176,916 60,176,916 14,526,985 14,526,985 24.14 0.00 24.00 0.00 24.00 11/08/2563 325 65 0.84
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว ขุดลอกอ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 05 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,600,000 5,600,000 5,600,000 5,437,000 163,000 คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 25/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2563 01/05/2563 14/05/2563 2,839,614 26/05/2563 2,839,614 90 02/06/2563 01/06/2563 29/09/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิภารัตน์การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 19,982 07/04/2563 19,982 หจก.ไท้เชียงปิโตรเลียม 25/06/2563 5,212,337 2,953,714 2,953,714 92,481 92,481 3.13 0.00 95.00 0.00 95.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว ฝายบ้านโนนสมพรสามัคคี 2 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 2,100,000 22,900,000 พระเพลิง เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 25/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/04/2563 21/04/2563 24/04/2563 1,664,000 15/05/2563 1,664,000 120 26/05/2563 25/05/2563 22/09/2563 หจก.สี่ใหญ่การโยธา วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/05/2563 20/05/2563 25/05/2563 11,900,000 29/05/2563 11,900,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคอมรพันธุ์ 01/06/2563 13,222,575 24,002,700 2,100,000 21,902,700 19,136,240 19,136,240 79.73 0.00 60.00 0.00 60.00 11/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลทัพราช อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,399,435 27,399,435 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 12/12/2562 16/01/2563 27,399,435 27,399,435 27,399,422 27,399,422 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว อาคารอัดน้ำบ้านกุดผือ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,417,171 6,417,171 6,417,171 6,417,171 6,168,793 6,168,793 96.13 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว ฝายห้วยทรายพร้อมขุดลอก ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,517,833 1,517,833 1,517,833 1,517,833 496,558 496,558 32.71 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการชลประทานสระแก้ว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 07/10/2562 10/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2562 18/11/2562 26/11/2562 3,283,000 3,283,000 บ.เอ.วี.เอ็น มอเตอร์เวอคส์ จำกัด 25/12/2562 3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการชลประทานสระแก้ว เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 07/10/2562 10/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2562 18/11/2562 26/11/2562 1,950,000 1,950,000 บ.ท็อบเบส มอเตอรืเซลล์ จำกัด 25/12/2562 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)