ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 12:49:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.1.218) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,291,000 3,291,000 3,291,000 3,291,000 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 99,890 30/01/2562 99,890 ร้านพงษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 3,291,000 3,291,000 2,568,600 2,568,600 78.05 80.00 60.00 20.00 60.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.1.235) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 317,000 317,000 317,000 317,000 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2562 45,993 16/01/2562 45,993 หจก.ไท้เชียงปิโตรเลียม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 317,000 317,000 305,413 305,413 96.34 80.00 23.81 15.00 23.81 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.3.73) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 577,000 577,000 577,000 577,000 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 245,000 26/02/2562 245,000 บจก.โอ พี เอ็ม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 559,800 559,800 499,335 499,335 89.20 73.00 20.00 25.00 20.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (3) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 172,045,000 172,045,000 172,045,000 172,045,000 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 13/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 242,190 17/12/2561 242,190 บ.กู๊ดเนส คอปอเรชั่่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 25/03/2562 129,747,951 129,747,951 64,841,272 64,841,272 49.97 67.79 40.20 18.72 40.20 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.254) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 400 มม. อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ กม.16+647 - กม. 16+672 (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 65,596 26/11/2561 65,596 หจก.โชคอมรพันธ์ ติดปัญหาอื่นๆ 30/03/2562 65,596 65,596 65,596 65,596 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.255) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/09/2561 83,475 12/11/2561 83,475 5 14/11/2561 14/11/2561 20/11/2561 กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองสามสิบ 31/03/2562 83,475 83,475 83,475 83,475 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.256) ซ่อมแซมอุปกรณ์ท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 47,270 20/11/2561 47,270 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 47,270 47,270 47,270 47,270 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.257) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง กม. 0+000 - กม. 2+000 (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/09/2561 99,998 14/01/2562 99,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 100,521 99,995 99,995 99,995 99,995 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.258) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำพระปรง (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/09/2561 99,998 14/01/2562 99,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำพระปรง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 100,170 99,998 99,998 99,998 99,998 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.259) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/09/2561 99,998 14/01/2562 99,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรกรบ้านภักดีแผ่นดิน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 100,170 99,998 99,998 99,998 99,998 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.260) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำเขารัง (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000 100,000 100,000 100,000 ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/09/2561 99,998 14/01/2562 99,998 5 22/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำเขารัง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 100,170 99,998 99,998 99,998 99,998 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.261) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/09/2561 149,995 14/01/2562 149,995 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2562 149,995 149,995 149,995 149,995 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.262) จ้างเหมาขุดลอกตะกอนดินคูน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน (ตามข้อเสนอของเกษตรกร) ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/09/2561 149,998 14/01/2562 149,998 5 15/01/2562 14/01/2562 22/01/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/01/2562 149,998 149,998 149,998 149,998 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1487) ซ่อมแซมถนนและอาคารควบคุมน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 17/09/2561 25/09/2561 411,507 21/01/2562 411,507 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 744,018 744,018 741,968 741,968 99.72 0.00 95.00 0.00 95.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1488) ซ่อมแซมคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชัน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 11/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 11/01/2562 589,278 29/01/2562 589,278 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 1,328,478 1,328,478 1,326,675 1,326,675 99.86 0.00 70.00 0.00 70.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1489) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำเขาตาง๊อก โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองไก่เถื่อน คลองหาด สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 481,788 05/11/2561 481,788 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 762,160 762,160 762,160 762,160 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1490) ซ่อมแซมคูน้ำ 10 สาย อ่างเก็บน้ำพระปรง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 11/09/2561 17/09/2561 876,000 03/12/2561 876,000 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 2,284,300 2,284,300 2,281,516 2,281,516 99.88 0.00 95.00 0.00 95.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1491) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองหมากนัด โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 17/09/2561 25/09/2561 506,500 20/12/2561 506,500 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 1,212,001 1,212,001 1,210,425 1,210,425 99.87 0.00 97.00 0.00 97.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1492) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 998,400 998,400 998,000 969,000 29,000 โคคลาน ตาพระยา สระแก้ว 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 02/10/2561 13/09/2561 519,980 15/11/2561 519,980 60 18/12/2561 17/12/2561 15/02/2562 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2562 981,921 519,980 519,980 519,980 519,980 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำโตนเลสาบ 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1493) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองพันโป้ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 910,000 910,000 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 406,970 05/11/2561 406,970 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 856,771 856,771 855,155 855,155 99.81 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1494) ซ่อมแซมทำนบดิน และรางระบายน้ำท้ายเขื่อนอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 362,403 06/11/2561 362,403 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 855,503 855,503 853,986 853,986 99.82 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1495) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำพระปรง (กม.8+431ถึง9+431) โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,510,000 2,510,000 2,510,000 2,510,000 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 17/09/2561 25/09/2561 513,600 04/12/2561 513,600 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 2,172,101 2,172,101 2,169,368 2,169,368 99.87 0.00 80.00 0.00 80.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1496) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองทราย โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 171,315 20/12/2561 171,315 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 244,881 244,881 244,881 244,881 100.00 0.00 97.00 0.00 97.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1497) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำบน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หนองตะเคียนบอน วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 353,017 20/12/2561 353,017 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 714,818 714,818 707,942 707,942 99.04 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1498) ซ่อมแซมลาดเขื่อน อ่างเก็บน้ำท่ากระบาก โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 ท่าแยก เมืองสระแก้ว สระแก้ว 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 19/09/2561 25/09/2561 700,004 06/11/2561 700,004 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 1,222,505 1,222,505 1,219,369 1,219,369 99.74 0.00 95.00 0.00 95.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1499) ซ่อมแซมลาดเขื่อน อ่างเก็บน้ำคลองเกลือ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/08/2561 11/09/2561 17/09/2561 648,995 15/11/2561 648,995 หจก.ส.โชคดีอุตสาหกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 1,069,795 1,069,795 1,068,526 1,068,526 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1500) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 440,000 440,000 เขาสามสิบ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 233,189 06/11/2561 233,189 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 429,190 429,190 417,978 417,978 97.39 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.168.1501) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระแก้ว ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สระแก้ว 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 89,985 89,985 หจก.โชคอมรพันธ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/01/2562 1,000,000 1,000,000 986,444 986,444 98.64 0.00 70.00 0.00 70.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว โครงการปรับปรุงคลองยุทธศาสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 5,560,000 5,560,000 4,538,575 4,538,575 4,437,138 4,437,138 97.77 0.00 100.00 0.00 100.00 15/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว โครงการปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยยาง อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 30,000,000 30,000,000 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 13/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2561 96,930 16/01/2562 96,930 หจก.รอดงาม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/01/2562 29,886,800 29,886,800 19,333,405 19,333,405 64.69 89.15 78.00 15.48 78.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว สระเก็บน้ำบ้านหนองหว้าและระบบกระจายน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ยึดคืน ตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินเขตปฏิรูบที่ดินเพื่อเกษตรกร โดยมิชอบด้วยกฏหมาย No.2879 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 129,978,200 129,978,200 129,978,200 129,978,200 119,305,119 119,305,119 91.79 0.00 80.00 0.00 80.00 18/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว ฝายบ้านโนนหมากมุ่น ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,515,615 1,515,615 1,515,615 1,515,615 1,463,135 1,463,135 96.54 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว อาคารอัดน้ำบ้านสุขสำราญและการขุดลอก ต.หนองแวง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 562,630 562,630 562,630 562,630 562,630 562,630 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว ระบบส่งน้ำฝายยางบ้านท่าช้าง ต.ศาลาลำดวน อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 10,297,896 10,297,896 10,297,896 10,297,896 10,296,738 10,296,738 99.99 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว แก้มลิงคลองห้วยไคร้ ต.เบญขจร อ.คลองหาด จ.สระแก้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 218,188 218,188 218,188 218,188 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว (1.30) อาคารอัดน้ำคลองยุทธศาสตร์บ้านห้วยชัน 2 แห่ง - [ 147028 ] เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 257,686 257,686 257,686 257,686 257,686 257,686 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด โครงการชลประทานสระแก้ว 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 124,800 124,800 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 12/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 124,800 23/01/2562 124,800 ร้านสิริชัยการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 124,800 124,800 124,800 124,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง โครงการชลประทานสระแก้ว 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,200 14,200 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 12/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 14,200 23/01/2562 14,200 ร้านสิริชัยการช่าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 14,200 14,200 14,200 14,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานสระแก้ว 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 729,000 729,000 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 12/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 729,000 19/03/2562 729,000 บ.ปราจีนบุรี เอฟ ซี ออโต้เซลล์ จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในอายุสัญญา เลขที่ สก.-ซ.18/2562 ลว. 19 มี.ค. 2562 อายุสัญญษ 90 วัน เร่ม 20 มี.ค. 2562 สิ้นสุด 17 มิ.ย. 2562 30/03/2562 729,000 729,000 729,000 729,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานสระแก้ว 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 12/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 900,000 11/02/2562 900,000 บ.ทีอปเบส มอเตอร์เซล จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ อยู่ในอายุสัญญา เลขที่ สก.-ซ.16/2562 ลว.11 ก.พ. 62 อายุสัญญา 90 วันเริ่ม 11 ก.พ.62 สิ้นสุด 12 พ.ค. 62 30/03/2562 900,000 900,000 900,000 900,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยชัน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 17,860,000 17,860,000 ช่องกุ่ม วัฒนานคร สระแก้ว 21/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/05/2561 07/05/2561 28/05/2561 31/05/2561 17,200,295 25/06/2561 17,200,295 120 10/07/2561 09/07/2561 06/12/2561 หจก.ส.วิริยะ(1994) แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 10/01/2562 18,269,171 17,720,295 17,200,295 520,000 17,695,361 17,175,361 520,000 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการชลประทานสระแก้ว ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงาน โครงการชลประทานสระแก้ว งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 11,310,000 11,310,000 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 21/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/05/2561 09/04/2561 28/05/2561 31/05/2561 6,713,245 04/07/2561 6,713,245 120 17/07/2561 16/07/2561 13/11/2561 หจก.ส.วิริยะ(1994) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2562 19,999 30/01/2562 19,999 ร้านพงษ์พาณิชย์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/01/2562 8,718,470 6,942,945 6,702,945 240,000 6,895,769 6,655,769 240,000 99.32 0.00 100.00 0.00 100.00 02/04/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 17 ครั้ง