ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 14:35:08]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.155) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล พื้นที่ชลประทาน 20,000 ไร่ จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 50,000 06/03/2563 50,000 บริษัท ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด 17/03/2563 400,000 400,000 183,634 183,634 45.91 80.00 35.00 80.00 35.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.157) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 9 สาย ระยะทาง 23.70 กิโลเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 179,000 179,000 179,000 179,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 64,540 04/03/2563 64,540 บริษัท ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด 05/03/2563 178,914 178,914 178,914 178,914 100.00 80.00 70.00 80.00 70.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.158) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 23.66 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 357,000 357,000 357,000 357,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 150,000 05/03/2563 150,000 บริษัท ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด 05/03/2563 357,000 357,000 316,987 316,987 88.79 80.00 60.00 80.00 60.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.160) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 1,661 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,770,000 3,770,000 3,770,000 3,770,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 107,270 03/03/2563 107,270 บริษัท ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด 05/03/2563 3,770,000 3,770,000 1,928,403 1,928,403 51.15 80.00 40.00 80.00 40.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.59) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน จำนวน 1 แถว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 160,000 30/03/2563 160,000 หจก.168ค้าวัสดุ 03/04/2563 1,496,401 1,496,401 867,092 867,092 57.95 100.00 70.00 100.00 70.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.63) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หินตั้ง เมือง นครนายก 20/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 260,000 30/03/2563 260,000 หจก.168ค้าวัสดุ 03/04/2563 946,935 946,935 783,595 783,595 82.75 100.00 40.00 100.00 40.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.64) ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 496,398 30/03/2563 496,398 หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง 03/04/2563 1,897,619 1,897,619 1,892,480 1,892,480 99.73 100.00 65.00 100.00 65.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.124) ซ่อมแซมอาคารทรงงาน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 160,000 30/03/2563 160,000 หจก.168ค้าวัสดุ 03/04/2563 1,493,750 1,493,750 1,143,736 1,143,736 76.57 100.00 40.00 100.00 40.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.6) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,212,000 8,212,000 8,212,000 7,973,000 239,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 24/03/2563 30/03/2563 7,889,993 20/04/2563 7,889,993 หจก.แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น 20/04/2563 7,982,504 7,889,994 92,510 7,981,764 7,889,993 91,771 99.99 100.00 95.00 100.00 95.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.7) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,340,000 2,340,000 2,340,000 2,272,000 68,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 20/03/2563 27/03/2563 2,200,000 20/04/2563 2,200,000 หจก.ศิริศรพาณิชย์ 20/04/2563 2,225,664 2,200,000 25,664 2,225,664 2,200,000 25,664 100.00 100.00 70.00 100.00 70.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.8) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,614,000 7,614,000 7,614,000 7,393,000 221,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 20/03/2563 27/03/2563 7,290,000 15/04/2563 7,290,000 หจก.นครนายกการโยธา 17/04/2563 7,375,470 7,290,000 85,470 7,370,258 7,290,000 80,258 99.93 100.00 70.00 100.00 70.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.9) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองคล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,505,000 7,505,000 7,505,000 7,287,000 218,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/03/2563 24/03/2563 30/03/2563 7,238,000 15/04/2563 7,238,000 หจก.โรจนาการโยธา 17/04/2563 7,322,860 7,238,000 84,860 7,322,104 7,238,000 84,104 99.99 100.00 70.00 100.00 70.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (7) ปรับปรุงถนนคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.800 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,268,000 10,268,000 10,268,000 9,969,000 299,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 20/03/2563 27/03/2563 9,870,063 20/04/2563 9,870,063 บ.กอบชัย(นครนายก)จำกัด 20/04/2563 9,985,783 9,870,063 115,720 9,984,480 9,870,063 114,417 99.99 100.00 98.00 100.00 98.00 23/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.303) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนในรางระบายน้ำท้ายเขื่อน จำนวน 2,646 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 200,000 30/03/2563 200,000 หจก.เฮี้ยงเจริญกิจ 03/04/2563 500,000 500,000 493,993 493,993 98.80 100.00 65.00 100.00 65.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.304) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนภายในอุโมค์(Gallery) จำนวน 790 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 180,000 30/03/2563 180,000 หจก.เฮี้ยงเจริญกิจ 03/04/2563 1,200,000 1,200,000 1,093,318 1,093,318 91.11 100.00 65.00 100.00 65.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.308) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย ความยาว 12 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 334,380 23/03/2563 334,380 หจก.เฮี้ยงเจริญกิจ 31/03/2563 2,698,411 2,698,411 2,214,404 2,214,404 82.06 80.00 40.00 80.00 40.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.309) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ ความยาว 10 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 150,000 06/03/2563 150,000 บริษัท ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด 09/03/2563 2,797,857 2,797,857 2,208,406 2,208,406 78.93 80.00 40.00 80.00 40.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.313) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองกรวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 455,355 07/04/2563 455,355 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 463,855 455,355 8,500 463,855 455,355 8,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.314) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองขุนแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 474,790 07/04/2563 474,790 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 483,290 474,790 8,500 483,290 474,790 8,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.315) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำคลองสีเสียด-บุ่งเข้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.850 กม. ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 472,755 07/04/2563 472,755 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 481,255 472,755 8,500 478,555 472,755 5,800 99.44 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.317) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กม. ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 474,280 07/04/2563 474,280 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 482,780 474,280 8,500 480,080 474,280 5,800 99.44 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.318) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 0.550 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 320,000 320,000 320,000 311,000 9,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 303,960 07/04/2563 303,960 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 309,400 303,960 5,440 306,260 303,960 2,300 98.99 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.319) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย คลอง พ.ช. ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 474,470 07/04/2563 474,470 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 482,970 474,470 8,500 480,270 474,470 5,800 99.44 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.320) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 482,300 07/04/2563 482,300 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 490,800 482,300 8,500 488,100 482,300 5,800 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.321) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายแยกซอย คลองคล้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กิโลเมตร ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 482,420 07/04/2563 482,420 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 490,920 482,420 8,500 488,220 482,420 5,800 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.322) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ระยะทาง 1.100 กม. ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 486,000 14,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2563 485,080 07/04/2563 485,080 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 493,580 485,080 8,500 490,880 485,080 5,800 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.328) ซ่อมแซมทางเข้าอุโมงค์ (Gallery) ระยะทาง 0.5 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 50,000 02/04/2563 50,000 หจก.โชคเจริญพานิช 03/04/2563 700,000 700,000 634,911 634,911 90.70 100.00 25.00 100.00 25.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.334) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/04/2563 98,000 16/04/2563 98,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำท่าชัยพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 998,000 998,000 292,000 292,000 29.26 80.00 50.00 80.00 50.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.336) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในอาคาร River Outlet จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 497,000 503,000 ตำบลหินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/03/2563 480,000 07/04/2563 480,000 บ.เนโร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 153,949 22/04/2563 153,949 หจก.โชคเจริญพานิช 22/04/2563 982,882 480,000 502,882 885,460 480,000 405,460 90.09 100.00 65.00 100.00 65.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.340) ซ่อมแซมรางระบายน้ำด้านท้าย SADDLE DAM ความยาว 500 เมตร โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 275,000 30/03/2563 275,000 หจก.168ค้าวัสดุ 03/04/2563 998,217 998,217 944,133 944,133 94.58 0.00 20.00 0.00 20.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.341) ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายเขื่อน พื้นที่ 640 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองยครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 212,000 02/04/2563 212,000 หจก.เฮี้ยงเจริญกิจ 03/04/2563 698,593 698,593 695,378 695,378 99.54 100.00 35.00 100.00 35.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.343) ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายอาคาร Spillway พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำฯขุนด่านปราการชล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 100,000 06/03/2563 100,000 บริษัท ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด 09/03/2563 2,200,000 2,200,000 1,811,897 1,811,897 82.36 80.00 15.00 80.00 15.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (1.344) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวท้ายเขื่อน พื้นที่ 2,000 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 14/01/2563 22/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 299,174 12/03/2563 299,174 หจก.สัมพันธ์ วัสดุก่อสร้าง 17/03/2563 1,894,637 1,894,637 1,841,723 1,841,723 97.21 80.00 25.00 80.00 25.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล (32) อาคารบังคับน้ำบ้านวังยายฉิม ขนาดสูง 3 เมตร ยาว 18 เมตร ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 3,489,200 14,510,800 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 17/02/2563 18/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 150,000 05/03/2563 150,000 บริษัท ถ.เจริญปิโตรเลียม จำกัด 05/03/2563 16,478,674 16,478,674 10,188,520 10,188,520 61.83 80.00 50.00 80.00 50.00 23/06/2563 200 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล อาคารบังคับน้ำบ้านคลองเสือโตน งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,300,000 25,300,000 25,300,000 25,300,000 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 03/04/2563 วิธีคัดเลือก 09/04/2563 8,892,100 15/04/2563 8,892,100 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีคัดเลือก 5,680,190 13/04/2563 5,680,190 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง 22/04/2563 25,002,800 8,930,000 16,072,800 24,881,506 8,892,100 15,989,406 99.51 100.00 60.00 100.00 60.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล อาคารบังคับน้ำบ้านคลองสีเสียด - บุ่งเข้ จังหวัดนครนายก งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 03/04/2563 วิธีคัดเลือก 13/04/2563 7,989,400 16/04/2563 7,989,400 หจก.หนึ่งชลการโยธา วิธีคัดเลือก 13/04/2563 5,078,039 20/04/2563 5,078,039 หจก.168ค้าวัสดุ 22/04/2563 23,810,400 8,080,000 15,730,400 23,471,558 7,989,400 15,482,158 98.58 100.00 65.00 100.00 65.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ขุดลอกคลองสีเสียด งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,999,900 4,854,300 145,600 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 03/04/2563 วิธีคัดเลือก 10/04/2563 4,500,420 16/04/2563 4,500,420 บ.ซ.ภูชิตต์ จำกัด 22/04/2563 4,730,300 4,592,800 137,500 4,632,441 4,500,420 132,021 97.93 100.00 90.00 100.00 90.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ขุดลอกคลองขุนแก้ว งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,961,900 4,817,400 144,500 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 03/04/2563 วิธีคัดเลือก 10/04/2563 4,470,154 15/04/2563 4,470,154 หจก.หนึ่งชลการโยธา 22/04/2563 4,694,100 4,557,900 136,200 130,069 130,069 2.77 100.00 87.00 100.00 87.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ขุดลอกคลองกรวด งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,991,500 4,846,200 145,300 ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก 03/04/2563 วิธีคัดเลือก 10/04/2563 4,490,960 15/04/2563 4,490,960 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง 22/04/2563 4,722,800 4,585,400 137,400 4,616,422 4,490,960 125,462 97.75 100.00 50.00 100.00 50.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล อาคารบังคับน้ำบ้านสบกเขียว งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 32,000,000 32,000,000 32,000,000 32,000,000 ศรีนาว เมืองนครนายก นครนายก 03/04/2563 วิธีคัดเลือก 09/04/2563 7,944,400 15/04/2563 7,944,400 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง 7,437,432 13/04/2563 7,437,432 หจก.หนึ่งชลการโยธา 22/04/2563 31,646,000 7,997,100 23,648,900 31,406,441 7,944,400 23,462,041 99.24 100.00 70.00 100.00 70.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ปรับปรุงแก้มลิงวัดพระฉายพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,095,370 10,095,370 หินตั้ง เมืองนครนายก นครนายก 17/02/2563 18/02/2563 18/02/2563 10,095,370 10,095,370 10,095,131 10,095,131 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,039,372 1,039,372 1,039,372 1,039,372 1,037,621 1,037,621 99.83 0.00 85.00 0.00 85.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล สะพาน คศล. ข้ามคลองส่งน้ำสายซอย 2 ขวา กม.1+580 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,340 25,340 25,340 25,340 24,996 24,996 98.64 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล สะพาน คศล. ข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,380 25,380 25,380 25,380 24,996 24,996 98.49 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ปรับปรุงบ้านพักรับรอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 311,640 311,640 311,640 311,640 311,240 311,240 99.87 0.00 100.00 0.00 100.00 24/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล ซ่่อมแซมและพัฒนาเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 ดำเนินการเอง 8,994,610 8,994,610 8,994,610 8,994,610 8,994,540 8,994,540 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 3,283,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)