ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 18:45:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน เดือนพฤษภาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.25) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ความยาว 3.5 กม. ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 89,320 19/03/2563 89,320 หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง 27/03/2563 89,320 985,000 985,000 40,000 40,000 4.06 20.00 20.00 20.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.72) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง จำนวนพื้นที่ชลประทาน 97,736 ไร่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 535,000 535,000 535,000 535,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 141,180 13/03/2563 141,180 หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง 17/03/2563 535,000 535,000 202,040 202,040 37.76 30.00 48.00 30.00 48.00 26/05/2563 97,736 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.86) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง จำนวน 456 ไร่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,187,000 1,187,000 1,187,000 1,187,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 32,300 09/03/2563 32,300 หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง 17/03/2563 32,300 1,187,000 1,187,000 250,404 250,404 21.10 30.00 30.00 30.00 30.00 26/05/2563 456 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.647) กำจัดวัชพืช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง จำนวน 154 ไร่ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 89,320 19/03/2563 89,320 หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง 27/03/2563 89,320 500,000 500,000 44,320 44,320 8.86 30.00 20.00 30.00 20.00 26/05/2563 3,000 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.17) ซ่อมแซมบ้านพัก 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 25,000 28/04/2563 25,000 ร้านบีเอสต็อกโฮม 01/05/2563 25,000 667,300 667,300 308,743 308,743 46.27 20.00 20.00 20.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.18) ซ่อมแซมบ้านพัก 6 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 25,000 28/04/2563 25,000 ร้านบีเอสต็อกโฮม 01/05/2563 25,000 667,300 667,300 273,876 273,876 41.04 20.00 20.00 20.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.20) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 3 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 5,000 16/03/2563 5,000 ร้าน SLP นานาภัณฑ์ 17/03/2563 5,000 950,000 950,000 705,757 705,757 74.29 60.00 72.00 60.00 72.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.21) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 5,000 16/03/2563 5,000 ร้าน SLP นานาภัณฑ์ 17/03/2563 5,000 550,000 550,000 484,364 484,364 88.07 60.00 88.00 60.00 88.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.22) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 10 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 5,000 24/03/2563 5,000 ร้านพีเคเซอร์วิส 27/03/2563 5,000 800,000 800,000 601,610 601,610 75.20 60.00 70.00 60.00 70.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4073) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย จำนวน 1,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 13,570 10/03/2563 13,570 ร้านพีเคเซอร์วิส 11/03/2563 13,570 500,000 500,000 379,358 379,358 75.87 60.00 80.00 60.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4091) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย จำนวน 1 อาคาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 10,000 12/03/2563 10,000 ร้านเอสแอลพีนานาภัณฑ์ 17/03/2563 10,000 750,000 750,000 629,441 629,441 83.93 40.00 80.00 40.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4094) ซ่อมแซม ปตร. กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 17+030 จำนวน 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 32,923 10/04/2563 32,923 หจก.อ.พูนสุข 14/04/2563 32,923 600,000 600,000 561,801 561,801 93.63 60.00 85.00 60.00 85.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4095) ซ่อมแซม ปตร. กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 7+833 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองนา เมือง ฉะเชิงเทรา 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 43,125 08/04/2563 43,125 หจก.อ.พูนสุขซัพพลาย 14/04/2563 43,420 600,000 600,000 432,795 432,795 72.13 60.00 76.00 60.00 76.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4125) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 8+150 (คลองนา) จำนวน 1,500 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 คลองนา เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 5,000 16/03/2563 5,000 ร้านเอสแอลพีนานาภัณฑ์ 17/03/2563 5,000 850,000 850,000 468,283 468,283 55.09 60.00 58.00 60.00 58.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4126) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 8+000 - 8+800 ระยะทาง 800 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คลองนา เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 5,000 13/03/2563 5,000 ร้านเอสแอลพีนานาภัณฑ์ 17/03/2563 5,000 650,000 650,000 649,813 649,813 99.97 40.00 80.00 40.00 80.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4127) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 27+000 - 28+400 ระยะทาง 1,400 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บางผึ้ง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 5,000 13/03/2563 5,000 ร้านเอสแอลพีนานาภัณฑ์ 17/03/2563 5,000 650,000 650,000 647,365 647,365 99.59 60.00 88.00 60.00 88.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4136) ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะสถานีสูบน้ำสาวชะโงก จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 25,000 26/03/2563 25,000 ร้านพัฒนาการค้า 27/03/2563 25,000 900,000 900,000 581,962 581,962 64.66 40.00 65.00 40.00 65.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4139) ซ่อมแซมถนนหลัง ทรบ. คลองบางกระเสน จำนวน 1,300 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 5,000 12/03/2563 5,000 ร้านเอสแอลพีนานาภัณฑ์ 17/03/2563 5,000 750,000 750,000 731,659 731,659 97.55 30.00 20.00 30.00 20.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4171) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/04/2563 100,000 100,000 นายอนุกูล เหลือหลาย 23/04/2563 100,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4221) ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวคลองระบายน้ำ D2 ระยะที่ 1 จำนวน 3,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 20,000 13/03/2563 20,000 ร้านเอสแอลพีนานาภัณฑ์ 17/03/2563 20,000 900,000 900,000 640,869 640,869 71.21 40.00 30.00 40.00 30.00 26/05/2563 500 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4222) ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ทรบ. คลองซิมปลา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 5,000 13/03/2563 5,000 ร้านเอสแอลพีนานาภัณฑ์ 17/03/2563 5,000 350,000 350,000 314,033 314,033 89.72 40.00 92.00 40.00 92.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4224) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำลงคลองธรรมชาติ 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ต.คลองนา เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 100,485 16/04/2563 100,485 หจก.พูนสุข 23/04/2563 100,849 850,000 850,000 535,012 535,012 62.94 40.00 68.00 40.00 68.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4228) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาจำนวน 19 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 32,360 20/04/2563 32,360 หจก.พูนสุข 23/04/2563 32,360 600,000 600,000 398,668 398,668 66.44 40.00 70.00 40.00 70.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.4232)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2,500 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เกาะลอย พานทอง ชลบุรี 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 22,950 03/04/2563 22,950 ร้านโชคชัยพานิช 14/04/2563 22,950 800,000 800,000 91,666 91,666 11.46 20.00 18.00 20.00 18.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (143) ปรับปรุงอาคารควบคุมและเขื่อนทดน้ำบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,230,000 25,230,000 25,230,000 21,085,000 4,145,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 15/01/2563 03/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/03/2563 10/03/2563 30/03/2563 02/04/2563 20,994,000 22/04/2563 20,994,000 180 01/05/2563 30/04/2563 07/10/2563 บริษัท เวลธ์ อินสทรู เมนท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 30,000 31/03/2563 30,000 ร้านโชคชัยพานิช 13/05/2563 21,080,921 25,139,000 25,139,000 132,690 132,690 0.53 20.00 8.00 20.00 8.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (157) งานป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง จำนวน 1 แห่ง (จุดที่ 21) ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,000,000 22,000,000 22,000,000 22,000,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 16/12/2562 08/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2563 16/01/2563 05/02/2563 07/02/2563 17,403,650 17/03/2563 17,403,650 90 01/05/2563 01/05/2563 29/07/2563 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/04/2563 18,830 23/04/2563 18,830 ร้านบีเอสต็อกโฮม 12/05/2563 21,619,548 17,769,120 17,403,650 365,470 105,470 105,470 0.59 20.00 10.00 20.00 10.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (158) งานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดไชยภูมิธาราม (วัดท่าอิฐ) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 8,066,500 11,933,500 หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 14/01/2563 20/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2563 06/02/2563 25/02/2563 28/02/2563 4,865,720 17/03/2563 4,865,720 210 01/04/2563 01/04/2563 27/10/2563 หจก.สระบุรีวณิชชากร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/04/2563 12,530 30/04/2563 12,530 ร้านเอสแอลพีนานาภัณฑ์ 01/05/2563 8,065,683 16,020,389 16,020,389 1,169,252 1,169,252 7.30 20.00 12.00 20.00 12.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.23) ป้องกันน้ำเค็ม ในคลองสาขาแม่น้ำบางปะกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บางตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 21,930 23/03/2563 21,930 หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง 13/04/2563 65,790 450,000 450,000 21,930 21,930 4.87 20.00 14.00 20.00 14.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.24) ป้องกันน้ำเค็ม ชะลอการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 43,860 23/03/2563 43,860 หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง 13/04/2563 65,790 400,000 400,000 88,288 88,288 22.07 30.00 26.00 30.00 26.00 26/05/2563 300,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งเซนต์ปอล ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 36,720,023 36,720,023 บางตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรา 18/04/2562 31/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/06/2562 02/07/2562 23/07/2562 26/07/2562 36,005,223 14/08/2562 36,005,223 180 03/09/2562 03/09/2562 29/02/2563 บริษัทวนิชชัยก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2562 69,600 13/09/2562 69,600 อู่พิชิตการช่าง ติดปัญหาอื่นๆ 07/04/2563 40,780,054 36,355,223 36,005,223 350,000 9,877,119 9,527,129 349,990 27.17 100.00 94.00 100.00 94.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง งานอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ำบางปะกงฝั่งซ้าย กม.70+000 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,410,000 14,410,000 บางไผ่ เมือง ฉะเชิงเทรา 10/07/2562 28/06/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/08/2562 15/08/2562 05/09/2562 06/09/2562 14,260,000 18/09/2562 14,260,000 150 01/10/2562 01/10/2562 27/02/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2562 37,800 20/09/2562 37,800 ร้านโชคเจริญนานาภัณฑ์ 25/11/2562 19,376,059 14,410,000 14,260,000 150,000 14,409,958 14,260,000 149,958 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 25,800 30/10/2562 25,800 ร้านSSคอมพิวเตอร์ 17/12/2562 25,800 25,800 25,800 25,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000 15,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/10/2562 30/10/2562 15,000 30/10/2562 15,000 ร้านSSคอมพิวเตอร์ 17/12/2562 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2562 12,600 30/10/2562 12,600 ร้านSSคอมพิวเตอร์ 17/12/2562 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)