ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2562 เวลา 21:46:11]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.1.215) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,187,000 1,187,000 1,187,000 1,187,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 107,720 12/12/2561 107,720 หจก.ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ 27/03/2562 108,920 1,187,000 1,187,000 724,778 724,778 61.06 70.00 70.00 70.00 70.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.1.232) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 535,000 535,000 535,000 535,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 27,690 25/02/2562 27,690 หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง 27/03/2562 27,690 535,000 535,000 434,050 434,050 81.13 80.00 86.00 80.00 86.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 84,146 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.3.62) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2562 180,000 08/02/2562 180,000 หจก.อ.พูนสุข 27/03/2562 180,000 985,000 985,000 811,353 811,353 82.37 60.00 88.00 60.00 88.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.81) ท่อลอดคลองต้นสำโรง (กม.2+800) ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,620,000 280,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 14/11/2561 30/11/2561 04/12/2561 5,980,000 17/12/2561 5,980,000 210 01/02/2562 01/02/2562 29/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลีแปดริ้ว วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/03/2562 10,000 12/03/2562 10,000 ร้าน SLP นานาภัณฑ์ ติดปัญหาอื่นๆ 22/03/2562 8,088,826 6,105,580 5,980,000 125,580 2,962,135 2,922,010 40,126 48.52 66.61 55.00 66.61 55.00 25/06/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 1,200 1,200 45 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1308) ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งจุดที่ J.G.P.7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บางไผ่ เมือง ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 38,020 06/11/2561 38,020 ร้านโชคเจริญนานาภัณฑ์ 27/03/2562 38,020 900,000 900,000 899,833 899,833 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 540 125 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1309) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองบัว บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 21,540 01/02/2562 21,540 หจก.อ.พูนสุข 27/03/2562 25,140 950,000 950,000 946,045 946,045 99.58 100.00 98.00 100.00 98.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 300 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1310) ซ่อมแซมอาคารชลประทาน คลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 บางไผ่ เมือง ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 35,506 07/11/2561 35,506 ร้านพีเคเซอร์วิส 27/03/2562 35,506 850,000 850,000 848,310 848,310 99.80 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1311) ซ่อมแซมคอสะพานคลองสวนใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 158,400 14/11/2561 158,400 หจก.อ.พูนทรัพย์ 27/03/2562 158,400 949,966 949,966 949,964 949,964 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1312) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.0+000 - 0+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 12,319 19/11/2561 12,319 ร้านพีเคเซอร์วิส 27/03/2562 12,319 800,000 800,000 799,996 799,996 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1313) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.0+750 - 0+850 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 362,539 16/11/2561 362,539 ร้านเมธาพานิช 27/03/2562 362,539 949,989 949,989 949,989 949,989 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1314) ซ่อมแซมอาคารสูบน้ำสาวชะโงก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 41,776 14/11/2561 41,776 ร้านพีเคเซอร์วิส 27/03/2562 41,776 1,400,000 1,400,000 1,398,832 1,398,832 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 1,000 110 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1315) ซ่อมแซมทางเชื่อมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 68,823 24/10/2561 68,823 หจก.อ.พูนสุข 27/03/2562 64,823 850,000 850,000 849,322 849,322 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1316) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองชวดเสือปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 80,518 29/10/2561 80,518 หจก.อ.พูนสุข 27/03/2562 80,518 399,989 399,989 399,989 399,989 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 1,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1317) ซ่อมแซมอาคารควบคุมระยะไกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 72,438 29/10/2561 72,438 ร้านPKเซอร์วิส 27/03/2562 72,438 599,978 599,978 599,978 599,978 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1318) ซ่อมแซมโรงเก็บของ Stop Log โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 13,000 05/02/2562 13,000 ร้านพีเคเซอร์วิส 27/03/2562 13,000 600,000 600,000 599,964 599,964 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1319) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 17+400 - 18+400 (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองตีนนก บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 5,135 12/11/2561 5,135 ร้านโชคเจริญนานาภัณฑ์ 27/03/2562 5,135 899,957 899,957 899,957 899,957 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1320) ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนน กม. 19+800 คลองระบายน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 โคกขี้หนอน พานทอง ชลบุรี 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 51,440 29/10/2561 51,440 หจก.อ.พูนสุข 27/03/2562 51,440 449,976 449,976 449,976 449,976 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 347 41 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1321) ซ่อมแซมรางระบายน้ำ กม. 1+075 คลอง D 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 490,000 490,000 490,000 490,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 68,697 31/10/2561 68,697 หจก.อ.พูนสุข 27/03/2562 68,697 490,000 490,000 489,579 489,579 99.91 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 500 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1322) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 1+800 -2+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 22,148 24/10/2561 22,148 ทองพิมพ์ค้าวัสดุ 27/03/2562 22,147 800,000 800,000 799,750 799,750 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1323) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 3+500 -5+510 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางไผ่ เมือง ฉะเชิงเทรา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 93,457 02/11/2561 93,457 ร้านบีเอสต็อกโฮม 27/03/2562 93,457 699,980 699,980 699,980 699,980 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.168.1324) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางปะกง ตำบลจุกเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 30/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/02/2562 90,000 20/02/2562 90,000 นายสุพจน์ จิตตาวิกุล ติดปัญหาอื่นๆ 27/03/2562 90,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 50.00 100.00 50.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.21) งานป้องกันน้ำเค็มในคลองสาขาแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บางตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรา 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 15,340 06/11/2561 15,340 ร้านพีเคเซอร์วิส 27/03/2562 15,340 450,000 450,000 449,987 449,987 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง (1.22) งานชะลอการรุกตัวของน้ำเค็มในแม่น้ำบางปะกง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 40,000 14/11/2561 40,000 ร้านเมธาพานิช 27/03/2562 15,340 400,000 400,000 293,982 293,982 73.50 70.00 76.00 70.00 76.00 25/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 98,438 300,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง ปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดเซนต์ปอล ระยะที่ 3 จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ2) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 42,388,100 42,388,100 บางตีนเป็ด เมือง ฉะเชิงเทรา 18/04/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/06/2562 26/06/2562 40,780,054 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย กม.0+000 -2+050 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,444,500 3,444,500 สาวชะโงก บางคล้า ฉะเชิงเทรา 26/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/06/2561 31/07/2561 05/07/2561 2,340,419 31/07/2561 2,340,419 45 08/08/2561 07/08/2561 20/09/2561 หจก.ฤทธิกุลก่อสร้าง จำกัด 14/11/2561 3,413,187 2,410,375 2,340,419 69,956 2,410,374 2,340,419 69,956 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง