ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 05:20:12]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.23) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 4.019 กิโลเมตร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 433,000 433,000 433,000 433,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 90,000 03/03/2563 90,000 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย 04/03/2563 433,000 431,705 431,705 431,705 431,705 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.71) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด มีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 70,000 17/03/2563 70,000 ร้านยิ่งยงพาณิชย์ 30/03/2563 500,000 494,405 494,405 494,405 494,405 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.76) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 80.125 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 605,000 605,000 605,000 605,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 5,988 03/03/2563 5,988 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย 04/03/2563 605,000 605,000 605,000 604,906 604,906 99.98 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.80) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 52.238 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 789,000 789,000 789,000 789,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 18,460 03/03/2563 18,460 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย 04/03/2563 789,000 777,213 777,213 777,213 777,213 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.84) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนคลองสียัด พื้นที่ 977 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,217,000 2,217,000 2,217,000 2,217,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 48,000 06/03/2563 48,000 ร้านท่าตะเกียบค้าวัสดุ 23/03/2563 2,217,000 2,207,909 2,207,909 2,207,509 2,207,509 99.98 100.00 95.00 100.00 95.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.646) กำจัดวัชพืช 123.08 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 19,962 11/03/2563 19,962 ร้านท่าตะเกียบค้าวัสดุ 03/04/2563 400,000 387,027 387,027 387,027 387,027 100.00 100.00 97.00 100.00 97.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (2) ถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนเชื่อมต่อถนนคันคลองระบายน้ำ (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 3.200 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,234,000 14,234,000 14,234,000 13,820,000 414,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 10/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/04/2563 21/04/2563 30/04/2563 30/04/2563 8,790,000 14/05/2563 8,790,000 90 27/05/2563 27/05/2563 24/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 27/05/2563 12,591,180 0.00 100.00 35.00 100.00 35.00 14/07/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (47) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 8.860 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,511,000 25,511,000 24,570,800 23,858,000 712,800 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 16/03/2563 31/03/2563 02/04/2563 15,890,000 07/04/2563 15,890,000 120 08/04/2563 08/04/2563 08/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 13/04/2563 25,511,000 16,082,943 15,890,000 192,943 16,082,943 15,890,000 192,943 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (48) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,644,000 28,644,000 25,231,000 24,500,000 731,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/03/2563 19/03/2563 26/03/2563 31/03/2563 14,430,000 07/04/2563 14,430,000 120 08/04/2563 08/04/2563 08/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 13/04/2563 24,626,287 14,606,419 14,430,000 176,419 14,606,419 14,430,000 176,419 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.3705) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ปริมาณดิน 95,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 05/02/2563 20/02/2563 20/02/2563 1,661,040 30/03/2563 1,661,040 90 25/05/2563 07/07/2563 สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/05/2563 4,000,000 1,661,040 1,661,040 1,660,600 1,660,600 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4108) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำแยก 5ซ้าย พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ความยาว 1.900 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 128,896 04/03/2563 128,896 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 11/03/2563 550,000 536,112 536,112 536,112 536,112 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4111) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน กม.33+600 ถึง กม.36+700 ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 77,727 03/04/2563 77,727 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 650,000 636,018 636,018 636,018 636,018 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4113) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+709 ถึง กม.10+000 ความยาว 9.291 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 484,500 02/03/2563 484,500 หจก.ส.เรืองศรีการโยธา 04/03/2563 2,500,000 2,491,198 2,491,198 2,491,198 2,491,198 100.00 0.00 99.00 0.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4114) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองซอย 2 ซ้าย ความยาว 2.880 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 93,500 20/03/2563 93,500 หจก.ส.เรืองศรีการโยธา 27/03/2563 550,000 544,843 544,843 544,843 544,843 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4115) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองซอย 3 ซ้าย ความยาว 1.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 93,500 24/03/2563 93,500 หจก.ส.เรืองศรีการโยธา 27/03/2563 550,000 546,502 546,502 546,502 546,502 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4120) ซ่อมแซมคันคลองซอย 1ขวา กม.0+500 ถึง กม.3+000 ระยะทาง 890 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 25/03/2563 20,000 ร้านจิตต์อารีย์ 03/04/2563 550,000 547,751 547,751 547,751 547,751 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4141) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.33+695 และ กม.40+230 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 82,000 03/04/2563 82,000 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 800,000 783,705 783,705 783,705 783,705 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4142) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองซอย 3 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 16,456 03/04/2563 16,456 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 500,000 492,217 492,217 492,217 492,217 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4143) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองแยกซอย 1ซ้าย-6ซ้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 56,135 04/03/2563 56,135 ร้านจิตติพรค้าวัสดุ 11/03/2563 784,699 784,699 784,699 784,699 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4144) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.44+730 , กม.45+670 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 32,428 03/04/2563 32,428 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 450,000 441,616 441,616 441,616 441,616 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4145) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย กม.2+505 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ท่าตะเกยบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 44,505 13/03/2563 44,505 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 23/03/2563 450,000 443,146 443,146 443,146 443,146 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4146) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย กม.2+880 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 46,853 13/03/2563 46,853 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 23/03/2563 450,000 443,724 443,724 443,724 443,724 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4147) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.52+200 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 75,765 03/04/2563 75,765 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 500,000 440,595 440,595 440,568 440,568 99.99 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4148) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+770 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 53,200 02/03/2563 53,200 หจก.บุญทวีไพศาล 04/03/2563 57,190 493,274 493,274 493,274 493,274 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4149) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+070 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 55,100 02/03/2563 55,100 หจก.บุญทวีไพศาล 04/03/2563 55,160 499,005 499,005 499,005 499,005 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4150) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.25+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 84,101 02/03/2563 84,101 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 04/03/2563 550,000 535,557 535,557 535,557 535,557 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4151) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+075 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 28,688 02/03/2563 28,688 ร้านจิตติพรค้าวัสดุ 04/03/2563 555,475 497,966 497,966 497,966 497,966 100.00 0.00 99.99 0.00 99.99 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4152) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+470 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 28,754 02/03/2563 28,754 ร้านจิตติพรค้าวัสดุ 11/03/2563 55,385 498,727 498,727 498,727 498,727 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4153) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.4+340 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 28,732 03/03/2563 28,732 ร้านจิตติพรค้าวัสดุ 04/03/2563 500,000 498,310 498,310 498,310 498,310 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4154) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.29+510 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 111,353 04/03/2563 111,353 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 11/03/2563 650,000 634,726 634,726 634,726 634,726 100.00 100.00 99.99 100.00 99.99 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4155) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำ กม.42+917 กม.44+610 กม.46+530ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัดตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 40,000 27/03/2563 40,000 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 550,000 535,265 535,265 535,265 535,265 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4156) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำคลองแยกซอย 1ซ้าย 6ซ้าย กม.3+920 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 93,641 03/03/2563 93,641 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 04/03/2563 600,000 584,801 584,801 584,801 584,801 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4157) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+144 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 129,490 18/03/2563 129,490 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 25/03/2563 142,232 833,911 833,911 833,911 833,911 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4158) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+540 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 129,490 20/03/2563 129,490 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 25/03/2563 142,232 835,822 835,822 835,822 835,822 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4159) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองซอย 1 ขวา กม.1+450 และ กม.1+960 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 106,007 20/03/2563 106,007 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 25/03/2563 600,000 585,255 585,255 585,255 585,255 100.00 100.00 99.99 100.00 99.99 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4160) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 4 แห่ง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.36+980 ถึง กม.38+970 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 15,500 03/04/2563 15,500 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 650,000 643,160 643,160 643,160 643,160 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4170) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 09/12/2562 งานจ้างที่ปรึกษา 02/04/2563 02/04/2563 100,000 02/04/2563 100,000 นายเกษร แก่นจันทร์ดี 03/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4185) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำท้ายอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+540 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 26/02/2563 11/03/2563 11/03/2563 2,245,000 25/03/2563 2,245,000 120 บริษัท เวลธ์ อินสทูเมนท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 2,300,000 2,284,232 2,245,000 39,232 2,284,232 2,245,000 39,232 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4196) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบควบคุมการเปิด-ปิดของอาคารระบายน้ำท้ายเขื่อนคลองสียัด จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 32,100 25/03/2563 32,100 ร้านจิตต์อารีย์ 03/04/2563 700,000 699,906 699,906 699,906 699,906 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4201) ซ่อมแซมรางระบายท้ายอ่าง พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 153,941 03/03/2563 153,941 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 04/03/2563 1,450,000 1,447,807 1,447,807 1,447,807 1,447,807 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4203) ซ่อมแซมลาดตลิ่งคลองระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 71,771 30/03/2563 71,771 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 31/03/2563 1,950,000 1,944,414 1,944,414 1,944,414 1,944,414 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4207) ซ่อมแซมสะพานทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.34+251 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 56,879 03/04/2563 56,879 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 450,000 442,135 442,135 442,135 442,135 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.12) ท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.28+550 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1,125,000 7,875,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 390,300 05/03/2563 390,300 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย 11/03/2563 390,319 7,915,619 1,077,100 6,838,519 7,915,619 1,077,100 6,838,519 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 22/09/2563 1,000 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนเชื่อมต่อถนนคันคลองระบายน้ำ(ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 3.200 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,943,825 8,943,825 8,943,825 8,790,000 153,825 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 10/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 15/04/2563 21/04/2563 30/04/2563 30/04/2563 8,790,000 14/05/2563 8,790,000 90 27/06/2563 27/05/2563 28/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 17/06/2563 8,897,573 8,790,000 107,573 8,897,573 8,790,000 107,573 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/09/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด แก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 09/04/2563 10/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 183,150 13/04/2563 183,150 บริษัทสุภาภรณ์พลังงาน จำกัด 16/04/2563 50,000,000 49,084,254 49,084,254 49,082,961 49,082,961 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด แก้มลิงบ้านชมพู งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 777,500 3,222,500 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 31/03/2563 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/05/2563 160,425 160,425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองศรีการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 183,150 13/04/2563 183,150 บริษัทสุภาภรณ์พลังงาน จำกัด 13/05/2563 4,000,000 3,750,998 777,500 2,973,498 3,750,998 777,500 2,973,498 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด แก้มลิงบ้านชมพู 2 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1,590,000 2,910,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 08/04/2563 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 183,150 13/04/2563 183,150 บริษัทสุภาภรณ์พลังงาน จำกัด 13/05/2563 4,500,000 4,235,952 1,590,000 2,645,952 4,235,952 1,590,000 2,645,952 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านท่าคาน 2 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 26/03/2563 02/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2563 08/04/2563 21/04/2563 27/04/2563 1,934,200 28/04/2563 1,934,200 90 28/04/2563 27/07/2563 ห้างหุ้นส่วนำกัด เคที เจริญรุ่งเรือง 26/05/2563 4,000,000 1,934,200 1,934,200 1,934,200 1,934,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 18/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/12/2562 02/12/2562 19/12/2562 19/02/2563 1,989,000 16/01/2563 1,989,000 45 16/01/2563 16/01/2563 01/03/2563 บริษัทไฮโดรควิพ จำกัด 24/02/2563 2,600,000 1,989,000 1,989,000 1,989,000 1,989,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)