ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 19:05:51]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.23) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 4.019 กิโลเมตร ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 433,000 433,000 433,000 433,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 90,000 03/03/2563 90,000 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย 04/03/2563 433,000 433,000 433,000 339,327 339,327 78.37 90.00 75.00 90.00 75.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.71) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด มีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 70,000 17/03/2563 70,000 ร้านยิ่งยงพาณิชย์ 30/03/2563 500,000 500,000 500,000 271,015 271,015 54.20 70.00 60.00 70.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.76) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 80.125 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 605,000 605,000 605,000 605,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 5,988 03/03/2563 5,988 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย 04/03/2563 605,000 605,000 605,000 565,987 565,987 93.55 90.00 75.00 90.00 75.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.80) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 52.238 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 789,000 789,000 789,000 789,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 18,460 03/03/2563 18,460 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย 04/03/2563 789,000 789,000 789,000 617,301 617,301 78.24 90.00 75.00 90.00 75.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.84) บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนคลองสียัด พื้นที่ 977 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,217,000 2,217,000 2,217,000 2,217,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/03/2563 48,000 06/03/2563 48,000 ร้านท่าตะเกียบค้าวัสดุ 23/03/2563 2,217,000 2,217,000 2,217,000 923,899 923,899 41.67 85.00 65.00 85.00 65.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.646) กำจัดวัชพืช 123.08 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 19,962 11/03/2563 19,962 ร้านท่าตะเกียบค้าวัสดุ 03/04/2563 400,000 400,000 400,000 87,282 87,282 21.82 80.00 60.00 80.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (2) ถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนเชื่อมต่อถนนคันคลองระบายน้ำ (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 3.200 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 14,234,000 14,234,000 14,234,000 13,820,000 414,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 10/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/04/2563 21/04/2563 30/04/2563 30/04/2563 8,790,000 14/05/2563 8,790,000 90 27/05/2563 27/05/2563 24/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 27/05/2563 12,591,180 8,897,625 8,790,000 107,625 0.00 65.00 10.00 65.00 10.00 16/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (47) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 8.860 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,511,000 25,511,000 24,570,800 23,858,000 712,800 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/03/2563 16/03/2563 31/03/2563 02/04/2563 15,890,000 07/04/2563 15,890,000 120 08/04/2563 08/04/2563 08/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 13/04/2563 25,511,000 16,084,600 15,890,000 194,600 15,771,475 15,754,105 17,370 98.05 95.00 55.00 95.00 55.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (48) ถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 10.000 กม. ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,644,000 28,644,000 25,231,000 24,500,000 731,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/03/2563 19/03/2563 26/03/2563 31/03/2563 14,430,000 07/04/2563 14,430,000 120 08/04/2563 08/04/2563 08/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 13/04/2563 24,626,287 14,606,700 14,430,000 176,700 14,447,370 14,430,000 17,370 98.91 80.00 60.00 80.00 60.00 30/06/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.3705) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ปริมาณดิน 95,000 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 05/02/2563 20/02/2563 20/02/2563 1,661,040 30/03/2563 1,661,040 90 25/05/2563 07/07/2563 สุพรรณเซฟตี้อินเตอร์เทรค 13/05/2563 4,000,000 1,661,040 1,661,040 0.00 0.00 40.00 0.00 40.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4108) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำแยก 5ซ้าย พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ความยาว 1.900 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 128,896 04/03/2563 128,896 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 11/03/2563 550,000 538,872 538,872 506,093 506,093 93.92 90.00 85.00 90.00 85.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4111) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน กม.33+600 ถึง กม.36+700 ความยาว 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 77,727 03/04/2563 77,727 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 650,000 640,799 640,799 313,647 313,647 48.95 70.00 50.00 70.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4113) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+709 ถึง กม.10+000 ความยาว 9.291 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 484,500 02/03/2563 484,500 หจก.ส.เรืองศรีการโยธา 04/03/2563 2,500,000 2,500,000 2,500,000 1,584,054 1,584,054 63.36 0.00 85.00 0.00 85.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4114) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองซอย 2 ซ้าย ความยาว 2.880 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 93,500 20/03/2563 93,500 หจก.ส.เรืองศรีการโยธา 27/03/2563 550,000 550,000 550,000 400,360 400,360 72.79 80.00 60.00 80.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4115) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองซอย 3 ซ้าย ความยาว 1.700 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 93,500 24/03/2563 93,500 หจก.ส.เรืองศรีการโยธา 27/03/2563 550,000 550,000 550,000 348,972 348,972 63.45 70.00 65.00 70.00 65.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4120) ซ่อมแซมคันคลองซอย 1ขวา กม.0+500 ถึง กม.3+000 ระยะทาง 890 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 20,000 25/03/2563 20,000 ร้านจิตต์อารีย์ 03/04/2563 550,000 550,000 550,000 506,278 506,278 92.05 85.00 50.00 85.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4141) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.33+695 และ กม.40+230 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 82,000 03/04/2563 82,000 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 800,000 790,276 790,276 618,839 618,839 78.31 65.00 50.00 65.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4142) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองซอย 3 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 16,456 03/04/2563 16,456 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 500,000 495,010 495,010 325,241 325,241 65.70 60.00 50.00 60.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4143) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองแยกซอย 1ซ้าย-6ซ้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 56,135 04/03/2563 56,135 ร้านจิตติพรค้าวัสดุ 11/03/2563 787,104 787,104 754,806 754,806 95.90 0.00 80.00 100.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4144) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.44+730 , กม.45+670 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 32,428 03/04/2563 32,428 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 450,000 445,059 445,059 365,308 365,308 82.08 60.00 50.00 60.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4145) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย กม.2+505 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ท่าตะเกยบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 44,505 13/03/2563 44,505 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 23/03/2563 450,000 450,000 450,000 396,680 396,680 88.15 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4146) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสาย 2 ซ้าย กม.2+880 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 46,853 13/03/2563 46,853 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 23/03/2563 450,000 444,000 444,000 346,988 346,988 78.15 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4147) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.52+200 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 75,765 03/04/2563 75,765 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 500,000 445,221 445,221 268,979 268,979 60.41 70.00 50.00 70.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4148) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+770 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 53,200 02/03/2563 53,200 หจก.บุญทวีไพศาล 04/03/2563 57,190 496,010 496,010 433,294 433,294 87.36 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4149) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+070 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 55,100 02/03/2563 55,100 หจก.บุญทวีไพศาล 04/03/2563 55,160 500,000 500,000 463,925 463,925 92.79 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4150) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.25+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 84,101 02/03/2563 84,101 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 04/03/2563 550,000 542,521 542,521 525,509 525,509 96.86 90.00 85.00 90.00 85.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4151) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+075 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 28,688 02/03/2563 28,688 ร้านจิตติพรค้าวัสดุ 04/03/2563 555,475 500,000 500,000 439,016 439,016 87.80 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4152) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.3+470 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 28,754 02/03/2563 28,754 ร้านจิตติพรค้าวัสดุ 11/03/2563 55,385 500,000 500,000 438,817 438,817 87.76 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4153) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.4+340 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 28,732 03/03/2563 28,732 ร้านจิตติพรค้าวัสดุ 04/03/2563 500,000 500,000 500,000 438,310 438,310 87.66 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4154) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.29+510 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 111,353 04/03/2563 111,353 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 11/03/2563 650,000 636,805 636,805 597,505 597,505 93.83 100.00 85.00 100.00 85.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4155) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำ กม.42+917 กม.44+610 กม.46+530ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัดตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 40,000 27/03/2563 40,000 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 550,000 538,887 538,887 372,406 372,406 69.11 90.00 68.00 90.00 68.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4156) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำคลองแยกซอย 1ซ้าย 6ซ้าย กม.3+920 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 93,641 03/03/2563 93,641 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 04/03/2563 600,000 591,743 591,743 550,736 550,736 93.07 70.00 73.00 70.00 73.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4157) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+144 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 129,490 18/03/2563 129,490 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 25/03/2563 142,232 835,475 835,475 714,119 714,119 85.47 75.00 70.00 75.00 70.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4158) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+540 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 129,490 20/03/2563 129,490 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 25/03/2563 142,232 838,624 838,624 576,785 576,785 68.78 80.00 80.00 80.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4159) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองซอย 1 ขวา กม.1+450 และ กม.1+960 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 106,007 20/03/2563 106,007 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 25/03/2563 600,000 589,877 589,877 510,585 510,585 86.56 90.00 78.00 90.00 78.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4160) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 4 แห่ง ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.36+980 ถึง กม.38+970 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 15,500 03/04/2563 15,500 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 650,000 644,675 644,675 477,288 477,288 74.04 70.00 55.00 70.00 55.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4170) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 09/12/2562 งานจ้างที่ปรึกษา 02/04/2563 02/04/2563 100,000 02/04/2563 100,000 นายเกษร แก่นจันทร์ดี 03/04/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 300,000 300,000 30.00 70.00 50.00 70.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4185) ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการน้ำท้ายอาคารอัดน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.19+540 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 26/02/2563 11/03/2563 11/03/2563 2,245,000 25/03/2563 2,245,000 120 บริษัท เวลธ์ อินสทูเมนท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 2,300,000 2,284,280 2,245,000 39,280 1,575,735 1,571,500 4,235 68.98 90.00 80.00 90.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4196) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบควบคุมการเปิด-ปิดของอาคารระบายน้ำท้ายเขื่อนคลองสียัด จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 32,100 25/03/2563 32,100 ร้านจิตต์อารีย์ 03/04/2563 700,000 700,000 700,000 428,906 428,906 61.27 65.00 50.00 65.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4201) ซ่อมแซมรางระบายท้ายอ่าง พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 153,941 03/03/2563 153,941 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 04/03/2563 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,347,807 1,347,807 92.95 100.00 97.00 100.00 97.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4203) ซ่อมแซมลาดตลิ่งคลองระบายน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 71,771 30/03/2563 71,771 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 31/03/2563 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,458,212 1,458,212 74.78 75.00 55.00 75.00 55.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.4207) ซ่อมแซมสะพานทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.34+251 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 56,879 03/04/2563 56,879 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 03/04/2563 450,000 444,039 444,039 332,770 332,770 74.94 70.00 55.00 70.00 55.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.12) ท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.28+550 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1,125,000 7,875,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 14/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 390,300 05/03/2563 390,300 หจก.พูนสุข คอน แอนด์ ซัพพลาย 11/03/2563 390,319 7,929,402 1,077,100 6,852,302 4,200,701 644,260 3,556,441 52.98 80.00 70.00 80.00 70.00 30/06/2563 1,000 35 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนเชื่อมต่อถนนคันคลองระบายน้ำ(ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ระยะทาง 3.200 กม. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (รายการโอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,943,825 8,943,825 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 10/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-market 15/04/2563 21/04/2563 30/04/2563 30/04/2563 8,790,000 14/05/2563 8,790,000 90 27/06/2563 27/05/2563 28/08/2563 บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด 17/06/2563 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 30/06/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด แก้มลิงคลองมะหาด พร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 09/04/2563 10/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 183,150 13/04/2563 183,150 บริษัทสุภาภรณ์พลังงาน จำกัด 16/04/2563 50,000,000 50,000,000 50,000,000 31,959,829 31,959,829 63.92 90.00 70.00 90.00 70.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด แก้มลิงบ้านชมพู งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 777,500 3,222,500 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 31/03/2563 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/05/2563 160,425 160,425 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เรืองศรีการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 183,150 13/04/2563 183,150 บริษัทสุภาภรณ์พลังงาน จำกัด 13/05/2563 4,000,000 3,788,000 777,500 3,010,500 3,133,200 3,133,200 82.71 70.00 60.00 70.00 60.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด แก้มลิงบ้านชมพู 2 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 4,500,000 4,500,000 4,500,000 1,590,000 2,910,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 08/04/2563 08/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 183,150 13/04/2563 183,150 บริษัทสุภาภรณ์พลังงาน จำกัด 13/05/2563 4,500,000 4,286,800 1,590,000 2,696,800 2,885,628 2,885,628 67.31 70.00 50.00 70.00 50.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสียัด บ้านท่าคาน 2 งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 26/03/2563 02/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2563 08/04/2563 21/04/2563 27/04/2563 1,934,200 28/04/2563 1,934,200 90 28/04/2563 27/07/2563 ห้างหุ้นส่วนำกัด เคที เจริญรุ่งเรือง 26/05/2563 4,000,000 3,220,800 3,220,800 1,934,200 1,934,200 60.05 90.00 60.00 90.00 60.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 18/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/12/2562 02/12/2562 19/12/2562 19/02/2563 1,989,000 16/01/2563 1,989,000 45 16/01/2563 16/01/2563 01/03/2563 บริษัทไฮโดรควิพ จำกัด 24/02/2563 2,600,000 1,989,000 1,989,000 1,989,000 1,989,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)