ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 21:41:01]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.1.213) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 16/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2562 17,356 16/05/2562 17,356 ร้านท่าตะเกียบ ติดปัญหาอื่นๆ 24/05/2562 17,356 3,500,000 3,500,000 1,678,582 1,678,582 47.96 85.00 82.00 85.00 82.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.1.230) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2562 55,440 28/02/2562 55,440 หจก.ป.สนามชัย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 55,440 500,000 500,000 276,890 276,890 55.38 70.00 66.00 70.00 66.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.3.65) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2562 39,000 28/01/2562 39,000 หจก.ส.เรืองศรีการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 39,000 200,000 200,000 129,000 129,000 64.50 90.00 85.00 90.00 85.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 3.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,250,000 13,250,000 13,250,000 12,865,000 385,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 12/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/03/2562 05/04/2562 01/05/2562 08/05/2562 5,830,000 28/05/2562 5,830,000 120 บริษัท พี เอส คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 12/06/2562 10,254,412 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะทาง 9.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,550,000 33,550,000 33,550,000 32,580,000 970,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 12/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/03/2562 05/04/2562 01/05/2562 08/05/2562 13,390,000 28/05/2562 13,390,000 120 บริษัท พี เอส คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 12/06/2562 23,235,246 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1258) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดในคลองซอยจำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 37,300 03/04/2562 37,300 บจก.สุภาภรณ์พลังงาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2562 10,450 1,050,000 1,050,000 1,021,396 1,021,396 97.28 0.00 99.99 0.00 99.99 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1259) ซ่อมแซมท่อลอดถนนอัดน้ำจำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 1,090 22/05/2562 1,090 บริษัทสุภาภร์พลังงานจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/05/2562 1,090 1,500,000 1,500,000 1,456,622 1,456,622 97.11 0.00 99.99 0.00 99.99 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1260) ซ่อมแซมปากคลองส่งน้ำสายซอย แยก 1ขวา 4ขวา พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 7,744 10/04/2562 7,744 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/04/2562 7,744 350,000 350,000 342,891 342,891 97.97 0.00 99.99 0.00 99.99 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1261) ซ่อมแซมไซฟ่อนคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/05/2562 14,994 17/05/2562 14,994 บริษัทสุภาภร์พลังงานจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/05/2562 14,994 2,800,000 2,800,000 2,605,087 2,605,087 93.04 100.00 95.00 100.00 95.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1262) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ กม.10+620 พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 72,880 22/05/2562 72,880 บริษัทสุภาภร์พลังงานจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/05/2562 72,880 850,000 850,000 808,860 808,860 95.16 0.00 99.99 0.00 99.99 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1263) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ กม.20+750 , กม.27+300 , กม.28+200 และ กม.37+370 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คู้ยายหมี ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2562 6,066 18/04/2562 6,066 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 23/04/2562 6,066 400,000 400,000 389,905 389,905 97.48 0.00 99.99 0.00 99.99 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1264) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำระบบเก็บกักห้วยสารภา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 29,972 24/04/2562 29,972 ร้านท่าตะเกียบ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2562 29,972 950,000 950,000 948,649 948,649 99.86 0.00 99.99 0.00 99.99 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1265) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.22+900 , กม.25+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คู้ยายหมี ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2562 4,498 24/04/2562 4,498 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/05/2562 4,498 350,000 350,000 329,802 329,802 94.23 0.00 99.00 0.00 99.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1266) ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองระบาย กม.0+625 ของคลองสียัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 125,860 15/11/2561 125,860 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ติดปัญหาอื่นๆ 27/03/2562 125,860 650,000 650,000 215,834 215,834 33.21 95.00 60.00 95.00 60.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1267) ซ่อมแซมทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 4ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 7,765 02/04/2562 7,765 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/04/2562 7,765 400,000 400,000 381,048 381,048 95.26 0.00 99.00 0.00 99.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1268) ซ่อมแซมหินทิ้งท้ายอ่างเก็บน้ำ กม.1+100 ถึง กม.1+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 47,935 22/05/2562 47,935 บริษัทสุภาภร์พลังงานจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/05/2562 47,935 950,000 950,000 939,932 939,932 98.94 0.00 99.99 0.00 99.99 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1269) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 23,423 27/03/2562 23,423 บริษัทสุภาภร์พลังงานจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 23,423 450,000 450,000 429,951 429,951 95.54 0.00 99.00 0.00 99.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1270) ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองและเครื่องยกบานระบาย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.31+600 , กม.32+789 และ กม.33+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 12,155 27/03/2562 12,155 บริษัทสุภาภร์พลังงานจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 12,155 350,000 350,000 334,952 334,952 95.70 0.00 99.00 0.00 99.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1271) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 64,399 27/03/2562 64,399 บริษัทสุภาภร์พลังงานจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2562 64,399 700,000 700,000 666,169 666,169 95.17 0.00 99.00 0.00 99.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1272) ซ่อมแซมคอนกรีตและตลิ่งท้ายอาคารระบายน้ำล้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,950,000 1,950,000 1,950,000 1,950,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 50,000 03/04/2562 50,000 บจก.สุภาภรณ์พลังงาน ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2562 72,601 1,950,000 1,950,000 1,939,696 1,939,696 99.47 0.00 99.99 0.00 99.99 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1273) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/05/2562 48,320 14/05/2562 48,320 บริษัทสุภาภร์พลังงานจำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/05/2562 48,320 500,000 500,000 474,900 474,900 94.98 0.00 99.00 0.00 99.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1274) ซ่อมแซมหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/05/2562 68,640 28/05/2562 68,640 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 68,640 2,000,000 2,000,000 1,989,024 1,989,024 99.45 0.00 99.99 0.00 99.99 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.168.1275) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2562 99,000 22/05/2562 99,000 นายอภิชา สารีวงค์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/05/2562 99,000 1,000,000 1,000,000 594,000 594,000 59.40 100.00 70.00 100.00 70.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (1.174.23) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำคลองสียัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 29/11/2561 04/12/2561 12/12/2561 1,116,619 09/01/2562 1,116,619 90 05/03/2562 05/03/2562 03/06/2562 หจก.ส.ลายสุวรรณ์ ติดปัญหาอื่นๆ 01/04/2562 2,000,000 1,116,619 1,116,619 560,880 560,880 50.23 90.00 85.00 90.00 85.00 11/06/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด ซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 14,500,000 14,500,000 ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 27/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/06/2561 21/06/2561 12/07/2561 16/07/2561 9,603,443 26/07/2561 9,603,443 60 21/08/2561 21/08/2561 19/10/2561 หจก.กองมณีก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2562 14,500,000 9,891,496 9,471,496 420,000 9,891,496 9,471,496 420,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/11/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 9 ครั้ง