ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 02:42:42]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.1.206) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,775,000 3,775,000 3,775,000 3,775,000 ท่าช้าง เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 90,000 09/11/2561 90,000 ร้านโชคดีการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2562 90,000 3,775,000 3,775,000 3,088,018 3,088,018 81.80 95.00 97.00 95.00 97.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.1.223) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 640,000 640,000 640,000 640,000 ท่าช้าง เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 60,000 09/11/2561 60,000 ร้านโชคดีการค้า 27/03/2562 60,000 640,000 640,000 620,216 620,216 96.91 90.00 94.00 90.00 94.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.3.64) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 374,000 374,000 374,000 374,000 ท่าช้าง เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 249,900 15/01/2562 249,900 ร้านปากพลีค้าวัสดุ 27/03/2562 249,900 374,000 374,000 373,670 373,670 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+600 - กม.4+400 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300,000 6,300,000 8,234,000 8,000,000 234,000 พรหมณี เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2561 25/12/2561 14/01/2562 21/01/2562 3,288,560 07/02/2562 3,288,560 120 08/02/2562 08/02/2562 07/06/2562 หจก.นครนายก การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 23,200 24/01/2562 23,200 ร้านไผ่ล้อมการค้า 11/02/2562 6,103,452 3,357,580 3,288,560 69,020 3,357,580 3,288,560 69,020 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองแยกร่วมสาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 1.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,564,000 76,000 ดอนยอ เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 28/09/2561 09/10/2561 11/10/2561 2,562,456 14/12/2561 2,562,456 90 20/12/2561 18/12/2561 19/03/2562 หจก.โรจนาการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 10,900 07/12/2561 10,900 ร้านท่างามการค้า 25/03/2562 2,587,110 2,616,243 2,562,457 53,786 2,616,243 2,562,456 53,786 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1R-คลองเหมือง (ฝั่งซ้าย) ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 3.100 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,873,000 13,873,000 13,873,000 13,470,000 403,000 ท่าช้าง เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2561 03/12/2561 25/12/2561 27/12/2561 8,806,751 29/01/2562 8,806,751 90 30/01/2562 29/01/2562 29/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล.เอช.พี.คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 50,400 23/01/2562 50,400 ร้านปากพลีการค้า 27/03/2562 13,307,233 8,991,611 8,806,751 184,860 8,991,611 8,806,751 184,860 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 1 ซ้าย ของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 10.460 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,733,800 33,733,800 37,420,000 36,800,000 620,000 ดอนยอ เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2561 19/11/2561 11/12/2561 18/12/2561 21,899,000 07/02/2562 21,899,000 150 12/02/2562 08/02/2562 11/07/2562 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 134,480 29/01/2562 134,480 ร้านโชคดีการค้า 11/02/2562 33,690,965 22,358,900 21,899,000 459,900 22,313,212 21,899,000 414,212 99.80 100.00 99.00 100.00 99.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองเหมือง ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,990,000 17,990,000 17,990,000 17,500,000 490,000 ดงละคร เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 17/10/2561 07/11/2561 09/11/2561 12,688,640 25/01/2562 12,688,640 120 29/01/2562 28/01/2562 28/05/2562 หจก.จตุรงค์คอนสตรัคชั่น จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 65,400 15/01/2562 65,400 ร้านไผ่ล้อมการค้า 28/01/2562 17,933,445 12,955,140 12,688,640 266,500 12,954,187 12,688,640 265,547 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ตำบลวังกระโจม อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,259,700 9,259,700 17,990,000 17,580,000 410,000 วังกระโจม เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2561 26/12/2561 15/01/2562 22/01/2562 4,620,000 08/02/2562 4,620,000 120 12/02/2562 11/02/2562 11/06/2562 กิจการร่วมค้า ซี ดี ลัค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 34,400 24/01/2562 34,400 ร้านไผ่ล้อมการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/02/2562 8,990,000 4,717,100 4,620,000 97,100 213,608 120,000 93,608 4.53 100.00 20.00 100.00 20.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 6.150 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,400,000 18,400,000 26,792,000 26,012,000 780,000 พรหมณี เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2561 26/12/2561 17/01/2562 21/01/2562 8,587,876 07/02/2562 8,587,876 150 08/02/2562 08/02/2562 07/07/2562 หจก.นครนายก การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 45,999 24/01/2562 45,999 ร้านพิชญุตม์การค้า 27/03/2562 17,812,834 8,768,276 8,587,876 180,400 179,879 179,879 2.05 100.00 94.45 100.00 94.45 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองบางไพล (ฝั่งขวา) ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000,000 9,000,000 10,641,000 10,600,000 41,000 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/12/2561 26/12/2561 15/01/2562 22/01/2562 4,474,935 08/02/2562 4,474,935 120 12/02/2562 11/02/2562 11/06/2562 บริษัท โชคดีิวิศวภัณฑ์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 33,800 24/01/2562 33,800 ร้านไผ่ล้อมการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/02/2562 8,725,858 4,568,935 4,474,935 94,000 170,053 78,400 91,653 3.72 100.00 99.00 100.00 99.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ระยะ 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 8.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,563,300 15,563,300 20,314,000 19,900,000 414,000 ดอยยอ เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2561 24/12/2561 15/01/2562 22/01/2562 7,864,070 08/02/2562 7,864,070 120 12/02/2562 11/02/2562 11/06/2562 กิจการร่วมค้า ซี ดี ลัค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 57,690 24/01/2562 57,690 ร้านไผ่ล้อมการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/02/2562 15,105,150 8,029,270 7,864,070 165,200 557,195 393,120 164,075 6.94 100.00 50.00 100.00 50.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 32 (ฝั่งซ้าย) ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ระยะทาง 2.900 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,461,000 12,461,000 12,461,000 12,200,000 261,000 บ้านพริก บ้านนา นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 26/10/2561 15/11/2561 16/11/2561 6,493,000 25/01/2562 6,493,000 120 29/01/2562 28/01/2562 28/05/2562 บริษัท กอบชัย(นครนายก) จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 46,100 15/01/2562 46,100 ร้านท่างามการค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 9,087,770 6,629,300 6,493,000 136,300 6,629,220 6,493,000 136,220 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 1 ขวา ของคลองแยกร่วมของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 11.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,145,900 21,145,900 42,282,000 41,800,000 482,000 ดอนยอ เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2561 18/12/2561 09/01/2562 14/01/2562 11,990,000 29/01/2562 11,990,000 150 30/01/2562 29/01/2562 28/06/2562 บริษัท พี.เอส.ดี. คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 52,973 23/01/2562 52,973 ร้านพิชญุตม์การค้า 27/03/2562 20,332,349 12,241,790 11,990,000 251,790 12,241,141 11,990,000 251,141 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลองซอย 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำ สาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 8.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 32,996,000 32,996,000 32,996,000 32,500,000 496,000 ดอนยอ เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2561 19/11/2561 11/12/2561 18/12/2561 22,900,000 07/02/2562 22,900,000 150 12/02/2562 11/02/2562 11/07/2562 บริษัท ศิริไพบูลย์ พัฒนาการ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 119,385 29/01/2562 119,385 ร้านท่างามการค้า 11/02/2562 34,201,129 23,380,900 22,900,000 480,900 23,377,011 22,900,000 477,011 99.98 100.00 99.00 100.00 99.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลอง 3 ขวา คลองเหมือง ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 4.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,949,800 9,949,800 17,813,000 17,700,000 113,000 ศรีจุฬา เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2561 25/12/2561 14/01/2562 21/01/2562 5,290,648 07/02/2562 5,290,648 120 14/02/2562 08/02/2562 13/06/2562 หจก.นครนายก การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 24,987 24/01/2562 24,987 ร้านพิชญุตม์การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 11/02/2562 9,608,445 5,401,391 5,290,648 110,743 5,401,391 5,290,648 110,743 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1.1 ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งซ้าย) ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระยะทาง 12.380 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 23,800,000 23,800,000 23,800,000 23,110,000 690,000 เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2561 18/12/2561 09/01/2562 14/01/2562 13,002,714 29/01/2562 13,002,714 150 30/01/2562 29/01/2562 28/06/2562 บริษัท โชคดีิวิศวภัณฑ์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 86,640 23/01/2562 86,640 ร้านโชคดีการค้า 11/02/2562 22,660,600 13,275,774 13,002,714 273,060 896,550 623,952 272,598 6.75 100.00 99.00 100.00 99.00 13/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำ 1.1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งขวา) ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ระยะทาง 11.680 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,400,000 22,400,000 22,400,000 21,750,000 650,000 เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/12/2561 21/12/2561 14/01/2562 21/01/2562 11,615,010 07/02/2562 11,615,010 150 14/02/2562 08/02/2562 13/07/2562 หจก.นครนายก การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 81,315 24/01/2562 81,315 ร้านโชคดีการค้า 11/02/2562 21,486,903 11,858,910 11,615,010 243,900 243,635 243,635 2.05 100.00 99.00 100.00 99.00 13/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 2 (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ระยะทาง 7.475 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,970,000 11,970,000 11,970,000 11,700,000 270,000 ดอนยอ เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 21/12/2561 14/01/2562 21/01/2562 6,380,374 07/02/2562 6,380,374 120 14/02/2562 08/02/2562 13/06/2562 หจก.นครนายก การโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 44,100 24/01/2562 44,100 ร้านไผ่ล้อมการค้า 28/03/2562 11,596,560 6,514,121 6,380,374 133,747 6,514,121 6,380,374 133,747 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (6) ปตร.กลางคลอง 14 กม. 8+300 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 73,000,000 73,000,000 73,000,000 70,874,000 2,126,000 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2562 14/02/2562 19/03/2562 19/03/2562 50,238,376 29/03/2562 50,238,376 240 02/04/2562 29/03/2562 27/11/2562 บริษัทสหคิมมอเตอร์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 13,920 21/03/2562 13,920 ร้านพิชญุตม์ การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/03/2562 70,822,931 51,292,376 50,238,376 1,054,000 20,620,975 19,936,833 684,142 40.20 90.00 29.11 90.00 29.11 13/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (7) ปตร.กลางคลอง 14 กม. 12+420 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 40,000,000 40,000,000 38,835,000 1,165,000 คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก 31/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/01/2562 14/01/2562 04/02/2562 05/02/2562 30,619,095 26/02/2562 30,619,095 210 01/03/2562 28/02/2562 26/09/2562 บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง(1978) จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2562 90,000 27/02/2562 90,000 ร้านพิชญุุุตม์ การค้า 27/03/2562 38,835,000 31,262,095 30,619,095 643,000 10,761,907 10,327,885 434,022 34.42 90.00 57.22 90.00 57.22 13/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (8) ทรบ.คลองลำผักชีและขุดลอก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 10,100,000 9,900,000 บางปลากด องครักษ์ นครนายก 08/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 20/11/2561 07/12/2561 11/12/2561 5,174,660 26/12/2561 5,174,660 180 08/01/2562 07/01/2562 06/07/2562 หจก.สมชาย35เอ็นจิเนียริ่ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 469,920 06/11/2561 469,920 หจก.ช.พรพงศ์ 10/01/2562 8,956,564 16,368,614 7,191,484 9,177,130 13,443,779 4,619,181 8,824,598 82.13 100.00 91.00 100.00 91.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.161) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 356,300 356,300 356,300 356,300 ท่าช้าง เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 5,600 08/01/2562 5,600 ร้านพิชญุตม์การค้า 28/03/2562 5,600 104,228 104,228 104,200 104,200 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1277) ซ่อมแซม ทรบ.ในคลอง RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 30,263 18/10/2561 30,263 ร้านภูเขางามการค้า 28/03/2562 30,263 549,942 549,942 549,942 549,942 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1278) ซ่อมแซม ทรบ.ในคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์,ท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 เกาะโพธิ์,ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 7,393 24/10/2561 7,393 ร้านปฐมพงษ์การค้า 28/03/2562 7,393 549,986 549,986 549,986 549,986 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1279) ซ่อมแซม ทรบ.ในคลอง1 ทรายมูล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 890,000 890,000 890,000 890,000 บางอ้อ บ้านนา นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 45,730 22/10/2561 45,730 ร้านภูเขางามการค้า 28/03/2562 45,730 890,000 890,000 888,635 888,635 99.85 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1280) ซ่อมแซม ทรบ.ในคลอง 1L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าช้าง เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 30,826 18/10/2561 30,826 ร้านภูเขางามการค้า 28/03/2562 30,826 500,000 500,000 497,067 497,067 99.41 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1281) ซ่อมแซม ทรบ.ในคลองขนานคันกั้นน้ำองครักษ์-เกาะกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ศรีจุฬา เมือง นครนายก 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 13,053 24/10/2561 13,053 ร้านปฐมพงษ์การค้า 28/03/2562 13,053 549,910 549,910 549,910 549,910 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1282) ซ่อมแซม ทรบ.ในคลอง 2L-RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บางอ้อ บ้านนา นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 32,953 18/10/2561 32,953 ร้านภูเขางามการค้า 28/03/2562 32,953 550,000 550,000 546,554 546,554 99.37 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1283) ซ่อมแซม ทรบ.บางคะยอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 480,000 26,000 454,000 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/10/2561 25,772 04/01/2562 25,772 60 09/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.ช.พรพงค์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 37,980 30/11/2561 37,980 หจก.ช.พรพงศ์ 09/01/2562 26,000 478,992 25,772 453,220 475,882 25,772 450,110 99.35 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1284) ซ่อมแซม ทรบ.สะแกซึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 7,887 24/10/2561 7,887 ร้านปฐมพงษ์การค้า 28/03/2562 7,887 599,933 599,933 599,933 599,933 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1285) ซ่อมแซม ทรบ.บางเกาะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 650,000 650,000 650,000 43,000 607,000 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/10/2561 41,690 15/01/2562 41,690 60 17/01/2562 16/01/2562 16/03/2562 หจก.ช.พรพงค์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 51,998 30/10/2561 51,998 หจก.ช.พรพงศ์ 16/01/2562 43,000 625,590 41,690 583,900 621,746 41,690 580,056 99.39 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1286) ซ่อมแซม ทรบ.ในคลองเหมือง 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร,ศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ศรีจุฬา เมือง นครนายก 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 13,056 24/10/2561 13,056 ร้านปฐมพงษ์การค้า 28/03/2562 13,056 549,980 549,980 549,980 549,980 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1287) ซ่อมแซมคลอง 1 ขวา-แยกร่วม และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 61,789 22/10/2561 61,789 ร้านภูเขางามการค้า 28/03/2562 61,789 980,000 980,000 976,419 976,419 99.63 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1288) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองซอย 29 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 620,000 620,000 620,000 42,000 578,000 บางปลากด องครักษ์ นครนายก 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/10/2561 40,553 15/01/2562 40,553 60 17/01/2562 16/01/2562 16/03/2562 หจก.ช.พรพงค์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 48,995 30/10/2561 48,995 หจก.ช.พรพงศ์ 16/01/2562 42,000 597,153 40,553 556,600 595,913 40,553 555,360 99.79 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1289) ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.12+800 คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 19,830 24/10/2561 19,830 ร้านปฐมพงษ์การค้า 28/03/2562 19,830 599,983 599,983 599,983 599,983 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1290) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าทราย เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 30,726 18/10/2561 30,726 ร้านภูเขางามการค้า 28/03/2562 30,726 599,940 599,940 598,898 598,898 99.83 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1291) ซ่อมแซม ปตร.บ้านคลอง 2 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 8,286 24/10/2561 8,286 ร้านปฐมพงษ์การค้า 28/03/2562 8,286 799,972 799,972 799,972 799,972 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1292) ซ่อมแซมไซฟอนปลายคลองชวดบัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 540,000 540,000 540,000 540,000 ดอนยอ เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 37,420 29/10/2561 37,420 ร้านภูเขางามการค้า 28/03/2562 37,420 540,000 540,000 536,508 536,508 99.35 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1293) ซ่อมแซมไซฟอนปลายคลองบางตะคง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ดอนยอ เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 41,504 29/10/2561 41,504 ร้านภูเขางามการค้า 28/03/2562 41,504 600,000 600,000 596,471 596,471 99.41 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1294) ซ่อมแซม ทรบ.บางชะแม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 460,000 460,000 460,000 22,000 438,000 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/10/2561 21,982 04/01/2562 21,982 60 09/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.ช.พรพงค์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 35,964 22/11/2561 35,964 หจก.ช.พรพงศ์ 09/01/2562 22,000 459,129 21,982 437,147 459,129 21,982 437,147 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1295) ซ่อมแซม ทรบ.บางช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 440,000 440,000 440,000 22,000 418,000 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/10/2561 21,982 21,982 30 หจก.ช. พรพงษ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 35,000 30/10/2561 35,000 หจก.ช.พรพงศ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 22,000 440,000 22,000 418,000 439,902 21,902 418,000 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1296) ซ่อมแซม คลอง 3 ขวา คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ศรีจุฬา เมือง นครนายก 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 4,420 24/10/2561 4,420 ร้านปฐมพงษ์การค้า 28/03/2562 4,420 599,927 599,927 599,927 599,927 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1297) ซ่อมแซม ปตร.หนองพิมพา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ดอนยอ เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 5,828 29/10/2561 5,828 ร้านภูเขางามการค้า 28/03/2562 5,825 355,861 355,861 349,648 349,648 98.25 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1298) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองคูเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าทราย เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 31,954 22/10/2561 31,954 ร้านภูเขางามการค้า 28/03/2562 31,954 500,000 500,000 496,239 496,239 99.25 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1299) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร,ศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ดงละคร , ศรีจุฬา เมือง นครนายก 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 11,149 24/10/2561 11,149 ร้าน ช.การก่อสร้าง 28/03/2562 11,149 599,940 599,940 599,940 599,940 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1300) ซ่อมแซม คลองเหมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ศรีจุฬา เมือง นครนายก 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 3,946 24/10/2561 3,946 ร้านปฐมพงษ์การค้า 28/03/2562 3,946 599,772 599,772 599,772 599,772 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1301) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/12/2561 55,825 14/01/2562 55,825 60 17/01/2562 16/01/2562 16/03/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน จระเข้โทน 28/03/2562 55,825 1,000,000 1,000,000 989,288 989,288 98.93 100.00 89.00 100.00 89.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1302) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 2 ขวา คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 3,995 27/12/2561 3,995 ร้านพิชญุตม์การค้า 28/03/2562 3,995 499,926 499,926 499,926 499,926 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1303) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองบ้านนา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 230,000 620,000 บางอ้อ บ้านนา นครนายก 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/10/2561 228,150 04/01/2562 228,150 60 09/01/2562 08/01/2562 08/03/2562 หจก.ช.พรพงค์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 21,000 27/12/2561 21,000 หจก.ช.พรพงศ์ 09/01/2562 230,000 850,000 230,000 620,000 847,838 228,150 619,688 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.168.1304) ซ่อมแซม ปตร.บางอ้อ และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 บางอ้อ บ้านนา นครนายก 07/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 110,490 27/12/2561 110,490 ร้านภูเขางามการค้า 30/03/2562 110,490 1,900,000 1,900,000 1,897,393 1,897,393 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.52) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 791,000 791,000 791,000 791,000 เกาะหวาย ปากพลี นครนายก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/08/2561 20/08/2561 03/09/2561 04/09/2561 379,000 10/01/2562 379,000 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด 28/03/2562 804,720 379,000 379,000 379,000 379,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.55) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองชวดด้วน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2561 448,880 10/01/2562 448,880 60 17/01/2562 10/01/2562 17/03/2562 หจก.โชควันชัย 28/03/2562 481,740 448,880 448,880 448,880 448,880 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.59) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางเม่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดงละคร เมือง นครนายก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/08/2561 22/08/2561 05/09/2561 07/09/2561 754,350 10/01/2562 754,350 120 17/01/2562 10/01/2562 16/05/2562 หจก.บี.พี.พัฒนา 28/03/2562 2,050,120 754,350 754,350 754,350 754,350 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.62) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางไพล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบ้านพร้าว อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/08/2561 30/08/2561 14/09/2561 19/09/2561 649,100 10/01/2562 649,100 120 15/01/2562 10/01/2562 14/05/2562 ดีเวลลอปเปอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จก. 28/03/2562 1,135,160 649,100 649,100 649,100 649,100 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.65) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,471,000 1,471,000 1,471,000 1,471,000 บางอ้อ บ้านนา นครนายก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/08/2561 17/08/2561 28/08/2561 29/09/2561 538,000 10/01/2562 538,000 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.ปราจีนเรือขุด 31/03/2562 1,491,798 538,000 538,000 538,000 538,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.67) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเตยน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,854,000 1,854,000 1,854,000 1,854,000 บางสมบูรณ์ องครักษ์ นครนายก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/08/2561 30/08/2561 14/09/2561 18/09/2561 600,000 10/01/2562 600,000 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล 28/03/2562 1,916,000 600,000 600,000 600,000 600,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.68) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองปลาดุก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,545,000 1,545,000 1,545,000 1,545,000 ศรีจุฬา เมือง นครนายก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/08/2561 28/08/2561 07/09/2561 10/09/2561 495,258 10/01/2562 495,258 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 บ.ใต้ฟ้าก่อสร้าง จก. 28/03/2562 1,571,120 495,258 495,258 495,258 495,258 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.69) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางขอม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,942,000 1,942,000 1,942,000 1,942,000 ดงละ เมือง นครนายก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/08/2561 30/08/2561 17/09/2561 18/09/2561 564,000 10/01/2562 564,000 120 15/01/2562 10/01/2562 14/05/2562 หจก.ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล 28/03/2562 2,023,296 564,000 564,000 564,000 564,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.70) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองดอนยอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,810,000 1,810,000 1,810,000 1,810,000 ดอนยอ เมือง นครนายก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/08/2561 20/08/2561 03/09/2561 04/09/2561 734,000 10/01/2562 734,000 120 15/01/2562 10/01/2562 14/05/2562 หจก.ศักดิ์รวีก่อสร้าง 28/03/2562 1,885,344 734,000 734,000 734,000 734,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.71) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางตะคง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 963,000 963,000 963,000 963,000 ทรายมูล เมือง นครนายก 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/08/2561 30/08/2561 17/09/2561 18/09/2561 307,980 10/01/2562 307,980 90 17/01/2562 10/01/2562 16/04/2562 หจก.บี.พี.พัฒนา 28/03/2562 1,000,152 307,980 307,980 307,980 307,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (1.172.72) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเจ๊ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 492,000 492,000 492,000 492,000 ดงละคร เมือง นครนายก 10/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2561 485,080 10/01/2562 485,080 60 17/01/2562 10/01/2562 17/03/2562 หจก.โชควันชัย 28/03/2562 520,590 485,080 485,080 485,080 485,080 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (64) ประตูระบายน้ำกลางคลองบางเม่า ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 45,000,000 45,000,000 45,000,000 25,800,000 19,200,000 ศรีจุฬา เมือง นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 14/12/2561 03/01/2562 07/01/2562 5,035,560 11/01/2562 5,035,560 120 15/01/2562 14/01/2562 14/05/2562 บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 449,864 27/12/2561 449,864 ร้านไผ่ล้อมการค้า 16/01/2562 5,955,827 39,258,014 22,405,636 16,852,378 33,086,689 18,996,115 14,090,574 84.28 0.00 97.00 0.00 97.00 13/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 6,520 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (79) ปตร.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย สาย 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 43,440,000 43,440,000 43,440,000 13,410,000 30,030,000 ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 15/11/2561 26/11/2561 11/12/2561 1,869,984 07/01/2562 1,869,984 60 08/01/2562 07/01/2562 08/03/2562 บริษัท กิจวาณิช คอนกรีต จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 449,887 31/10/2561 449,887 ร้านพิชญุตม์การค้า 10/01/2562 1,872,043 38,070,158 11,976,068 26,094,090 36,375,097 11,780,415 24,594,682 95.55 95.00 94.40 95.00 94.40 13/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1.1 ซ้าย ของส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,729,300 9,729,300 9,729,300 9,729,300 เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก 01/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2562 14/03/2562 01/04/2562 01/04/2562 6,799,350 17/04/2562 6,799,350 60 01/05/2562 01/05/2562 29/06/2562 บจก.โชคดีวิศวภัณฑ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 31,968 23/04/2562 31,968 ร้านพิชญุตม์ การค้า ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/05/2562 9,439,270 7,003,250 7,003,250 337,822 337,822 4.82 100.00 64.23 100.00 64.23 13/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1.1 ขวา ของส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,855,200 9,855,200 9,855,200 9,855,200 เกาะโพธิ์ ปากพลี นครนายก 01/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/03/2562 14/03/2562 01/04/2562 01/04/2562 4,954,000 17/04/2562 4,954,000 60 01/05/2562 01/05/2562 29/05/2562 บจก.โตวันทรานสปอร์ต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/04/2562 29,990 23/04/2562 29,990 ร้านพิชญุตม์ การค้า 21/05/2562 9,587,462 5,102,600 5,102,600 148,561 148,561 2.91 100.00 99.00 100.00 99.00 13/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 15 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,890,000 9,890,000 9,890,000 9,890,000 ท่าช้าง เมือง นครนายก 01/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 211,200 12/03/2562 211,200 ร้านชูชาติ วัสดุก่อสร้าง 20/05/2562 7,704,536 7,704,536 7,704,536 7,704,536 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ประตูระบายน้ำกลางคลองมโนรมย์ ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 9,506,661 9,506,661 9,076,384 9,076,384 8,580,964 8,580,964 94.54 0.00 99.00 0.00 99.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ประตูระบายน้ำกลางคลองบางหอย บานระบาย 2 ชั้น ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 1,550,582 1,550,582 1,550,499 1,550,499 1,550,499 1,550,499 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,800 15,800 ท่าช้าง เมือง นครนายก 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 15,800 14/12/2561 15,800 หจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น 17/12/2561 15,800 15,800 15,800 15,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก เครื่องพิมพ์ Inkjet สี สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 14,200 14,200 ท่าช้าง เมือง นครนายก 09/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 14,200 14/12/2561 14,200 หจก.ปิยะวรรณ ออโตเมชั่น 17/12/2561 14,200 14,200 14,200 14,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 999,234 999,234 999,234 999,234 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ซ่อมแซมถนนที่ทำการ ปตน.ท่าช้าง ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะทาง 0.498 กม. งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,520,000 2,520,000 1,679,282 1,606,282 73,000 1,669,391 1,606,282 63,109 99.41 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ซ่อมแซมถนนลาดยางคันคลอง 31 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 31,500,000 31,500,000 18,364,900 17,566,600 798,300 18,363,801 17,566,600 797,201 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.อาร์มโค และอาคารประกอบ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 550,000 550,000 546,400 42,000 504,400 502,874 502,874 92.03 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตน.บางปลากด และอาคารประกอบ จังหวัดนครนายก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 747,549 747,549 747,549 747,549 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงคันกั้นน้ำ คลอง 32 ฝั่งซ้าย กม.4+300 - กม.8+000 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,200,000 5,200,000 3,871,980 3,719,980 152,000 112,652 112,652 2.91 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1.1 ซ้าย ของส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,729,300 9,729,300 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก ปรับปรุงถนนบนคันคลอง 1.1 ขวา ของส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,855,200 9,855,200 21/05/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง