ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 16:57:03]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.68) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 02/01/2563 20/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/04/2563 20/04/2563 39,884 1,199,877 1,199,877 1,199,877 1,199,877 100.00 0.00 92.00 0.00 92.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.292) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,268,000 3,268,000 3,268,000 3,268,000 รอบมือง เมือง ปราจีนบุรี 02/01/2563 27/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 31,866 02/04/2563 31,866 บริษัท แอทไวท์ ไอที อินฟินิท จำกัด 20/04/2563 31,866 3,268,000 3,268,000 2,462,680 2,462,680 75.36 0.00 76.00 0.00 76.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.299) บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 6,261,000 6,261,000 6,261,000 6,261,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 02/01/2563 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 94,996 03/04/2563 94,996 ร้าน อารีการค้า 20/04/2563 94,996 6,261,000 6,261,000 4,004,574 4,004,574 63.96 0.00 65.00 0.00 65.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.23) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 06/03/2563 24/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 40,500 01/04/2563 40,500 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 02/04/2563 40,500 2,000,000 2,000,000 1,375,332 1,375,332 68.77 0.00 79.00 0.00 79.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.19) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 จำนวน 1 หลัง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 42,371 11/03/2563 42,371 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 18/04/2563 42,371 449,815 449,815 449,815 449,815 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.28) ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 5-6 หัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 1 หลัง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 19,989 11/03/2563 19,989 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 20/04/2563 19,989 431,700 431,700 431,465 431,465 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.105) ซ่อมแซมบ้านพัก คนงานขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 18,958 04/03/2563 18,958 ร้าน เอื้อกูลพาณิชย์ 12/03/2563 18,958 900,000 900,000 899,545 899,545 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.107) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หัวงานโครงการฯ ระดับ 1-2 จำนวน 2 หลัง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 18,960 03/03/2563 18,960 ร้าน วรรณค้าวัสดุ 12/03/2563 18,960 760,000 760,000 759,563 759,563 99.94 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.108) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หัวงานโครงการฯ ระดับ 3-4 จำนวน 2 หลัง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 820,000 820,000 820,000 820,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 16,790 03/03/2563 16,790 ร้าน ศรีเจริญค้าวัสดุ 12/03/2563 16,790 820,000 820,000 819,129 819,129 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.109) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หัวงานโครงการฯ ระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 16,200 04/03/2563 16,200 ร้าน บุญรักษาค้าวัสดุ 18/03/2563 16,200 749,765 749,765 749,194 749,194 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.110) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ หัวงานโครงการฯ ระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 31/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 15,000 03/03/2563 15,000 ร้าน วรรณค้าวัสดุ 12/03/2563 15,000 649,868 649,868 649,868 649,868 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.112) ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร จำนวน 1 หลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 3,920 10/03/2563 3,920 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 3,920 200,000 200,000 198,230 198,230 99.12 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.113) ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร ปตร.คลองบางพลวง จำนวน 1 หลัง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 17,067 05/03/2563 17,067 ร้าน เอื้อกูลพาณิชย์ 18/03/2563 17,067 499,648 499,648 499,648 499,648 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.114) ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร ปตร.คลองหาดยาง จำนวน 1 หลัง ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 02/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 11,638 04/03/2563 11,638 ร้าน วรรณค้าวัสดุ 18/03/2563 11,638 499,642 499,642 499,642 499,642 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1092) ซ่อมแซม ทรบ.คลองชาวเหนือ ขนาด 1.00 ม. จำนวน 3 ช่อง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 25,000 06/03/2563 25,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 25,000 299,822 299,822 299,822 299,822 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1093) ซ่อมแซม ทรบ.คลองด้วน ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 30,000 06/03/2563 30,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 30,000 249,810 249,810 249,810 249,810 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1094) ซ่อมแซม ทรบ.คลองดักลอบ กม.0+000 ขนาด 2.40x2.40 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 12,291 03/03/2563 12,291 ร้าน วรรณค้าวัสดุ 18/03/2563 12,291 600,000 600,000 599,457 599,457 99.91 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1095) ซ่อมแซม ทรบ.คลองต้นสะตือ ขนาด 1.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 30,000 06/03/2563 30,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 30,000 249,603 249,603 249,603 249,603 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1097) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางกระเบา ขนาด 0.80 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 25,000 06/03/2563 25,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 25,000 200,000 200,000 199,527 199,527 99.76 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1098) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางตาล่า กม.0+000 ขนาด 3.00ม.x1.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 11,186 03/03/2563 11,186 ร้าน เอื้อกูลพาณิชย์ 12/03/2563 11,186 500,000 500,000 469,516 469,516 93.90 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1099) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 30,000 09/03/2563 30,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 30,000 299,848 299,848 299,848 299,848 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1100) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านสร้าง ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 30,000 06/03/2563 30,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 30,000 249,862 249,862 249,862 249,862 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1103) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหอกหาย ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 30,400 30/03/2563 30,400 ห้างหุ้นส่วนสามัญดับบิวพี 13/04/2563 30,400 400,000 400,000 399,483 399,483 99.87 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1104) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหัวคู้ ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 30,000 09/03/2563 30,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 30,000 249,831 249,831 249,831 249,831 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1105) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหัวเสือ กม.38+400 ขนาด 1.20x1.20ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 128,000 772,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 29/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/03/2563 127,566 20/04/2563 127,566 5 22/04/2563 22/04/2563 28/04/2563 ร้าน ปัญญาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 90,000 03/03/2563 90,000 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 22/04/2563 90,000 899,452 127,566 771,886 899,452 127,566 771,886 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1106) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหูช้าง ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 30,000 06/03/2563 30,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 30,000 300,000 300,000 299,584 299,584 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1107) ซ่อมแซม ทรบ.คลองอินทนิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 9,206 03/03/2563 9,206 ร้าน ศรีเจริญค้าวัสดุ 13/04/2563 9,206 400,000 400,000 399,374 399,374 99.84 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1108) ซ่อมแซม ทรบ.ชวดบ้านเด่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 02/01/2563 03/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 12,476 06/03/2563 12,476 ร้าน เอื้อกูลพาณิชย์ 18/03/2563 12,476 600,000 600,000 514,981 514,981 85.83 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1111) ซ่อมแซม ทรบ.บ้านบำรุ กม.0+000 ขนาด 2.40x2.40 เมตร จำนวน 2 ช่อง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 6,410 03/03/2563 6,410 ร้าน บุญรักษาค้าวัสดุ 13/04/2563 6,410 299,747 299,747 299,747 299,747 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1115) ซ่อมแซม ทรบ.ลำผักชี กม.0+000 ขนาด 7.20x2.10 เมตร จำนวน 3 ช่อง ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 8,606 03/03/2563 8,606 ร้าน บุญรักษาค้าวัสดุ 13/04/2563 8,606 400,000 400,000 388,024 388,024 97.01 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1117) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางเดชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 17,806 05/03/2563 17,806 ร้าน บุญรักษาค้าวัสดุ 18/03/2563 17,806 800,000 800,000 788,880 788,880 98.61 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1118) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางพลวง กม. 0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 18,726 05/03/2563 18,726 ร้าน ศรีเจริญค้าวัสดุ 18/03/2563 18,726 900,000 900,000 866,810 866,810 96.31 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1119) ซ่อมแซม ปตร.คลองบ้าน ขนาด 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 32,110 11/03/2563 32,110 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 32,110 299,916 299,916 299,916 299,916 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1120) ซ่อมแซม ปตร.คลองบ้านวัด ขนาด 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 30,660 11/03/2563 30,660 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 30,660 299,834 299,834 299,834 299,834 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1122) ซ่อมแซม ปตร.คลองหอทอง ขนาด 6.00 ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 30,000 11/03/2563 30,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 30,000 399,798 399,798 399,798 399,798 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1123) ซ่อมแซม ปตร.คลองหาดยาง กม. 0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 02/01/2563 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 23,031 05/03/2563 23,031 ร้าน บุญรักษาค้าวัสดุ 18/03/2563 23,031 900,000 900,000 888,912 888,912 98.77 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1124) ซ่อมแซม ปตร.ดอนใหญ่ กม.0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 02/01/2563 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 19,803 06/03/2563 19,803 ร้าน วรรณค้าวัสดุ 18/03/2563 19,803 800,000 800,000 744,598 744,598 93.07 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1126) ซ่อมแซม ปตร.น้ำเคี้ยม กม.0+000 ขนาด 12.00x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 02/01/2563 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 17,533 04/03/2563 17,533 ร้าน บุญรักษาค้าวัสดุ 18/03/2563 17,533 800,000 800,000 737,146 737,146 92.14 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1127) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองสนามพลี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 02/01/2563 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 16,773 05/03/2563 16,773 ร้าน บุญรักษาค้าวัสดุ 18/03/2563 16,773 800,000 800,000 737,315 737,315 92.16 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1128) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองหัวกรด กม.0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 02/01/2563 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 9,940 09/03/2563 9,940 ร้าน วรรณาค้าวัสดุ 15/04/2563 9,940 499,848 499,848 499,848 499,848 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1129) ซ่อมแซม ปตร.สนามพลี กม.0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 02/01/2563 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 18,197 06/03/2563 18,197 ร้าน วรรณค้าวัสดุ 18/03/2563 18,197 500,000 500,000 456,247 456,247 91.25 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1130) ซ่อมแซม ปตร.หัวกรด กม.0+000 ขนาด 12.00x6.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 14,306 03/03/2563 14,306 ร้าน เอื้อกูลพาณิชย์ 18/03/2563 14,306 700,000 700,000 660,517 660,517 94.36 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1131) ซ่อมแซม สถานีสูบน้ำคลองหอทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 7,500 09/03/2563 7,500 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 7,500 199,621 199,621 199,621 199,621 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1136) ซ่อมแซมคันคลองบางไทรใหญ่ ขนาดกว้าง 6 เมตร จาก กม.0+000 - 1+100 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 13/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 6,000 11/03/2563 6,000 ร้าน เอกพงษ์ 15/04/2563 6,000 550,000 550,000 549,537 549,537 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1137) ซ่อมแซมคันคลองบางฟ้าผ่า ขนาดกว้าง 5 เมตร จาก กม.0+000 - 0+900 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 13/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 6,000 06/03/2563 6,000 ร้าน เอกพงษ์ 19/03/2563 6,000 499,763 499,763 499,763 499,763 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1140) ซ่อมแซมคันคลองหนองบอน ขนาดกว้าง 5 เมตร จาก กม.0+000 - 0+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 5,000 10/03/2563 5,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 5,000 399,788 399,788 399,788 399,788 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1141) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและติดตั้งระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ทรบ.คลองบางแตนน้อย กม.44+144 ขนาด 2.10x2.40 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,100,000 1,100,000 1,100,000 440,000 660,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 02/01/2563 11/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/03/2563 439,135 08/04/2563 439,135 5 10/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 ร้าน ปัญญาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 105,475 27/03/2563 105,475 ร้าน อารีการค้า 20/04/2563 105,475 1,099,129 439,135 659,994 1,099,129 439,135 659,994 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1142) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบาย ทรบ.คลองบางพาก กม.45+424 ขนาด1.00x1.00ม. จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 6,237 05/03/2563 6,237 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 13/04/2563 6,237 299,672 299,672 299,672 299,672 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1143) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและราวรั้วป้องกันอันตราย ทรบ.คลองลาดต้นเม่า กม.42+600 ขนาด 1.00ม.x1.00ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 105,000 195,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 02/01/2563 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/03/2563 100,711 08/04/2563 100,711 5 10/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 ห้างหุ้นส่วนสามัญดับบลิวพี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 49,493 27/03/2563 49,493 ร้าน รุ่งเรืองถาวรการค้า 20/04/2563 49,493 295,657 100,711 194,946 295,657 100,711 194,946 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1144) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและราวรั้วป้องกันอันตราย ทรบ.คลองสามพอก กม.41+736 ขนาด 1.00ม.x1.00ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 650,000 650,000 650,000 228,000 422,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 02/01/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/03/2563 224,088 08/04/2563 224,088 5 10/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 ห้างหุ้นส่วนสามัญดับบลิวพี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 91,400 05/03/2563 91,400 ร้าน อารีการค้า 20/04/2563 91,400 646,006 224,088 421,918 646,006 224,088 421,918 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.1165) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 900,000 900,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 400,000 400,000 ยกเลิกรายการงาน โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง เลขที่ส่งออกE กผง 04/2094/2563 ลว.16 เม.ย.63 โอนครั้งที่ 1525 (โอนกลับส่วนกลาง) 15/04/2563 400,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1170) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำคลองบางพลวง กม.0+000 ขนาด 6.00x6.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 02/01/2563 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 12,198 04/03/2563 12,198 ร้าน ศรีเจริญค้าวัสดุ 18/03/2563 12,198 600,000 600,000 592,718 592,718 98.79 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1171) ซ่อมแซมหลังคาโครงยกและราวรั้วป้องกันอันตรายจำนวน 1 แห่ง ปตร.คลองบางเขียด กม.40+580 ขนาด 6x4.50 ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 98,000 1,102,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 21,500 04/03/2563 21,500 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 13/04/2563 21,500 1,199,893 1,199,893 1,199,893 1,199,893 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1177) ซ่อมแซมอาคารและบานระบายปตร.คลองบางแตน จำนวน 1 แห่ง กม.38+168 ขนาด6x4.50ม. จำนวน 1 ช่อง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 315,000 585,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 02/01/2563 29/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/03/2563 314,751 08/04/2563 314,751 5 10/04/2563 10/04/2563 16/04/2563 ร้าน ปัญญาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 11,220 05/03/2563 11,220 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 20/04/2563 11,220 899,751 314,751 585,000 880,415 314,751 565,664 97.85 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4080) ซ่อมแซม ทรบ.คลองตางาน กม.48+127 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 10,910 11/03/2563 10,910 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 13/04/2563 10,910 299,898 299,898 299,898 299,898 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4082) ซ่อมแซม ทรบ.คลองไผ่กลึง จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บางคา ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 27/12/2562 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 8,998 11/03/2563 8,998 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 18/03/2563 8,998 524,800 524,800 524,235 524,235 99.89 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4083) ซ่อมแซม ทรบ.คลองพบ กม.50+219 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 45,560 13/03/2563 45,560 ร้าน อารีการค้า 13/04/2563 54,605 299,909 299,909 299,909 299,909 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4084) ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายคุ้ม กม.48+390 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 28/01/2563 03/02/2563 9,910 16/03/2563 9,910 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 13/04/2563 9,910 299,909 299,909 299,909 299,909 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4085) ซ่อมแซม ทรบ.คลองลำภู กม.46+672 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 340,000 340,000 340,000 340,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 14,340 11/03/2563 14,340 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 13/04/2563 14,340 339,875 339,875 339,875 339,875 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4086) ซ่อมแซม ทรบ.คลองวัด กม.47+193 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 14/01/2563 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 10,000 11/03/2563 10,000 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 18/03/2563 10,000 905,000 905,000 903,461 903,461 99.83 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4087) ซ่อมแซม ทรบ.คลองวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 390,000 390,000 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4088) ซ่อมแซม ทรบ.คลองสองสลึง กม.49+815 ขนาด 1.00x1.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,625,900 1,625,900 1,625,900 1,625,900 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 06/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 91,800 11/03/2563 91,800 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 18/03/2563 91,800 1,625,515 1,625,515 1,625,515 1,625,515 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4089) ซ่อมแซม ทรบ.ชวดบ้านเด่น กม.0+000 ขนาด 5.40x1.50 เมตร จำนวน 3 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4090) ซ่อมแซม ทรบ.บางขนม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 34,986 12/03/2563 34,986 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 13/04/2563 34,986 429,154 429,154 429,154 429,154 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4099) ซ่อมแซม ปตร.คลองบางกระดาน กม.46+285 ขนาด 6x6 ม. จำนวน 3 ช่อง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 500,000 500,000 500,000 175,000 325,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 18/02/2563 25/02/2563 16/03/2563 174,868 174,868 ร้าน ปัญญาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 45,465 13/03/2563 45,465 ร้าน ว.การค้า 22/04/2563 45,465 499,698 174,868 324,830 499,698 174,868 324,830 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4100) ซ่อมแซม ปตร.คลองวัดปากน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ปากน้ำ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 27/12/2562 18/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 33,636 12/03/2563 33,636 ร้าน เพชรรูจี 13/04/2563 33,636 431,100 431,100 426,120 426,120 98.84 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4101) ซ่อมแซม ปตร.คูมอญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 27/12/2562 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 14,415 12/03/2563 14,415 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 18/03/2563 14,415 716,100 716,100 715,574 715,574 99.93 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4103) ซ่อมแซม ปตร.ชวดพานทอง จำนวน 2 ช่อง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 27/12/2562 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 39,954 12/03/2563 39,954 ร้าน เพชรรูจี 19/03/2563 39,954 532,000 532,000 531,588 531,588 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4119) ซ่อมแซมคันคลองชวดบ่าวสาว-คู้บางแตน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 29/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 9,830 13/03/2563 9,830 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 18/03/2563 9,830 800,000 800,000 798,281 798,281 99.79 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4122) ซ่อมแซมคันคลองบางชีล้อม ขนาดกว้าง 4 เมตร จาก กม.0+000-1+1+200 กม. ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 29/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 5,800 13/03/2563 5,800 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 18/03/2563 5,800 499,327 499,327 499,327 499,327 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4128) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบาย ปตร.คลองบางกระเจ็ด กม.52+125 บานโค้ง จำนวน 2 ช่อง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 18/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 499,000 30/03/2563 499,000 ร้าน ปัญญาพาณิชย์ 13/04/2563 499,000 2,400,000 2,400,000 2,398,996 2,398,996 99.96 0.00 100.00 0.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4140) ซ่อมแซมทรบ.คลองชวดทอง จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ฉะเชิงเทรา 27/12/2562 18/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 34,985 13/03/2563 34,985 ร้าน วรรณาค้าวัสดุ 15/04/2563 34,985 524,800 524,800 524,135 524,135 99.87 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4173) ซ่อมแซมปตร.กลางคลองคูมอญ(น้ำฉ่า) จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 27/12/2562 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 39,973 12/03/2563 39,973 ร้าน เพชรรูจี 19/03/2563 39,973 811,211 811,211 811,211 811,211 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4205) ซ่อมแซมสถานีสูบแบบสองทาง คลองคูมอญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ฉะเชิงเทรา 14/01/2563 19/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/02/2563 39,966 12/03/2563 39,966 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 15/04/2563 39,966 908,600 908,600 905,475 905,475 99.66 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.4212) ซ่อมแซมหลังคาโครงยก จำนวน 2 แห่ง และห้องควบคุมสถานีสูบน้ำคลองบางกระดาน จำนวน 1 ห้อง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 280,000 520,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 29/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/03/2563 279,940 279,940 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 9,710 17/03/2563 9,710 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 22/04/2563 9,710 799,383 279,940 519,443 799,383 279,940 519,443 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (6) สถานีสูบน้ำบ้านเตาเหล็ก จำนวน 2 เครื่อง ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,600,000 15,600,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (15) ประตูระบายน้ำบ้านบางขาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 11/02/2563 11/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/03/2563 13/03/2563 24/03/2563 30/03/2563 14,864,500 14,864,500 บริษัท อาร์.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2563 1,289,745 1,289,745 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 01/04/2563 16,414,365 14,864,500 1,549,865 911,022 911,022 5.55 0.00 70.50 0.00 70.50 08/09/2563 5,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.25) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มหน้า ปตร.คูมอญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 259,000 259,000 259,000 259,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 10,000 20/03/2563 10,000 บริษัท ถ.เจริญปิโตเลียม 13/04/2563 10,000 246,789 246,789 246,789 246,789 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.26) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองข้างโรงสี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 122,000 122,000 122,000 122,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 27/12/2562 11/02/2563 17/02/2563 3,967 12/03/2563 3,967 ร้าน วรรณาค้าวัสดุ 13/04/2563 3,967 115,721 115,721 115,721 115,721 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.27) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองต้นตาล จำนวน 1 แห่ง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 124,000 124,000 124,000 124,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 4,911 12/03/2563 4,911 ร้าน วรรณาค้าวัสดุ 13/04/2563 4,911 118,100 118,100 117,548 117,548 99.53 0.00 100.00 0.00 100.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.28) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคารฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 370,000 370,000 370,000 370,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 10,180 11/03/2563 10,180 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 13/04/2563 10,180 369,688 369,688 369,688 369,688 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 08/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.29) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคารฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 112,130 27/03/2563 112,130 ร้าน อารีการค้า 13/04/2563 112,130 250,000 250,000 248,837 248,837 99.53 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.30) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองด้วน จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 95,000 95,000 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 7,380 09/03/2563 7,380 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 7,380 94,951 94,951 94,951 94,951 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.31) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มกลางคลองต้นสะตือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 75,000 75,000 75,000 75,000 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 6,220 09/03/2563 6,220 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 6,220 74,971 74,971 74,971 74,971 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.32) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองหอกหาย จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 78,000 78,000 77,500 77,500 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 6,600 10/03/2563 6,600 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 6,600 77,959 77,959 77,959 77,959 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.33) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองหอทอง (เดิม) จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 10,000 09/03/2563 10,000 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 10,000 110,000 110,000 109,100 109,100 99.18 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.34) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองหูช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 98,000 98,000 98,000 98,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 8,420 09/03/2563 8,420 ร้าน เอกพงษ์ 13/04/2563 8,420 97,826 97,826 97,826 97,826 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ท่อระบายน้ำคลองบางต้นจิกตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,846,791 6,846,791 6,846,791 6,677,830 168,961 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 12/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 1,945,000 12/02/2563 1,945,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ จำกัด 20/04/2563 1,945,000 1,945,000 1,945,000 1,945,000 1,945,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 28/07/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)