ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 04:52:08]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1.209) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,756,000 3,756,000 3,756,000 3,756,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 199,578 27/11/2561 199,578 ร้าน ผ.ผึ้ง วัสดุ 31/03/2562 199,578 3,756,000 3,756,000 2,364,281 2,364,281 62.95 91.00 85.00 91.00 85.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.1.226) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,268,000 2,268,000 2,268,000 2,268,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 212,413 11/01/2562 212,413 ร้านผุสดีการค้า 31/03/2562 212,413 2,268,000 2,268,000 1,924,026 1,924,026 84.83 91.00 100.00 91.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.3.63) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 26,039 01/02/2562 26,039 ร้านผุสดีการค้า 31/03/2562 26,039 280,000 280,000 278,548 278,548 99.48 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1325) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำวังขอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางขาม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 29,400 23/11/2561 29,400 ห้างหุ้นส่วนสามัญดับบลิวพี โดย นายวีรพล ศรีวิลาศ 31/03/2562 29,400 900,000 900,000 898,828 898,828 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1326) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองหูช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 340,000 340,000 340,000 61,000 279,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/01/2562 58,320 24/01/2562 58,320 5 28/01/2562 28/01/2562 01/02/2562 ร้านปัญญาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 60,800 30/11/2561 60,800 ห้างหุ้นส่วนสามัญดับบลิวพี โดย นายวีรพล ศรีวิลาศ 31/03/2562 62,181 340,000 59,000 281,000 339,095 58,320 280,775 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1327) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองต้นสะตือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 50,000 250,000 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/01/2562 47,520 24/01/2562 47,520 5 28/01/2562 28/01/2562 01/02/2562 ร้านปัญญาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 71,610 17/12/2561 71,610 ห้างหุ้นส่วนสามัญดับบลิวพี โดย นายวีรพล ศรีวิลาศ 31/03/2562 50,666 300,000 48,000 252,000 298,776 47,520 251,256 99.59 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1328) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 50,000 250,000 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/01/2562 47,520 24/01/2562 47,520 5 28/01/2562 28/01/2562 01/02/2562 ร้านปัญญาพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 21,390 09/11/2561 21,390 ห้างหุ้นส่วนสามัญดับบลิวพี โดยนายวีรพล ศรีวิลาส 31/03/2562 48,602 300,000 48,000 252,000 299,387 47,520 251,867 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1329) ซ่อมแซมคลองบางไทรน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 29,991 20/11/2561 29,991 ร้านเอกพงษ์ 31/03/2562 29,991 650,000 650,000 647,189 647,189 99.57 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1330) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองสะแกงาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 482,000 97,000 385,000 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/01/2562 96,480 23/01/2562 96,480 5 25/01/2562 25/01/2562 31/01/2562 ร้านชัยตระการพาณิชย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 5,934 27/11/2561 5,934 เอกพงษ์ 31/03/2562 97,311 480,000 97,000 383,000 478,539 96,480 382,059 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1331) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองปกปาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 390,000 390,000 380,000 98,000 282,000 บางคา ราชสาส์น ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/01/2562 97,200 23/01/2562 97,200 5 25/01/2562 25/01/2562 31/01/2562 ร้านวีระบำรุง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 9,996 27/11/2561 9,996 เอกพงษ์ 31/03/2562 98,037 390,000 98,000 292,000 388,550 97,200 291,350 99.63 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1332) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองชวดทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 460,000 460,000 460,000 90,000 370,000 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/01/2562 90,000 23/01/2562 90,000 5 25/01/2562 25/01/2562 31/01/2562 ร้านโชคประดิษฐ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 12,919 27/11/2561 12,919 ร้านเอกพงษ์ 31/03/2562 90,000 460,000 90,000 370,000 459,319 90,000 369,319 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1333) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองข้างโรงสี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 390,000 390,000 390,000 88,000 302,000 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/01/2562 86,975 23/01/2562 86,975 5 25/01/2562 25/01/2562 31/01/2562 ร้านอาจณรงค์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 130,944 28/11/2561 130,944 ศศิภาฮาร์ดแวร์ 31/03/2562 88,960 390,000 88,000 302,000 388,432 86,975 301,457 99.60 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1334) ซ่อมแซมคลองหนองตาลอ กม.0+000 ถึง กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 10,000 23/11/2561 10,000 ร้านเอกพงษ์ 31/03/2562 10,000 359,841 359,841 359,841 359,841 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1335) ซ่อมแซมคลองชวดเดือย กม.2+000 ถึง กม.3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ดงน้อย ราชสาส์น ฉะเชิงเทรา 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 9,983 20/11/2561 9,983 ร้านเอกพงษ์ 31/03/2562 9,983 350,000 350,000 348,885 348,885 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1336) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำและ.สถานีสูบน้ำคลองบางกระเจ็ด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,100,000 2,100,000 2,100,000 507,000 1,593,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/12/2561 499,990 499,990 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 42,010 09/11/2561 42,010 ร้าน ศ.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2562 539,670 1,849,991 555,991 1,294,000 1,790,531 499,990 1,290,541 96.79 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1337) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางกระพ้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 140,000 160,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/12/2561 139,382 21/01/2562 139,382 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 21,697 28/11/2561 21,697 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 159,633 300,000 140,000 160,000 299,361 139,382 159,979 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1338) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางพลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 50,000 09/11/2561 50,000 หจก.ถ.เจริญปิโตเลียม 31/03/2562 50,000 1,500,000 1,500,000 1,499,477 1,499,477 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1339) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำและ.สถานีสูบน้ำคลองหาดยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 124,448 25/10/2561 124,448 ร้านเอื้อกูลพาณิชย์ 31/03/2562 124,448 1,499,659 1,499,659 1,499,659 1,499,659 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1340) ซ่อมแซมคลองชวดกุดเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 29,994 12/11/2561 29,994 ร้านเอกพงษ์ 31/03/2562 29,994 500,000 500,000 498,843 498,843 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1341) ซ่อมแซมคลองชวดวังรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 5,989 14/11/2561 5,989 ร้านเอกพงษ์ 31/03/2562 5,989 450,000 450,000 449,195 449,195 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1342) ซ่อมแซม.สถานีสูบน้ำแบบสองทางประตูระบายน้ำคูมอญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 95,000 655,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/01/2562 94,870 23/01/2562 94,870 5 25/01/2562 25/01/2562 31/01/2562 ร้าน วี.เอช.ชัพพลาย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 9,916 23/11/2561 9,916 ร้านเอกพงษ์ 31/03/2562 96,222 750,000 95,000 655,000 748,878 94,870 654,008 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1343) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองยายคุ้ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 170,000 130,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/12/2561 169,760 21/01/2562 169,760 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 20,552 26/11/2561 20,552 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 190,466 299,664 169,760 129,904 299,664 169,760 129,904 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1344) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำและ.สถานีสูบน้ำคลองบางกระดาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,350,000 1,350,000 1,350,000 56,000 1,294,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/12/2561 54,990 21/01/2562 54,990 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 124,794 13/11/2561 124,794 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 56,685 1,285,000 56,000 1,229,000 1,281,713 54,990 1,226,723 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1345) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลองหัวกรด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 14,952 29/10/2561 14,952 ร้าน TT.กรุ๊ป 31/03/2562 14,952 500,000 500,000 499,110 499,110 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1346) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำดอนใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 66,118 09/11/2561 66,118 ร้านเอื้อกูลพาณิชย์ 31/03/2562 66,118 799,583 799,583 799,583 799,583 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1347) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางพาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 170,000 130,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/12/2561 169,740 21/01/2562 169,740 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 16,186 22/11/2561 16,186 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 200,278 299,661 169,740 129,921 299,661 169,740 129,921 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1348) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ทรัพย์สิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 100,000 200,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/12/2561 99,903 21/01/2562 99,903 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 29,633 22/11/2561 29,633 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 115,436 299,608 99,903 199,705 299,608 99,903 199,705 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1349) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองลาดต้นเม่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 450,000 250,000 200,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/12/2561 249,775 03/12/2561 249,775 5 05/03/2562 05/03/2562 11/03/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 22,943 22/11/2561 22,943 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 285,680 449,734 249,775 199,959 449,734 249,775 199,959 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1350) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองสามพอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 100,000 200,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/01/2562 99,996 15/01/2562 99,996 5 16/01/2562 16/01/2562 22/01/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 28,810 22/11/2561 28,810 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 106,298 300,000 100,000 200,000 298,178 99,996 198,182 99.39 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1351) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำสนามพลี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/10/2561 14,978 29/10/2561 14,978 ร้าน TT.กรุ๊ป 31/03/2562 14,978 500,000 500,000 499,016 499,016 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1352) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำหัวกรด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 52,122 08/11/2561 52,122 ร้านนิพนธ์ค้าวัสดุ 31/03/2562 52,122 699,636 699,636 699,636 699,636 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1353) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำน้ำเคี้ยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลกระทุ่มแพ้ว อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 69,108 08/11/2561 69,108 ร้านนิพนธ์ค้าวัสดุ 31/03/2562 69,108 799,809 799,809 799,809 799,809 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1354) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางเขียด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 49,716 09/11/2561 49,716 หจก.ถ.เจริญปิโตเลียม 31/03/2562 49,716 699,564 699,564 699,564 699,564 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1355) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองคึกฤทธิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 100,000 700,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/12/2561 99,987 24/12/2561 99,987 5 05/03/2562 05/03/2562 11/03/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 63,904 09/11/2561 63,904 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 116,492 799,858 99,987 699,871 799,858 99,987 699,871 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1356) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองตาอินทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 189,000 661,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/12/2561 188,943 21/01/2562 188,943 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 68,152 09/11/2561 68,152 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 226,087 850,000 189,000 661,000 847,731 188,943 658,788 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1357) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองชวดบ่าวสาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 118,000 732,000 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/12/2561 117,968 21/01/2562 117,968 5 23/01/2562 23/01/2562 29/01/2562 หจก.ณภัทร์ชัยเทรดดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 52,300 09/11/2561 52,300 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 141,576 850,000 118,000 732,000 849,280 117,968 731,312 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1358) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางเดชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 69,852 09/11/2561 69,852 ร้านเอื้อกูลพาณิชย์ 31/03/2562 69,852 799,882 799,882 799,882 799,882 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1359) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปากคลองสนามพลี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลไผ่ชะเลือด อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 108,872 14/11/2561 108,872 ร้านเอื้อกูลพาณิชย์ 31/03/2562 108,872 1,499,837 1,499,837 1,499,837 1,499,837 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1360) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางตาล่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 75,988 14/11/2561 75,988 ร้านนิพนธ์ค้าวัสดุ 31/03/2562 75,988 899,777 899,777 899,777 899,777 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1361) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองอินทนิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลบางเดชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางเดชะ เมือง ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 45,950 14/11/2561 45,950 ร้านนิพนธ์ค้าวัสดุ 31/03/2562 45,950 399,792 399,792 399,792 399,792 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1362) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองดักลอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 14,962 08/11/2561 14,962 ร้าน TT. กรุ๊ป 31/03/2562 14,962 799,778 799,778 799,778 799,778 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1363) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบ้านบำรุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 39,192 09/11/2561 39,192 ร้านนิพนธ์ค้าวัสดุ 31/03/2562 39,192 299,808 299,808 299,808 299,808 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1364) ซ่อมแซมคลองช้าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 53,012 09/11/2561 53,012 ร้านเอื้อกูลพาณิชย์ 31/03/2562 53,012 699,655 699,655 699,655 699,655 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.168.1365) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองตาอินทร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลดงกระทงยาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 79,418 09/11/2561 79,418 ร้านเอื้อกูลพาณิชย์ 31/03/2562 79,418 900,000 900,000 899,859 899,859 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (4.43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบางแตน ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,760,000 11,760,000 11,760,000 11,460,000 300,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 12/02/2562 06/03/2562 13/03/2562 11,100,000 27/03/2562 11,100,000 120 20/04/2562 18/04/2562 17/08/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 11,433,000 11,100,000 333,000 1,497,429 1,164,596 332,834 13.10 20.00 20.00 20.00 20.00 20/08/2562 ขนาดเล็ก สถานีสูบน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 1,000 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (81) ประตูระบายน้ำชวดทอง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 21,500,000 21,500,000 21,500,000 5,500,000 16,000,000 หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/11/2561 14/11/2561 26/11/2561 30/11/2561 1,050,000 15/01/2562 1,050,000 60 30/01/2562 29/01/2562 30/03/2562 หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/10/2561 14/11/2561 20/11/2561 1,300,000 10/01/2562 1,300,000 หจก.ชุนหลี แปดริ้ว 31/03/2562 1,457,252 19,718,100 3,770,000 15,948,100 17,132,480 2,934,400 14,198,080 86.89 90.00 88.00 90.00 88.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (82) ท่อระบายน้ำคลองบางต้นจิก ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 11,400,000 11,400,000 11,400,000 11,070,000 330,000 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 29/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/12/2561 27/12/2561 21/01/2562 28/02/2562 8,745,300 15/03/2562 8,745,300 120 16/03/2562 14/03/2562 13/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทิพย์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2562 93,398 20/03/2562 93,398 บริษัท ถ. เจริญปิโตเลียม จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ ชาวบ้านร้องเรียน 12/07/2562 9,007,650 8,745,300 262,350 2,160,868 2,067,470 93,398 23.99 20.00 100.00 20.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.14) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มกลางคลองต้นสะตือ ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 95,000 95,000 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 22,260 29/11/2561 22,260 ร้านเอกพงษ์ 31/03/2562 22,260 95,000 95,000 68,613 68,613 72.22 100.00 73.00 100.00 73.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำปราจีนบุรี 600 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.15) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองต้นตาล ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 124,000 124,000 124,000 124,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 05/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 10,356 03/12/2561 10,356 ร้านเอกพงษ์ 31/03/2562 10,356 124,000 124,000 123,443 123,443 99.55 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 1,100 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.17) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคารฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 369,500 369,500 369,500 369,500 บางกระเจ็ด บางคล้า ฉะเชิงเทรา 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 25,592 27/11/2561 25,592 ร้าน ศ.รุ่งเรือง 31/03/2562 25,592 369,500 369,500 367,559 367,559 99.47 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 900 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง (1.20) งานป้องกันน้ำเค็มโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวงในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 860,000 860,000 860,000 860,000 หัวไทร บางคล้า ฉะเชิงเทรา 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 38,878 12/03/2562 38,878 บริษัท ถ.เจริญปิโตเลียม จำกัด 31/03/2562 38,878 860,000 860,000 857,434 857,434 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองชวดเดือย จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,407,500 3,407,500 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/07/2562 3,407,500 3,407,500 159,420 159,420 4.68 50.00 10.00 50.00 10.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ประตูระบายน้ำแยกปลายคลองบางพลวง ต.บางขาม อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,989,460 1,989,460 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ประตูระบายน้ำกลางคลองบางพลวง ต.ไผ่ชะเลือด อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 2,177,953 2,177,953 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/05/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ประตูระบายน้ำคลองโพธิ์ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,374,810 3,374,810 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 22/01/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/01/2561 25/01/2561 25/01/2561 07/02/2561 1,283,880 02/08/2561 1,283,880 120 06/09/2561 06/09/2561 05/12/2561 หจก.แหลมโขดพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 136,563 04/03/2562 136,563 บริษัท ถ.เจริญปิโตเลียม จำกัด 30/04/2562 3,258,306 3,374,810 3,374,810 3,371,290 3,371,290 99.90 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,000 9,000 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 9,000 16/01/2562 9,000 เอสเอ็มไอที 14/05/2562 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 23,700 23,700 รอบเมือง เมือง ปราจีนบุรี 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/12/2561 23,700 16/01/2562 23,700 เอสเอ็มไอที 14/05/2562 23,700 23,700 23,700 23,700 23,700 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง