ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563 เวลา 18:07:41]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.91) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 836,000 836,000 836,000 836,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 30,000 05/03/2563 30,000 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 13/04/2563 30,000 835,398 835,398 835,398 835,398 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.417) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ พื้นที่ชลประทาน 175,000 ไร่ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 829,000 829,000 828,500 828,500 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 10,206 16/03/2563 10,206 หจก.ตันติชัยบริการ 18/03/2563 10,206 829,000 829,000 662,332 662,332 79.90 100.00 90.00 100.00 90.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.419) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,420,000 1,420,000 1,420,000 1,420,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 49,760 12/03/2563 49,760 ร้านมณีรัตน์ 18/03/2563 45,000 1,419,895 1,419,895 1,223,144 1,223,144 86.14 100.00 92.00 100.00 92.00 15/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.878) กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำประแสร์ ปริมาณ 140 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/03/2563 50,000 05/03/2563 50,000 ร้านสินพิทักษ์ 08/04/2563 50,000 446,657 446,657 446,657 446,657 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1909) ซ่อมแซมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.15+610 ถึง กม.20+610 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านนา แกลง ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 14,990 06/03/2563 14,990 หจก.เจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด 18/03/2563 14,990 499,971 499,971 497,631 497,631 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 01/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1912) ซ่อมแซมคลัปปลิ้งเพลาเครื่องสูบน้ำ โซน 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 44,000 44,000 44,000 44,000 วังหว้า แกลง ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 33,050 26/03/2563 33,050 ร้านสินพิทักษ์ 08/04/2563 33,050 42,105 42,105 42,105 42,105 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1915) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ำย กม.20+000 - กม.23+447 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านนา แกลง ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 201,511 23/03/2563 201,511 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 21/04/2563 24,910 477,002 477,002 477,002 477,002 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1918) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+300 ถึง กม 3+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 970,000 970,000 970,000 970,000 กระแสบน แกลง ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 14,940 06/03/2563 14,940 หจก.เจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด 18/03/2563 14,940 686,743 686,743 686,743 686,743 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1919) ซ่อมแซมจุดจ่ายน้ำและอาคารประกอบ ท่อส่งน้ำโซนขยายเพิ่มเติม โซน 4 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 690,000 690,000 690,000 690,000 กระแสบน แกลง ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 14,978 06/03/2563 14,978 หจก.เจ แอนด์ เอ อินเตอร์เทรด 18/03/2563 14,978 650,131 650,131 650,131 650,131 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1922) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 11/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 100,000 03/04/2563 100,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำตำบลวังหว้า 08/04/2563 100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1923) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ Canal Outlet อ่างเก็บน้ำประแสร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,908,500 7,908,500 7,405,500 7,278,140 127,360 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีคัดเลือก 10/03/2563 16/03/2563 19/03/2563 7,278,140 31/03/2563 7,278,140 120 01/04/2563 02/04/2563 29/07/2563 บ.เอส. ซี. บี. เดลเวลล๊อปเม้น จำกัด 03/04/2563 7,361,000 7,405,500 7,278,140 127,360 7,405,500 7,278,140 127,360 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1924) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ River Outlet อ่างเก็บน้ำประแสร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,382,400 8,382,400 7,865,378 7,730,108 135,270 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 14/11/2562 15/12/2562 วิธีคัดเลือก 09/03/2563 12/03/2563 18/03/2563 7,730,108 31/03/2563 7,730,108 120 01/04/2563 02/04/2563 29/07/2563 บ.นาคา วิศวมิตร จำกัด 03/04/2563 7,835,000 7,865,338 7,730,108 135,230 7,865,338 7,730,108 135,230 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1928) ซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำ Submerge สถานีสูบน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 360,000 360,000 360,000 360,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 359,972 20/03/2563 359,972 5 23/03/2563 20/03/2563 30/03/2563 บ.เอสอาร์พี เมนทิแนนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 07/04/2563 359,972 359,972 359,972 359,972 359,972 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1930) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารสถานีสูบน้ำโซนขยายเพิ่มเติมโซน 3 และโซน 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 310,000 310,000 310,000 310,000 วังหว้า แกลง ระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 230,587 08/04/2563 230,587 ร้านสินพิทักษ์ 08/04/2563 230,603 294,152 294,152 294,152 294,152 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1931) ซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างคันคลอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.7+200 ถึง 7+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 256,216 05/03/2563 256,216 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 18/03/2563 281,468 741,945 741,945 741,945 741,945 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1932) ซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างทางลำเลียง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.17+020 ถึง 17+520 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 54,745 13/03/2563 54,745 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 21/04/2563 54,745 742,373 742,373 742,373 742,373 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1933) ซ่อมแซมวาล์วประตูน้ำด้านทางออกของปั๊ม 2 สถานีสูบน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 490,060 25/03/2563 490,060 5 26/03/2563 25/03/2563 02/04/2563 บ.เอสอาร์พี เมนทิแนนท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 07/04/2563 490,060 490,060 490,060 490,060 490,060 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1934) ซ่อมแซมวาล์วระบายอากาศแนวท่อส่งน้ำโซนขยายเพิ่มเติมโซน 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 255,400 26/03/2563 255,400 ร้านสินพิทักษ์ 08/04/2563 255,400 286,723 286,723 286,723 286,723 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1936) ซ่อมแซมหน้าแปลนประตูน้ำ จุดจ่ายน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 300,000 300,000 300,000 300,000 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/03/2563 294,040 27/03/2563 294,040 15 27/04/2563 27/03/2563 11/04/2563 บ.ชาญชัยวิศวโยธาแกลง จำกัด 08/04/2563 294,040 294,040 294,040 294,040 294,040 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1938) ซ่อมแซมอาคาร Air Vent ท่อส่งน้ำฝั่งขวา จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 11/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 499,598 04/03/2563 499,598 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 18/03/2563 505,060 854,036 854,036 854,036 854,036 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1939) ซ่อมแซมอาคารควบคุมการจ่ายน้ำ จุดจ่ายน้ำที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 500,000 500,000 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 11/03/2563 485,861 27/03/2563 485,861 15 27/03/2563 27/03/2563 11/04/2563 นายหนูเขียน แสนแป้ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง 07/04/2563 485,861 485,861 485,861 485,861 485,861 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1942) ซ่อมแซมอาคารประกอบท่อส่งน้ำส่วนขยาย อ่างเก็บน้ำประแสร์ จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 247,175 04/03/2563 247,175 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 18/03/2563 266,107 466,886 466,886 466,886 466,886 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1943) ซ่อมแซมอาคารประกอบภายในสถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำประแสร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ จำนวน 1 แห่ง ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 401,691 04/03/2563 401,691 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 18/03/2563 402,097 759,437 759,437 759,437 759,437 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1945) ซ่อมแซมอาคารสถานีสูบน้ำโซนขยาย จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/03/2563 39,748 03/03/2563 39,748 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 18/03/2563 474,443 916,145 916,145 916,145 916,145 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1946) ซ่อมแซมอาคารสถานีสูบน้ำโซนขยายเพิ่มเติม โซน 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 161,334 23/03/2563 161,334 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 21/04/2563 332,825 332,825 332,825 332,825 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.78) ท่อระบายน้ำกลางคลองไผ่เหนือ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 อำเภอแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 14/11/2562 15/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/02/2563 04/03/2563 04/03/2563 1,346,483 30/03/2563 1,346,483 บ.เก่งเกล้า จำกัด 21/04/2563 1,620,892 6,444,535 6,444,535 2,855,834 2,855,834 44.31 100.00 80.00 100.00 80.00 15/09/2563 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ โครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านสันติสุขไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง งบกลาง กปร. 2563 งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 16,158,000 16,158,000 16,158,000 16,158,000 ป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 12/06/2563 16/06/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/07/2563 15/07/2563 17/07/2563 12,786,500 03/08/2563 12,786,500 บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอ ออร่า จำกัด 18/08/2563 12,920,748 15,640,300 15,640,300 353,966 353,966 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,019,145 9,019,145 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีคัดเลือก 06/09/2562 12/09/2562 16/09/2562 9,019,145 20/09/2562 9,019,145 60 26/09/2562 25/09/2562 24/11/2562 บริษัท พีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 06/01/2563 9,022,259 9,019,145 9,019,145 9,019,145 9,019,145 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+247 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 499,170 499,170 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2562 499,170 26/09/2562 499,170 30 02/10/2562 01/10/2562 31/01/2563 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 06/01/2563 505,129 499,170 499,170 499,170 499,170 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+490 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 499,907 499,907 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2562 499,907 26/09/2562 499,907 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 06/01/2563 519,900 499,907 499,907 499,907 499,907 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+796 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 499,422 499,422 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2562 499,422 26/09/2562 499,422 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 06/01/2563 506,615 499,422 499,422 499,422 499,422 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.0+970 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 499,527 499,527 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2562 499,527 26/09/2562 499,527 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 06/01/2563 502,995 499,527 499,527 499,527 499,527 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมท่อรับน้ำ กม.1+150 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 498,624 498,624 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2562 498,624 26/09/2562 498,624 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 08/01/2563 503,711 498,624 498,624 498,624 498,624 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมประตูน้ำอาคารควบคุมการจ่ายน้ำ จุดจ่ายน้ำเพิ่มเติม 3 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 299,734 299,734 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2562 299,734 26/09/2562 299,734 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 08/01/2563 301,996 299,734 299,734 299,734 299,734 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมอาคาร air valve ท่อส่งน้ำฝั่งขวา จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 488,687 488,687 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/09/2562 488,687 26/09/2562 488,687 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 08/01/2563 500,000 488,687 488,687 488,687 488,687 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมหินเรียงหน้าสถานีสูบน้ำโซนขยายเพิ่มเติม จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 499,778 499,778 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/09/2562 499,778 26/09/2562 499,778 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 08/01/2563 500,000 499,778 499,778 499,778 499,778 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมอาคารจุดจ่ายน้ำเพิ่มเติมท่อส่งน้ำฝั่งขวา จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 199,712 199,712 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/09/2562 199,712 26/09/2562 199,712 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 08/01/2563 200,000 199,712 199,712 199,712 199,712 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.4+000 - 7+000 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 489,649 489,649 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/09/2562 481,649 26/09/2562 481,649 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 08/01/2563 491,215 489,649 489,649 489,649 489,649 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.19+000 - 22+000 จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 489,649 489,649 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/09/2562 489,649 26/09/2562 489,649 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 08/01/2563 491,215 489,649 489,649 489,649 489,649 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมชุดเปิดทางน้ำ ท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 399,904 399,904 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 17/09/2562 399,904 26/09/2562 399,904 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 บริษัทพีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง 08/01/2563 409,137 399,904 399,904 399,904 399,904 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 31/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 77,400 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เครื่องวัดน้ำฝนอัตโนมัติ แบบกระดก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 112,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)