ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 05:48:27]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1.208) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 50,000 16/10/2561 50,000 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 30/03/2562 50,000 2,100,000 2,100,000 1,561,406 1,561,406 74.35 80.00 78.00 80.00 78.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.1.225) บริหารการส่งน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 780,000 780,000 780,000 780,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 82,320 30/11/2561 82,320 หจก.ตันติชัย บริการ 30/03/2562 82,320 775,558 775,558 775,558 775,558 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.3.67) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 712,000 712,000 712,000 712,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 28,880 17/10/2561 28,880 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 30/03/2562 28,880 687,038 687,038 684,733 684,733 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1366) ซ่อมแซมอาคารท่อแยกและจุดจ่ายน้ำของท่อส่งน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 139,960 19/10/2561 139,960 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 30/03/2562 139,960 2,141,087 2,141,087 2,141,087 2,141,087 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1367) ซ่อมแซมรางระบายน้ำท้ายเขื่อนอาคารท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 11/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 17,030 16/10/2561 17,030 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 30/03/2562 17,030 284,206 284,206 284,206 284,206 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/12/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1368) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,710,000 3,710,000 3,700,000 3,700,000 บ้านนา แกลง ระยอง 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 100,990 19/10/2561 100,990 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 30/03/2562 100,990 3,167,058 3,167,058 3,167,058 3,167,058 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1369) ซ่อมแซมอาคารบ่อวาล์ว จุดจ่ายน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วังหว้า แกลง ระยอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 54,900 19/10/2561 54,900 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 30/03/2562 54,900 762,632 762,632 762,632 762,632 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1370) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับสถานีสูบน้ำและบนสันเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 560,000 560,000 560,000 560,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 15,985 31/10/2561 15,985 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 30/03/2562 15,985 532,820 532,820 532,820 532,820 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1371) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.13+610 ถึง กม. 15+610 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ชำฆ้อ เขาชะเมา ระยอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 36,000 09/01/2562 36,000 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ เกษตรกรร้องขอให้ส่งน้ำ 30/03/2562 36,000 499,543 499,543 499,543 499,543 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1372) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายอาคารประตูระบายน้ำคลองจำกา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 6,320 19/10/2561 6,320 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 30/03/2562 6,320 122,651 122,651 122,651 122,651 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/12/2561 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1373) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงดัน 115 KV และอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 943,000 943,000 943,000 943,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/10/2561 17/10/2561 30/10/2561 06/11/2561 900,000 06/12/2561 900,000 180 07/12/2561 07/12/2561 03/06/2562 บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด 24/03/2562 943,000 900,000 900,000 900,000 900,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1374) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำโซนขยาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 850,000 850,000 850,000 850,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2561 15/11/2561 24/11/2561 04/12/2561 736,695 27/12/2561 736,695 180 28/12/2561 28/12/2561 25/06/2562 บริษัท พงษ์พิมาน การไฟฟ้า จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/03/2562 850,000 736,695 736,695 736,695 736,695 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1375) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กระแสบน แกลง ระยอง 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2562 100,000 24/01/2562 100,000 กลุ่มบริหารใช้น้ำชลประทาน 30/03/2562 100,000 995,730 995,730 995,730 995,730 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ (1.168.1376) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้ายเขื่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 80,656 17/10/2561 80,656 ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้ 30/03/2562 80,656 1,691,155 1,691,155 1,691,155 1,691,155 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก 0
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ระยะทาง 0.400 กม. จังหวัดระยอง (โอนเปลี่ยนแปลง 4) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,772,000 1,772,000 1,772,000 1,734,000 38,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 29/01/2562 04/02/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/01/2562 05/02/2562 14/02/2562 22/02/2562 1,387,200 27/06/2562 1,387,200 60 16/07/2562 16/07/2562 13/09/2562 บริษัท รุ่งทรัพย์อนันต์ 22/08/2562 1,776,459 1,387,200 1,387,200 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20/08/2562 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำส่วนขยายเพิ่มเติมโซน 2 ของท่อส่งน้ำฝั่งขวาอ่างประแสร์ ต.พลงตาเอี่ยม อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 117,674 117,674 117,674 117,674 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองกวาง ระยะที่ 1 ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,669,605 1,669,605 30/04/2562 1,669,605 1,669,605 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ โครงการระบบสูบน้ำผันน้ำคลองสะพาน-อ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,966,050 14,966,050 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 18/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/06/2561 19/06/2561 18/07/2561 18/07/2561 4,099,812 16/08/2561 4,099,812 270 17/08/2561 20/08/2561 13/05/2562 บริษัท ประไพกิจ จำกัด 29/04/2562 5,728,171 14,966,050 14,966,050 7,733,167 7,733,167 51.67 95.00 99.00 95.00 99.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ โครงการอาคารอัดน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 15,178,063 15,178,063 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 18/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/06/2561 27/06/2561 13/04/2562 13/07/2561 6,425,250 15/08/2561 6,425,250 270 16/08/2561 17/08/2561 12/05/2562 หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์ 29/04/2562 8,578,393 15,178,063 15,178,063 6,484,494 6,484,494 42.72 95.00 95.00 95.00 95.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 117,000 117,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 117,000 27/12/2561 117,000 บริษัท ไอ.ที.ออฟฟิตอีควิพเม้นท์ จำกัด 14/05/2562 117,000 117,000 117,000 117,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 41,600 41,600 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 20,800 27/12/2561 20,800 บริษัท ไอ.ที.ออฟฟิต อีควิพเม้นท์ จำกัด 14/05/2562 41,600 41,600 41,600 41,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 33,800 27/12/2561 33,800 บริษัท ไอ.ที.ออฟฟิต อีควิพเม้นท์ จำกัด 14/05/2562 67,600 67,600 67,600 67,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ แบบ Network สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 53,000 53,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2561 53,000 27/12/2561 53,000 บริษัท ไอ.ที.ออฟฟิต อีควิพเม้นท์ จำกัด 14/05/2562 53,000 53,000 53,000 53,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 95,000 07/01/2562 95,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 14/05/2562 95,000 95,000 95,000 95,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 22,000 22,000 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 22,000 24/12/2561 22,000 บริษัท แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 14/05/2562 22,000 22,000 22,000 22,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง