ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 14:47:58]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.1.280) บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ .โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,041,000 4,041,000 4,041,000 4,041,000 เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 24/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 198,925 21/01/2562 198,925 หจก.ซินฮั้วสโตร์ 05/03/2562 4,035,761 4,035,761 3,875,030 3,875,030 96.02 92.55 95.00 92.55 95.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.1.281) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 417,000 417,000 417,000 417,000 เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 24/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2561 64,993 27/12/2561 64,993 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน 2 05/03/2562 417,000 417,000 255,783 255,783 61.34 100.00 65.00 100.00 65.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.3.79) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 354,000 354,000 354,000 354,000 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 180,579 28/01/2562 180,579 หจก.ซินฮั้วสโตร์ 05/03/2562 350,427 350,427 350,427 350,427 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.340 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,491,200 8,491,200 10,000,000 9,716,000 284,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 01/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/03/2562 28/03/2562 19/04/2562 26/04/2562 5,439,964 05/06/2562 5,439,964 90 19/06/2562 18/06/2562 16/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัชชาค้าวัสดุ 20/06/2562 8,300,605 5,602,967 5,439,967 163,000 0.00 100.00 88.00 100.00 88.00 06/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.133) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 477,800 477,800 332,000 332,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 01/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/03/2562 40,060 28/03/2562 40,060 49 สเตชั่นเนอร์ 29/03/2562 102,846 102,846 77,344 77,344 75.20 100.00 99.00 100.00 99.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1724) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 24/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2562 99,824 28/03/2562 99,824 กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง 29/03/2562 1,000,000 400,000 600,000 994,761 399,081 595,680 99.48 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1725) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000 - 1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 24/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 99,230 14/12/2561 99,230 หจก.ซินฮั้วสโตร์ 05/03/2562 378,957 378,957 378,957 378,957 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1726) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+660 - 1+960 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 24/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 108,266 17/12/2561 108,266 หจก.วิชญ์พิมพ์ 05/03/2562 560,441 560,441 560,441 560,441 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1727) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4 ขวา คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.1+300 - 2+600 เป็นช่วงๆ โครงการ ปตร.ลำสนธิ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี 24/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 141,558 14/12/2561 141,558 หจก.วิชญ์พิมพ์ 05/03/2562 443,957 443,957 443,957 443,957 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1728) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.14+000-16+000 เป็นช่วงๆ โครงการ ปตร.ลำสนธิ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 นาโสม ชัยบาดาล ลพบุรี 24/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 274,706 17/12/2561 274,706 หจก.ซินฮั้วสโตร์ 05/03/2562 928,353 928,353 928,353 928,353 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1729) ซ่อมแซมตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปากคลองโพนทอง โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,543,000 1,543,000 1,543,000 1,543,000 หนองทรายขาว บ้านหมี่ี ลพบุรี 01/08/2561 วิธีคัดเลือก 01/10/2561 01/10/2561 1,290,000 30/10/2561 1,290,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.มอเตอร์ เซอร์วิส 12/11/2561 1,469,926 1,469,926 1,469,926 1,469,926 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1734) ซ่อมแซม อาคารระบายน้ำ คลองชัยนาท-ป่าสัก กม. 86+395 สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 1,560,000 1,560,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 229,178 29/11/2561 229,178 หจก.วิชญ์พิมพ์ 05/03/2562 2,500,000 2,500,000 2,152,404 2,152,404 86.10 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1736) ซ่อมแซม Drain culvert คลองระบายริมเขต คลองชัยนาท-ป่าสัก สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 136,257 26/12/2561 136,257 หจก.กระทิงแดง 05/03/2562 1,200,000 1,200,000 979,845 979,845 81.65 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.168.1737) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย คลองชัยนาท-ป่าสัก กม.86+141 ถึง กม. 86+397 สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,560,000 1,560,000 1,760,000 1,760,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 402,900 19/06/2562 402,900 หจก.ซินฮั้วสโตร์ 19/06/2562 1,560,000 1,560,000 329,371 329,371 21.11 100.00 85.00 100.00 85.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.75) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองมะขาม โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 2,036,000 1,977,000 59,000 หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 01/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 04/10/2561 577,031 18/01/2562 577,031 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพิ่มพงษ์การโยธา ติดปัญหาอื่นๆ 05/02/2562 577,031 577,031 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.76) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายบ้านหนองมะค่า โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 1,880,000 1,830,000 50,000 หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 01/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 28/09/2561 707,400 18/01/2562 707,400 หจก.ส.สมชัย วิศวกรรม 05/02/2562 707,400 707,400 707,400 707,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.78) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลุงเจือ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,200,000 3,200,000 2,029,000 1,970,000 59,000 หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 01/08/2561 04/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 28/09/2561 846,000 18/01/2562 846,000 หจก.ส.สมชัย วิศวกรรม 05/02/2562 846,000 846,000 846,000 846,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.172.79) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบริเวณหน้าฝายวังแขม โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลมหาโพธิ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 1,409,000 1,368,000 41,000 มหาโพธิ สระโบสถ์ ลพบุรี 01/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 11/09/2561 09/10/2561 668,610 18/01/2562 668,610 หจก.บี.พี.พัฒนา 27/05/2562 668,610 668,610 668,610 668,610 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน 1 ขวา จังหวัดลพบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 99,800 99,800 เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 14/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/07/2562 17,815 10/07/2562 17,815 ลูกแก้ว เจริญดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/07/2562 99,800 99,800 99,483 99,483 99.68 0.00 90.00 0.00 90.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงานโครงการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง จังหวัดลพบุรี (รายการเพิ่มเติ่ม) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 81,000 81,000 81,000 81,000 ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 17/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2562 61,300 11/07/2562 61,300 ร้านจีรวรรณพันธุ์ไม้ โดยนายชิรายุ แสงเสริม 19/07/2562 81,000 81,000 72,290 72,290 89.25 0.00 25.00 0.00 25.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ขุดลอกตะกอนดินโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำห้วยยางหนึ่ง จังหวัดลพบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 17/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/06/2562 917,899 24/06/2562 917,899 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/07/2562 3,336,000 3,336,000 1,472,688 1,472,688 44.15 0.00 36.00 0.00 36.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ขุดลอกตะกอนดินโครงการพระราชดำริอ่างเก็บน้ำซับเสือแมบ จังหวัดลพบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,999,000 2,999,000 2,999,000 2,999,000 นิคมสร้างตนเอง เมือง ลพบุรี 17/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/06/2562 917,899 24/06/2562 917,899 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 19/07/2562 2,859,000 2,859,000 1,510,137 1,510,137 52.82 0.00 41.00 0.00 41.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงศูนย์ทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,274,000 16,274,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 16/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/07/2561 21/08/2561 11/09/2561 15,800,000 21/09/2561 15,800,000 150 14/02/2562 13/02/2562 13/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ 28/05/2562 18,545,950 16,274,000 16,274,000 468,248 468,248 2.88 0.00 75.00 0.00 75.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 ชุด โครงการชลประทานลพบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 103,900 21/01/2562 103,900 วิชญ์พิมพ์ 05/02/2562 103,900 103,900 103,900 103,900 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานลพบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 13/12/2561 25/12/2561 807,850 21/01/2562 807,850 บริษัทแสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 05/02/2562 807,850 807,850 807,850 807,850 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานลพบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 13/12/2561 25/12/2561 840,000 21/01/2562 840,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์เซลส์ จำกัด 05/02/2562 840,000 840,000 840,000 840,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานลพบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2561 12/12/2561 25/12/2561 2,170,000 21/01/2562 2,170,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์เซลส์ จำกัด 05/02/2562 2,170,000 2,170,000 2,170,000 2,170,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 06/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง