ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ก.ค. 2563 เวลา 06:11:58]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.104) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 326,000 326,000 326,000 326,000 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 14,995 20/03/2563 14,995 ร้านอุดมชัย 13/04/2563 326,000 326,000 286,118 286,118 87.77 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.440) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานลพบุรี พื้นที่ชลประทาน 85,947 ไร่ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 418,000 418,000 418,000 418,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 21,990 17/03/2563 21,990 ลพบุรีปิโตรเลียม 13/04/2563 418,000 418,000 196,370 196,370 46.98 0.00 55.00 0.00 55.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.446) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 166 กิโลเมตร โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,254,000 1,254,000 1,254,000 1,254,000 เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 20,685 19/03/2563 20,685 ร้านอุดมชัย 13/04/2563 1,254,000 1,254,000 151,616 151,616 12.09 0.00 35.00 0.00 35.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.451) บำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานลพบุรี พื้นที่ 1,229 ไร่ ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,789,000 2,789,000 2,789,000 2,789,000 เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 117,628 17/03/2563 117,628 ร้านอุดมชัย, ลพบุรีปิโตรเลียม 13/04/2563 2,789,000 2,789,000 814,143 814,143 29.19 0.00 50.00 0.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.158) ซ่อมแซมบ้านพักโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 20/03/2563 13,950 20/03/2563 13,950 ร้านอุดมชัย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 13,950 23/03/2563 13,950 ร้านอุดมชัย 13/04/2563 750,000 750,000 606,187 606,187 80.82 0.00 50.00 0.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.61) ซ่อมแซมระบบประปาอ่างเก็บน้ำห้วยหิน ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 เขาแหลม ชัยบาดาล ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 7,570 20/03/2563 7,570 ร้านอุดมชัย 13/04/2563 97,000 97,000 86,961 86,961 89.65 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.66) ซ่อมแซมหินเรียงอ่างเก็บน้ำห้วยหิน ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ห้วยหิน ชัยบาดาล ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 13,620 20/03/2563 13,620 ร้านอุดมชัย 13/04/2563 429,000 429,000 368,899 368,899 85.99 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (42) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านหนองโพธิ์ ตำบลช่องสาริกา อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 24,256,000 24,256,000 ช่องสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 31/01/2563 24/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/03/2563 25/03/2563 25/02/2563 9,090,000 9,090,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/02/2563 03/04/2563 206,300 03/04/2563 206,300 ลพบุรีปิโตรเลียม 13/04/2563 9,090,000 20,182,374 20,182,374 6,670,843 6,670,843 33.05 0.00 55.00 0.00 55.00 30/06/2563 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.323) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกร (ในเขตอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่) โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 306,000 306,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 9,975 19/03/2563 9,975 ร้านอุดมชัย 13/04/2563 306,000 306,000 239,429 239,429 78.24 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.18) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 232,800 232,800 25/03/2563 25/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/04/2563 6,670 02/04/2563 6,670 หจก.ซินฮั้วสโตร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 6,670 6,670 หจก.ซินฮั้วสโตร์ 13/04/2563 43,100 43,100 28,065 28,065 65.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.2042) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ1ซ้าย2ขวา กม. 1+000 ถึง กม. 2+000 โครงการอ่างเก็บน้ำซับตะเคียน ระยะทาง 1 กิโลเมตร โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ม่วงค่อม ชัยบาดาล ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 55,529 17/03/2563 55,529 ร้านอุดมชัย, ลพบุรีปิโตรเลียม 13/04/2563 476,900 476,900 397,671 397,671 83.39 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.2059) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/04/2563 498,492 02/04/2563 498,492 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/04/2563 1,000,000 1,000,000 997,133 897,152 997,133 99.71 0.00 100.00 0.00 100.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.2062) ซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มทบ.13 พื้นที่ 100 ตารางเมตร โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 14,996 17/03/2563 14,996 ลพบุรีปิโตรเลียม 13/04/2563 431,300 431,300 428,006 428,006 99.24 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.2063) ซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สถานีสูบน้ำปากคลองสะพานขาว พื้นที่ 100 ตารางเมตร โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลตำบลหนองทรายขาว อำเภออำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 43,671 19/03/2563 43,671 ร้านอุดมชัย,บ้านลายน้ำ 13/04/2563 382,000 382,000 355,746 355,746 93.13 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.2064) ซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชุมชนถนนขวาง พื้นที่ 100 ตารางเมตร โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 66,584 17/03/2563 66,584 ลพบุรีปิโตรเลียม,หจก.ซินฮั้วสโตร์ 13/04/2563 479,600 479,600 411,515 411,515 85.80 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.2065) ซ่อมแซมบำรุงรักษาสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านถนนใหญ่ พื้นที่ 100 ตารางเมตร โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ถนนใหญ่ เมืองลพบุรี ลพบุรี 15/01/2563 13/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 50,623 17/03/2563 50,623 ลพบุรีปิโตรเลียม,หจก.ซินฮั้วสโตร์ 13/04/2563 381,300 381,300 378,577 378,577 99.29 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (1.3631) ขุดลอกคลองห้วยโป่ง กม.0+000 - 2+000 โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 15/01/2563 03/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 20/03/2563 03/03/2563 569,250 02/04/2563 569,250 บริษัท นารายณ์ มหานคร จำกัด 13/04/2563 1,381,380 575,920 569,250 6,670 6,670 6,670 1.16 0.00 25.00 0.00 25.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี (5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและปตร.บ้านหลุมข้าว ตำบลหลุมข้าว อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 31,000,000 31,000,000 31,000,000 30,100,000 900,000 หลุมข้าว โคกสำโรง ลพบุรี 15/01/2563 31/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/02/2563 18/03/2563 18/03/2563 30,070,000 31/03/2563 30,070,000 150 14/04/2563 13/04/2563 10/09/2563 หจก.เทียรประเสริฐ วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/04/2563 30,100,033 30,422,570 30,070,000 352,570 4,510,500 4,510,500 14.83 0.00 6.00 0.00 6.00 30/06/2563 5,000 1,526 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยลพบุรี งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 2,800,000 2,800,000 2,696,500 1,828,034 868,466 ห้วยโป่ง โคกสำโรง ลพบุรี 30/03/2563 08/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/04/2563 08/04/2563 17/04/2563 17/04/2563 850,000 30/04/2563 850,000 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.บานเย็นพัฒนา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/04/2563 850,000 30/04/2563 850,000 หจก.บานเย็นพัฒนา 26/05/2563 2,696,500 1,688,851 820,385 868,466 610,728 610,728 36.16 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงศรีสุข งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,767,000 233,000 วังทอง โคกเจริญ ลพบุรี 30/03/2563 03/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2563 17/04/2563 17/04/2563 3,328,920 29/04/2563 3,328,920 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก. ช.ภู่สุวรรณ การช่าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2563 100,000 3,773,388 3,540,388 233,000 23,856 23,856 0.63 0.00 99.00 0.00 99.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงจอมแก้ว งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 30/03/2563 03/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2563 17/04/2563 17/04/2563 2,771,487 29/04/2563 2,771,487 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 01/05/2563 100,000 1,731,997 1,644,997 87,000 13,858 13,858 0.80 0.00 98.56 0.00 98.56 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงโคกเจริญ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 โคกเจริญ โคกเจริญ ลพบุรี 30/03/2563 01/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/04/2563 17/04/2563 17/04/2563 1,485,220 29/04/2563 1,485,220 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2563 100,000 1,660,577 1,573,577 87,000 19,857 19,857 1.20 0.00 65.00 0.00 65.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี แก้มลิงลำท่าช้าง งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 30/03/2563 03/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/04/2563 17/04/2563 17/04/2563 2,498,591 29/04/2563 2,498,591 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก. ช.สุวรรณ ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2563 100,000 2,836,849 2,662,849 174,000 31,855 31,855 1.12 0.00 55.00 0.00 55.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองเสาพร้อมอาคารประกอบ งบกลาง รายการสำรองฉุกเฉินแก้ปัญหาภัยแล้ง สำหรับใช้ในการแก้ปัญหา Covid-19 และแก้ปัญหาภัยแล้ง งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,000,000 5,000,000 4,549,500 3,859,500 690,000 โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี 30/03/2563 03/04/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/04/2563 17/04/2563 17/04/2563 2,240,000 29/04/2563 2,240,000 60 01/05/2563 30/04/2563 29/06/2563 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/05/2563 2,240,000 29/04/2563 2,240,000 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม 26/05/2563 5,000,000 2,881,415 2,191,415 690,000 43,853 43,853 1.52 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำคลองโพนทอง จำนวน 1 เครื่อง จังหวัดลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 569,208 569,208 หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี 15/01/2563 21/01/2563 569,208 569,208 569,200 569,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ ชุมชนถนนขวาง จำนวน 1 เครื่อง จังหวัดลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 762,535 762,535 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 26/09/2561 26/09/2561 วิธีคัดเลือก 26/09/2561 01/10/2561 01/10/2561 1,290,000 1,290,000 หจก.พี.เอ็น.มอเตอร์ เซอร์วิส 07/04/2563 762,535 762,535 762,535 762,535 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ มทบ.13 จังหวัดลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 850,000 850,000 ทะเลชุบศร เมืองลพบุรี ลพบุรี 15/01/2563 21/01/2563 850,000 850,000 850,000 850,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานลพบุรี ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองมะขาม โครงการชลประทานลพบุรี ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 903,124 903,124 หนองมะค่า โคกเจริญ ลพบุรี 10/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/07/2562 02/08/2562 08/08/2562 903,124 03/09/2562 903,124 90 01/10/2562 01/10/2562 29/12/2562 บริษัท นารายณ์ มหานคร จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/01/2563 1,958,680 903,124 903,124 903,124 903,124 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 19/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)