ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 07:38:04]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.1.284) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 113,000 113,000 113,000 113,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2562 9,289 12/02/2562 9,289 หจก.ทีเจ คอมพิวเตอร์ แอนด์ ซีซีทีวี 18/03/2562 113,000 113,000 79,866 79,866 70.68 100.00 60.00 100.00 60.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.1.285) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 226,000 226,000 226,000 226,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 50,000 12/12/2561 50,000 บริษัท โอภาสโลหะภัณฑ์ จำกัด 18/03/2562 226,000 226,000 221,002 221,002 97.79 100.00 97.00 100.00 97.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.266) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 บ้านใหม่ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 19,996 29/11/2561 19,996 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตเลียม จำกัด 18/03/2562 120,000 120,000 116,421 116,421 97.02 100.00 90.00 100.00 90.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.168.1704) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 หันตรา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 47,879 25/03/2562 47,879 นางสาวพัดชา รารามนัส 17/05/2562 1,000,000 400,000 600,000 855,121 400,000 455,121 85.51 0.00 65.00 0.00 65.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.168.1705) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนหนองลาดหญ้าแพรก โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 13/09/2561 18/09/2561 454,480 21/02/2562 454,480 บริษัท ยู.พี.เอ. เอ็นเทอร์ไพรซ จำกัด 18/03/2562 1,906,400 1,906,400 1,521,434 1,521,434 79.81 0.00 80.00 0.00 80.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.168.1706) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนหนองหวาย โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 คลองน้อย บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 13/09/2561 18/09/2561 426,400 25/02/2562 426,400 บริษัท ไนน์สโตร์ จำกัด 18/03/2562 1,906,400 1,906,400 984,824 984,824 51.66 0.00 13.00 0.00 13.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.168.1707) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนหนองหางสิงห์ โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 โรงช้าง มหาราช พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 57,220 09/01/2562 57,220 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 18/03/2562 1,430,000 1,430,000 1,212,811 1,212,811 84.81 0.00 85.00 0.00 85.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.168.1708) ซ่อมแซมท่อชักน้ำโรงสูบน้ำภูเขาทอง โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ภูเขาทอง พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 25,000 04/12/2561 25,000 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 18/03/2562 476,600 476,600 475,692 475,692 99.81 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (1.168.1713) ซ่อมแซมคันดินอาคารป้องกันตลิ่งท้ายเขื่อนพระราม 6 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 65,997 29/11/2561 65,997 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตเลียม จำกัด 18/03/2562 1,000,800 1,000,800 880,060 880,060 87.94 0.00 60.00 0.00 60.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (78) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองเป็ด กม.4+880 - กม.5+600จำนวน 1 แห่ง ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 11,479,000 11,479,000 โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 127,150 08/01/2562 127,150 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตเลียม จำกัด 18/03/2562 11,431,200 11,431,200 4,473,391 4,473,391 39.13 78.73 30.00 78.73 30.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา (79) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองร่มไทร กม.4+200 - กม.4+880 จำนวน 1 แห่ง โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา  ตำบลโพแตง อำเภอบางไทนร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 โพแตง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 127,150 08/01/2562 127,150 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตเลียม จำกัด 18/03/2562 9,520,000 9,520,000 7,110,095 7,110,095 74.69 94.54 75.00 94.54 75.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 400 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางโหง 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 453,423 453,423 ยกเลิกรายการงาน ไม่ประสงค์ขอใช้เงินโอนเปลี่ยนแปลง และได้ทำเรื่องโอนเงินกลับส่วนกลางแล้ว ตามใบจัดสรรโอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2667 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 17/06/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงระบบกระจายน้ำให้เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลหัวเวียง ตำบลบ้านกระทุ่ม (ดาดคอนกรีตคูส่งน้ำของคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,076,300 9,076,300 9,076,300 8,823,000 253,300 บ้านโพธิ์,หัวเวียง,บ้านกระทุ่ม เสนา พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2561 29/01/2561 14/02/2561 20/02/2561 5,290,000 17/04/2561 5,290,000 180 01/05/2561 01/05/2561 27/10/2561 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด 11/12/2561 7,785,283 2,473,951 2,473,951 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูส่งน้ำของคลอง1ข.-ส.10ให้เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลตลาดเกรียบ ตำบลวัดยม งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐบาล งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,339,000 9,339,000 9,339,000 9,073,000 266,000 ตลาดเกรียบ,วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 26/09/2561 12/10/2561 17/10/2561 5,240,395 12/11/2561 5,240,395 180 30/11/2561 29/11/2561 28/05/2562 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ติดปัญหาอื่นๆ ปฏิรูปจังหวัดขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมโครงการผืนดินพระราชทานเพื่อการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชบรมราชาภิเษก 23/01/2562 6,979,977 5,397,395 5,240,395 157,000 0.00 76.02 35.00 76.02 35.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างประตูระบายน้ำบางโหง 2 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 5,116,652 5,116,652 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 07/07/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/04/2560 05/04/2560 01/05/2560 28/04/2560 1,840,470 13/06/2560 1,840,470 90 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา ปรับลดปริมาณงาน และปรับลดวงเงิน 28/05/2562 2,351,941 5,116,652 5,116,652 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ก่อสร้างประตูระบายน้ำบ้านพาสน์ 2 ตำบลบ้านโพอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 161,686 161,686 161,686 161,686 161,686 161,686 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ประตูระบายน้ำคลองจิก 2 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 27,830,611 27,830,611 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา เกิดการเลื่อนไถลของเสาเข็มเขื่อนกำแพงกันดิน 27,830,611 27,830,611 9,247,671 9,247,671 33.23 64.68 33.00 64.68 33.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ประตูระบายน้ำบ้านโพ 2 ต.บ้านโพ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 54,904,500 54,904,500 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา แบบก่อสร้างรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ชาวบ้านและบางส่วนไม่สามารถตอกเข็มได้ ซึ่งอยู่แนวใต้สายไฟฟ้าแรงสูง 54,904,500 54,904,500 14,332,792 14,332,792 26.10 43.71 26.00 43.71 26.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงดาดคอนกรีตคูส่งน้ำของคลองชัยนาท-อยุธยาให้เกษตรแปลงใหญ่ ตำบลบ้านม้า ตำบลขวัญเมือง อำเภอหันสังข์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 บ้านม้า,ขวัญเมือง,หันสังข์ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/06/2561 22/06/2561 10/07/2561 11/07/2561 4,780,449 18/07/2561 4,780,449 120 06/08/2561 06/08/2561 03/12/2561 บริษัท เอ.พี.ซัพพลาย แอนด์ พาร์ท จำกัด 21/03/2562 7,160,678 4,780,449 4,780,449 4,357,170 4,357,170 91.15 0.00 0.00 0.00 0.00 19/03/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง