ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 2562 เวลา 01:04:10]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.1.286) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,130,000 3,130,000 3,130,000 3,130,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 156,200 02/11/2561 156,200 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 02/11/2561 3,130,000 3,130,000 502,821 502,821 16.06 52.72 40.00 52.72 40.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.1.287) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 881,000 881,000 881,000 881,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/08/2561 44,000 27/11/2561 44,000 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 12/12/2561 881,000 881,000 240,805 240,805 27.33 56.75 40.00 56.75 40.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.1.288) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 755,000 755,000 755,000 755,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 20/08/2561 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 34,000 05/02/2562 34,000 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว เป็นค่าล่วงเวลา 04/06/2562 755,000 755,000 166,120 166,120 22.00 39.74 20.00 39.74 20.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.3.80) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 8,000 31/01/2562 8,000 หจก.ลิ้มตังคุง 06/02/2562 2,500,000 2,500,000 1,718,994 1,718,994 68.76 92.00 40.00 92.00 40.00 28/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.267) ซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกตรกร ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 10,000 26/11/2561 10,000 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 12/12/2561 300,000 300,000 289,482 289,482 96.49 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.710 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,200,000 8,200,000 8,178,500 7,940,300 238,200 สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 25/10/2561 12/11/2561 16/11/2561 6,254,946 23/01/2562 6,254,946 90 31/01/2562 31/01/2562 30/04/2562 หจก.จตุพรมอเตอร์เพชรบูรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 3,998 10/01/2562 3,998 หจก.มิตรศิลปคอนกรีต 06/02/2562 7,365,366 6,380,044 6,254,946 125,098 6,318,926 6,254,946 63,980 99.04 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.710 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,200,000 8,200,000 8,178,500 7,940,300 238,200 บ้านติ้ว หล่มสัก เพชรบูรณ์ 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 30/10/2561 15/11/2561 20/11/2561 6,157,451 23/01/2562 6,157,451 90 31/01/2562 31/01/2562 30/04/2562 หจก.จตุพรมอเตอร์เพชรบูรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 3,998 10/01/2562 3,998 หจก.มิตรศิลปคอนกรีต 06/02/2562 7,420,285 6,280,600 6,157,451 123,149 6,279,922 6,157,451 122,472 99.99 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.820 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,488,500 2,416,000 72,500 น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 30/10/2561 08/11/2561 12/11/2561 1,736,696 23/01/2562 1,736,696 60 31/01/2562 31/01/2562 31/03/2562 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 1,598 10/01/2562 1,598 หจก.มิตรศิลปคอนกรีต 06/02/2562 2,233,768 1,771,430 1,736,697 34,733 1,770,474 1,736,696 33,778 99.95 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนทางขึ้นสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.720 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,230,000 5,230,000 5,219,700 5,067,700 152,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 26/10/2561 13/11/2561 14/11/2561 4,524,288 23/01/2562 4,524,288 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 4,695 10/01/2562 4,695 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 06/02/2562 4,536,518 4,614,773 4,524,288 90,485 4,613,501 4,524,288 89,213 99.97 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.690 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,100,000 2,100,000 2,094,000 2,033,000 61,000 ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 26/10/2561 06/11/2561 08/11/2561 1,831,916 23/01/2562 1,831,916 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 1,495 10/01/2562 1,495 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 06/02/2562 1,844,323 1,868,555 1,831,917 36,638 1,862,221 1,831,917 30,304 99.66 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยนา โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลวังชมภู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.660 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,944,500 55,500 วังชมภู เมือง เพชรบูรณ์ 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 26/10/2561 30/10/2561 1,404,244 23/01/2562 1,404,244 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พันธ์ประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 1,495 10/01/2562 1,495 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 06/02/2562 1,743,675 1,432,328 1,404,244 28,084 1,430,551 1,404,244 26,308 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 0.660 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,944,500 55,500 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 26/10/2561 30/10/2561 1,459,032 23/01/2562 1,459,032 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 1,495 10/01/2562 1,495 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 06/02/2562 1,745,655 1,488,211 1,459,031 29,180 1,487,807 1,459,030 28,776 99.97 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.120 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,400,000 3,400,000 3,399,000 3,300,000 99,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 30/10/2561 08/11/2561 30/10/2561 2,590,963 23/01/2562 2,590,963 60 30/01/2562 30/01/2562 30/03/2562 หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 2,495 10/01/2562 2,495 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 06/02/2562 2,942,859 2,642,882 2,590,964 51,918 2,636,799 2,590,963 45,836 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 1.120 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,400,000 3,400,000 3,399,000 3,300,000 99,000 ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 30/10/2561 08/11/2561 12/11/2561 2,401,997 23/01/2562 2,401,997 60 31/01/2562 31/01/2562 31/03/2562 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 1,958 10/01/2562 1,958 หจก.มิตรศิลปคอนกรีต 06/02/2562 3,089,393 2,450,036 2,401,997 48,039 2,449,105 2,401,997 47,108 99.96 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 2.820 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,500,000 8,500,000 8,495,700 8,248,200 247,500 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 04/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/10/2561 25/10/2561 12/11/2561 14/11/2561 6,588,800 23/01/2562 6,588,800 90 30/01/2562 30/01/2562 29/04/2562 บริษัท วัชรขจร จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 9,210 10/01/2562 9,210 หจก.ลิ้มตังคุง 06/02/2562 8,052,149 6,720,567 6,588,801 131,766 6,677,573 6,588,800 88,773 99.36 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 4R-MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทาง 4.500 กม ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,200,000 13,200,000 13,200,000 12,815,500 384,500 ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 05/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2561 26/10/2561 15/11/2561 20/11/2561 9,927,981 28/05/2562 9,927,981 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/09/2561 9,975 9,975 หจก.ลิ้มตังคุง 29/05/2562 11,824,938 10,125,981 9,927,981 198,000 4,920 4,920 0.05 62.88 0.00 62.88 0.00 26/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1714) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 04/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2562 217,761 01/04/2562 217,761 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 02/04/2562 1,000,000 400,000 600,000 960,568 399,474 561,094 96.06 100.00 80.00 100.00 80.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1715) ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยลึก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 143,980 24/10/2561 143,980 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 25/10/2561 2,860,000 2,860,000 2,443,604 2,443,604 85.44 100.00 95.00 100.00 95.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำน่าน 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1716) ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกปรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/09/2561 2,500 02/11/2561 2,500 หจก.ลิ้มตังคุง 02/11/2561 477,000 477,000 464,375 464,375 97.35 100.00 95.00 100.00 95.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1717) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 26,391 24/10/2561 26,391 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 25/10/2561 1,430,000 1,430,000 1,427,672 1,427,672 99.84 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1718) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 26,669 24/10/2561 26,669 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 25/10/2561 1,430,000 1,430,000 1,412,504 1,412,504 98.78 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1719) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 241,069 24/10/2561 241,069 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 25/10/2561 1,144,000 1,144,000 1,143,382 1,143,382 99.95 100.00 98.00 100.00 98.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1720) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลป่าเลา อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 321,547 24/10/2561 321,547 บริษัท ลิ้มปัญญา จำกัด 25/10/2561 2,273,939 2,273,939 2,141,325 2,141,325 94.17 100.00 93.00 100.00 93.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1721) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 24,888 24/10/2561 24,888 หจก.ลิ้มตังคุง 25/10/2561 2,205,212 2,205,212 2,110,537 2,110,537 95.71 100.00 93.00 100.00 93.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1722) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำคอนกรีตดาด อ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ห้วยไร่ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 42,844 24/10/2561 42,844 หจก.ลิ้มตังคุง 25/10/2561 2,208,544 2,208,544 2,057,442 2,057,442 93.16 100.00 95.00 100.00 95.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ (1.168.1723) ซ่อมแซมทำนบดินแก้มลิงห้วยน้ำก้อ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,000 44,000 น้ำก้อ หล่มสัก เพชรบูรณ์ 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/10/2561 19/10/2561 31/10/2561 02/11/2561 816,547 08/01/2562 816,547 120 15/01/2562 15/01/2562 14/05/2562 หจก.กิจเจริญสุโชติ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/09/2561 984 24/12/2561 984 หจก.มิตรศิลปคอนกรีต 06/02/2562 1,382,760 841,000 816,548 24,452 840,072 816,547 23,525 99.89 100.00 95.00 100.00 95.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลาง กปร. 2561 งบกลาง 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,943,000 41,943,000 41,943,000 39,670,000 2,273,000 ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ 30/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/07/2561 18/07/2561 10/08/2561 15/08/2561 39,630,000 23/08/2561 39,630,000 120 02/10/2561 02/10/2561 30/03/2562 หจก.สินพัฒนาหล่มสัก 12/12/2561 39,858,398 40,725,193 40,179,212 545,982 40,725,028 40,179,212 545,816 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ขุดลอกตะกอนดินอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ตำบลป่าเลา อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 4,855,000 145,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 13/05/2562 07/06/2562 4,939,900 4,855,000 84,900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ขุดลอกตะกอนดินฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ตำบลสักหลง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำและเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งและรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝน พ.ศ. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,913,000 87,000 สักหลง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 28/05/2562 10/06/2562 2,964,400 2,913,000 51,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ โครงการฝายบ้านโป่งตะแบก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ งบกลาง กปร. 2562 งบกลาง 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,138,000 6,138,000 6,084,500 5,959,500 125,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ฝายบ้านปากห้วยด่าน ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 7,263,988 7,263,988 บุ่งคล้า หล่มสัก เพชรบูรณ์ 02/05/2562 7,263,988 7,263,988 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 24/10/2561 23/01/2562 208,000 208,000 208,000 208,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลองLMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,500,000 22,500,000 22,500,000 18,996,000 3,504,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 23/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 13/06/2561 13/06/2561 9,999,230 17/08/2561 9,999,230 60 29/08/2561 29/08/2561 27/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง 12/12/2561 18,214,580 11,562,882 9,999,230 1,563,652 11,189,867 9,999,230 1,190,637 96.77 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง MC ฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,500,000 25,500,000 25,500,000 24,760,000 740,000 ปากช่อง หล่มสัก เพชรบูรณ์ 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/04/2561 01/05/2561 22/05/2561 25/05/2561 16,205,801 16/08/2561 16,205,801 60 30/08/2561 30/08/2561 28/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง 12/12/2561 24,185,537 16,358,656 16,205,801 152,855 16,358,621 16,205,801 152,820 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,020,000 180,000 ป่าเลา หล่มสัก เพชรบูรณ์ 23/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 11/06/2561 13/06/2561 3,290,467 16/08/2561 3,290,467 45 29/08/2561 29/08/2561 12/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง 12/12/2561 15,672,993 3,384,967 3,290,467 94,500 3,353,839 3,290,467 63,373 99.08 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,826,000 174,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 11/06/2561 13/06/2561 3,121,236 16/08/2561 3,121,236 45 29/08/2561 29/08/2561 12/10/2561 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง 12/12/2561 5,475,583 3,209,241 3,121,236 88,005 3,192,158 3,121,236 70,922 99.47 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,107,000 93,000 สะเดียง เมือง เพชรบูรณ์ 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 04/06/2561 13/06/2561 1,867,670 21/08/2561 1,867,670 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง 12/12/2561 2,926,631 1,922,175 1,867,670 54,505 1,921,552 1,867,670 53,882 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,136,000 64,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 04/06/2561 06/06/2561 1,281,315 21/08/2561 1,281,315 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง 12/12/2561 2,012,937 1,306,320 1,281,315 25,005 1,305,884 1,281,315 24,570 99.97 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,400,000 3,400,000 3,400,000 3,301,000 99,000 ห้วยใหญ่ เมือง เพชรบูรณ์ 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/05/2561 23/05/2561 04/06/2561 06/06/2561 1,981,318 21/08/2561 1,981,318 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง 12/12/2561 3,105,703 2,029,473 1,981,318 48,155 2,029,461 1,981,318 48,143 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำคลองลำกง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,942,000 58,000 วังท่าดี หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/04/2561 01/05/2561 10/05/2561 22/05/2561 1,509,986 17/08/2561 1,509,986 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด 12/12/2561 1,889,209 1,543,001 1,509,986 33,015 1,542,884 1,509,986 32,898 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,457,000 43,000 ป่าเลา เมือง เพชรบูรณ์ 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/04/2561 01/05/2561 10/05/2561 22/05/2561 1,134,981 17/08/2561 1,134,981 45 29/08/2561 29/08/2561 12/10/2561 บริษัท ส.ศิริชัยสยามวัสดุ จำกัด 12/12/2561 1,419,867 1,153,096 1,134,981 18,115 1,152,855 1,134,981 17,874 99.98 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำรัตนัย งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 600,000 583,000 17,000 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 29/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/04/2561 01/05/2561 10/05/2561 17/05/2561 579,007 21/08/2561 579,007 45 30/08/2561 30/08/2561 13/10/2561 หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง 12/12/2561 580,484 589,007 579,007 10,000 588,565 579,007 9,558 99.92 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ฝายบ้านหนองผักบุ้งพร้อมระบบส่งน้ำ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 นายม เมือง เพชรบูรณ์ 11/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/05/2561 05/06/2561 23/06/2561 27/06/2561 9,016,645 20/07/2561 9,016,645 120 13/09/2561 13/09/2561 10/01/2562 หจก.พฤฒิพงษ์ก่อสร้าง 12/12/2561 12,102,993 9,286,645 9,016,645 270,000 9,286,078 9,016,645 269,433 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 08/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง