ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 12:06:26]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี (1.1.282) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,902,000 3,902,000 3,902,000 3,902,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 94,872 13/11/2561 94,872 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน2 15/03/2562 3,902,000 3,902,000 3,391,599 3,391,599 86.92 90.15 86.92 90.15 86.92 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี (1.1.283) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 58,000 58,000 58,000 58,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 11,892 13/11/2561 11,892 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน2 26/12/2561 58,000 58,000 54,622 54,622 94.18 100.00 94.18 100.00 94.18 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี (1.153) ซ่อมแซมระบบสูบน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือบ้านสามวัย ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 คชสิทธื์ หนองแค สระบุรี 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 18,018 22/10/2561 18,018 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน2 26/12/2561 687,000 687,000 686,937 686,937 99.99 83.33 100.00 83.33 100.00 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี (1.168.1730) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 14/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 99,950 25/02/2562 99,950 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานห้วยหินขาวฝั่งขวา 18/03/2562 999,500 999,500 999,500 999,500 100.00 0.00 100.00 0.00 99.95 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี (1.168.1731) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 28/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 27,027 22/10/2561 27,027 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน2 26/12/2561 756,642 756,642 753,641 753,641 99.60 100.00 100.00 100.00 99.60 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี (1.168.1732) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดง โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ชำผักแพว แก่งคอย สระบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 45,045 22/10/2561 45,045 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน2 26/12/2561 1,628,485 1,628,485 1,626,443 1,626,443 99.87 100.00 99.87 100.00 99.87 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี (1.168.1733) ซ่อมแซมถนนคลองชักน้ำโรงสูบห้วยหินขาว โครงการชลประทานสระบุรี ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,900,000 4,900,000 4,252,000 4,252,000 ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 30/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 01/10/2561 04/10/2561 1,807,360 10/01/2562 1,807,360 ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพร์ จำกัด 15/01/2562 2,575,517 2,575,517 2,569,770 2,569,770 99.78 0.00 100.00 0.00 99.78 09/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (รายการเพิ่มเติ่ม) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 160,000 160,000 160,000 160,000 คำพราน วังม่วง สระบุรี 30/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/06/2562 61,378 01/07/2562 61,378 พรมนัส พานิช 19/07/2562 480,000 480,000 475,971 475,971 99.16 80.00 99.16 80.00 99.16 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่วัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสระบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 30/05/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/07/2562 362,157 01/08/2562 362,157 พรมนัส พานิช 05/08/2562 940,000 940,000 105,970 105,970 11.27 80.00 11.00 80.00 11.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหินข้าว (ระยะที่1) จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 เขาดินพัฒนา เฉลิมพระเกียรตื สระบุรี 17/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/08/2562 10,102 07/08/2562 10,102 จึงกงเฮงอีซูซุ จำกัด 07/08/2562 350,000 350,000 11,704 11,704 3.34 75.00 4.00 75.00 4.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี (8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าเดื่อ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 3,859,440 3,859,440 3,859,440 1,480,002 2,379,438 3,858,984 1,480,002 2,378,982 99.99 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการชลประทานสระบุรี เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 3 ชุด โครงการชลประทานสระบุรี 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 62,400 62,400 62,400 62,400 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 11/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 62,400 27/12/2561 62,400 บ.ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 17/01/2562 62,400 62,400 62,400 62,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)9 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 46 ครั้ง