ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 13:43:11]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.1.277) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,547,000 5,547,000 5,547,000 5,547,000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 89,869 20/11/2561 89,869 สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน 2 26/12/2561 5,547,000 5,547,000 4,403,582 4,403,582 79.39 90.86 63.00 90.86 63.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.1.278) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,251,000 3,251,000 3,251,000 3,251,000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 20/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2561 241,464 01/11/2561 241,464 คบ.ป่าสักชลสิทธิ์ 05/02/2562 3,251,000 3,251,000 2,646,221 2,646,221 81.40 88.00 76.00 88.00 76.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.1.279) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 910,000 910,000 910,000 910,000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 89,180 07/11/2561 89,180 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน 2 20/11/2561 910,000 910,000 867,156 867,156 95.29 100.00 70.00 100.00 70.00 30/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.3.76) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 457,000 457,000 457,000 457,000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 30/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2562 84,690 08/05/2562 84,690 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน / ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/05/2562 457,000 457,000 123,013 123,013 26.92 100.00 39.00 100.00 39.00 02/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 9R - MC1 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.900 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,395,000 2,395,000 2,395,000 2,326,000 69,000 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 05/03/2562 13/03/2562 13/05/2562 1,710,000 22/05/2562 1,710,000 90 23/05/2562 20/08/2562 หจก.เทียรประเสริฐ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 1,773,301 1,746,000 1,710,000 36,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 8R - MC1 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.100 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,909,000 3,909,000 3,909,000 3,795,000 114,000 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 05/03/2562 13/03/2562 07/05/2562 2,650,500 22/05/2562 2,650,500 120 23/05/2562 19/09/2562 หจก.เทียรประเสริฐ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 2,763,900 2,706,500 2,650,500 56,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 6R - MC1 ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 2.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,152,000 3,152,000 3,152,000 3,061,000 91,000 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 05/03/2562 13/03/2562 07/05/2562 2,137,500 22/05/2562 2,137,500 120 23/05/2562 19/09/2562 หจก.เทียรประเสริฐ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 2,211,506 2,182,500 2,137,500 45,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 5R - MC1 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 1.700 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,143,000 2,143,000 2,143,000 2,081,000 62,000 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 07/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 05/03/2562 13/03/2562 07/05/2562 1,530,000 22/05/2562 1,530,000 90 23/05/2562 20/08/2562 หจก.เทียรประเสริฐ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 1,559,966 1,562,000 1,530,000 32,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 1L ตำบลบ้านธาต อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,152,000 3,152,000 3,152,000 3,060,600 91,400 บ้านธาต แก่งคอย สระบุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 05/03/2562 13/03/2562 07/05/2562 2,002,070 22/05/2562 2,002,070 90 23/05/2562 20/08/2562 หจก.เทียรประเสริฐ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 2,098,014 2,044,071 2,002,071 42,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 10L ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.690 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,653,000 5,653,000 5,653,000 5,488,800 164,200 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 05/03/2562 20/03/2562 13/05/2562 3,490,000 23/05/2562 3,490,000 120 24/05/2562 20/09/2562 หจก.อ่างทองพัฒนา 29/05/2562 3,578,950 3,563,000 3,490,000 73,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 8L ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.668 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,708,900 8,708,900 9,725,000 9,442,700 282,300 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 05/03/2562 20/03/2562 13/05/2562 4,070,085 28/05/2562 4,070,085 120 29/05/2562 25/09/2562 บ.โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 6,048,129 4,156,085 4,070,085 86,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 4.808 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,550,000 17,550,000 17,550,000 17,033,400 516,600 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 29/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/07/2562 31/07/2562 01/08/2562 8,850,000 8,850,000 120 หจก.เทียรประเสริฐ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/08/2562 15,672,369 9,036,500 8,850,000 186,500 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ปรับปรุงผิวจราจรถนนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และถนนบำรุงรักษาท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 7.222 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 24,500,000 24,500,000 24,500,000 23,794,400 705,600 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 29/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/06/2562 11/06/2562 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/08/2562 22,812,428 16,060,900 15,730,000 330,900 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 3L ตำบลเตาปูน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 3.320 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,237,000 6,237,000 10,116,000 9,822,000 294,000 เตาปูน แก่งคอย สระบุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 08/03/2562 26/03/2562 120 ติดปัญหาอื่นๆ มีผู้ซื้อเอกสาร 15 ราย ไม่มีผู้เสนอราคา ประกาศจัดซื้อจัดจ้างใหม่ 28/03/2562 4,348,952 4,758,800 4,660,000 98,800 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมผิวทางถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา คลองส่งน้ำ 9L ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 5.167 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,495,600 9,495,600 11,277,000 10,949,400 327,600 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2562 08/03/2562 26/03/2562 15/05/2562 6,400,000 28/05/2562 6,400,000 120 29/05/2562 25/09/2562 บจก.ไมล์สโตนคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 05/06/2562 6,734,932 6,534,000 6,400,000 134,000 51,260 51,260 0.78 100.00 0.00 100.00 0.00 12/03/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1609) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 พัฒนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/02/2562 84,000 26/02/2562 84,000 5 27/02/2562 27/02/2562 05/03/2562 คณะบุคคล กลุ่มผู้ใช้น้ำโซน 10 สามัคคี วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 132,474 26/04/2562 132,474 หจก. สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 29/05/2562 84,000 1,000,000 400,000 600,000 788,433 399,989 388,444 78.84 100.00 40.00 100.00 40.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1610) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC1 กม.3+500 ถึง กม.7+500 เป็นช่วงๆ และคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 โคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 98,638 12/12/2561 98,638 บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 02/01/2562 2,688,000 2,688,000 2,542,452 2,542,452 94.59 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1611) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 2L-4L กม.0+000 ถึง กม.2+598 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,755,000 2,755,000 2,755,000 2,755,000 ผึ้งรวง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 112,000 09/11/2561 112,000 บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 20/11/2561 2,626,000 2,626,000 2,381,253 2,381,253 90.68 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1612) ซ่อมแซม Gate Valve ท่อส่งน้ำ 1R-MP กม. 41+173 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลโคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 โคกแสมสาร โคกเจริญ ลพบุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 37,955 24/10/2561 37,955 หจก.สหพาณิช5ค้าวัสดุ 12/11/2561 680,976 680,976 680,976 680,976 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1613) ซ่อมแซม Gate Valve สระพักน้ำบ้านท่าม่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หนองแขม โคกสำโรง ลพบุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 30,570 24/10/2561 30,570 หจก.สหพาณิช5ค้าวัสดุ 12/11/2561 932,388 932,388 932,388 932,388 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1614) ซ่อมแซมดาดคอนกรีต สระพักน้ำบ้านท่าม่วง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 วังจั่น โคกสำโรง ลพบุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 89,905 28/01/2562 89,905 หจก.สหพาณิช5ค้าวัสดุ 05/02/2562 667,200 667,200 616,674 616,674 92.43 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1615) ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทิ์ ฝั่งซ้าย ช่วง กม. 7+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 วังม่วง วังม่วง สระบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 77,047 25/10/2561 77,047 บ.พงศ์พัฒนชัย จำกัด 26/11/2561 1,429,800 1,429,800 1,427,328 1,427,328 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1616) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC3 กม.0+000 ถึง กม.2+800 เป็นช่วงๆ และคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 พัมนานิคม พัฒนานิคม ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 92,768 12/12/2561 92,768 บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 02/01/2562 2,400,000 2,400,000 2,271,961 2,271,961 94.67 100.00 98.00 100.00 90.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1617) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 8L กม.3+010 ถึง กม.5+016 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหัวปลวก อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,002,000 2,002,000 2,002,000 2,002,000 หัวปลวก เสาไห้ สระบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 199,980 09/11/2561 199,980 บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 20/11/2561 1,909,000 1,909,000 1,783,823 1,783,823 93.44 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1618) ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ฝั่งขวา ช่วง กม.55+000 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,680,000 มะกอกหวาน ชัยบาดาล ลพบุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2562 99,712 24/01/2562 99,712 หจก.สหพาณิช5ค้าวัสดุ 05/02/2562 1,601,200 1,601,200 1,503,555 1,503,555 93.90 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1619) ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทิ์ ฝั่งซ้าย ช่วง กม. 24+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 40,306 24/10/2561 40,306 ร้าน เสริมชาติ 26/11/2561 1,429,700 1,429,700 1,337,131 1,337,131 93.53 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.168.1620) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 9L กม.1+000 ถึง กม.3+360 เป็นช่วงๆ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,860,000 2,860,000 2,860,000 2,860,000 ห้วยป่าหวาย พระพุทธบาท สระบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 286,000 09/11/2561 286,000 บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 20/11/2561 2,726,000 2,726,000 2,519,508 2,519,508 92.43 100.00 98.00 100.00 98.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (1.174.24) ขุดลอกอ่างเก็บน้ำจ้างเหมา อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลแก่งผักกูด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,702,900 197,100 แก่งผักกูด ท่าหลวง ลพบุรี 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2562 18/03/2562 03/05/2562 09/04/2562 4,428,490 23/05/2562 4,428,490 150 24/05/2562 20/10/2562 หจก.เทพารักษ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/05/2562 6,740,991 4,428,490 4,428,490 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 19/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (139.9) ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีต คลอง 7L กม.3+150 - กม.11+650 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,300,000 10,300,000 10,300,000 10,300,000 พระยาทด เสาไห้ สระบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 410,658 09/11/2561 410,658 บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 20/11/2561 9,873,000 9,873,000 8,225,745 8,225,745 83.32 100.00 100.00 100.00 95.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซ่อมแซมฝายยางคู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,007,824 4,007,824 ชอนน้อย พัฒนานิคม ลพบุรี 19/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/04/2562 83,738 23/04/2562 83,738 บริษัท กาลพฤษ์ การโยธา จำกัด 28/05/2562 4,007,824 4,007,824 3,024,034 3,024,034 75.45 96.00 95.00 96.00 95.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงานโครงการ คบ.ป่าสักชลสิทธิ์ (LS) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,179,880 1,179,880 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 28/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2562 58,780 18/04/2562 58,780 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน 2 23/04/2562 1,179,880 1,179,880 975,853 975,853 82.71 85.00 20.00 85.00 20.00 04/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 2 แห่ง ตำบลวังม่วง , คำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 6,662,020 6,662,020 วังม่วง , คำพราน วังม่วง สระบุรี 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2562 2,197,352 15/03/2562 2,197,352 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 30/04/2562 6,662,020 6,662,020 3,385,334 3,385,334 50.82 90.00 100.00 90.00 100.00 02/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,644,453 5,644,453 หนองบัว,โคกสลุง,ท่าดินดำ พัฒนานิคม,ชัยบาดาล ลพบุรี 05/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2562 3,867,836 15/03/2562 3,867,836 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 30/04/2562 5,644,453 5,644,453 5,642,732 5,642,732 99.97 90.00 100.00 90.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หมู่ที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัวอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,600,050 4,600,050 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 22/03/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 4,600,050 31/03/2560 4,600,050 120 03/06/2560 30/09/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ 30/04/2562 4,600,050 4,600,050 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 9 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 241,200 241,200 241,200 241,200 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 232,200 08/01/2562 232,200 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 21/01/2562 232,200 232,200 232,200 232,200 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,800 15,800 15,800 15,800 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 15,800 08/01/2562 15,800 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 21/01/2562 15,800 15,800 15,800 15,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/01/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 95,000 95,000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 95,000 09/01/2562 95,000 วรกุลยนต์ 21/01/2562 95,000 95,000 95,000 95,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/03/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 69,000,000 69,000,000 69,000,000 66,991,700 2,008,300 หนองบัว,โคกสลุง,ท่าดินดำ พัฒนานิคม,ชัยบาดาล ลพบุรี 08/11/2561 47,818,952 47,818,952 46,281,275 46,281,275 96.78 95.00 70.00 95.00 70.00 09/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดสระบุรี 2 แห่ง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 28,700,000 28,700,000 28,700,000 28,700,000 วังม่วง,คำพราน วังม่วง สระบุรี 09/11/2561 2,250,475 2,250,475 2,250,402 2,250,402 100.00 95.00 75.00 95.00 75.00 09/04/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)11 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 54 ครั้ง