ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 02:36:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.1.267) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,812,000 1,812,000 1,812,000 1,812,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 03/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 89,190 07/11/2561 89,190 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิง 12/11/2561 1,811,890 1,811,890 1,397,082 1,397,082 77.11 90.00 70.00 90.00 70.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.1.268) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 776,000 776,000 776,000 776,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 03/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 89,190 07/11/2561 89,190 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิง 19/11/2561 775,933 775,933 740,660 740,660 95.45 90.00 70.00 90.00 70.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.1.269) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 772,000 772,000 772,000 772,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 03/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 98,490 01/11/2561 98,490 สถานีบริการจำหน่ายเชื้อเพลิง กระทิง 12/11/2561 771,867 771,867 706,577 706,577 91.54 90.00 70.00 90.00 70.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนคันคลองสายใหญ่คลองเพรียว ฝั่งขวา กม.4+600-5+600 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,500,000 3,500,000 2,729,000 2,650,000 79,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 25/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 04/10/2561 11/10/2561 1,730,030 16/01/2562 1,730,030 60 26/01/2562 26/01/2562 26/03/2562 บริษัท เจทีอาร์. ฮอต มิกซ์ จำกัด 05/02/2562 2,648,134 1,765,615 1,730,030 35,585 1,764,693 1,730,030 34,663 99.95 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนคันคลองสายใหญ่เสาไห้ ฝั่งซ้าย กม.1+000-1+600 ตำบลนาโฉง อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 2,136,000 2,074,000 62,000 นาโฉง เมือง สระบุรี 25/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 04/10/2561 11/10/2561 1,290,000 07/02/2562 1,290,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดซันดาด้า 18/02/2562 2,071,702 1,316,484 1,290,000 26,484 1,316,484 1,290,000 26,484 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.400 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 800,000 800,000 760,000 741,000 19,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 26/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/09/2561 05/10/2561 12/10/2561 480,000 04/01/2562 480,000 45 22/01/2562 22/01/2562 07/03/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีเเอสฟัลท์ 05/02/2562 739,992 493,956 480,000 13,956 493,265 480,000 13,265 99.86 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ซ่อมแซมถนนคันคลอง 1 ซ้าย 2 ขวา คลองเพรียวฝั่งขวา ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.300 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 13,590,000 13,200,000 390,000 เขาดิน หนองแซง สระบุรี 17/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 24/10/2561 13/11/2561 24/10/2561 9,159,391 04/02/2562 9,159,391 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ 05/02/2562 13,179,381 9,351,300 9,159,391 191,909 9,351,300 9,159,391 191,909 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.168.1504) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 03/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 400,000 18/03/2562 400,000 ผู้ใช้กลุ่ม 27/03/2562 1,000,000 400,000 600,000 985,783 400,000 585,783 98.58 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.168.1505) ซ่อมแซมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำเสาไห้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 7,000,000 6,500,000 500,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 05/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 12/10/2561 01/11/2561 08/11/2561 6,300,160 04/01/2562 6,300,160 120 11/01/2562 11/01/2562 10/05/2562 บริษัท เวลธ์ อินสทรูเมนท์ จำกัด 05/02/2562 6,385,400 6,664,423 6,300,160 364,263 6,664,423 6,300,160 364,263 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.168.1506) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวาเสาไห้ กม.1+000 - กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/10/2561 206,888 05/11/2561 206,888 บริษัทกาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 12/11/2561 950,655 950,655 950,655 950,655 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.168.1507) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวาเสาไห้ กม.1+000 - กม.2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 20/08/2561 09/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 208,526 09/11/2561 208,526 บริษัทกาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 12/11/2561 951,000 951,000 951,000 951,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ (1.168.1508) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำเสาไห้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 620,000 620,000 ปากเพรียว เมือง สระบุรี 05/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 12/10/2561 01/11/2561 6,300,160 04/01/2562 6,300,160 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 383,000 05/11/2561 383,000 บริษัทกาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 14/01/2562 6,385,400 584,948 584,948 584,948 584,948 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 8 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 76,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ เครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 21,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 52,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว - เสาไห้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 2,160,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)5 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 5 ครั้ง