ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2563 เวลา 06:03:34]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.105) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ระยะทางรวม 3.130 กม. ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 341,000 341,000 341,000 341,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 3,757 27/03/2563 3,757 49 สเตชันนารี 27/03/2563 341,000 341,000 340,907 340,907 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.441) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 238,303 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 62,790 30/03/2563 62,790 กระทิงแดง 2 30/03/2563 1,360,000 1,360,000 505,890 505,890 37.20 80.00 40.00 80.00 40.00 04/08/2563 195,935 10,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.445) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 16 สาย ระยะทาง 151.20 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,143,000 1,143,000 1,143,000 1,143,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 218,598 23/03/2563 218,598 กระทิงแดง 24/03/2563 1,143,000 1,143,000 388,773 388,773 34.01 92.80 60.00 92.80 60.00 04/08/2563 179,487 8,974 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.448) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ระยะทาง 35.850 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 541,000 541,000 541,000 541,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 71,629 23/03/2563 71,629 กระทิงแดง 24/03/2563 541,000 541,000 203,876 203,876 37.68 92.64 70.00 92.64 70.00 04/08/2563 16,448 850 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.449) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 173.60 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 394,000 394,000 394,000 394,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 24,200 02/04/2563 24,200 หจก.วิชญ์พิมพ์ 02/04/2563 394,000 394,000 74,191 74,191 18.83 92.62 60.00 92.62 60.00 28/07/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.157) ซ่อมแซมบ้านพักขนาด 3 ครอบครัว พื้นที่ 128.00 ตารางเมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 209,805 27/03/2563 209,805 หจก.บ้านลายน้ำ ลพบุรี 27/03/2563 750,644 750,644 612,347 612,347 81.58 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.160) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 พื้นที่ 300 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 ป่าตาล เมือง ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 136,530 30/03/2563 136,530 หจก.บ้านลายน้ำ ลพบุรี 30/03/2563 643,299 643,299 542,257 542,257 84.29 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.1263) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อระบายน้ำลอดคันกั้นน้ำบางพระครู กม.2+150 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 93,000 93,000 93,000 93,000 กะทุ่ม มหาราช พระนครศรีอยุธยา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 27,800 24/03/2563 27,800 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 26/03/2563 60,040 60,040 59,941 59,941 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.1264) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อลอดคลองแยกซอย 1 ขวา - 21 ขวา กม.19+250 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 95,000 95,000 95,000 95,000 บ้านใหม่ บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 49,700 24/03/2563 49,700 ร้านพอใจการค้า 26/03/2563 71,350 71,350 71,240 71,240 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2009) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองระบาย 1 ซ้าย มหาราช 1 กม.0+790 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 225,000 225,000 225,000 225,000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 49,700 12/03/2563 49,700 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 13/03/2563 149,000 149,000 148,736 148,736 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2017) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 19 ขวา จำนวน 1 สาย พื้นที่ 2,640.60 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 45,281 26/03/2563 45,281 หจก.บ้านลายน้ำ ลพบุรี 27/03/2563 1,135,000 1,135,000 1,129,035 1,129,035 99.47 100.00 99.00 100.00 99.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2018) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองแยกซอย 1 ซ้าย 18 ขวา จำนวน 1 สาย พื้นที่ 3,788.10 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,880,000 1,880,000 1,880,000 1,880,000 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 68,015 30/03/2563 68,015 หจก.บ้านลายน้ำ ลพบุรี 30/03/2563 1,620,652 1,620,652 1,564,479 1,564,479 96.53 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2022) ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 21 ขวา ฝั่งขวา กม.1+000 - กม.3+500 ระยะทาง 2.500 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 24/01/2563 30/01/2563 652,024 13/03/2563 652,024 หจก.วิชญ์พิมพ์ 20/03/2563 1,444,080 923,944 923,944 911,492 911,492 98.65 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2023) ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 1 ซ้าย 1 ขวา 22 ขวา (ฝั่งขวา) ระยะทาง 2.500 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,429,000 2,429,000 2,429,000 2,429,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 24/01/2563 30/01/2563 663,348 13/03/2563 663,348 หจก.วิชญ์พิมพ์ 20/03/2563 1,469,160 929,188 929,188 878,361 878,361 94.53 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2024) ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 1 ซ้าย 19 ขวา (ฝั่งขวา) กม.4+650-กม.6+000 ระยะทาง 1.350 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,310,000 1,310,000 1,310,000 1,310,000 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 24/01/2563 30/01/2563 438,656 06/03/2563 438,656 หจก.วิชญ์พิมพ์ 20/03/2563 971,520 611,136 611,136 572,852 572,852 93.74 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2028) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 (ฝั่งขวา) กม.ที่ 54+500 - กม.ที่ 56+500 ระยะทาง 2.000 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,815,000 2,815,000 2,815,000 2,815,000 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 25/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 24/01/2563 30/01/2563 794,640 06/03/2563 794,640 หจก.วิชญ์พิมพ์ 20/03/2563 1,702,800 1,092,840 1,092,840 1,088,951 1,088,951 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2029) ซ่อมแซมคันคลองเลื่อนคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 กม.ที่ 53+500 -กม.ที่ 53+590 ฝั่งซ้าย ระยะทาง 0.090 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 448,000 448,000 400,000 400,000 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/03/2563 60,480 30/03/2563 60,480 หจก.บ้านลายน้ำ ลพบุรี 30/03/2563 382,000 382,000 380,675 380,675 99.65 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2030) ซ่อมแซมคันคลองเลื่อนท้าย ปตร.โพธิ์เก้าต้น ฝั่งขวา กม.ที่ 31+950 - กม.ที่ 32+040 ระยะทาง 0.050 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 287,000 287,000 287,000 287,000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 90,000 31/03/2563 90,000 ร้าน AD ซัพพลาย 31/03/2563 267,000 267,000 266,892 266,892 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2044) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองแยกซอย 1 ขวา - 21 ขวา กม.1+046 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 103,000 103,000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 49,700 24/03/2563 49,700 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 26/03/2563 83,600 83,600 83,452 83,452 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2045) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปลายคลอง 1ซ้าย 1 ขวา 22 ขวา กม.ที่ 2+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 94,000 94,000 94,000 94,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 27,887 26/03/2563 27,887 ร้านพอใจการค้า 26/03/2563 94,000 94,000 93,889 93,889 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2048) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.กลางคลองระบาย 2 ซ้าย มหาราช 1 กม.12+000 ขนาดบาน 3.2x4.2 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 430,000 430,000 430,000 430,000 สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 363,203 27/03/2563 363,203 ร้านธนทรัพย์ 27/03/2563 430,000 430,000 429,764 429,764 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2049) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.กลางคลองระบาย 2 ซ้าย มหาราช 1 กม.6+920 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 251,000 251,000 251,000 251,000 ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 138,100 12/03/2563 138,100 ร้านพอใจการค้า 13/03/2563 249,925 249,925 249,426 249,426 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2050) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.กลางคลองระบาย 2 ซ้าย มหาราช 1 กม.8+920 ขนาดบาน 2.1 x 2.35 เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 251,000 251,000 251,000 251,000 งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 206,144 27/03/2563 206,144 ร้านธนทรัพย์ 27/03/2563 251,000 251,000 250,829 250,829 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2051) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายไซฟ่อนปลายคลองซอย 19 ขวา กม.ที่ 6+440 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางขันหมาก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 94,000 94,000 94,000 94,000 บางขันหมาก เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 49,725 26/03/2563 49,725 ร้านพอใจการค้า 26/03/2563 74,000 74,000 73,837 73,837 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2052) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อระบายน้ำคลองระบายใหญ่เริงราง ฝั่งขวา กม.23+850 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 103,000 103,000 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 49,700 12/03/2563 49,700 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 13/03/2563 73,760 73,760 73,672 73,672 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2053) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อลอดคลองซอย 21 ขวา ฝั่งขวา กม.12+700 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลตะลุง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 151,000 151,000 151,000 151,000 ตะลุง เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 138,100 26/03/2563 138,100 ร้านพอใจการค้า 26/03/2563 151,000 151,000 150,930 150,930 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2054) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ซ้าย 1 ขวา 22 ขวา กม.ที่ 2+070 ฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 89,000 89,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 8,725 26/03/2563 8,725 ร้านพอใจการค้า 26/03/2563 75,000 75,000 74,257 74,257 99.01 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2055) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ซ้าย 1 ขวา 22 ขวา กม.ที่ 2+076 ฝั่งขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 89,000 89,000 89,000 89,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 8,725 26/03/2563 8,725 ร้านพอใจการค้า 26/03/2563 75,000 75,000 74,487 74,487 99.32 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2056) ซ่อมแซมท่อลอดคลองซอย 21 ขวา ฝั่งขวา กม.16+200 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 99,400 12/03/2563 99,400 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 13/03/2563 340,324 340,324 339,865 339,865 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2058) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอย 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.17+600 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 5,200 12/03/2563 5,200 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 13/03/2563 231,453 231,453 230,722 230,722 99.68 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2060) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/04/2563 99,938 02/04/2563 99,938 กลุ่มบริหารการใช้น้ำเพื่อการเกษตรคลองซอย 18 ขวา 03/04/2563 1,000,000 1,000,000 976,658 976,658 97.67 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2517) ซ่อมแซม ปตร.จักษา ขนาดบาน 3.6x3.6 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 430,000 430,000 430,000 430,000 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/03/2563 363,203 26/03/2563 363,203 ร้านธนทรัพย์ 27/03/2563 430,000 430,000 424,460 424,460 98.71 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2525) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 22 ขวา จำนวน 1 สาย พื้นที่ 1,934.40 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/03/2563 19,090 31/03/2563 19,090 ร้าน AD ซัพพลาย 31/03/2563 800,965 800,965 716,758 716,758 89.49 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2535) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองแยกซอย 2 ซ้าย - 21 ขวา ที่ กม.6+300 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 90,000 90,000 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 8,900 24/03/2563 8,900 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 26/03/2563 41,140 41,140 41,122 41,122 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2536) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองชัยนาท-ป่าสัก กม.ที่ 112+600 ฝั่งขวา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 49,725 24/03/2563 49,725 ร้านพอใจการค้า 26/03/2563 70,000 70,000 69,993 69,993 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2537) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อระบายน้ำคลองระบายใหญ่เริงราง ฝั่งขวา กม.28+460 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,000 103,000 103,000 103,000 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 49,700 24/03/2563 49,700 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 26/03/2563 73,760 73,760 73,672 73,672 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2548) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 22 ขวา กม.ที่ 11+724 ฝั่งซ้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 94,000 94,000 94,000 94,000 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 15,437 26/03/2563 15,437 ร้านพอใจการค้า 26/03/2563 43,000 43,000 42,929 42,929 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.2549) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.8+900 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านหลวง อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ้านหลวง ดอนพุด สระบุรี 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 5,700 24/03/2563 5,700 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 26/03/2563 32,260 32,260 32,242 32,242 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (18) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปลายคลองระบาย 2 ซ้าย เริงราง บานระบายขนาด 5.00x4.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 18,000,000 18,000,000 18,000,000 17,480,000 520,000 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 25/12/2562 05/03/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 23/03/2563 31/03/2563 02/04/2563 12,930,000 07/04/2563 12,930,000 120 22/04/2563 22/04/2563 19/08/2563 หจก.เทียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 18,120 02/04/2563 18,120 สถานีกระทิงแดง 2 28/04/2563 12,946,295 13,387,280 12,930,000 457,280 2,509,625 2,347,725 161,900 18.75 100.00 30.00 100.00 30.00 04/08/2563 3,000 320 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,800 33,800 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 33,800 29/11/2562 33,800 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 13/01/2563 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 103,200 103,200 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 103,200 29/11/2562 103,200 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 13/01/2563 103,200 103,200 103,200 103,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 83,200 83,200 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 83,200 29/11/2562 83,200 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 10/01/2563 83,200 83,200 83,200 83,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 13,000 13,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 13,000 29/11/2562 13,000 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 10/01/2563 13,000 13,000 13,000 13,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,600 9,600 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 9,600 29/11/2562 9,600 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 13/01/2563 9,600 9,600 9,600 9,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,600 12,600 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2562 12,600 29/11/2562 12,600 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 10/01/2563 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,600 8,600 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2562 8,600 29/11/2562 8,600 บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 10/01/2563 8,600 8,600 8,600 8,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 47,500 47,500 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 11/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/12/2562 47,500 29/12/2562 47,500 บริษัทแสงธานี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 10/01/2563 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,458,000 1,458,000 เขาพระงาม เมือง ลพบุรี 11/10/2562 16/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2562 16/12/2562 12/12/2562 16/12/2562 1,456,000 06/01/2563 1,456,000 60 07/01/2563 11/02/2563 20/02/2563 บริษัทโตโยต้าลพบุรีอุดมชัย 12/02/2563 1,458,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 1,456,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)