ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 01:56:40]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.1.248) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 394,000 394,000 394,000 394,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 9,983 11/01/2562 9,983 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 27/05/2562 394,000 394,000 119,118 119,118 30.23 59.72 30.23 59.72 30.23 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.1.249) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 541,000 541,000 541,000 541,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 24,978 11/01/2562 24,978 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 27/05/2562 541,000 541,000 327,641 327,641 60.56 82.10 60.56 82.10 60.56 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.1.250) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,143,000 1,143,000 1,143,000 1,143,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/01/2562 24,978 11/01/2562 24,978 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 27/05/2562 1,143,000 1,143,000 660,225 660,225 57.76 81.97 57.76 81.97 57.76 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.1.251) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,360,000 1,360,000 1,360,000 1,360,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 19,987 15/01/2562 19,987 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 21/06/2562 1,360,000 1,360,000 1,131,827 1,131,827 83.22 83.95 83.22 83.95 83.22 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.3.75) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 341,000 341,000 341,000 341,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 3,780 05/02/2562 3,780 หจก.วิชญ์พิมพ์ 21/06/2562 341,000 341,000 330,925 330,925 97.05 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (17) อาคารบังคับน้ำเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำ ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 58,800,000 58,800,000 58,800,000 57,088,000 1,712,000 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/10/2561 12/10/2561 15/11/2561 20/11/2561 56,299,999 27/12/2561 56,299,999 210 11/01/2562 11/01/2562 08/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 21,203 29/03/2562 21,203 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 21/06/2562 56,385,800 57,482,990 56,300,000 1,182,990 23,922,809 23,378,752 544,057 41.62 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.83) ปรับปรุงท่อระบายน้ำลอดคลองซอย 22 ขวา ที่ กม.7+700 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,000,000 5,000,000 4,884,000 4,742,000 142,000 บ้านโปร่ง หนองโดน สระบุรี 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 29/10/2561 08/11/2561 2,910,000 17/12/2561 2,910,000 150 05/02/2562 05/02/2562 04/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 12,590 05/04/2562 12,590 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 27/05/2562 3,780,243 2,971,300 2,910,000 61,300 2,948,278 2,910,000 38,278 99.23 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.84) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองยายแก้ว ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 2,141,000 2,079,000 62,000 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 29/10/2561 08/11/2561 1,550,000 17/12/2561 1,550,000 120 08/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 27,595 29/03/2562 27,595 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 21/06/2562 2,023,118 1,596,500 1,550,000 46,500 1,582,588 1,550,000 32,588 99.13 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.85) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองหนองรีนอก ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,000,000 3,000,000 1,794,000 1,742,000 52,000 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 29/10/2561 08/11/2561 1,230,000 17/12/2561 1,230,000 120 08/01/2562 08/01/2562 07/05/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 20,874 29/03/2562 20,874 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 21/06/2562 1,600,124 1,266,900 1,230,000 36,900 214,774 188,907 25,867 16.95 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1509) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2562 99,840 11/03/2562 99,840 60 12/03/2562 12/03/2562 10/05/2562 กลุ่มบริหารการใช้น้ำเพื่อการเกษตรคลอง 18 ขวา 27/05/2562 997,440 997,440 997,440 997,440 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1510) ซ่อมแซมคันคลองซอย 21 ขวา กม.0+800 - กม.4+500 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 4,980 13/11/2561 4,980 ร้าน 49 สเตชั่นเนอรี่ 13/11/2561 924,448 924,448 924,448 924,448 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1511) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปลายคลองระบาย 1 ซ้าย เริงราง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ดอนโพธิ์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 36,900 13/11/2561 36,900 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 13/11/2561 299,772 299,772 299,772 299,772 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1512) ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 4 ขวา - 22 ขวา กม.0+000-กม.3+600 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,840,000 1,840,000 1,840,000 1,840,000 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 3,980 13/11/2561 3,980 หจก.บ้านลายน้ำ 13/11/2561 963,745 963,745 963,745 963,745 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1513) ซ่อมแซมคันคลองเลื่อนคลองแยก 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา กม.0+050 - กม.1+000 ฝั่งซ้ายเป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 4,980 13/11/2561 4,980 หจก.บ้านลายน้ำ 13/11/2561 1,752,507 1,752,507 1,752,507 1,752,507 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1515) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่มหาราช 1 กม.7+000 - กม.21+500 ฝั่งซ้ายเป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 โพธิ์ตรุ เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 3,980 13/11/2561 3,980 ร้าน 49 สเตชั่นเนอรี่ 29/03/2562 953,962 953,962 953,962 953,962 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1516) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 22 ขวา กม.1+080 - กม.5+800 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 30,000 13/11/2561 30,000 หจก.บ้านลายน้ำ 14/03/2562 851,663 851,663 851,663 851,663 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1517) ซ่อมแซมคันคลองแยกซอย 3 ขวา - 22 ขวา กม.0+000-กม.2+920 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านกลับ หนองโดน สระบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 2,980 13/11/2561 2,980 หจก.บ้านลายน้ำ 13/11/2561 787,120 787,120 787,120 787,120 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1518) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยกระทุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 93,239 19/11/2561 93,239 ร้านวิษณุการเกษตร 27/11/2561 139,983 139,983 139,983 139,983 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1519) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอย 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.36+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 น้ำเต้า มหาราช พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 38,454 30/10/2561 38,454 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 05/11/2561 237,219 237,219 237,219 237,219 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1520) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองซอย 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโพธิ์เก้าต้น อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 340,000 340,000 340,000 340,000 โพธิ์เก้าต้น เมืองลพบุรี ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 56,750 30/10/2561 56,750 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 05/11/2561 321,373 321,373 321,373 321,373 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1521) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคันกั้นน้ำ คลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา กม.2+325 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 43,403 31/10/2561 43,403 ร้านวิษณุการเกษตร 05/11/2561 330,841 330,841 330,841 330,841 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1522) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองแยกซอย 3 ซ้าย - 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.0+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 11,991 01/11/2561 11,991 ร้านวิษณุการเกษตร 05/11/2561 236,564 236,564 236,564 236,564 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1523) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งซ้าย กม.53+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 86,804 01/11/2561 86,804 ร้านวิษณุการเกษตร 05/11/2561 150,000 150,000 149,598 149,598 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1524) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปลายคลอง 2 ซ้าย - 21 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 ดงตะงาว ดอนพุด สระบุรี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 43,402 09/11/2561 43,402 ร้านวิษณุการเกษตร 13/11/2561 59,914 59,914 59,914 59,914 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (1.168.1525) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งซ้าย กม.53+950 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 80,000 80,000 80,000 80,000 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 43,402 09/11/2561 43,402 ร้านวิษณุการเกษตร 13/11/2561 79,986 79,986 79,986 79,986 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (139.11) ซ่อมแซมคลองซอย 18 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 โคกกะเทียม เมืองลพบุรี ลพบุรี 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 254,966 29/10/2561 254,966 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 05/11/2561 8,547,750 8,547,750 8,475,336 8,475,336 99.15 100.00 99.00 100.00 99.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (15) ดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,000,000 18,000,000 18,000,000 17,476,000 524,000 โก่งธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี 24/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 12,500,000 18/12/2561 12,500,000 150 08/01/2562 08/01/2562 06/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 16,595 29/03/2562 16,595 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 21/06/2562 16,701,095 12,763,000 12,500,000 263,000 12,742,559 12,500,000 242,559 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4,786 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (16) ดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซ้าย - 1 ซ้าย - 19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 พรหมมาสตร์ เมืองลพบุรี ลพบุรี 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 25/11/2561 14/12/2561 20/12/2561 6,790,000 21/01/2562 6,790,000 150 05/03/2562 05/03/2562 01/08/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 30,036 05/04/2562 30,036 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 21/06/2562 8,827,489 6,933,700 6,790,000 143,700 88,813 88,813 1.28 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,207 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม (17) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา ระยะที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,420,000 580,000 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 27/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 08/11/2561 14/11/2561 11,779,381 18/12/2561 11,779,381 150 05/02/2562 05/02/2562 04/07/2562 หจก.นุชนารถ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 17,994 29/03/2562 17,994 สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกระทิงแดง2 21/06/2562 18,263,759 12,026,761 11,779,381 247,380 12,008,081 11,779,380 228,701 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 7,790 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 4 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 107,200 107,200 107,200 107,200 เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี 09/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 103,200 09/11/2561 103,200 บริษัท มิสเตอร์ คิม แอนด์ เฟรนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด 18/12/2561 103,200 103,200 103,200 103,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งานซ่อมแซมโครงการแก้มลิงหนองสมอใส งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,317,000 4,317,000 3,609,000 3,609,000 บางลี่ , บางคู้ เมือง ลพบุรี 20/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/03/2561 17/04/2561 26/04/2561 1,094,917 25/07/2561 1,094,917 หจก.จักรพันธ์ ดี.เวลลอปเมนท์ 30/11/2561 1,094,917 1,094,917 1,094,917 1,094,917 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม งานซ่อมแซมโครงการแก้มลิงหนองน้ำพล งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,230,000 4,230,000 3,757,000 3,757,000 บางขันหมาก เมือง ลพบุรี 27/02/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/03/2561 17/04/2561 26/04/2561 1,122,813 14/08/2561 1,122,813 หจก.จักรพันธ์ ดี.เวลลอปเมนท์ 30/11/2561 1,122,813 1,122,813 1,122,813 1,122,813 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม ปรับปรุงคันคลองระบาย 3 ซ้าย เริงราง งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 7,000,000 7,000,000 ดอนทอง หนองโดน สระบุรี 20/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/04/2561 08/05/2561 09/05/2561 1,865,524 19/06/2561 1,865,524 หจก.วิชญ์พิมพ์ 30/11/2561 585,215 585,215 585,215 585,215 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 13/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง