ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 08 ส.ค. 2563 เวลา 16:21:14]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.56) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ระยะทาง 5.738 กิโลเมตร ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 437,848 18/03/2563 437,848 วิชญ์นิมพ์ 25/03/2563 442,552 800,000 800,000 759,060 759,060 94.88 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.230) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค พื้นที่ชลประทาน 238,000 ไร่ ตำบลพรหมนิมิตร อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 163,984 12/03/2563 163,984 หจก.นิ่มสุวรรณ 25/03/2563 1,358,000 1,358,000 855,883 855,883 63.03 80.00 70.00 80.00 70.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.232) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิตร อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 79,990 05/03/2563 79,990 เอสซี เชอร์วิส 25/03/2563 1,240,000 1,240,000 616,846 616,846 49.75 80.00 80.00 80.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.233) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 37 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 546,000 546,000 546,000 546,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 54,600 05/03/2563 54,600 เอสซี เชอร์วิส 25/03/2563 546,000 546,000 386,307 386,307 70.75 90.00 90.00 90.00 90.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.235) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 130 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 295,000 295,000 295,000 295,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 29,500 05/03/2563 29,500 เอสซี เชอร์วิส 25/03/2563 295,000 295,000 215,276 215,276 72.98 80.00 80.00 80.00 80.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.760) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.13+700 เป็นช่วงๆ ด้วยแรงคน ปริมาณ 69 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 224,300 224,300 224,300 224,300 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 17,280 02/03/2563 17,280 หจก.เกรียงศักดิ์ 25/03/2563 224,300 224,300 104,207 104,207 46.46 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.761) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.19+400 เป็นช่วงๆ ด้วยแรงคน ปริมาณ 139 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 452,000 452,000 452,000 452,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 51,980 02/03/2563 51,980 หจก.เกรียงศักดิ์ 25/03/2563 452,000 452,000 414,006 414,006 91.59 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.908) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 11 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.3+000 เป็นช่วงๆ ด้วยแรงคน ปริมาณ 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 12,985 02/03/2563 12,985 หจก.เกรียงศักดิ์ 25/03/2563 130,000 130,000 119,417 119,417 91.86 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.85) ซ่อมแซมอาคารทีทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 1 แห่ง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 5,000 03/04/2563 5,000 49 สเตชั่นเนอรี่ 03/04/2563 390,000 390,000 384,313 384,313 98.54 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.837) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม. 1+500 เป็นช่วงๆ 1,385 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 23,072 04/03/2563 23,072 หจก.เกรียงศักดิ์ 25/03/2563 23,299 858,000 858,000 826,905 826,905 96.38 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.838) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.1+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ความยาว 400 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 09/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 321,540 17/03/2563 321,540 หจก.ปั้นลาภวัสดุ 25/03/2563 323,581 382,000 382,000 356,396 356,396 93.30 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.840) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.1+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ความยาว 720 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 15,620 04/03/2563 15,620 หจก.เกรียงศักดิ์ 25/03/2563 303,628 303,628 283,955 283,955 93.52 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.848) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.3+600 ทั้งสองฝั่ง 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 27,463 05/03/2563 27,463 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 25/03/2563 50,000 50,000 38,648 38,648 77.30 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.856) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 22/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX XXXX XXXX 98,750 31/03/2563 98,750 5 01/04/2563 01/04/2563 08/04/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานจันเสน 01/04/2563 1,000,000 1,000,000 987,500 987,500 98.75 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2025) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.4+500 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 05/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 6,320 04/03/2563 6,320 หจก.เกรียงศักดิ์ 25/03/2563 407,364 407,364 395,439 395,439 97.07 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2031) ซ่อมแซมลาดคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย -16ขวา สองฝั่ง กม.4+000 ถึง กม.5+000 เป็นช่วงๆ ความยาว 510 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 2,848,200 17/03/2563 2,848,200 วิชญ์นิมพ์ 25/03/2563 288,547 477,000 477,000 448,097 448,097 93.94 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2032) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 13 ขวา ฝั่งขวา กม.1+500 ถึง กม.3+000เป็นช่วงๆ ความยาว 410 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 379,000 379,000 เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 11/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 286,400 11/03/2563 286,400 วิชญ์นิมพ์ 25/03/2563 297,999 362,000 362,000 326,792 326,792 90.27 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2033) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา ฝั่งขวา กม.4+300 ถึง กม.6+600 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,400 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 129,480 17/03/2563 129,480 หจก.เหลืองทองการค้า 25/03/2563 134,012 789,096 789,096 713,672 713,672 90.44 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2034) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 15 ขวา ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.1+800 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/03/2563 19,780 18/03/2563 19,780 ร้านเจอาร์อะไหล่ยนต์ 25/03/2563 858,000 858,000 742,366 742,366 86.52 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2035) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 16 ขวา ฝั่งซ้าย กม.8+000 ถึง กม.9+800 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,800 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,791,000 1,791,000 บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 425,935 16/03/2563 425,935 หจก.ปั้นลาภวัสดุ 25/03/2563 437,961 1,197,780 1,197,780 1,140,171 1,140,171 95.19 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2036) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 17 ขวา ฝั่งขวา กม.6+700 ถึง กม.11+200 เป็นช่วงๆ ความยาว 3,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/03/2563 81,400 20/03/2563 81,400 49 สเตชั่นเนอรี่ 25/03/2563 2,042,437 2,042,437 1,932,018 1,932,018 94.59 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2037) ซ่อมแซมลาดคันคลองส่งน้ำ 17 ขวา ฝั่งซ้าย กม.4+000 ถึง กม.11+200 เป็นช่วงๆ ความยาว 850 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/02/2563 445,560 17/03/2563 445,560 หจก.เกรียงศักดิ์ 25/03/2563 451,390 763,000 763,000 748,816 748,816 98.14 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2038) ซ่อมแซมลาดคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา 16 ขวา ฝั่งขวา กม.0+500 ถึง กม.1+500 เป็นช่วงๆ ความยาว 510 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/02/2563 285,600 10/03/2563 285,600 หจก.เหลืองทองการค้า 25/03/2563 291,404 477,000 477,000 473,315 473,315 99.23 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2039) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.3+000 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,900 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 377,720 18/03/2563 377,720 หจก.เหลืองทองการค้า 25/03/2563 384,628 1,143,840 1,143,840 1,090,233 1,090,233 95.31 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2040) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.4+500 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ความยาว 920 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19,980 04/03/2563 19,980 หจก.เกรียงศักดิ์ 25/03/2563 461,718 461,718 457,422 457,422 99.07 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2041) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.3+000 ถึง กม.6+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ ความยาว 950 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2563 19,980 04/03/2563 19,980 หจก.เกรียงศักดิ์ 25/03/2563 469,404 469,404 439,459 439,459 93.62 100.00 95.00 100.00 95.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2046) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อปลายคลอง 2 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.13+700 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 35,991 03/03/2563 35,991 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 25/03/2563 35,805 50,000 50,000 45,286 45,286 90.57 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2047) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อลอดคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.6+220 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/02/2563 34,255 03/03/2563 34,255 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 25/03/2563 34,264 50,000 50,000 41,706 41,706 83.41 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2574) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.7+500 ถึง กม.7+750 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ความยาว 200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 20/12/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 160,290 18/03/2563 160,290 หจก.ปั้นลาภวัสดุ 25/03/2563 162,826 191,000 191,000 188,379 188,379 98.63 100.00 98.00 100.00 98.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (97) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 17 ขวา และอาคารประกอบ ความยาว 3.430 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 18,743,000 1,257,000 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 21/01/2563 23/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/01/2563 04/02/2563 25/02/2563 02/03/2563 16,739,928 26/03/2563 16,739,928 120 31/03/2563 30/03/2563 28/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทีรยประเสริฐ 01/04/2563 16,762,492 16,936,300 16,740,000 196,300 7,362,335 7,184,495 177,840 43.47 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งานสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก 3 กม.2+230 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,980,000 5,980,000 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 19/09/2562 04/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/07/2562 12/07/2562 02/08/2562 13/08/2562 5,980,000 23/09/2562 5,980,000 270 26/09/2562 25/09/2562 21/06/2563 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง 21/11/2562 7,252,562 5,980,000 5,980,000 5,242,259 5,242,259 87.66 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 238,000 500
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,600 41,600 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 41,600 11/12/2562 41,600 บ.ลพบุรีนิยมกิจ 20/12/2562 41,600 41,600 41,600 41,600 41,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000 9,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 9,000 11/12/2562 9,000 บ.ลพบุรีนิยมกิจ 20/12/2562 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบพกพา สำหรับกระดาษขนาด A4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,000 22,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 22,000 11/12/2562 22,000 บ.ลพบุรีนิยมกิจ 23/12/2562 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,400 6,400 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 6,400 11/12/2562 6,400 บ.ลพบุรีนิยมกิจ 20/12/2562 6,400 6,400 6,400 6,400 6,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)