ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ส.ค. 2562 เวลา 16:39:58]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.1.244) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 295,000 295,000 295,000 295,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 34,914 01/11/2561 34,914 จ้างแรงงาน 30/11/2561 295,000 295,000 294,402 294,402 99.80 90.00 98.00 90.00 98.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.1.245) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 546,000 546,000 546,000 546,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 20,278 01/11/2561 20,278 จ้างแรงงาน 30/11/2561 546,000 546,000 455,345 455,345 83.40 89.00 90.00 89.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.1.246) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2561 82,121 01/11/2561 82,121 จ้างแรงงาน 30/11/2561 1,240,000 1,240,000 989,442 989,442 79.79 87.00 90.00 87.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.1.247) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,358,000 1,358,000 1,358,000 1,358,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 15,000 15/11/2561 15,000 หจก.เกรียงศักดิ์ 20/12/2561 1,358,000 1,358,000 1,185,508 1,185,508 87.30 90.00 90.00 90.00 90.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.3.74) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 605,000 605,000 605,000 605,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 53,832 08/03/2562 53,832 บ.อมรชัยรุ้งเรืองก่อสร้าง 12/03/2562 550,900 550,900 544,377 544,377 98.82 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปรับปรุงผิวจราจรบนคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-9 ขวา ฝั่งขวา ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.200 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,482,000 4,482,000 3,368,000 3,270,000 98,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 16/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2562 29/01/2562 07/02/2562 14/02/2562 1,936,735 06/03/2562 1,936,735 90 26/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 หจก.ส.สาทิส 27/03/2562 2,936,705 1,977,736 1,936,736 41,000 1,977,267 1,936,735 40,531 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปรับปรุงผิวจราจรถนนบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ระยะทาง 1.669 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 3,883,500 116,500 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 16/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/01/2562 28/01/2562 06/02/2562 14/02/2562 2,439,937 11/03/2562 2,439,937 90 26/03/2562 25/03/2562 23/06/2562 พรสวัสดิ์ก่อสร้าง 27/03/2562 3,562,848 2,490,937 2,439,937 51,000 2,479,583 2,439,937 39,646 99.54 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1526) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/03/2562 359,600 28/03/2562 359,600 5 01/04/2562 29/03/2562 05/04/2562 กลุ่มคลอง 13ขวา พัฒนา 29/03/2562 369,875 1,000,000 400,000 600,000 887,675 359,600 528,075 88.77 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1527) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 12,620 02/01/2562 12,620 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 20/02/2562 270,788 270,788 270,069 270,069 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1528) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา กม.5+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 9,960 23/11/2561 9,960 หจก.เกรียงศักดิ์ 20/02/2562 158,361 158,361 156,195 156,195 98.63 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1529) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 3 ขวา-9 ขวา จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 29,989 12/11/2561 29,989 หจก.นิ่มสุวรรณ 20/02/2562 358,547 358,547 357,959 357,959 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1530) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 14 ขวา กม.2+000 ถึง กม. 4+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพนทอง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โพนทอง บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 86,998 23/11/2561 86,998 หจก.นิ่มสุวรรณ 26/11/2561 778,187 778,187 774,917 774,917 99.58 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1531) ซ่อมแซมหินก่อหินเรียงด้านท้ายไซฟ่อนลอดคลองส่งน้ำชัยนาท-ป่าสัก กม.61+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 29,994 23/11/2561 29,994 หจก.นิ่มสุวรรณ 20/02/2562 403,130 403,130 402,065 402,065 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1532) ซ่อมแซมหินก่อหินเรียงด้านท้ายไซฟ่อนลอดคลองส่งน้ำชัยนาท-ป่าสัก กม.65+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 29,994 23/11/2561 29,994 หจก.นิ่มสุวรรณ 20/02/2562 408,996 408,996 408,510 408,510 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1533) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 16 ขวา-1 กม.2+500 ถึง กม. 4+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 82,999 23/11/2561 82,999 หจก.นิ่มสุวรรณ 26/11/2561 765,691 765,691 763,955 763,955 99.77 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1534) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 16 ขวา กม.0+500 ถึง กม. 1+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองทรายขาว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หนองทรายขาว บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 34,973 23/11/2561 34,973 หจก.นิ่มสุวรรณ 26/11/2561 337,302 337,302 336,564 336,564 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1535) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและเปลี่ยนลวดสลิง ประตูระบายน้ำหนองเมือง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 385,000 385,000 385,000 385,000 หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 261,813 27/11/2561 261,813 ร้านพอใจ 30/11/2561 370,170 370,170 370,170 370,170 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1536) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและเปลี่ยนลวดสลิง ประตูระบายน้ำบางกระเพียง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 83,622 27/11/2561 83,622 ร้านพอใจ 30/11/2561 145,422 145,422 145,422 145,422 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1537) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 9 ขวา กม.13+700 ถึง กม.16+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 29,958 12/11/2561 29,958 หจก.นิ่มสุวรรณ 26/11/2561 675,622 675,622 675,415 675,415 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1538) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-9 ขวา กม.5+000 ถึง กม.8+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 15,664 12/11/2561 15,664 หจก.นิ่มสุวรรณ 19/11/2561 371,280 371,280 370,601 370,601 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1539) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-9 ขวา กม.9+000 ถึง กม.10+290 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สายห้วยแก้ว ตาคลี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 14,592 12/11/2561 14,592 หจก.นิ่มสุวรรณ 19/11/2561 372,180 372,180 371,748 371,748 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1540) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา กม.5+700 ถึง กม.9+400 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 03/10/2561 10/10/2561 322,907 13/11/2561 322,907 หจก.ศ.ศิวโรจน์ ขนส่ง 19/11/2561 471,907 471,907 471,140 471,140 99.84 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1542) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-16 ขวา กม.3+200 ถึง กม.4+400 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 199,680 09/11/2561 199,680 หจก.เหลืองทอง 16/11/2561 635,046 635,046 633,839 633,839 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1543) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและเปลี่ยนลวดสลิง ประตูระบายน้ำห้วยแห้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 147,000 147,000 147,000 147,000 เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 90,242 27/11/2561 90,242 ร้านพอใจ 30/11/2561 142,888 142,888 142,888 142,888 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1544) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อลอดไซฟอนหนองเมือง กม.65+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองเมือง บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 25,082 27/11/2561 25,082 ร้านพอใจ 30/11/2561 168,529 168,529 168,529 168,529 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1545) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ขวา-9 ขวา กม.1+800 ถึง กม.5+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โพธิ์ชัย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 17,660 12/11/2561 17,660 หจก.นิ่มสุวรรณ 19/11/2561 630,933 630,933 628,175 628,175 99.56 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1546) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา กม.0+000 ถึง กม.3+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 19,953 12/11/2561 19,953 หจก.นิ่มสุวรรณ 19/11/2561 462,170 462,170 461,380 461,380 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1547) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 11 ขวา กม.1+520 ถึง กม.2+970 ทั้งสองฝั่ง เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 18,374 12/11/2561 18,374 หจก.นิ่มสุวรรณ 19/11/2561 670,455 670,455 670,047 670,047 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1548) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ขวา-16 ขวา-1 กม.2+120 ถึง กม.6+600 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 189,696 12/11/2561 189,696 หจก.เหลืองทอง 19/11/2561 632,242 632,242 632,242 632,242 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1549) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 17 ขวา กม.4+000 - กม.6+600 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โคกกะเทียม เมือง ลพบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 189,696 09/11/2561 189,696 หจก.เหลืองทอง 16/11/2561 593,706 593,706 593,706 593,706 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1550) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.5+000 ถึง กม.7+500 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 20,340 12/11/2561 20,340 หจก.นิ่มสุวรรณ 19/11/2561 703,680 703,680 702,320 702,320 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1551) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อระบายน้ำปลายคลองส่งน้ำ 11 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,000 50,000 50,000 50,000 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 4,920 27/11/2561 4,920 ร้านพอใจ 30/11/2561 40,060 40,060 39,520 39,520 98.65 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1552) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อลอดคลอง 9 ขวา กม.19+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 9,960 27/11/2561 9,960 ร้านพอใจ 30/11/2561 55,170 55,170 54,675 54,675 99.10 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1553) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ไซฟอนคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 75,000 75,000 75,000 75,000 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 14,980 27/11/2561 14,980 ร้านพอใจ 30/11/2561 60,225 60,225 60,225 60,225 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1554) ซ่อมแซมคันคลองระบายชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.4+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 20,340 12/11/2561 20,340 หจก.นิ่มสุวรรณ 27/11/2561 703,662 703,662 702,621 702,621 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1555) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.6+600 ถึง กม.9+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลไผ่ใหญ่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ไผ่ใหญ่ บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 19,953 12/11/2561 19,953 หจก.นิ่มสุวรรณ 19/11/2561 459,970 459,970 459,081 459,081 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.168.1556) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.2+000 ถึง กม.3+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 470,000 470,000 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 105,792 16/11/2561 105,792 หจก.เหลืองทอง 19/11/2561 334,994 334,994 334,994 334,994 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 16 ขวา ระยะที่ 2 ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,417,000 583,000 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 05/11/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 14/11/2561 04/12/2561 07/12/2561 18,929,990 26/12/2561 18,929,990 100 08/01/2562 02/01/2562 17/04/2562 หจก.เทียรประเสริฐ 04/01/2562 18,948,397 19,665,190 18,929,990 735,200 19,650,998 18,929,990 721,009 99.93 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 6,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ซ่อมแซมบานระบายน้ำ และเปลี่ยนลวดสลิง ประตูระบายน้ำช่องแค จังหวัดนครสวรรค์ (โอนเปลี่ยนแปลง2) ผลผลิตโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 05/06/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/06/2562 219,300 19/06/2562 219,300 ร้านโพธิ์แก้วการค้า 20/06/2562 350,000 350,000 349,795 349,795 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง11ขวา และอาคารประกอบระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 109,773 109,773 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 30/04/2562 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 5 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 104,000 104,000 ลพบุรีนิยมกิจ 17/12/2561 104,000 104,000 104,000 104,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 27,000 27,000 ลพบุรีนิยมกิจ 20/12/2561 27,000 27,000 27,000 27,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Multifunction ขนาด A4 จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 51,000 51,000 51,000 51,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 51,000 51,000 ลพบุรีนิยมกิจ 17/12/2561 51,000 51,000 51,000 51,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 957,000 957,000 957,000 957,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 28/11/2561 11/12/2561 952,300 07/01/2562 952,300 บ.แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ 15/03/2562 952,300 952,300 952,300 952,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 28/11/2561 11/12/2561 981,190 07/01/2562 981,190 บ.แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ 15/03/2562 981,190 981,190 981,190 981,190 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 103,900 11/12/2561 103,900 แสงธานี เอ็นจิเนียริง 17/12/2561 103,900 103,900 103,900 103,900 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 16/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/11/2561 28/11/2561 11/12/2561 2,250,000 09/01/2562 2,250,000 บ.ท็อปเบสท์ มอเตอร์ 15/03/2562 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ กม.46+000 ถึง กม.58+000 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 02/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2561 07/06/2561 15/06/2561 3,427,618 05/07/2561 3,427,618 หจก.จักรพันธ์ 29/04/2562 4,238,909 4,238,909 4,070,909 4,070,909 96.04 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย ตั้งแต่ กม.60+000 ถึง กม.82+500 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 หนองกระเบียน บ้านหมี่ ลพบุรี 02/04/2561 05/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/05/2561 07/06/2561 15/06/2561 4,638,834 05/07/2561 4,638,834 หจก.จักรพันธ์ 29/04/2562 5,598,664 5,598,664 5,598,664 5,598,664 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)9 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 24 ครั้ง