ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 28 ม.ค. 2563 เวลา 08:15:07]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.56) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ระยะทาง 5.738 กิโลเมตร ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.230) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค พื้นที่ชลประทาน 238,000 ไร่ ตำบลพรหมนิมิตร อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,358,000 1,358,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 238,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.232) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 165 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิตร อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.233) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 37 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 546,000 546,000 546,000 546,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.235) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 130 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 295,000 295,000 295,000 295,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.760) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.13+700 เป็นช่วงๆ ด้วยแรงคน ปริมาณ 69 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 224,300 224,300 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,700 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.761) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.19+400 เป็นช่วงๆ ด้วยแรงคน ปริมาณ 139 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 452,000 452,000 300,000 300,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,635 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.908) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 11 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.3+000 เป็นช่วงๆ ด้วยแรงคน ปริมาณ 40 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,275 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.85) ซ่อมแซมอาคารทีทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 1 แห่ง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.837) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม. 1+500 เป็นช่วงๆ 1,385 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,525 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.838) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.1+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ความยาว 400 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.840) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.1+000 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ความยาว 720 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.848) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.3+600 ทั้งสองฝั่ง 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000 50,000 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์ 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.856) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 22/01/2563 24/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2025) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา-1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.0+000 ถึง กม.4+500 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสายห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2031) ซ่อมแซมลาดคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย -16ขวา สองฝั่ง กม.4+000 ถึง กม.5+000 เป็นช่วงๆ ความยาว 510 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2032) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 13 ขวา ฝั่งขวา กม.1+500 ถึง กม.3+000เป็นช่วงๆ ความยาว 410 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 379,000 379,000 เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2033) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 14 ขวา ฝั่งขวา กม.4+300 ถึง กม.6+600 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,400 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2034) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 15 ขวา ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.1+800 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2035) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 16 ขวา ฝั่งซ้าย กม.8+000 ถึง กม.9+800 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,800 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 1,791,000 1,791,000 บ้านชี บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2036) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 17 ขวา ฝั่งขวา กม.6+700 ถึง กม.11+200 เป็นช่วงๆ ความยาว 3,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2037) ซ่อมแซมลาดคันคลองส่งน้ำ 17 ขวา ฝั่งซ้าย กม.4+000 ถึง กม.11+200 เป็นช่วงๆ ความยาว 850 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2038) ซ่อมแซมลาดคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา 16 ขวา ฝั่งขวา กม.0+500 ถึง กม.1+500 เป็นช่วงๆ ความยาว 510 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลสนามแจง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สนามแจง บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2039) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ฝั่งขวา กม.0+000 ถึง กม.3+000 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,900 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบ้านกล้วย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 บ้านกล้วย บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2040) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.4+500 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ความยาว 920 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2041) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.3+000 ถึง กม.6+000 ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ ความยาว 950 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2046) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อปลายคลอง 2 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.13+700 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลเชียงงา อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000 50,000 เชียงงา บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,700 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2047) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อลอดคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.6+220 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000 50,000 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 15/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,110 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2574) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.7+500 ถึง กม.7+750 ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ความยาว 200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.2590) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำบนคันคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.10+500 ฝั่งซ้าย 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี ยกเลิกรายการงาน ได้ดำเนินงานซ่อมแซมแล้ว 16/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (1.3457) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000 ถึง กม.10+900 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ปริมาตรดิน 16,700 ลบ.ม. ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 มหาสอน บ้านหมี่ ลพบุรี 20/12/2562 24/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,110 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค (97) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 17 ขวา และอาคารประกอบ ความยาว 3.430 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 18,743,000 1,257,000 หนองเต่า บ้านหมี่ ลพบุรี 21/01/2563 27/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค งานสะพานคอนกรีตอัดแรงข้ามคลองระบาย 1 ขวา-1 ซ้าย-4 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก 3 กม.2+230 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,980,000 5,980,000 สายห้วยแก้ว บ้านหมี่ ลพบุรี 19/09/2562 04/07/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/07/2562 12/07/2562 02/08/2562 13/08/2562 5,980,000 23/09/2562 5,980,000 270 26/09/2562 25/09/2562 21/06/2563 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง 21/11/2562 7,252,562 5,980,000 5,980,000 0.00 40.00 21.00 40.00 21.00 21/01/2563 238,000 500
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 41,600 41,600 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 41,600 11/12/2562 41,600 บ.ลพบุรีนิยมกิจ 20/12/2562 41,600 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,000 9,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 9,000 11/12/2562 9,000 บ.ลพบุรีนิยมกิจ 20/12/2562 9,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เครื่องพิมพ์ Inkjet สี แบบพกพา สำหรับกระดาษขนาด A4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,000 22,000 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 22,000 11/12/2562 22,000 บ.ลพบุรีนิยมกิจ 23/12/2562 22,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,400 6,400 พรหมนิมิต ตาคลี นครสวรรค์ 08/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2562 6,400 11/12/2562 6,400 บ.ลพบุรีนิยมกิจ 20/12/2562 6,400 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 25 ครั้ง