ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ม.ค. 2561 เวลา 13:52:49]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.699) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 789,400 789,400 789,400 789,400 ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 4,995 18/12/2560 4,995 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 25/12/2560 789,400 789,400 4,995 4,995 0.63 1.27 2.00 1.27 2.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.714) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 178,900 178,900 178,900 178,900 - วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 4,995 18/12/2560 4,995 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 25/12/2560 178,900 178,900 4,995 4,995 2.79 2.79 2.00 2.79 2.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.715) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 758,000 758,000 758,000 758,000 - - พระนครศรีอยุธยา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2560 266,323 27/11/2560 266,323 บริษัท ปตท. จำกัด 15/12/2560 758,000 758,000 345,332 345,332 45.56 1.32 20.00 1.32 20.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.716) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 672,200 672,200 672,200 672,200 - - พระนครศรีอยุธยา 09/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 4,995 18/12/2560 4,995 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 25/12/2560 672,200 672,200 65,328 65,328 9.72 0.74 5.00 0.74 5.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.16) ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองระบาย ร.3ข - 1ซ-ป่าสัก กม.11+407 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 3,870,000 3,870,000 หนองปลิง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 21/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/08/2560 126,672 10/11/2560 126,672 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 15/12/2560 3,870,000 3,870,000 1,429,129 1,429,129 36.93 0.00 30.00 0.00 30.00 16/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.428) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1ซ้าย ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 18/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/12/2560 79,590 08/12/2560 79,590 ห้างหุ้นส่วนจำกัด.นิคมบริการ 1 26/12/2560 500,000 500,000 383,650 383,650 76.73 80.00 50.00 80.00 50.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.430) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2560 242,370 25/12/2560 242,370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด.บุญศักดิ์ออยส์ 25/12/2560 800,000 800,000 54,596 54,596 6.82 52.00 10.00 52.00 10.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.431) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย 6 ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 488,000 488,000 488,000 488,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2560 242,370 22/12/2560 242,370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด.บุญศักดิ์ออยส์ 26/12/2560 488,000 488,000 39,387 39,387 8.07 80.00 25.00 80.00 25.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.445) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย 4 ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2560 242,370 22/12/2560 242,370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด.บุญศักดิ์ออยส์ 26/12/2560 500,000 500,000 36,652 36,652 7.33 80.00 10.00 80.00 10.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.446) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2560 242,370 22/12/2560 242,370 ห้างหุ้นส่วนจำกัด.บุญศักดิ์ออยส์ 25/12/2560 600,000 600,000 38,869 38,869 6.48 68.00 10.00 68.00 10.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.563) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 1ซ้าย-ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 683,000 683,000 683,000 683,000 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 18/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 238,860 19/12/2560 238,860 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศักดิ์ออยล์ 25/12/2560 683,000 683,000 238,860 238,860 34.97 60.00 0.00 60.00 0.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.564) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย 2ซ้าย-ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2560 238,860 19/12/2560 238,860 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศักดิ์ออยล์ 25/12/2560 4,000,000 4,000,000 238,860 238,860 5.97 25.00 10.00 25.00 10.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2340) ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำ 6 ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 475,000 475,000 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 216,500 27/10/2560 216,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 475,000 475,000 437,012 437,012 92.00 100.00 92.00 100.00 92.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2341) ซ่อมแซม ปตร.คลองจิก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 668,000 668,000 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 57,528 27/10/2560 57,528 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 15/12/2560 668,000 668,000 621,341 621,341 93.02 100.00 75.00 100.00 75.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2344) ซ่อมแซม ทรบ. กลางคลองส่งน้ำ 3 ขวา - นครหลวง กม.13+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 579,300 579,300 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 100,400 27/10/2560 100,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 579,300 579,300 417,836 417,836 72.13 100.00 10.00 100.00 10.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2347) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.3+895 คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 482,800 482,800 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 29,834 27/10/2560 29,834 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 482,800 482,800 438,040 438,040 90.73 100.00 99.00 100.00 99.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2348) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1 ซ้าย - 3 ขวา-นครหลวง กม.1+390 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 772,400 772,400 คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 100,400 27/10/2560 100,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 772,400 772,400 638,689 638,689 82.69 100.00 70.00 100.00 70.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2432) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ไซฟอนเสาวังคากม.10+200 คลองซอย 4 ชวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 676,000 676,000 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 54,901 27/10/2560 54,901 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 676,000 676,000 555,521 555,521 82.18 100.00 11.00 100.00 11.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2449) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำ กม.8+070 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 579,700 579,700 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 101,180 27/10/2560 101,180 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 579,700 579,700 399,996 399,996 69.00 100.00 40.00 100.00 40.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2450) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำ กม.8+630 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 580,800 580,800 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 103,250 27/10/2560 103,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 580,800 580,800 388,887 388,887 66.96 100.00 15.00 100.00 15.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2473) ซ่อมแซม ปตร.บ้านพาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 525,000 525,000 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 223,476 27/10/2560 223,476 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 525,000 525,000 508,466 508,466 96.85 100.00 91.00 100.00 91.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2474) ซ่อมแซม ปตร.บ้านเลน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 525,000 525,000 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 21/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 104,390 27/10/2560 104,390 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 15/12/2560 525,000 525,000 465,471 465,471 88.66 100.00 35.00 100.00 35.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2475) ซ่อมแซม ปตร.บางหงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 572,000 572,000 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 38,640 27/10/2560 38,640 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 15/12/2560 572,000 572,000 563,509 563,509 98.52 100.00 91.00 100.00 91.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2479) ซ่อมแซม ปตร.บ้านหว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 429,000 429,000 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 124,085 27/10/2560 124,085 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 429,000 429,000 416,419 416,419 97.07 100.00 91.00 100.00 91.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2480) ซ่อมแซมลาดตลิ่งเหนือท้าย ปตร.บ้านโพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 715,000 715,000 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 142,790 27/10/2560 142,790 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 15/12/2560 715,000 715,000 692,299 692,299 96.83 100.00 95.00 100.00 95.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2481) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝั่งขวา คลองนครหลวง กม.27+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 869,000 869,000 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 100,400 27/10/2560 100,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 869,000 869,000 798,205 798,205 91.85 100.00 99.00 100.00 99.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2485) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 1ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 893,000 893,000 ปากท่า ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 135,170 27/10/2560 135,170 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 15/12/2560 873,000 873,000 761,092 761,092 87.18 100.00 96.00 100.00 96.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2506) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 1ขวา - นครหลวง กม. 3+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 682,000 682,000 พระนอน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 106,500 27/10/2560 106,500 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 15/12/2560 682,000 682,000 619,338 619,338 90.81 100.00 96.00 100.00 96.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2550) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 386,200 386,200 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 31,080 27/10/2560 31,080 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 15/12/2560 386,200 386,200 278,070 278,070 72.00 100.00 15.00 100.00 15.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2551) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 4 ขวา - นครหลวง กม.3+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 482,800 482,800 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 54,190 27/10/2560 54,190 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 15/12/2560 482,800 482,800 432,332 432,332 89.55 100.00 99.00 100.00 99.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2552) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.42+438 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 482,700 482,700 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 135,852 27/10/2560 135,852 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 15/12/2560 482,700 482,700 306,528 306,528 63.50 100.00 10.00 100.00 10.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2553) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2560 299,978 27/11/2560 299,978 บริษัท ก เจริญนคร จำกัด 15/12/2560 1,000,000 400,000 600,000 599,675 599,675 59.97 0.00 60.00 0.00 60.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2583) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 772,400 772,400 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 01/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 233,250 27/10/2560 233,250 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 15/12/2560 772,400 772,400 547,416 547,416 70.87 100.00 85.00 100.00 85.00 16/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.2593) ซ่อมแซมท่อทิ้งน้ำ กม.32+796 คลองนครหลวง ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 677,400 677,400 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 21/08/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2560 71,196 27/10/2560 71,196 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 15/12/2560 677,400 677,400 632,726 632,726 93.41 100.00 99.00 100.00 99.00 23/01/2561 ระบบส่งน้ำกระจายน้ำ,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (148) ปตร.ปากคลองระบาย 1 ซ้าย - ป่าสัก โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2561 งานปีเดียว 2561 2561 จ้างเหมาบางส่วน 59,780,000 59,780,000 59,777,500 9,976,700 49,800,800 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 28/09/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/10/2560 01/11/2560 07/11/2560 2,014,629 27/10/2560 2,014,629 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ 21/11/2560 58,480,000 58,480,000 10,711,976 10,711,976 18.32 26.00 2.00 26.00 2.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม. 0+675 ถึง กม.9+950 ตำบลคลองสวนพลู ,เกาะเรียน ,บ้านกรด , บ้านหว้า อำเภอพระนครศรีอยุธยา,บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,160,000 22,160,000 22,160,000 21,515,000 645,000 คลองสวนพลู,บ้านกรด,บ้านโพ,บ้านหว้า พระนครศรีอยุธยา,บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/05/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/06/2560 23/06/2560 20/07/2560 31/07/2560 14,513,150 30/08/2560 14,513,150 120 31/08/2560 31/08/2560 28/12/2560 บริษัท เอ.พี.ซัพพลาย แอนด์ พาร์ท จำกัด 10/10/2560 21,227,387 22,160,000 22,160,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม.10+000 ถึง กม.19+280 ตำบลบ้านโพ ,บ้านเลน ,คลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มจังหวัด งบรายจ่ายประจำปี-งบรายจ่ายอื่น 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,249,000 21,249,000 21,249,000 20,631,000 618,000 บ้านหว้า,บ้านโพ,บ้านเลน,คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 01/05/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/06/2560 23/06/2560 20/07/2560 31/07/2560 13,425,140 30/08/2560 13,425,140 120 31/08/2560 31/08/2560 28/12/2560 บริษัท เอ.พี.ซัพพลายแอนดื พาร์ท จำกัด 21/11/2560 20,493,919 21,249,000 21,249,000 0.00 100.00 35.00 100.00 35.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 73. ปรับปรุง ทรบ.คลองเจ็กมา กม. 20+100 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,827,386 5,827,386 6,500,000 6,311,000 189,000 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 19/06/2560 วิธีคัดเลือก 28/06/2560 28/06/2560 06/07/2560 5,768,646 08/08/2560 5,768,646 90 15/08/2560 12/08/2560 12/11/2560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 21/11/2560 5,778,728 5,957,646 5,768,646 189,000 130,260 130,260 2.19 100.00 10.00 100.00 10.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 74. ปรับปรุง ทรบ.คลองสะแก กม.4+500 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,962,841 4,962,841 6,000,000 5,826,000 174,000 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 19/06/2560 วิธีคัดเลือก 28/06/2560 28/06/2560 06/07/2560 5,768,646 08/08/2560 5,768,646 90 15/08/2560 12/08/2560 12/11/2560 ห้างหู้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 21/11/2560 5,901,472 5,932,093 5,758,093 174,000 5,930,527 5,758,093 172,434 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 23/01/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 95. ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองไทโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2561 งานผูกพันเดิม 2560 2560 ดำเนินการเอง 2,125,395 2,125,395 19,700,000 920,000 18,780,000 ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 17/10/2559 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/05/2560 20/06/2560 26/06/2560 1,986,000 17/07/2560 1,986,000 120 17/07/2560 10/11/2560 14/11/2560 บริษัท ไทโค พูวา จำกัด 21/11/2560 3,620,000 18,603,064 915,431 17,687,634 16,477,670 16,477,670 88.58 100.00 95.00 100.00 95.00 23/01/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)