ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย. 2559 เวลา 19:13:07]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1159) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 11/01/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 600,000 15/12/2558 600,000 บริษัท ปรีชา เครื่องเขียน จำกัด ผลงานล่าช้าเนื่องจาก เกษตรกรขอจัดประชุมหลังเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม2559และจะ ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์2559 25/03/2559 999,572 399,748 599,824 999,572 399,748 599,824 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1160) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1ขวา-นครหลวง กม.6+000-11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 02/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 19/11/2558 320,358 20/11/2558 320,358 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 12/02/2559 1,639,138 1,639,138 1,639,138 1,639,138 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1161) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองเจ็กมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 66,000 27/11/2558 66,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 242,804 242,804 242,804 242,804 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1162) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.บ้านพาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 08/12/2558 221,000 09/12/2558 221,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 583,714 583,714 583,713 583,713 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1163) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 196,815 27/11/2558 196,815 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 582,701 582,701 582,700 582,700 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1164) ซ่อมแซม ปตร.หนองหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 08/12/2558 424,140 09/12/2558 424,140 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธาจำกัด 17/12/2558 485,940 485,940 485,940 485,940 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1165) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1ขวา-5ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 117,090 27/11/2558 117,090 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 339,477 339,477 339,477 339,477 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1166) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-2ขวา กม.0+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 05/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 95,517 27/11/2558 95,517 วิเชียรมาศ ฮาร์ดแวร์ 04/02/2559 485,622 485,622 485,622 485,622 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1167) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-3ขวา กม.1+145 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 05/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 30,861 27/11/2558 30,861 วิเชียรมาศ ฮาร์ดแวร์ 17/12/2558 485,641 485,641 485,640 485,640 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 12/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1168) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 18/11/2558 สอบราคา 03/12/2558 996,414 09/12/2558 996,414 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/02/2559 2,867,075 2,867,075 2,858,782 2,858,782 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 21/06/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1169) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 18/11/2558 สอบราคา 02/12/2558 1,200,000 03/12/2558 1,200,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 04/02/2559 2,863,852 2,863,852 2,863,852 2,863,852 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/06/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1171) ซ่อมแซมที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 301,600 2,198,400 09/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 301,600 301,600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย ตกลงราคา XXXX XXXX 08/12/2558 2,198,400 09/12/2558 2,198,400 ห้งหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซัพพลาย 25/03/2559 2,427,903 301,600 2,126,303 2,427,902 301,600 2,126,302 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/06/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1172) ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 29/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 69,249 15/12/2558 69,249 หจก.นอร์ทอีสซับพลาย 17/12/2558 750,000 750,000 750,000 750,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1173) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายฯ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 02/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 238,483 24/11/2558 238,483 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 499,767 499,767 499,767 499,767 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1174) ซ่อมแซมถนนภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 584,000 16,000 29/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 584,000 09/12/2558 584,000 5 09/12/2558 09/12/2558 15/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 25/03/2559 599,840 584,000 15,840 513,840 498,000 15,840 85.66 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1175) ซ่อมแซมติดตั้งลวดตาข่าย ปตร.บ้านโพ,ปตร.บ้านหว้า,ปตร.บ้านพาส,ปตร.บ้านเลน,ปตร.บางหงษ์,ปตร.คลองจิก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 447,975 27/11/2558 447,975 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 1,165,708 1,165,708 1,165,853 1,165,853 100.01 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1176) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 68,643 27/11/2558 68,643 ร้านวิเชียรมาศ ฮาร์ดแวร์ 17/12/2558 290,801 290,801 290,801 290,801 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1178) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 4ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 29/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/11/2558 109,668 27/11/2558 109,668 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/02/2559 437,463 437,463 437,462 437,462 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.3.83) ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 485,000 485,000 485,000 485,000 30/10/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 05/11/2558 208,170 06/11/2558 208,170 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 485,000 485,000 485,000 485,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.3.84) ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย 6ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 30/10/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 10/11/2558 8,840 11/11/2558 8,840 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 189,966 189,966 189,966 189,966 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.3.85) ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองระบาย 4ซ้าย ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 1,595,000 1,595,000 1,595,000 1,595,000 30/10/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 12/11/2558 351,656 13/11/2558 351,656 บริษัท วัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด 17/12/2558 1,595,000 1,595,000 1,595,000 1,595,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.3.86) ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองระบาย 2ซ้าย-2ซ้าย ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 655,000 655,000 655,000 655,000 30/10/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 05/11/2558 208,170 06/11/2558 208,170 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 655,000 655,000 654,994 654,994 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.3.87) ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองระบาย 3ซ้าย ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 263,000 263,000 263,000 263,000 30/10/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 10/11/2558 13,260 11/11/2558 13,260 ห้างหุ้นส่วน พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 17/12/2558 262,273 262,273 262,272 262,272 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.4.118) ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,999,000 7,999,000 7,174,000 6,965,000 209,000 17/09/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX XXXX XXXX 6,965,000 05/01/2559 6,965,000 120 08/01/2559 06/01/2559 06/05/2559 สำนักงานกิจการเกษตรการอุสาหกรรมและการบริการ อผศ. 25/03/2559 7,268,734 7,118,809 149,925 7,268,733 7,119,325 149,408 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.208) กำจัดวัชพืชคลองระบายคลองหนึ่ง ตั้งแต่ กม.0+000-1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 68,290 24/11/2558 68,290 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 99,666 99,666 99,665 99,665 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.209) กำจัดวัชพืชคลองระบายเจ็กมาตั้งแต่ กม.0+000-1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 57,325 24/11/2558 57,325 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 71,186 71,186 71,186 71,186 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.210) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ขวา-เชียงรากน้อย ตั้งแต่ กม. 0+000-4+160 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 64,204 24/11/2558 64,204 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 98,584 98,584 98,584 98,584 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.211) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ซ้าย-2ซ้าย ป่าสัก ตั้งแต่ กม. 0+000-7+740 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 79,000 79,000 69,000 69,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 59,618 24/11/2558 59,618 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 79,000 79,000 68,740 68,740 87.01 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.212) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ขวา-2ซ้าย ป่าสัก ตั้งแต่ กม. 0+000-6+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 69,000 69,000 69,000 69,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 61,911 24/11/2558 61,911 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 68,281 68,281 68,281 68,281 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.213) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ขวา-1ซ้าย ป่าสัก ตั้งแต่ กม. 0+000-3+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 42,000 42,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 38,064 24/11/2558 38,064 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 40,864 40,864 40,864 40,864 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.214) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2ขวา-1ซ้าย ป่าสัก ตั้งแต่ กม. 0+000-5+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 42,000 42,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 38,064 24/11/2558 38,064 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 41,264 41,264 41,264 41,264 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.215) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3ขวา-1ซ้าย ป่าสัก ตั้งแต่ กม. 11+500-17+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 76,000 76,000 76,000 76,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 57,328 24/11/2558 57,328 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 76,000 76,000 63,985 63,985 84.19 100.00 100.00 100.00 100.00 15/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.16.280) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 238,000 238,000 238,000 238,000 03/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 2,985 15/12/2558 2,985 บริษัท ปรีชา เครื่องเขียน จำกัด 17/12/2558 238,000 238,000 223,572 223,572 93.94 100.00 100.00 100.00 100.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.16.281) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 756,000 756,000 756,000 756,000 03/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 2,985 15/12/2558 2,985 บริษัท ปรีชา เครื่องเขียน จำกัด 17/12/2558 756,000 756,000 723,274 723,274 95.67 100.00 96.00 100.00 96.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.16.282) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 11 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 773,000 773,000 773,000 773,000 03/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 2,995 15/12/2558 2,995 บริษัท ปรีชา เครื่องเขียน จำกัด 17/12/2558 773,000 773,000 764,178 764,178 98.86 100.00 100.00 100.00 100.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.16.283) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 909,000 909,000 909,000 909,000 03/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 10,000 15/12/2558 10,000 ร้านแสงทองอาท 17/12/2558 909,000 909,000 857,915 857,915 94.38 100.00 96.00 100.00 96.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (90) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ซ้าย-2ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,500,000 19,500,000 19,500,000 18,932,000 568,000 21/08/2558 e-Bidding 21/09/2558 21/09/2558 23/11/2558 18,932,000 14/12/2558 18,932,000 120 21/12/2558 21/12/2558 19/04/2559 A.P. ซัพพลา แอนด์ พาร์ท จำกัด 25/03/2559 12,173,429 11,922,700 250,729 12,173,429 11,922,605 250,824 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/04/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1170) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 22/01/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/01/2559 312,400 28/01/2559 312,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 03/02/2559 1,000,000 1,000,000 999,311 999,311 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1177) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 22/01/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/01/2559 109,600 28/01/2559 109,600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 16/03/2559 489,252 489,252 489,251 489,251 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 5ขวา - นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 29/02/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 137,160 04/03/2559 137,160 หจก.ณัฐณิชา การโยธา 2015 08/03/2559 485,675 485,675 485,675 485,675 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/05/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อรับน้ำ กม.41+350 คลองนครหลวง ฝั่งซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 29/02/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 92,202 04/03/2559 92,202 หจก.ณัฐณิชา การโยธา 2015 08/03/2559 485,597 485,597 485,596 485,596 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 03/05/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 820,300 820,300 820,300 820,300 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 492,180 09/03/2559 492,180 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 บริษัท ส.เทพธิพงษ์ แทรคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 94,200 04/03/2559 94,200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย 14/03/2559 819,595 819,595 819,595 819,595 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ขวา-นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 150,900 150,900 150,900 150,900 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 20,500 04/03/2559 20,500 หจก.นอร์ทอีสซับพลาย 14/03/2559 150,869 150,869 150,586 150,586 99.81 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3ขวา-นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 567,100 567,100 567,100 567,100 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 396,970 09/03/2559 396,970 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 บริษัท ส.เทพธิพงษ์ แทรคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 76,970 04/03/2559 76,970 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย 14/03/2559 567,022 567,022 567,021 567,021 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 4ขวา-นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 379,700 379,700 379,700 379,700 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 265,790 09/03/2559 265,790 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 บริษัท ส.เทพธิพงษ์ แทรคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 51,580 04/03/2559 51,580 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย 14/03/2559 378,825 378,825 378,824 378,824 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 5ขวา-นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 413,800 413,800 413,800 413,800 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 289,660 09/03/2559 289,660 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 ห้างหุ้นส่วน ชลชาติ วิศวกรรม ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 56,200 04/03/2559 56,200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย 14/03/2559 413,790 413,790 413,789 413,789 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ซ้าย ป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 316,400 316,400 316,400 316,400 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 221,480 09/03/2559 221,480 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 42,900 04/03/2559 42,900 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14/03/2559 316,208 316,208 316,207 316,207 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2ซ้าย ป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 496,500 496,500 496,500 496,500 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 347,550 09/03/2559 347,550 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 67,480 04/03/2559 67,480 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14/03/2559 495,880 495,880 495,880 495,880 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2ขวา-2ซ้าย ป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 216,600 216,600 216,600 216,600 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 151,620 09/03/2559 151,620 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 บริษัท ส.เทพธิพงษ์ แทรคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 29,390 04/03/2559 29,390 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14/03/2559 214,910 214,910 214,910 214,910 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 586,600 586,600 586,600 586,600 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 410,620 09/03/2559 410,620 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 บริษัท ส.เทพธิพงษ์ แทรคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 79,800 04/03/2559 79,800 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14/03/2559 586,204 586,204 586,204 586,204 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองระบาย คลอง 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 221,500 221,500 221,500 221,500 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 155,050 09/03/2559 155,050 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 30,040 04/03/2559 30,040 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย 14/03/2559 221,432 221,432 221,432 221,432 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองคานหาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 131,400 131,400 131,400 131,400 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 91,980 09/03/2559 91,980 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 17,760 04/03/2559 17,760 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14/03/2559 130,860 130,860 130,860 130,860 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลอง 1ซ้าย - นครหลวง และคลองแยกซอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 345,600 345,600 345,600 345,600 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 241,920 09/03/2559 241,920 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 ห้างหุ้นส่วน ชลชาติ วิศวกรรม ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 47,000 04/03/2559 47,000 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14/03/2559 343,545 343,545 343,544 343,544 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลอง 1ขวา - นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 267,700 267,700 267,700 267,700 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 187,390 09/03/2559 187,390 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 ห้างหุ้นส่วน ชลชาติ วิศวกรรม ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 36,360 04/03/2559 36,360 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14/03/2559 266,769 266,769 266,769 266,769 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองบ่อตาโล่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 177,700 177,700 177,700 177,700 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 124,390 09/03/2559 124,390 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 24,090 04/03/2559 24,090 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย 14/03/2559 177,497 177,497 177,496 177,496 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 6ขวา - นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 160,600 160,600 160,600 160,600 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 21,660 04/03/2559 21,660 หจก.นอร์ทอีสซับพลาย 14/03/2559 159,940 159,340 159,939 159,939 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลอง 1ซ้าย - นครหลวง และคลองแยกซอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 170,380 170,380 170,380 170,380 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 119,266 09/03/2559 119,266 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 ห้างหุ้นส่วน ชลชาติ วิศวกรรม ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 23,000 04/03/2559 23,000 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14/03/2559 170,029 170,029 170,029 170,029 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลอง 1ซ้าย - 1ขวา นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 194,720 194,720 194,720 194,720 01/03/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 136,304 09/03/2559 136,304 15 10/03/2559 10/03/2559 24/03/2559 ห้างหุ้นส่วน ชลชาติ วิศวกรรม ตกลงราคา XXXX XXXX 04/03/2559 26,400 04/03/2559 26,400 บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 14/03/2559 194,569 194,569 194,568 194,568 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 29/03/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาบางส่วน 665,800 665,800 665,800 105,200 560,600 03/05/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 11/05/2559 12,729 12/05/2559 12,729 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม 26/05/2559 641,100 105,200 535,900 625,100 625,100 97.50 0.00 97.00 0.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 2,378,700 2,378,700 2,312,400 2,312,400 18/05/2559 06/06/2559 490,000 21/06/2559 490,000 60 22/06/2559 22/06/2559 20/08/2559 ห้างหุ้นส่วน ชลชาติ วิศวกรรม ตกลงราคา XXXX XXXX 06/06/2559 62,722 06/06/2559 62,722 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/06/2559 2,312,400 2,312,400 2,308,043 2,308,043 99.81 0.00 100.00 0.00 100.00 13/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 665,800 665,800 665,800 665,800 03/08/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 09/08/2559 156,200 09/08/2559 156,200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 25/08/2559 641,000 641,000 600,301 600,301 93.65 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 47,520 27/10/2558 47,520 ห้งหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซัพพลาย 06/11/2558 800,000 800,000 799,980 799,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมโรงจอดรถ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 600,000 600,000 15/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 121,884 16/10/2558 121,884 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา 04/11/2558 620,000 620,000 619,909 619,909 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคลังน้ำมัน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 24/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 110,310 16/10/2558 110,310 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา 04/11/2558 400,000 400,000 399,833 399,833 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมโรงช่างกล ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 23/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 19/10/2558 114,007 20/10/2558 114,007 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 600,000 600,000 599,856 599,856 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 5-6 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 23/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 14,736 16/10/2558 14,736 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 10/11/2558 300,000 300,000 299,769 299,769 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 3-4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 248,000 248,000 248,000 248,000 23/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 49,194 16/10/2558 49,194 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 06/11/2558 248,000 248,000 247,757 247,757 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบ้านพัก ขนาด 8 ครอบครัว ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2558 453,066 28/10/2558 453,066 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 800,000 800,000 783,579 783,579 97.95 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซม ปตร.บ้านโพธิ์ ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 11/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 321,967 27/10/2558 321,967 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุลกรณ์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง 04/11/2558 400,000 400,000 399,637 399,637 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซม ทรบ.คลองเจ็กมา ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 11/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 19/10/2558 59,500 20/10/2558 59,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 06/11/2558 200,000 200,000 199,743 199,743 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซม ปตร. วังคางแมว ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 259,950 16/10/2558 259,950 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา 04/11/2558 800,000 800,000 799,920 799,920 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 05/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว๊านบานระบาย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ นครหลวง กม.35+000 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 234,945 16/10/2558 234,945 บริษัท รัตนนิล เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด 06/11/2558 500,000 500,000 499,957 499,957 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 19/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2558 284,715 28/10/2558 284,715 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 950,000 950,000 949,907 949,907 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่ นครหลวง จำนวน 24 แห่ง ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 121,940 16/10/2558 121,940 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา 06/11/2558 500,000 500,000 499,958 499,958 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 19/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมลาดตลิ่ง คลอง 1 ขวา - นครหลวง ต.สามไถ พระนอน แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 392,000 27/10/2558 392,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 800,000 800,000 799,040 799,040 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมรั้ว และบ้านพักผู้รักษาอาคาร ปตร.สวัสดิ์ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 314,124 27/10/2558 314,124 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธาจำกัด 04/11/2558 900,000 900,000 899,977 899,977 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา เป็นช่วงๆ ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2558 420,497 28/10/2558 420,497 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 500,000 500,000 498,524 498,524 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมประตูและรั้วบ้านพักผู้รักษาอาคาร ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 2ซ้าย - 3ขวา - นครหลวง ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 97,714 16/10/2558 97,714 ร้านสายรุ่งท่าเรือ ค้าวัสดุ 06/11/2558 400,000 400,000 399,939 399,939 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 05/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่นครหลวง เป็นช่วงๆ ต.หนองขนาก ศาลาลอย โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2558 494,284 28/10/2558 494,284 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 950,000 950,000 948,797 948,797 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - นครหลวง ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 50,936 16/10/2558 50,936 ร้านสายรุ่งท่าเรือ ค้าวัสดุ 06/11/2558 400,000 400,000 399,953 399,953 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 05/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 2 ขวา - นครหลวง ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 19/10/2558 34,463 20/10/2558 34,463 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 06/11/2558 350,000 350,000 349,987 349,987 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารปากคลองส่งน้ำ 5 ขวา - นครหลวง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 11/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 43,446 27/10/2558 43,446 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 06/11/2558 350,000 350,000 343,605 343,605 98.17 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาร ปตร.คลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 296,000 296,000 296,000 296,000 11/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 36,225 16/10/2558 36,225 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 06/11/2558 296,000 296,000 295,990 295,990 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันดินเลื่อน คลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 04/11/2558 26,840 05/11/2558 26,840 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 06/11/2558 649,312 649,312 649,949 649,949 100.10 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ เป็นช่วงๆ ต.ไผ่ล้อม ดอนหญ้านาง พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2558 487,127 28/10/2558 487,127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 700,000 700,000 699,978 699,978 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมห้องประชุมโครงการ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 900,000 900,000 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 28/10/2558 104,000 29/10/2558 104,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย 04/11/2558 930,000 930,000 929,935 929,935 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมห้องหัวหน้าฝ่ายฯ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 725,400 725,400 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 21/10/2558 119,860 22/10/2558 119,860 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย 04/11/2558 750,000 750,000 749,859 749,859 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมห้องน้ำ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 338,500 338,500 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 14,761 27/10/2558 14,761 ห้งหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซัพพลาย 06/11/2558 350,000 350,000 349,739 349,739 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเสาธง ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 13,710 27/10/2558 13,710 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 06/11/2558 200,000 200,000 199,970 199,970 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหัวงานโครงการฯ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 109,692 27/10/2558 109,692 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธาจำกัด 04/11/2558 400,000 400,000 399,958 399,958 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมถนนภายบริเวณนหัวงานโครงการฯ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 800,000 800,000 800,000 776,700 23,300 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 498,793 25/11/2558 498,793 5 26/11/2558 26/11/2558 03/12/2558 ห้างหุ้นส่วน ชลชาติ วิศวกรรม ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 184,450 24/11/2558 184,450 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 03/02/2559 800,000 800,000 799,719 799,719 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ไซฟอนคลองหนึ่ง กม.54+187 คลองนครหลวง งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 99,045 07/07/2559 99,045 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 01/08/2559 523,200 523,200 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองนครหลวง กม. 55+900 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 106,855 07/07/2559 106,855 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 01/08/2559 474,300 474,300 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองระบาย 1 ขวา - 2 ซ้าย ป่าสัก กม. 6+426 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 191,191 07/07/2559 191,191 หจก.ณัฐณิชา การโยธา 2015 01/08/2559 849,100 849,100 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองโพธิ์ งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 200,066 07/07/2559 200,066 หจก.ณัฐณิชา การโยธา 2015 01/08/2559 875,000 875,000 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปลายคลองระบาย 1 ขวา-เชียงรากน้อย งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 140,580 07/07/2559 140,580 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 01/08/2559 668,000 668,000 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง กม.60+000 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 106,855 07/07/2559 106,855 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 01/08/2559 474,300 474,300 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 2 ขวา - นครหลวง งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 111,480 07/07/2559 111,480 หจก.ณัฐณิชา การโยธา 2015 01/08/2559 474,300 474,300 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อลอดถนนโรจนะ กม.42+438 คลองนครหลวง งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 49,140 07/07/2559 49,140 หจก.ณัฐณิชา การโยธา 2015 01/08/2559 583,000 583,000 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.กลางคลองนครหลวง กม. 10+000 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 98,880 07/07/2559 98,880 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 01/08/2559 474,300 474,300 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อลอดคลองนครหลวง กม.41+250 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 90,525 07/07/2559 90,525 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 01/08/2559 485,000 485,000 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวาง งบกลางรายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย แผนงานเร่งด่วน (2559 เพิ่มเติม) งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 01/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 120,700 07/07/2559 120,700 หจก.ณัฐณิชา การโยธา 2015 01/08/2559 675,700 675,700 0.00 100.00 97.00 100.00 97.00 20/09/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ตั้งแต่ กม.30+000-กม.36+900 ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2559 เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3ขวา-นครหลวง ตั้งแต่ กม.4+600-กม.13+200 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2559 เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ งบกลาง 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 343,000 343,000 343,000 343,000 343,000 343,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)