ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 13:40:26]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.11) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา กม. 4+800 .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 18/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 124,488 23/11/2561 124,488 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาตวิศวกรรม 28/11/2561 1,446,749 1,446,749 1,381,948 1,381,948 95.52 100.00 28.00 100.00 28.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.270) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 238,000 238,000 238,000 238,000 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 4,995 18/12/2560 4,995 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 06/12/2561 238,000 238,000 165,953 165,953 69.73 76.86 45.00 76.86 45.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.271) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 813,000 813,000 813,000 813,000 - - พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 4,995 18/12/2560 4,995 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 06/12/2561 813,000 813,000 525,985 525,985 64.70 66.10 45.00 66.10 45.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.272) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 959,000 959,000 959,000 959,000 ปากจั่น นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/12/2560 4,995 18/12/2560 4,995 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 06/12/2561 959,000 959,000 755,393 755,393 78.77 66.72 45.00 66.72 45.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.273) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,049,000 1,049,000 1,049,000 1,049,000 - - พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 14,472 12/09/2561 14,472 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 06/12/2561 1,049,000 1,049,000 823,114 823,114 78.47 90.00 75.00 90.00 75.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-2 ขวา-นครหลวง ฝั่งซ้าย กม.0+000-กม.2+450 ฝั่งขวา กม.0+465-กม.2+450 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 4.435 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,500,000 9,500,000 9,500,000 9,221,000 279,000 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 18/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 18/09/2561 04/10/2561 08/10/2561 7,533,810 25/01/2562 7,533,810 60 26/01/2562 26/03/2562 หจก.กองมณีก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/05/2562 63,500 04/06/2562 63,500 บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด 17/06/2562 12,416,756 7,692,810 7,533,810 159,000 110,630 110,630 1.44 100.00 70.00 100.00 70.00 20/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (12) ประตูระบายน้ำกลางคลองระบาย 2 ซ้าย - ป่าสัก กม.13+610 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 55,000,000 55,000,000 55,000,000 55,000,000 บ้านช้าง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 10/09/2561 02/10/2561 08/10/2561 16,700,000 07/12/2561 16,700,000 210 08/12/2561 05/07/2562 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/08/2561 53,142 26/11/2561 53,142 บริษัท ไทยถาวรรุ่งโรจน์ 26/02/2562 16,857,576 51,932,036 51,932,036 24,935,699 24,935,699 48.02 73.79 35.00 73.79 35.00 20/08/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 8,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1557) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 18/01/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 99,000 15/03/2562 99,000 หจก.ชลชาติ วิศวกรรม 15/03/2562 1,000,000 400,000 600,000 799,950 400,000 399,950 80.00 69.80 80.00 69.80 80.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1558) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สามบัณฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 118,734 26/11/2561 118,734 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาตวิศวกรรม 28/11/2561 476,600 476,600 476,366 476,366 99.95 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1559) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 3 ขวา กม.12+434 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 88,300 16/11/2561 88,300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 667,000 667,000 653,055 653,055 97.91 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1560) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ต.เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 60,597 16/11/2561 60,597 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 382,000 382,000 381,103 381,103 99.77 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1561) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย ๑ ขวา - ๕ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 302,280 16/11/2561 302,280 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 571,644 571,644 571,644 571,644 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1562) ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลอง 1 ขวา นครหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 107,339 16/11/2561 107,339 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 1,910,000 1,910,000 1,908,014 1,908,014 99.90 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1563) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา - นครหลวง กม.16+000 - กม 18+214 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 นครหลวง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 254,255 23/11/2561 254,255 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 1,910,000 1,910,000 1,908,343 1,908,343 99.91 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1564) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 4 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองน้ำส้ม อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 124,638 27/11/2561 124,638 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 476,600 476,600 476,283 476,283 99.93 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1565) ซ่อมแซม ท่อลอดคลองคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 3 ขวา - นครหลวง กม. 5+480 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 181,351 23/11/2561 181,351 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 762,499 762,499 762,291 762,291 99.97 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1566) ซ่อมแซมท่อทิ้งน้ำคลองส่งน้ำสายซอย ๕ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 52,920 27/11/2561 52,920 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 676,000 676,000 674,713 674,713 99.81 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1567) ซ่อมแซมท่อลอดถนนสายเอเซียคลองส่งน้ำสายซอย๑ ขวา - ๕ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 161,352 23/11/2561 161,352 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 773,000 773,000 768,236 768,236 99.38 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1568) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ขวา-นครหลวง กม. 5+120 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 11,475 26/11/2561 11,475 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 144,800 144,800 144,341 144,341 99.68 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1569) ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 178,795 16/11/2561 178,795 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 03/12/2561 675,900 675,900 675,618 675,618 99.96 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1570) ซ่อมแซม ทรบ.คันกั้นน้ำ กม.7+458 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านกรด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 31,836 23/11/2561 31,836 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 579,700 579,700 575,482 575,482 99.27 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1571) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายซอย ๔ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตลิ่งชัน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 147,517 27/11/2561 147,517 หจก. ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 676,000 676,000 675,639 675,639 99.95 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1572) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายซอย ๗ ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 127,777 26/11/2561 127,777 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 483,000 483,000 482,423 482,423 99.88 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1573) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ซ้าย-นครหลวง กม. 6+715 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 44,611 16/11/2561 44,611 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 144,800 144,800 144,328 144,328 99.67 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1574) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1ซ้าย-นครหลวง กม.1+960 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ศาลาลอย ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 78,000 23/11/2561 78,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 286,000 286,000 285,770 285,770 99.92 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1575) ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-3 ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามเรือน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 396,375 16/11/2561 396,375 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 1,591,895 1,591,895 1,591,116 1,591,116 99.95 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1576) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลอง 5 ขวา - นครหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 223,740 27/11/2561 223,740 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 870,000 870,000 869,776 869,776 99.97 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1577) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1ซ้าย-นครหลวง กม. 4+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 5,478 23/11/2561 5,478 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 28/11/2561 144,800 144,800 144,324 144,324 99.67 100.00 98.00 100.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.168.1578) ซ่อมแซมคันคลอง คลองส่งน้ำ 3 ขวา - นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 13/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 342,366 14/11/2561 342,366 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 03/12/2561 1,585,776 1,585,776 1,585,411 1,585,411 99.98 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (75) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย-2 ขวา-นครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยุธยา 18/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/08/2561 2,418,675 06/11/2561 2,418,675 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา 03/12/2561 16,232,094 16,232,094 8,279,054 8,279,054 51.00 89.64 26.00 89.64 26.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 10,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำ 2ซ้าย-ป่าสัก (หน้าวัดโตนดเตี้ย) (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 9,659,929 9,659,929 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 01/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 291,182 15/03/2562 291,182 บริษัทโรจนะเทรดดิ้งจำกัด 29/04/2562 9,659,929 9,659,929 7,994,623 7,994,623 82.76 83.15 65.00 83.15 65.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ปตร.ปากคลองระบาย 1ซ้าย - ป่าสัก (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,344,663 2,344,663 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 15/12/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 138,230 15/03/2562 138,230 บริษัทโรจนะเทรดดิ้งจำกัด 26/04/2562 2,344,663 2,344,663 613,850 613,850 26.18 83.15 70.00 83.15 70.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่นครหลวง ฝั่งซ้าย กม.14+000 - กม.15+000 เป็นช่วงๆ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 328,392 328,392 สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 162,775 15/03/2562 162,775 บ.พีระพงษ์ปิโตรเลียม จำกัด 26/04/2562 327,793 327,793 327,793 327,793 100.00 83.15 100.00 83.15 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 5 ขวา-นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 526,288 526,288 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/03/2562 134,491 15/03/2562 134,491 บริษัทพีระพงศ์ปิโตรเลียม จำกัด 26/04/2562 525,700 525,700 525,700 525,700 100.00 83.15 100.00 83.15 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคันคลองสายใหญ่นครหลวง ฝั่งซ้าย กม.15+000 - กม.20+075 เป็นช่วงๆ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 328,392 328,392 บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2562 162,775 15/03/2562 162,775 บริษัทพีระพงศ์ปิโตรเลียม จำกัด 26/04/2562 327,763 327,763 327,763 327,763 100.00 83.15 100.00 83.15 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปตร.บ้านโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 270,001 270,001 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 270,001 27/09/2561 270,001 ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 26/04/2562 270,001 270,001 270,001 270,001 100.00 83.15 100.00 83.15 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่นครหลวง ฝั่งขวา กม.40+500 - กม.42+500 เป็นช่วงๆ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 231,361 231,361 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/03/2562 101,858 11/03/2562 101,858 บริษัทพีระพงศ์ปิโตรเลียม จำกัด 26/04/2562 230,871 230,871 230,871 230,871 100.00 83.15 100.00 83.15 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม.0+270 - กม.0+620 (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 712,829 712,829 คลองสวนพลู,บ้านโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา,บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 282,496 13/03/2562 282,496 บริษัท ปตท. จำกัด 17/06/2562 712,829 712,829 708,214 708,214 99.35 83.15 100.00 83.15 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมเกียร์มอเตอร์ ปตร.คลองจิก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 04/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/04/2562 408,400 22/04/2562 408,400 บริษัทโรจนะเทรดดิ้งจำกัด 26/04/2562 786,000 786,000 784,997 784,997 99.87 83.15 40.00 83.15 40.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (148) ปตร.ปากคลองระบาย 1 ซ้าย - ป่าสัก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 14,046,400 14,046,400 บ้านหีบ อุทัย พระนครศรีอยุธยา 01/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 138,230 15/03/2562 138,230 บริษัทโรจนะเทรดดิ้งจำกัด 29/04/2562 11,701,738 11,701,738 11,700,832 11,700,832 99.99 83.15 70.00 83.15 70.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำ 2 ซ้าย-ป่าสัก (หน้าวัดโตนดเตี้ย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 68,357,550 68,357,550 อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 27/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2562 291,182 15/03/2562 291,182 บริษัทโรจนะเทรดดิ้งจำกัด 29/04/2562 56,222,159 56,222,159 56,214,000 56,214,000 99.99 83.15 65.00 83.15 65.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 8 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 166,400 166,400 166,400 166,400 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 166,400 24/12/2561 166,400 บ.พีอาร์คอมพิวเตอร์ แอนเซอร์วิสจำกัด 07/01/2562 166,400 166,400 166,400 166,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ฝั่งขวา กม.40+500 - กม.42+500 เป็นช่วงๆ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 ลำไทร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 339,565 19/09/2561 339,565 หจก. ชลชาติวิศวกรรม 06/12/2561 142,034 142,034 141,781 141,781 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ฝั่งซ้าย กม.14+000 - กม.15+000 เป็นช่วงๆ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 สามไถ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 363,000 19/09/2561 363,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 06/12/2561 284,068 284,068 283,826 283,826 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 5 ขวา-นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 บ่อตาโล่ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 184,000 10/09/2561 184,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 06/12/2561 36,104 36,104 35,964 35,964 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมลาดตลิ่ง ทรบ.คลองเจ๊กมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 02/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 102,672 19/09/2561 102,672 หจก.เอสทีรุ่งเรือง 06/12/2561 673,540 673,540 638,013 638,013 94.73 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคันคลองสายใหญ่นครหลวง ฝั่งซ้าย กม.15+000 - กม.20+075 เป็นช่วงๆ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านชุ้ง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 288,540 19/09/2561 288,540 หจก.เอสทีรุ่งเรือง 06/12/2561 284,068 284,068 283,733 283,733 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม.0+270 - กม.0+620 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 คลองสวนพลู,บ้านโพธิ์ พระนครศรีอยุธยา,บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 12/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 976,950 25/09/2561 976,950 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 06/12/2561 1,332,035 1,332,035 1,331,907 1,331,907 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ค่าขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปตร.บ้านโพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 540,003 540,003 บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 25/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 540,003 27/09/2561 540,003 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 06/12/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง