ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย. 2557 เวลา 16:37:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1)(1.59) อาคารอัดน้ำ (check) กลางคลอง ส่งน้ำ 3ขวา-นครหลวง กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 จ้างเหมาบางส่วน 4,558,000 4,558,000 4,558,000 385,900 4,172,100 16/10/2556 สอบราคา XXXX 13/11/2556 27/11/2556 29/11/2556 148,800 27/12/2556 148,800 15 16/01/2557 16/01/2557 30/01/2557 หจก.ทรัพย์สายทอง สอบราคา 12/11/2556 27/11/2556 29/11/2556 890,883 03/02/2557 890,883 หจก.ชลชาติวิศวกรรม 04/03/2557 4,432,026 383,632 4,048,394 4,426,025 383,632 4,042,393 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 06/05/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1)(103) ขุดลอกคลองสายใหญ่นครหลวง ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,400,000 15,400,000 15,400,000 14,952,000 448,000 10/09/2556 ประกวดราคา 25/09/2556 07/10/2556 29/10/2556 01/11/2556 14,931,665 21/11/2556 14,931,665 120 28/11/2556 27/11/2556 27/03/2557 หจก.ธนภรณ์ เจริญการโยธา ตกลงราคา XXXX XXXX 20/11/2556 15,000 25/11/2556 15,000 บริษัท ปรีชาเครื่องเขียน จำกัด 01/05/2557 15,245,265 14,931,665 313,600 15,244,858 14,931,665 313,193 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/04/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1)(104) ขุดลอกคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,564,000 436,000 10/09/2556 ประกวดราคา 25/09/2556 07/10/2556 29/10/2556 01/11/2556 14,533,733 21/11/2556 14,533,733 120 04/12/2556 03/10/2556 02/04/2557 หจก.ธนภรณ์ เจริญการโยธา ตกลงราคา XXXX XXXX 20/11/2556 15,000 25/11/2556 15,000 บริษัท ปรีชาเครื่องเขียน จำกัด 01/05/2557 14,838,539 14,533,733 304,806 14,833,338 14,533,733 299,605 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 01/04/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1)(1.8) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ กม.13+200 ของคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 จ้างเหมาบางส่วน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 197,000 3,803,000 07/10/2556 สอบราคา XXXX 07/11/2556 20/11/2556 21/12/2556 167,040 27/12/2556 167,040 16 21/01/2557 21/01/2557 04/02/2557 หจก.ทรัพย์สายทอง สอบราคา 07/11/2556 20/11/2556 21/11/2556 1,903,200 16/12/2556 1,903,200 หจก.ชลชาติวิศวกรรม 04/03/2557 3,972,418 196,990 3,775,428 3,962,487 196,990 3,765,497 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 29/04/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1)(1.60) เสาธง บริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 43,600 139,000 43,600 42,300 1,300 23/10/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 42,298 17/12/2556 42,298 30 03/01/2557 03/01/2557 01/02/2557 ร้านไทยรุ่งเรือง ตกลงราคา XXXX XXXX 11/11/2556 42,298 17/12/2556 42,298 ร้านไทยรุ่งเรือง 01/05/2557 43,600 42,300 1,300 43,598 42,298 1,300 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/01/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2.2บำรุง)บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 90,000 90,000 90,000 90,000 04/11/2556 ไม่ต้องดำเนินการจัดหา XXXX XXXX XXXX XXXX ไม่ต้องดำเนินการจัดหา XXXX XXXX 24/01/2557 90,000 90,000 89,534 89,534 99.48 100.00 100.00 100.00 100.00 29/07/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2.2บำรุง)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 360,600 360,600 360,600 360,600 04/11/2556 ไม่ต้องดำเนินการจัดหา XXXX XXXX 05/02/2557 360,600 360,600 269,203 269,203 74.65 100.00 93.57 100.00 93.57 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2.2บำรุง)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 8 สาย (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 185,400 185,400 185,400 185,400 04/11/2556 ไม่ต้องดำเนินการจัดหา XXXX XXXX 24/01/2557 185,400 185,400 174,261 174,261 93.99 100.00 97.40 100.00 97.40 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 771,000 771,000 771,000 771,000 04/11/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX 05/02/2557 771,000 771,000 656,740 656,740 85.18 100.00 97.72 100.00 97.72 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (6)ขุดลอกคลองส่งน้ำ 7ขวา-นครหลวง (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 875,400 875,400 875,400 875,400 31/10/2556 สอบราคา 14/04/2557 875,400 875,400 874,557 874,557 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 08/04/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (6)ขุดลอกคลองส่งน้ำ 5ขวา-นครหลวง (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 656,600 656,600 656,600 656,600 31/10/2556 สอบราคา 14/04/2557 656,232 656,232 654,422 654,422 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 03/06/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ กม.0+000-กม.22+000 (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 290,000 290,000 290,000 290,000 28/10/2556 สอบราคา 14/04/2557 290,000 290,000 230,838 230,838 79.60 100.00 100.00 100.00 100.00 12/08/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4ซ้าย กม.0+000-กม.9+000 (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 348,000 348,000 348,000 348,000 28/10/2556 สอบราคา 14/04/2557 348,000 348,000 266,840 266,840 76.68 100.00 100.00 100.00 100.00 03/06/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง กม.10+000-กม.35+000 (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 290,000 290,000 290,000 290,000 28/10/2556 สอบราคา 14/04/2557 290,000 290,000 263,904 263,904 91.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/08/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 365,000 365,000 365,000 365,000 27/11/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 20/01/2557 97,650 05/02/2557 97,650 หจก.ทรัพย์สายทอง 01/05/2557 347,923 347,923 346,372 346,372 99.55 100.00 100.00 100.00 100.00 03/06/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ฝั่งซ้าย กม.0+750 (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 323,000 323,000 323,000 323,000 27/11/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 20/01/2557 91,200 06/02/2557 91,200 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 01/05/2557 308,759 308,759 290,072 290,072 93.95 100.00 100.00 100.00 100.00 03/06/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง กม.10+500 (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 359,500 359,500 359,500 359,500 27/11/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 20/01/2557 97,280 06/02/2557 97,280 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 01/05/2557 343,424 343,424 342,398 342,398 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 01/07/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง กม.15+500 (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 359,000 359,000 359,000 359,000 27/11/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 20/01/2557 94,752 05/02/2557 94,752 หจก.ทรัพย์สายทอง 01/05/2557 343,975 343,975 320,216 320,216 93.09 100.00 100.00 100.00 100.00 01/07/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1ขวา-นครหลวง (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 519,400 519,400 519,400 519,400 02/12/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 20/01/2557 99,250 05/02/2557 99,250 หจก.ทรัพย์สายทอง 01/05/2557 494,496 494,496 493,188 493,188 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 15/07/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซม ทรบ.คลองเขาดิน (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 734,000 734,000 734,000 734,000 16/12/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 28/01/2557 98,640 05/02/2557 98,640 บริษัท ออลดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง 04/03/2557 713,188 713,188 709,146 709,146 99.43 100.00 100.00 100.00 100.00 10/06/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซม ทรบ.คลองทราย (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 745,000 745,000 745,000 745,000 16/12/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 28/01/2557 85,120 06/02/2557 85,120 บริษัท ออลดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง 04/03/2557 724,202 724,202 724,042 724,042 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 03/06/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 6ขวา นครหลวง (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 จ้างเหมาบางส่วน 558,600 558,600 558,600 47,600 511,000 16/12/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 47,500 19/03/2557 47,500 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ตกลงราคา XXXX XXXX 27/01/2557 95,840 05/02/2557 95,840 หจก.ชลชาติวิศวกรรม 02/05/2557 540,605 47,500 493,105 540,235 47,500 492,735 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 08/04/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซมปากคลอง 7ขวา นครหลวง (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 16/12/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 27/01/2557 82,425 12/02/2557 82,425 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 04/03/2557 437,215 437,215 414,494 414,494 94.80 100.00 100.00 100.00 100.00 13/05/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 5ขวา นครหลวง (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 16/12/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 27/01/2557 75,380 12/02/2557 75,380 หจก.ชลชาติวิศวกรรม 04/03/2557 340,000 340,000 331,007 331,007 97.35 100.00 100.00 100.00 100.00 15/04/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 4ขวา นครหลวง (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 236,500 236,500 236,500 236,500 03/12/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 28/01/2557 58,480 06/02/2557 58,480 บริษัท ออลดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง 04/03/2557 230,177 230,177 229,357 229,357 99.64 100.00 100.00 100.00 100.00 03/06/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 7ขวา (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 16/12/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 27/01/2557 54,674 12/02/2557 54,674 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 04/03/2557 194,251 194,251 186,078 186,078 95.79 100.00 100.00 100.00 100.00 10/06/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)1ล้าน-ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน นครหลวง (1โครงการ1ล้านบาท) (LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 16/12/2556 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX ตกลงราคา XXXX XXXX 06/02/2557 934,445 335,000 599,445 896,825 334,990 593,940 95.97 100.00 100.00 100.00 100.00 19/08/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2.2บำรุง)บำรุงรักษาหัวงาน (-LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 99,000 99,000 99,000 99,000 ไม่ต้องดำเนินการจัดหา XXXX XXXX 28/05/2557 99,000 99,000 41,462 41,462 41.88 100.00 79.82 100.00 79.82 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2.2บำรุง)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ (-LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 120,200 120,200 120,200 120,200 ไม่ต้องดำเนินการจัดหา XXXX XXXX 28/05/2557 120,200 120,200 59,489 59,489 49.49 100.00 89.74 100.00 89.74 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2.2บำรุง)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย (-LS) ผลผลิต : การจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 331,700 331,700 331,700 ไม่ต้องดำเนินการจัดหา XXXX XXXX 28/05/2557 331,700 331,700 190,786 190,786 57.52 100.00 77.94 100.00 77.94 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)(เตรียมรับอุทกภัย57)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา- 2 ซ้าย-ป่าสัก มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผนครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,941.20 ล้านบาท) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 151,000 151,000 150,800 150,800 07/07/2557 สอบราคา 17/09/2557 150,800 150,800 0.00 100.00 40.00 100.00 40.00 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)(เตรียมรับอุทกภัย57)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ซ้าย-ป่าสัก มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผนครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,941.20 ล้านบาท) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 423,000 423,000 422,380 422,380 07/07/2557 วิธีพิเศษ XXXX XXXX 17/09/2557 422,380 422,380 0.00 100.00 50.00 100.00 50.00 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)(เตรียมรับอุทกภัย57)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย-ป่าสัก มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผนครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,941.20 ล้านบาท) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 235,000 235,000 234,100 234,100 07/07/2557 วิธีพิเศษ XXXX XXXX 17/09/2557 234,100 234,100 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)(เตรียมรับอุทกภัย57)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย-ป่าสัก มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผนครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,941.20 ล้านบาท) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 353,000 353,000 353,000 353,000 07/07/2557 วิธีพิเศษ XXXX XXXX 17/09/2557 353,000 353,000 0.00 100.00 29.00 100.00 29.00 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)(เตรียมรับอุทกภัย57)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย-2 ซ้าย-ป่าสัก มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผนครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,941.20 ล้านบาท) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 97,000 97,000 96,500 96,500 07/07/2557 วิธีพิเศษ XXXX XXXX 17/09/2557 97,000 97,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/08/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)(เตรียมรับอุทกภัย57)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา-3ขวา-1ซ้าย-ป่าสัก มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผนครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,941.20 ล้านบาท) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 181,000 181,000 181,000 181,000 07/07/2557 วิธีพิเศษ XXXX XXXX 17/09/2557 181,000 181,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)(เตรียมรับอุทกภัย57)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ขวา-1 ซ้าย-ป่าสัก มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผนครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,941.20 ล้านบาท) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 332,000 332,000 331,800 331,800 07/07/2557 วิธีพิเศษ XXXX XXXX 17/09/2557 331,800 331,800 0.00 100.00 59.00 100.00 59.00 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (8)(เตรียมรับอุทกภัย57)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย-ป่าสัก มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผนครั้งที่ 1 งบประมาณ 2,941.20 ล้านบาท) งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 121,000 121,000 121,000 121,000 07/07/2557 วิธีพิเศษ XXXX XXXX 17/09/2557 121,000 121,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (2)(มาตรการฯ)ซ่อมแซมถนน คสล.อาคารป้องกันตลิ่งคลองระบาย 2 ซ้าย-ป่าสัก ฝั่งขวา เพิ่มเติม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ปรับแผนครั้งที่ 2 เพิ่มเติม งบประมาณ 1,662.2962 ล้านบาท งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2557 งานปีเดียว 2557 2557 ดำเนินการเอง 545,000 545,000 545,000 545,000 07/07/2557 วิธีพิเศษ XXXX XXXX 17/09/2557 529,800 529,800 0.00 100.00 25.00 100.00 25.00 16/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1)งบกลาง-จัดหาน้ำให้วัดชูจิตธรรมาราม งบกลาง กปร. ปี 57 งบกลาง 2557 งานปีเดียว 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,317,000 15,317,000 12,914,000 12,538,000 376,000 06/05/2557 วิธีพิเศษ XXXX XXXX XXXX 06/05/2557 12,530,000 15/05/2557 12,530,000 150 27/05/2557 23/05/2557 23/10/2557 หจก.เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง ตกลงราคา XXXX XXXX 21/05/2557 46,520 30/05/2557 46,520 หจก.เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง 24/06/2557 12,802,000 12,538,000 264,000 1,330,760 1,167,140 163,620 10.39 100.00 100.00 100.00 100.00 09/09/2557
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง เสริมผิวจราจรคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา กม.0+000 ถึง กม. 9+950 - [ 28470 ]โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง เงินกู้ 2557 งานผูกพันเดิม 2555 2555 จ้างเหมาทั้งโครงการ 57,546,000 57,545,974 52,280,000 50,758,000 1,522,000 29/05/2555 วิธีพิเศษ XXXX XXXX XXXX 27/07/2555 55,843,665 01/08/2555 55,843,665 120 15/08/2555 15/08/2555 12/12/2555 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารยนันท์ ตกลงราคา XXXX XXXX 19/11/2555 99,500 13/11/2555 99,500 ร้านจิตเสรีอยุธยาค้าวัสดุ สัญญาเลขที่ กจ.14/2555 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เริ่มนับอายุสัญญาวันที่ 15 ส.ค. 2555 ครบอายุสัญญาวันที่ 12 ธ.ค. 2555 อายุสัญญา 120 วัน กรม อนุมัติงดค่าปรับ 72 วัน นับถัดจากวันครบกำหนดอายุสัญญา(วันที่ 13 ธ.ค. 2555 ถึงวันที่ 22 ก.พ. 2556) กรม อนุมัติแก้ไขสัญญาวันที่ 24 มิ.ย. 2556 เริ่มอายุสัญญาวันที่ 5 ก.ค. 2556 ครบอายุสัญญาวันที่ 24 ก.ค. 2556 คณะกรรมการฯ ตรวจรับมอบงานวันที่ 30 ก.ค. 2556 01/05/2557 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 26/11/2556
สำนักชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ (โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง) ผลผลิตที่ 3 : การพัฒนาและบริหารจัดการน้ำ (ล้านไร่) เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2557 งานปีเดียว 2557 2557 จ้างเหมาทั้งโครงการ 982,000 982,000 26/10/2556 สอบราคา XXXX สอบราคา 29/10/2556 13/11/2556 15/11/2556 982,000 23/12/2556 982,000 บริษัท อีซูซุ ซ.แสงมงคล อยุธยา จำกัด 27/01/2557 982,000 982,000 982,000 982,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 24/12/2556

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)