ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.พ. 2559 เวลา 09:17:07]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล แผน เดือนกุมภาพันธ์ ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1159) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 11/01/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 2,970 15/12/2558 2,970 บริษัท ปรีชา เครื่องเขียน จำกัด ผลงานล่าช้าเนื่องจาก เกษตรกรขอจัดประชุมหลังเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม2559และจะ ดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์2559 18/01/2559 1,000,000 400,000 600,000 2,970 2,970 0.30 100.00 20.00 100.00 20.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1160) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1ขวา-นครหลวง กม.6+000-11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 02/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 19/11/2558 320,358 20/11/2558 320,358 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 12/02/2559 1,640,000 1,640,000 1,639,138 1,639,138 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1161) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองเจ็กมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 66,000 27/11/2558 66,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 243,000 243,000 242,804 242,804 99.92 100.00 70.00 100.00 70.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1162) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.บ้านพาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 08/12/2558 221,000 09/12/2558 221,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 584,000 584,000 583,713 583,713 99.95 100.00 70.00 100.00 70.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1163) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 196,815 27/11/2558 196,815 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 583,000 583,000 582,700 582,700 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1164) ซ่อมแซม ปตร.หนองหอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 08/12/2558 424,140 09/12/2558 424,140 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธาจำกัด 17/12/2558 486,000 486,000 485,940 485,940 99.99 100.00 70.00 100.00 70.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1165) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1ขวา-5ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 117,090 27/11/2558 117,090 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 340,000 340,000 339,477 339,477 99.85 100.00 70.00 100.00 70.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1166) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-2ขวา กม.0+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 05/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 95,517 27/11/2558 95,517 วิเชียรมาศ ฮาร์ดแวร์ 04/02/2559 486,000 486,000 485,622 485,622 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 12/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1167) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-3ขวา กม.1+145 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 05/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 30,861 27/11/2558 30,861 วิเชียรมาศ ฮาร์ดแวร์ 17/12/2558 486,000 486,000 485,640 485,640 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 12/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1168) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 18/11/2558 สอบราคา 03/12/2558 996,414 09/12/2558 996,414 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/02/2559 2,867,075 2,867,075 2,417,602 2,417,602 84.32 90.00 70.00 90.00 70.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1169) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 18/11/2558 สอบราคา 02/12/2558 1,200,000 03/12/2558 1,200,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 04/02/2559 2,866,375 2,866,375 2,405,179 2,405,179 83.91 90.00 70.00 90.00 70.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1171) ซ่อมแซมที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาบางส่วน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 301,600 2,198,400 09/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 301,600 301,600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย ตกลงราคา XXXX XXXX 08/12/2558 150,167 09/12/2558 150,167 ห้งหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซัพพลาย 23/12/2558 2,428,000 301,600 2,126,400 1,922,857 1,922,857 79.20 90.00 60.00 90.00 60.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1172) ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 7-8 จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 29/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 69,249 15/12/2558 69,249 หจก.นอร์ทอีสซับพลาย 17/12/2558 750,000 750,000 750,000 750,000 100.00 100.00 70.00 100.00 70.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1173) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายฯ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 02/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 238,483 24/11/2558 238,483 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 500,000 500,000 499,767 499,767 99.95 100.00 80.00 100.00 80.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1174) ซ่อมแซมถนนภายในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 584,000 16,000 29/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 498,000 09/12/2558 498,000 5 09/12/2558 09/12/2558 15/12/2558 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 04/02/2559 600,000 584,000 16,000 513,840 513,840 85.64 100.00 80.00 100.00 80.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1175) ซ่อมแซมติดตั้งลวดตาข่าย ปตร.บ้านโพ,ปตร.บ้านหว้า,ปตร.บ้านพาส,ปตร.บ้านเลน,ปตร.บางหงษ์,ปตร.คลองจิก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 447,975 27/11/2558 447,975 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 17/12/2558 1,166,000 1,166,000 1,165,853 1,165,853 99.99 100.00 60.00 100.00 60.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1176) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 30/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/11/2558 68,643 27/11/2558 68,643 ร้านวิเชียรมาศ ฮาร์ดแวร์ 17/12/2558 291,000 291,000 290,801 290,801 99.93 100.00 60.00 100.00 60.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1178) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 4ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 29/10/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/11/2558 109,668 27/11/2558 109,668 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/02/2559 438,000 438,000 437,462 437,462 99.88 100.00 70.00 100.00 70.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.3.83) ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 485,000 485,000 485,000 485,000 30/10/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 05/11/2558 208,170 06/11/2558 208,170 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 485,000 485,000 366,706 366,706 75.61 100.00 85.00 100.00 85.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.3.84) ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย 6ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 190,000 190,000 190,000 190,000 30/10/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 10/11/2558 8,840 11/11/2558 8,840 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 190,000 190,000 128,076 128,076 67.41 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.3.85) ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองระบาย 4ซ้าย ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 1,595,000 1,595,000 1,595,000 1,595,000 30/10/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 12/11/2558 351,656 13/11/2558 351,656 บริษัท วัชรทรัพย์ ปิโตรเลี่ยม จำกัด 17/12/2558 1,595,000 1,595,000 1,421,185 1,421,185 89.10 100.00 60.00 100.00 60.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.3.86) ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองระบาย 2ซ้าย-2ซ้าย ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 655,000 655,000 655,000 655,000 30/10/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 05/11/2558 208,170 06/11/2558 208,170 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 655,000 655,000 444,754 444,754 67.90 100.00 100.00 100.00 100.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.3.87) ขุดลอกคลองโดยรถขุด ดำเนินการเอง คลองระบาย 3ซ้าย ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 263,000 263,000 263,000 263,000 30/10/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 10/11/2558 13,260 11/11/2558 13,260 ห้างหุ้นส่วน พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง 17/12/2558 263,000 263,000 247,972 247,972 94.29 100.00 100.00 100.00 100.00 22/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.4.118) ขุดลอกคลองโดยรถขุด จ้างเหมา คลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 7,999,000 7,999,000 7,174,000 6,965,000 209,000 17/09/2558 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX XXXX XXXX 7,119,325 05/01/2559 7,119,325 120 08/01/2559 06/01/2559 06/05/2559 สำนักงานกิจการเกษตรการอุสาหกรรมและการบริการ อผศ. 04/02/2559 7,269,400 7,119,400 150,000 0.00 44.00 50.00 44.00 50.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.208) กำจัดวัชพืชคลองระบายคลองหนึ่ง ตั้งแต่ กม.0+000-1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 68,290 24/11/2558 68,290 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 100,000 100,000 85,771 85,771 85.77 100.00 100.00 100.00 100.00 01/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.209) กำจัดวัชพืชคลองระบายเจ็กมาตั้งแต่ กม.0+000-1+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 72,000 72,000 72,000 72,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 57,325 24/11/2558 57,325 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 72,000 72,000 65,466 65,466 90.93 100.00 100.00 100.00 100.00 01/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.210) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ขวา-เชียงรากน้อย ตั้งแต่ กม. 0+000-4+160 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 64,204 24/11/2558 64,204 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 100,000 100,000 68,624 68,624 68.62 100.00 100.00 100.00 100.00 22/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.211) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ซ้าย-2ซ้าย ป่าสัก ตั้งแต่ กม. 0+000-7+740 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 79,000 79,000 69,000 69,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 59,618 24/11/2558 59,618 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 79,000 79,000 61,828 61,828 78.26 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.212) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ขวา-2ซ้าย ป่าสัก ตั้งแต่ กม. 0+000-6+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 69,000 69,000 69,000 69,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 61,911 24/11/2558 61,911 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 69,000 69,000 64,121 64,121 92.93 100.00 100.00 100.00 100.00 01/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.213) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ขวา-1ซ้าย ป่าสัก ตั้งแต่ กม. 0+000-3+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 42,000 42,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 38,064 24/11/2558 38,064 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 42,000 42,000 38,064 38,064 90.63 100.00 100.00 100.00 100.00 22/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.214) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2ขวา-1ซ้าย ป่าสัก ตั้งแต่ กม. 0+000-5+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 42,000 42,000 42,000 42,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 38,064 24/11/2558 38,064 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 42,000 42,000 38,064 38,064 90.63 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.8.215) กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3ขวา-1ซ้าย ป่าสัก ตั้งแต่ กม. 11+500-17+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 76,000 76,000 76,000 76,000 18/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 57,328 24/11/2558 57,328 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 17/12/2558 76,000 76,000 59,535 59,535 78.34 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.16.280) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 238,000 238,000 238,000 238,000 03/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 2,985 15/12/2558 2,985 บริษัท ปรีชา เครื่องเขียน จำกัด 17/12/2558 238,000 238,000 2,985 2,985 1.25 3.00 19.00 3.00 19.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.16.281) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 756,000 756,000 756,000 756,000 03/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 2,985 15/12/2558 2,985 บริษัท ปรีชา เครื่องเขียน จำกัด 17/12/2558 756,000 756,000 2,985 2,985 0.39 23.00 9.00 23.00 9.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.16.282) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 11 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 773,000 773,000 773,000 773,000 03/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 2,995 15/12/2558 2,995 บริษัท ปรีชา เครื่องเขียน จำกัด 17/12/2558 773,000 773,000 2,995 2,995 0.39 22.00 10.00 22.00 10.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.16.283) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 ดำเนินการเอง 909,000 909,000 909,000 909,000 03/11/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/12/2558 10,000 15/12/2558 10,000 ร้านแสงทองอาท 17/12/2558 909,000 909,000 40,940 40,940 4.50 12.00 15.00 12.00 15.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (90) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1ซ้าย-2ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 19,500,000 19,500,000 19,500,000 18,932,000 568,000 21/08/2558 e-Bidding 21/09/2558 21/09/2558 23/11/2558 11,922,605 14/12/2558 11,922,605 120 21/12/2558 21/12/2558 19/04/2559 A.P. ซัพพลา แอนด์ พาร์ท จำกัด 12/02/2559 12,173,700 11,922,700 251,000 0.00 2.00 50.00 2.00 50.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1170) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 22/01/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/01/2559 312,400 28/01/2559 312,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 03/02/2559 1,000,000 1,000,000 0.00 100.00 10.00 100.00 10.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.1.1177) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2559 งานปีเดียว 2559 2559 จ้างเหมาทั้งโครงการ 490,000 490,000 22/01/2559 27/01/2559 109,600 28/01/2559 109,600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 03/02/2559 490,000 490,000 0.00 100.00 10.00 100.00 10.00 09/02/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 47,520 27/10/2558 47,520 ห้งหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซัพพลาย 06/11/2558 800,000 800,000 799,980 799,980 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมโรงจอดรถ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 620,000 620,000 600,000 600,000 15/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 121,884 16/10/2558 121,884 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา 04/11/2558 620,000 620,000 619,909 619,909 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคลังน้ำมัน ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 24/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 110,310 16/10/2558 110,310 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา 04/11/2558 400,000 400,000 399,833 399,833 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมโรงช่างกล ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 23/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 19/10/2558 114,007 20/10/2558 114,007 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 600,000 600,000 599,856 599,856 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 5-6 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 23/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 14,736 16/10/2558 14,736 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 10/11/2558 300,000 300,000 299,769 299,769 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 3-4 ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 248,000 248,000 248,000 248,000 23/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 49,194 16/10/2558 49,194 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 06/11/2558 248,000 248,000 247,757 247,757 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบ้านพัก ขนาด 8 ครอบครัว ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2558 453,066 28/10/2558 453,066 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 800,000 800,000 783,579 783,579 97.95 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซม ปตร.บ้านโพธิ์ ต.บ้านหว้า อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 11/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 321,967 27/10/2558 321,967 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุลกรณ์ เอ็นจิเนี่ยริ่ง 04/11/2558 400,000 400,000 399,637 399,637 99.91 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซม ทรบ.คลองเจ็กมา ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 11/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 19/10/2558 59,500 20/10/2558 59,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 06/11/2558 200,000 200,000 199,743 199,743 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซม ปตร. วังคางแมว ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 259,950 16/10/2558 259,950 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา 04/11/2558 800,000 800,000 799,920 799,920 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 05/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว๊านบานระบาย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ นครหลวง กม.35+000 ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 234,945 16/10/2558 234,945 บริษัท รัตนนิล เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด 06/11/2558 500,000 500,000 499,957 499,957 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 19/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมถนนคอนกรีต บริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2558 284,715 28/10/2558 284,715 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 950,000 950,000 949,907 949,907 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่ นครหลวง จำนวน 24 แห่ง ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 121,940 16/10/2558 121,940 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา 06/11/2558 500,000 500,000 499,958 499,958 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 19/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมลาดตลิ่ง คลอง 1 ขวา - นครหลวง ต.สามไถ พระนอน แม่ลา อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 392,000 27/10/2558 392,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 800,000 800,000 799,040 799,040 99.88 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมรั้ว และบ้านพักผู้รักษาอาคาร ปตร.สวัสดิ์ ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 314,124 27/10/2558 314,124 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธาจำกัด 04/11/2558 900,000 900,000 899,977 899,977 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา เป็นช่วงๆ ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2558 420,497 28/10/2558 420,497 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 500,000 500,000 498,524 498,524 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมประตูและรั้วบ้านพักผู้รักษาอาคาร ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 2ซ้าย - 3ขวา - นครหลวง ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 97,714 16/10/2558 97,714 ร้านสายรุ่งท่าเรือ ค้าวัสดุ 06/11/2558 400,000 400,000 399,939 399,939 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 05/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลองสายใหญ่นครหลวง เป็นช่วงๆ ต.หนองขนาก ศาลาลอย โพธิ์เอน อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2558 494,284 28/10/2558 494,284 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 950,000 950,000 948,797 948,797 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 2 ขวา - นครหลวง ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 50,936 16/10/2558 50,936 ร้านสายรุ่งท่าเรือ ค้าวัสดุ 06/11/2558 400,000 400,000 399,953 399,953 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 05/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 2 ขวา - นครหลวง ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 19/10/2558 34,463 20/10/2558 34,463 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 06/11/2558 350,000 350,000 349,987 349,987 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/01/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารปากคลองส่งน้ำ 5 ขวา - นครหลวง ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 11/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 43,446 27/10/2558 43,446 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 06/11/2558 350,000 350,000 343,605 343,605 98.17 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาร ปตร.คลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 296,000 296,000 296,000 296,000 11/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/10/2558 36,225 16/10/2558 36,225 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 06/11/2558 296,000 296,000 295,990 295,990 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันดินเลื่อน คลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ ต.พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 04/11/2558 26,840 05/11/2558 26,840 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 06/11/2558 650,000 650,000 649,949 649,949 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ เป็นช่วงๆ ต.ไผ่ล้อม ดอนหญ้านาง พระแก้ว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 07/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2558 487,127 28/10/2558 487,127 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 04/11/2558 700,000 700,000 699,978 699,978 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมห้องประชุมโครงการ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 930,000 930,000 900,000 900,000 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 28/10/2558 104,000 29/10/2558 104,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย 04/11/2558 930,000 930,000 929,935 929,935 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมห้องหัวหน้าฝ่ายฯ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 725,400 725,400 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 21/10/2558 119,860 22/10/2558 119,860 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซับพลาย 04/11/2558 750,000 750,000 749,859 749,859 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมห้องน้ำ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 338,500 338,500 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 14,761 27/10/2558 14,761 ห้งหุ้นส่วนจำกัด นอร์ทอีส ซัพพลาย 06/11/2558 350,000 350,000 349,739 349,739 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเสาธง ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 13,710 27/10/2558 13,710 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 06/11/2558 200,000 200,000 199,970 199,970 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหัวงานโครงการฯ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2558 109,692 27/10/2558 109,692 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธาจำกัด 04/11/2558 400,000 400,000 399,958 399,958 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมถนนภายบริเวณนหัวงานโครงการฯ ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา งบกลางตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 งบกลาง 2559 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 800,000 800,000 800,000 776,700 23,300 28/09/2558 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 498,793 25/11/2558 498,793 5 26/11/2558 26/11/2558 03/12/2558 ห้างหุ้นส่วน ชลชาติ วิศวกรรม ตกลงราคา XXXX XXXX 23/11/2558 184,450 24/11/2558 184,450 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม 03/02/2559 800,000 800,000 799,719 799,719 99.96 100.00 100.00 100.00 100.00 29/12/2558

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)