ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธ.ค. 2559 เวลา 12:56:26]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%)
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนธันวาคม ผล แผน เดือนธันวาคม ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1691) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 03/10/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 10/10/2559 1,000,000 400,000 600,000 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1692) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 5ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 29/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2559 115,400 26/10/2559 115,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 572,000 572,000 0.00 100.00 50.00 100.00 50.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1693) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 3ขวา-นครหลวง กม.7+806 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 29/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2559 65,046 26/10/2559 65,046 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 579,300 579,300 0.00 100.00 80.00 100.00 80.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1694) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 7ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 29/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2559 43,787 26/10/2559 43,787 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 382,000 382,000 0.00 100.00 55.00 100.00 55.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1695) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 3ขวา-นครหลวง กม.5+707 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 29/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2559 65,046 27/10/2559 65,046 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 579,300 579,300 0.00 100.00 40.00 100.00 40.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1696) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองระบาย 3ขวา-1ซ้าย ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 71,546 628,454 29/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX XXXX XXXX 71,546 16/11/2559 71,546 5 17/11/2559 17/11/2559 24/11/2559 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม ตกลงราคา XXXX XXXX 31/10/2559 46,494 31/10/2559 46,494 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 25/11/2559 678,400 71,546 606,854 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1697) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1ขวา-นครหลวง กม.11+100 ถึง กม.17+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 28/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 20/10/2559 218,400 20/10/2559 218,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 1,430,000 1,430,000 0.00 100.00 80.00 100.00 80.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1698) ซ่อมแซมไซฟ่อนลำตาสังข์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 29/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2559 105,200 27/10/2559 105,200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 667,000 667,000 0.00 100.00 50.00 100.00 50.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1699) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-3ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 29/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2559 77,250 27/10/2559 77,250 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 386,200 386,200 0.00 100.00 50.00 100.00 50.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1700) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลอง 1ขวา-นครหลวง กม.10+000ถึง กม.18+200 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 26/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2559 69,925 26/10/2559 69,925 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 765,000 765,000 0.00 100.00 50.00 100.00 50.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1701) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 03/10/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 20/10/2559 42,050 20/10/2559 42,050 ร้านมาเลศ ซัพพลาย 18/11/2559 192,000 192,000 0.00 100.00 90.00 100.00 90.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1702) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 5ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 03/10/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 20/10/2559 105,164 20/10/2559 105,164 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 574,000 574,000 0.00 100.00 60.00 100.00 60.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1703) ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.1+855 คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-3ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 29/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 20/10/2559 54,056 20/10/2559 54,056 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 434,500 434,500 0.00 100.00 40.00 100.00 40.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1704) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 03/10/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 20/10/2559 24,294 20/10/2559 24,294 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 288,000 288,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1705) ซ่อมแซมท่อลอด กม.2+350 ของคลองส่งน้ำ 3ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 29/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 31/10/2559 61,992 31/10/2559 61,992 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 28/11/2559 1,448,400 1,448,400 0.00 100.00 75.00 100.00 75.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1706) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมเกียร์มอเตอร์ ปตร.บ้านโพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 07/10/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 26/10/2559 465,910 26/10/2559 465,910 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 1,811,000 1,811,000 0.00 100.00 50.00 100.00 50.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1707) ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ บริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 26/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 27/10/2559 137,770 27/10/2559 137,770 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 860,000 860,000 0.00 100.00 85.00 100.00 85.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.10.1708) ซ่อมแซมผิวจราจรคลองสายใหญ่นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,456,600 43,400 26/09/2559 14/11/2559 1,487,000 1,456,600 30,400 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.11.280) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 238,000 238,000 238,000 238,000 13/09/2559 23/11/2559 238,000 238,000 0.00 11.00 5.00 11.00 5.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.11.281) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 875,000 875,000 875,000 875,000 13/09/2559 12/10/2559 875,000 875,000 20,000 20,000 2.29 0.00 3.00 0.00 3.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.11.282) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 13/09/2559 12/10/2559 1,050,000 1,050,000 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.11.283) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง อยุธยา ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 735,400 735,400 735,400 735,400 20/09/2559 12/10/2559 735,400 735,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.12.28) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,531,000 1,531,000 1,531,000 1,531,000 07/10/2559 12/10/2559 1,531,000 1,531,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.12.29) ขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง คลองระบาย คลอง 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,152,000 3,152,000 30/11/2559 อยู่ระหว่างการขออนุมัติการสนับสนุนเครื่องจักรจาก ผคก.ชป.10 และสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่ 19 ธ.ค. 2559 08/12/2559 3,152,000 3,152,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.13.80) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย 3ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 680,000 680,000 680,000 680,000 11/10/2559 22/11/2559 680,000 680,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.13.81) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย 4ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 664,000 664,000 664,000 664,000 11/10/2559 22/11/2559 664,000 664,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.13.82) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายแยกซอย 2ซ้าย-3ขวา กม.0+000-กม.7+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 504,000 504,000 504,000 504,000 11/10/2559 22/11/2559 504,000 504,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.13.83) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายซอย 5ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 11/10/2559 22/11/2559 1,040,000 1,040,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.14.71) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง ร 1 ข-3 ข-1 ซ ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 26/09/2559 12/10/2559 1,942,000 1,942,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.17.294) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ตั้งแต่ กม.0+000-23+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 630,000 630,000 630,000 630,000 13/09/2559 12/10/2559 630,000 630,000 0.00 100.00 10.00 100.00 10.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.104) ปรับปรุงท่อระบายน้ำปากคลอง 2ขวา-นครหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 30/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 01/11/2559 385,842 01/11/2559 385,842 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/11/2559 0.00 40.00 65.00 40.00 65.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (1.105) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลอง 2ขวา-นครหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 30/09/2559 วิธีกรณีพิเศษ XXXX XXXX 07/11/2559 543,460 07/11/2559 543,460 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 18/11/2559 12,295,700 12,295,700 0.00 21.00 20.00 21.00 20.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง (95) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองไท โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 17/10/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 01/11/2559 200,200 01/11/2559 200,200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 22/11/2559 18,752,400 18,752,400 0.00 15.00 15.00 15.00 15.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมผิวจราจรถนนบนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ฝั่งขวา กม.48+332-กม.48+930 เป็นช่วงๆ ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (LS) ผลผลิตการจัดการน้ำและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2560 งานปีเดียว 2560 2560 จ้างเหมาบางส่วน 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,657,000 43,000 17/11/2559 วิธีพิเศษ XXXX XXXX XXXX 17/11/2559 1,640,000 24/11/2559 1,640,000 60 25/11/2559 24/11/2559 23/01/2560 บริษัท ส.เทพธิพงษ์ แทรคเตอร์ เซอร์วิส จำกัด 28/11/2559 1,700,000 1,657,000 43,000 0.00 40.00 50.00 40.00 50.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ตั้งแต่ กม.30+000-กม.36+900 ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ (กำจัดวัชพืช) ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 208,000 208,000 208,000 208,000 28/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 208,000 208,000 18/11/2559 208,000 208,000 92,799 92,799 44.61 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3ขวา-นครหลวง ตั้งแต่ กม.4+600-กม.13+200 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการตามแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ (กำจัดวัชพืช) ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 343,000 343,000 343,000 343,000 28/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 343,000 343,000 18/11/2559 343,000 343,000 197,268 197,268 57.51 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ไซฟอนคลองหนึ่ง กม.54+187 คลองนครหลวง งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 12/07/2559 59,996 12/07/2559 59,996 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 22/11/2559 507,200 507,200 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองนครหลวง กม. 55+900 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 106,855 07/07/2559 106,855 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 22/11/2559 458,300 458,300 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองระบาย 1 ขวา - 2 ซ้าย ป่าสัก กม. 6+426 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 14/07/2559 79,810 14/07/2559 79,810 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 22/11/2559 825,100 825,100 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.คลองโพธิ์ งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 11/07/2559 200,066 11/07/2559 200,066 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐณิชา การโยธา 2015 22/11/2559 851,000 851,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปลายคลองระบาย 1 ขวา-เชียงรากน้อย งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 12/07/2559 60,000 12/07/2559 60,000 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 22/11/2559 648,000 648,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง กม.60+000 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 12/07/2559 49,998 12/07/2559 49,998 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 22/11/2559 458,300 458,300 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 2 ขวา - นครหลวง งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 25/07/2559 39,980 25/07/2559 39,980 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 22/11/2559 458,300 458,300 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อลอดถนนโรจนะ กม.42+438 คลองนครหลวง งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 12/07/2559 59,940 12/07/2559 59,940 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 22/11/2559 567,000 567,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.กลางคลองนครหลวง กม. 10+000 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 11/07/2559 94,785 11/07/2559 94,785 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 22/11/2559 458,300 458,300 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อลอดคลองนครหลวง กม.41+250 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 94,440 07/07/2559 94,440 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 22/11/2559 469,000 469,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวาง งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เพื่อดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย ปี 2559 งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 04/07/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 07/07/2559 120,700 07/07/2559 120,700 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐณิชา การโยธา 2015 22/11/2559 655,700 655,700 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมรั้วรอบที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายงานต่อเนื่อง) งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 13/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/09/2559 418,371 15/09/2559 418,371 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธาจำกัด 28/09/2559 1,000,000 1,000,000 126,027 126,027 12.60 100.00 98.00 100.00 98.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ซ่อมแซมถนนเข้าที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (รายงานต่อเนื่อง) งบกลาง 2560 งานผูกพันเดิม 2559 2559 ดำเนินการเอง 1,599,300 1,599,300 1,599,300 1,599,300 13/09/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 15/09/2559 474,821 15/09/2559 474,821 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธาจำกัด 28/09/2559 1,599,300 1,599,300 124,505 124,505 7.78 100.00 98.00 100.00 98.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง เงินทุนหมุนเวียนปี2560 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 25,800 25,800 25,800 25,800 15/11/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 25,800 25,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 23/11/2559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง เงินทุนหมุนเวียนปี2560 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 32,800 32,800 32,800 32,800 15/11/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 32,800 32,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 23/11/2559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/12/2559
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ขนาด A4 จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง เงินทุนหมุนเวียนปี2560 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2560 งานปีเดียว 2560 2560 ดำเนินการเอง 12,000 12,000 12,000 12,000 15/11/2559 ตกลงราคา XXXX XXXX 12,000 12,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 23/11/2559 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06/12/2559

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)