ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 23:19:36]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.309) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 130,000 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 36,190 01/04/2563 36,190 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 750,000 750,000 336,360 336,360 44.85 79.98 52.21 79.98 52.21 04/08/2563 130,810 4,500 4,500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.316) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 100 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 36,190 01/04/2563 36,190 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 01/04/2563 750,000 750,000 120,019 120,019 16.00 79.98 36.86 79.98 36.86 04/08/2563 130,810 4,500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.327) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 222 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 503,000 503,000 503,000 503,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 36,190 01/04/2563 36,190 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 01/04/2563 503,000 503,000 297,755 297,755 59.20 100.00 72.00 100.00 72.00 04/08/2563 130,810 4,500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.835) กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำ จำนวน 4 สาย ปริมาณ 190 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 615,000 615,000 615,000 615,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 36,604 01/04/2563 36,604 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 01/04/2563 615,000 615,000 232,579 232,579 37.82 100.00 58.47 100.00 58.47 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (73) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.8+330 - กม.10+700 (ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลเกาะเกิด, บ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 29,280,000 29,280,000 29,280,000 28,430,000 850,000 เกาะเกิด บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/01/2563 03/02/2563 26/02/2563 02/03/2563 28,366,122 20/03/2563 28,366,122 120 02/04/2563 02/04/2563 30/07/2563 หจก. เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 28,562,180 28,698,715 28,366,122 332,593 21,059,328 20,843,120 216,208 73.38 82.94 98.00 82.94 98.00 04/08/2563 ยางพารา, 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1200) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 1ข.ส.6 กม.6+100 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 98,000 98,000 98,000 98,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 12,100 15/04/2563 12,100 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 93,970 93,970 86,097 86,097 91.62 100.00 91.68 100.00 91.68 04/08/2563 600 20 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1201) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 กม.8+100 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 16,100 31/03/2563 16,100 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 240,000 240,000 210,888 210,888 87.87 100.00 87.87 100.00 87.87 04/08/2563 1,000 20 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1202) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.9 กม.3+190 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบางปะแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 260,000 260,000 260,000 260,000 บางปะแดง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 19,119 31/03/2563 19,119 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 258,000 247,819 247,819 207,344 207,344 83.67 99.23 90.10 99.23 90.10 04/08/2563 1,000 20 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1203) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ ส.11 กม.4+920 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/04/2563 43,125 24/04/2563 43,125 บริษัท ส.สินสมุทร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 232,884 232,884 211,601 211,601 90.86 97.60 90.50 97.60 90.50 04/08/2563 1,500 30 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1204) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ ส.12 กม.5+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 24/02/2563 27/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2563 43,125 24/04/2563 43,125 บริษัท ส.สินสมุทร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 237,940 237,940 187,363 187,363 78.74 99.20 78.93 99.20 78.93 04/08/2563 2,000 40 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1236) ซ่อมแซมคันคลองระบาย ร.1ซ บางบาล 4 ฝั่งขวา ความยาว 2.800 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 994,000 994,000 994,000 994,000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 445,125 05/03/2563 445,125 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 950,000 950,000 936,675 936,675 98.60 100.00 98.60 100.00 98.60 04/08/2563 2,500 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1237) ซ่อมแซมคันคลองระบาย ร.2ซ บางบาล 4 ฝั่งขวา ความยาว 2.800 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 499,500 05/03/2563 499,500 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 951,000 951,000 916,755 916,755 96.40 99.70 98.60 99.70 98.60 04/08/2563 2,500 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1238) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่บางบาล 1 ฝั่งขวา ความยาว 3.730 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 33,088 03/04/2563 33,088 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 03/04/2563 1,920,000 1,447,680 1,447,680 1,365,333 1,365,333 94.31 100.00 59.62 100.00 59.62 04/08/2563 500 20 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1239) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่บางบาล 1 ฝั่งซ้าย ความยาว 2.620 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,690,000 1,690,000 1,690,000 1,690,000 บางบาล พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 16/04/2563 23/03/2563 774,000 30/04/2563 774,000 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 1,350,000 1,090,000 1,090,000 1,023,007 1,023,007 93.85 100.00 61.40 100.00 61.40 04/08/2563 700 40 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1240) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่บางบาล 2 ฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเป็นช่วงๆ ความยาวรวม 1.900 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 21/02/2563 25/02/2563 653,800 22/04/2563 653,800 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 1,027,400 1,896,000 1,896,000 1,483,588 1,483,588 78.25 99.60 65.77 99.60 65.77 04/08/2563 8,910 700 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1241) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่บางบาล 4 ฝั่งซ้าย ความยาว 3.40 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,194,000 1,194,000 1,194,000 1,194,000 ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 16/03/2563 23/03/2563 349,375 30/04/2563 349,375 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 609,375 879,000 879,000 848,126 848,126 96.49 100.00 74.46 100.00 74.46 04/08/2563 5,001 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1244) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.1 ฝั่งซ้าย ความยาว 2.100 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 13/03/2563 20/03/2563 688,320 20/04/2563 688,320 หจก.วิชญ์พิมพ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 1,080,000 1,287,000 1,287,000 850,713 850,713 66.10 61.36 65.72 61.36 65.72 04/08/2563 3,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1245) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.6 ฝั่งซ้าย ความยาว 2.400 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 มหาพราหมณ์ บางบาล พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 13/03/2563 20/03/2563 1,062,600 22/04/2563 1,062,600 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 1,811,250 1,379,350 1,379,350 31,020 31,020 2.25 98.70 64.01 98.70 64.01 04/08/2563 5,000 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1246) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.2 ฝั่งขวา ความยาว 1.850 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 13/03/2563 20/03/2563 607,060 20/04/2563 607,060 หจก.วิชญ์พิมพ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 952,500 789,560 789,560 739,477 739,477 93.66 88.14 67.70 88.14 67.70 04/08/2563 3,000 200 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1262) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ท่อลอดถนน 1ซ.ส.9 กม.0+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 150,000 150,000 150,000 150,000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 24/02/2563 27/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 79,560 31/03/2563 79,560 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 150,000 150,000 149,447 149,447 99.63 100.00 99.69 100.00 99.69 04/08/2563 2,500 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1267) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ข.ส.2 ตั้งแต่ กม.0+020 - 1+420 เป็นช่วงๆ จำนวน 1,747 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 07/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 88,300 09/04/2563 88,300 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 725,000 725,000 455,129 455,129 62.78 100.00 75.57 100.00 75.57 04/08/2563 1,500 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1268) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.1 ตั้งแต่ กม.6+200 - 7+400 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,423 ตาราเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วัดยม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 120,200 09/04/2563 120,200 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 953,000 953,000 748,749 748,749 78.57 100.00 78.65 100.00 78.65 04/08/2563 2,500 80 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1269) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.2 ตั้งแต่ กม.0+500 - 2+500 เป็นช่วงๆ จำนวน 2,175 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 110,400 08/04/2563 110,400 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 906,000 906,000 711,715 711,715 78.56 100.00 78.65 100.00 78.65 04/08/2563 2,000 150 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1270) ซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำโรงสูบน้ำที่ 4 - โรงสูบน้ำที่ 2 ความยาว 0.680 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,430,000 70,000 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/01/2563 18/03/2563 19/03/2563 1,340,000 17/04/2563 1,340,000 หจก.จตุรนค์คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 2,304,588 1,355,710 1,340,000 15,710 1,349,993 1,339,999 9,994 99.58 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1283) ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำ ส.3 กม.3+329 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 198,000 198,000 198,000 198,000 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 21,450 04/03/2563 21,450 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 187,784 187,784 167,596 167,596 89.25 100.00 88.21 100.00 88.21 04/08/2563 500 22 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1284) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคันกั้นน้ำ ส.7 - ส.8 ฝั่งขวา กม.0+550 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 196,000 196,000 196,000 196,000 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 18,610 15/04/2563 18,610 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 188,000 188,000 165,695 165,695 88.14 100.00 88.23 100.00 88.23 04/08/2563 1,000 5 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1288) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ ส.11 กม.4+900 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บ้านแป้ง บางประอิน พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 23,406 04/03/2563 23,406 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 143,000 143,000 136,346 136,346 95.35 100.00 95.41 100.00 95.41 04/08/2563 2,000 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1293) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ข.ส.1 ฝั่งซ้าย กม.2+315, กม.5+613 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 220,000 220,000 220,000 220,000 บางหัก บางบาล พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 32,763 31/03/2563 32,763 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 320,000 204,663 204,663 182,314 182,314 89.08 100.00 86.90 100.00 86.90 04/08/2563 500 70 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1294) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 ฝั่งซ้าย กม.4+200 จำนวน 1แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 18,725 31/03/2563 18,725 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 111,525 111,525 69,778 69,778 62.57 100.00 87.00 100.00 87.00 04/08/2563 650 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1295) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ข.ส.7 ฝั่งขวา กม.0+250 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 15,788 31/03/2563 15,788 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 102,688 102,688 61,872 61,872 60.25 100.00 58.93 100.00 58.93 04/08/2563 500 15 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1296) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.1 ฝั่งขวา กม.5+400, กม.6+445 และ กม.7+445 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 320,000 320,000 320,000 320,000 บางบาล บางบาล พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 44,000 13/05/2563 44,000 บริษัท ส.สินสมุทร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 305,847 305,847 298,362 298,362 97.55 100.00 97.59 100.00 97.59 04/08/2563 800 90 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1297) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.6 กม.4+006 และ กม.5+400 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27/02/2563 28/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 31,576 13/05/2563 31,576 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 200,426 200,426 166,821 166,821 83.23 100.00 96.95 100.00 96.95 04/08/2563 2,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1298) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.6 กม.4+777 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/05/2563 14,850 13/05/2563 14,850 บริษัท ส.สินสมุทร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 95,200 95,200 91,538 91,538 96.15 100.00 96.42 100.00 96.42 04/08/2563 800 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1299) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 2ข. ส.9 ฝั่งซ้าย กม.0+100 และ กม.1+400 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/04/2563 45,000 24/04/2563 45,000 บริษัท ส.สินสมุทร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 372,050 372,050 334,118 334,118 89.80 97.50 88.54 97.50 88.54 04/08/2563 1,000 20 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1300) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.11 กม.3+200 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 380,000 380,000 380,000 380,000 บ้านแป้ง บางประอิน พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 36,850 08/04/2563 36,850 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 362,650 362,650 313,381 313,381 86.41 100.00 80.77 100.00 80.77 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1301) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.12 กม.3+300 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านพลับ บางประอิน พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 56,250 15/04/2563 56,250 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 383,000 383,000 361,662 361,662 94.43 100.00 91.15 100.00 91.15 04/08/2563 1,400 28 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1302) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.3 กม.2+670 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 17,251 04/03/2563 17,251 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 92,302 92,302 81,809 81,809 88.63 100.00 86.12 100.00 86.12 04/08/2563 600 20 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1303) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.4 จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 410,000 410,000 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 68,365 04/03/2563 68,365 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 380,708 380,708 340,416 340,416 89.42 100.00 99.01 100.00 99.01 04/08/2563 1,388 33 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1304) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.7 ฝั่งซ้าย กม.3+800, กม.4+800 และฝั่งขวา กม.4+800 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 310,000 310,000 310,000 310,000 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 50,286 31/03/2563 50,286 หจก.ชลชาติวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 280,273 280,273 256,240 256,240 91.43 100.00 87.14 100.00 87.14 04/08/2563 1,500 30 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1306) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 กม.1+600 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 177,000 177,000 177,000 177,000 บ้านพลับ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 35,625 15/04/2563 35,625 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 168,990 168,990 143,032 143,032 84.64 100.00 87.55 100.00 87.55 04/08/2563 1,650 33 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1307) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 กม.7+400 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 193,000 193,000 193,000 193,000 บ้านแป้ง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 16/12/2562 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 39,375 15/04/2563 39,375 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 185,000 185,000 163,653 163,653 88.46 100.00 88.60 100.00 88.60 04/08/2563 1,900 38 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1316) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 13 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 17/01/2563 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 78,000 02/04/2563 78,000 กลุ่มผู้ใช้น้ำ โรงสูบน้ำที่ 9 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 7.80 100.00 7.80 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1317) ซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและซ่อมแซมบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 79,000 79,000 79,000 79,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 43,362 02/04/2563 43,362 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 79,000 79,000 43,362 43,362 54.89 100.00 68.93 100.00 68.93 04/08/2563 6,500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1326) ซ่อมแซมหัวงาน ปตร.1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 27,450 31/03/2563 27,450 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 03/04/2563 752,950 752,950 705,587 705,587 93.71 98.75 99.68 98.75 99.68 04/08/2563 13,000 200 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1327) ซ่อมแซมหัวงานสถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 690,000 690,000 690,000 690,000 บ้านแพน บางบาล พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 197,673 09/04/2563 197,673 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 662,000 662,000 532,430 532,430 80.43 100.00 85.70 100.00 85.70 04/08/2563 6,100 500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1328) ซ่อมแซมหัวงานสถานีสูบน้ำโรงสูบน้ำที่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 36,450 31/03/2563 36,450 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 18/05/2563 142,950 142,950 120,266 120,266 84.13 100.00 84.24 100.00 84.24 28/07/2563 5 2 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.3039) ซ่อมแซมหัวงานสถานีสูบน้ำโรงสูบน้ำที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง 09/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 67,600 16/04/2563 67,600 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 476,900 377,000 357,990 357,990 75.07 100.00 81.06 100.00 81.06 04/08/2563 180 10 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (6) ปรับปรุงคันกั้นน้ำ ส.7-ส.8 ความยาว 6.444 กม. ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 80,000,000 80,000,000 80,000,000 77,670,000 2,330,000 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/02/2563 12/02/2563 13/03/2563 31/03/2563 77,537,765 28/05/2563 77,537,765 240 12/06/2563 11/06/2563 06/02/2564 หจก. เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 31,020 07/04/2563 31,020 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/07/2563 77,677,209 78,446,895 77,537,765 909,130 96,640 96,640 0.12 75.00 20.00 75.00 20.00 04/08/2563 9,000 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (70) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ข.ส.9 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ระยะทาง 3.270 กม. ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,420,000 580,000 คลองตะเคียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/02/2563 24/02/2563 13/03/2563 18/03/2563 19,340,000 16/04/2563 19,340,000 150 28/04/2563 28/04/2563 24/09/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 62,040 03/04/2563 62,040 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 19,421,848 19,566,760 19,340,000 226,760 3,956,086 3,879,636 76,450 20.22 100.00 45.00 100.00 45.00 04/08/2563 2,100 70 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.11 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) ระยะทาง 2.300 กม. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,280,000 720,000 บ้านแป้ง บางประอิน พระนครศรีอยุธยา 04/11/2562 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/02/2563 28/02/2563 19/03/2563 20/03/2563 24,219,223 13/04/2563 24,219,223 150 22/04/2563 22/04/2563 18/09/2563 หจก. เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2563 62,040 03/04/2563 62,040 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 24,310,634 24,503,193 24,219,223 283,970 14,442,490 14,276,009 166,481 58.94 100.00 68.00 100.00 68.00 04/08/2563 8,000 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (16) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเชื่อมคลอง 1ซ.ส.1-1ซ.ส.2 และคันคลอง 1ซ.ส.2 ความยาว 4.470 กม. ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 58,000,000 58,000,000 58,000,000 56,320,000 1,680,000 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 09/01/2563 16/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/01/2563 13/02/2563 16/03/2563 31/03/2563 56,180,800 17/04/2563 56,180,800 240 29/04/2563 29/04/2563 24/12/2563 หจก. เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/04/2563 31,020 07/04/2563 31,020 บริษัท พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 56,318,252 56,839,510 56,180,800 658,710 27,572,998 27,329,670 243,328 48.51 77.58 67.00 77.58 67.00 04/08/2563 3,400 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+330 (ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 95,306,174 95,306,174 เกาะเกิด บ้านพลับ บางประอิน พระนครศรีอยุธยา 30/07/2562 29/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2562 29/11/2562 01/07/2562 25/06/2562 95,306,174 26/06/2562 95,306,174 240 04/09/2562 02/09/2562 30/04/2562 บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/08/2562 240,000 13/08/2562 240,000 บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/12/2562 95,306,174 95,306,174 95,306,174 95,306,174 95,306,174 100.00 90.00 97.00 90.00 97.00 28/07/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 868,000 868,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 07/01/2563 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 781,111 781,111 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/11/2562 781,111 09/12/2562 781,111 บริษัท นิสสันนาวาร่า 18/03/2563 781,111 781,111 781,111 781,111 781,111 100.00 600,000.00 100.00 600,000.00 100.00 05/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)