ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2562 เวลา 09:56:12]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1.274) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 503,000 503,000 503,000 503,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 22,990 11/10/2561 22,990 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 26/10/2561 503,000 503,000 184,744 184,744 36.73 51.11 46.00 51.11 46.00 05/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 130,810 176 4,500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1.275) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 775,000 775,000 775,000 775,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 39,965 11/10/2561 39,965 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/10/2561 775,000 775,000 122,009 122,009 15.74 35.99 16.00 35.99 16.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.1.276) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 746,000 746,000 746,000 746,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 259,690 31/01/2562 259,690 บริษัท พีระพงษ์ปิโตรเลียม จำกัด 08/02/2562 746,000 746,000 274,410 274,410 36.78 41.98 38.00 41.98 38.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ปรับปรุงคันกั้นน้ำเชื่อมคลอง 1ซ.ส.1 - 1ซ.ส.2 (ระยะที่ 1) ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 0.650 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 12/03/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/04/2562 17/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ติดปัญหาอื่นๆ 22/04/2562 9,420,052 7,189,265 7,041,265 148,000 0.00 100.00 0.00 70.00 0.00 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ซ่อมแซมถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 1.610 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,500,000 12,500,000 12,500,000 12,150,000 350,000 บ้านป้อม บางบาล พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 11/09/2561 01/10/2561 08/10/2561 6,682,186 24/05/2562 6,682,186 120 29/05/2562 29/05/2562 25/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/06/2562 80,000 10/06/2562 80,000 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 12/06/2562 12,100,419 6,822,186 6,682,186 140,000 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 05/02/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+116 (ถนนเชื่อม ส.12 - โรงสูบน้ำที่ 10) ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 58,260,000 1,740,000 บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 20/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 05/10/2561 08/11/2561 04/12/2561 58,144,300 30/01/2562 58,144,300 240 12/02/2562 12/02/2562 09/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 280,000 22/10/2561 280,000 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 26/02/2562 58,447,479 59,365,300 58,144,300 1,221,000 19,744,073 19,179,338 564,735 33.26 63.43 33.89 63.43 33.89 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 18,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (2) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.10+700 ( ปตร.4 - โรงสูบน้ำที่ 12) ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 97,090,000 2,910,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา ติดปัญหาอื่นๆ เนื่องจากต้องทำ ปมก.ใหม่ ตามที่ขอนุมัติเปลี่ยนชื่อและจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ โดยแก้ไขปริมาณงานจากแอสฟัลติกคอนกรีต เป็นพาราแอสฟัลติกคอนกรีต - 03/04/2562 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 21,900 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (3) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+100 (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8) ระยะทาง 8.100 กิโลเมตร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 110,000,000 110,000,000 110,000,000 103,820,000 6,180,000 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 20/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 10/10/2561 13/11/2561 04/01/2562 103,485,172 16/01/2562 103,485,172 240 30/01/2562 28/01/2562 26/09/2562 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 284,480 13/02/2562 284,480 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 15/02/2562 104,151,306 108,633,172 103,485,172 5,148,000 69,256,800 66,456,963 2,799,838 63.75 68.48 58.90 68.48 58.90 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 7,418 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (4) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก (คลองบางบาล) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.7+320 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 ) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 75,000,000 75,000,000 75,000,000 72,830,000 2,170,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 20/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 12/10/2561 15/11/2561 04/12/2561 72,697,340 30/01/2562 72,697,340 240 07/02/2562 06/02/2562 04/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 199,984 16/10/2561 199,984 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี. คลองลาภ 20/02/2562 73,057,424 74,223,340 72,697,340 1,526,000 41,107,088 40,476,598 630,490 55.38 64.13 55.68 64.13 55.68 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5,620 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (5) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+400 เป็นช่วง ๆ (คันคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.5 ) ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 55,000,000 55,000,000 55,000,000 53,400,000 1,600,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 20/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 12/10/2561 15/11/2561 04/12/2561 53,270,950 16/01/2562 53,270,950 240 01/02/2562 30/01/2562 28/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 226,295 22/10/2561 226,295 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 21/02/2562 53,567,518 54,389,950 53,270,950 1,119,000 41,196,203 40,620,900 575,303 75.74 53.46 76.25 53.46 76.25 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3,290 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (6) ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.8+923 เป็นช่วง ๆ (คันกั้นน้ำ ส.3 เชื่อมปลายคลองส่งน้ำ ส.3 ) ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 100,000,000 100,000,000 100,000,000 97,100,000 2,900,000 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 20/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/09/2561 10/10/2561 13/11/2561 04/12/2561 68,901,000 16/01/2562 68,901,000 240 30/01/2562 28/01/2562 26/09/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 201,295 22/10/2561 201,295 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 21/02/2562 97,407,801 70,348,000 68,901,000 1,447,000 38,617,290 37,820,592 796,698 54.89 71.47 54.89 71.47 54.89 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 6,011 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.126) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 271,700 271,700 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 28/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 3,000 02/10/2561 3,000 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 14/02/2562 7,858 7,858 7,776 7,776 98.95 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.166) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 143,500 143,500 143,500 143,500 โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง 28/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 5,000 02/10/2561 5,000 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 14/02/2562 9,612 9,612 9,503 9,503 98.86 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1579) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 18/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/02/2562 65,000 28/02/2562 65,000 ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน กลุ่มส่งน้ำปั้ม 7 ร่วมใจพัฒนา (นายสินชัย ชาระโภค) วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2562 45,408 11/03/2562 45,408 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 18/03/2562 1,000,000 400,000 600,000 759,242 354,250 404,992 75.92 58.30 95.00 58.30 95.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1580) ซ่อมแซมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 76,000 76,000 76,000 76,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 43,362 11/10/2561 43,362 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสนา 26/10/2561 67,599 67,599 67,599 67,599 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1581) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าของ.สถานีสูบน้ำ จำนวน 12 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 141,966 11/10/2561 141,966 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 26/10/2561 499,012 499,012 432,616 432,616 86.69 100.00 87.00 100.00 87.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1582) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านขวาง กม. 7+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 105,000 17/09/2561 105,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 25/10/2561 190,074 190,074 172,074 172,074 90.53 100.00 90.00 100.00 90.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 400 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1583) ซ่อมแซมอาคารกันกัดเซาะร่องชักน้ำโรงสูบน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 370,840 10/09/2561 370,840 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 25/10/2561 2,378,860 2,378,860 2,288,833 2,288,833 96.22 100.00 96.00 100.00 96.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1584) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณหัวงาน โครงการฯ บางบาล เพื่อป้องกันอุทกภัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 279,400 10/09/2561 279,400 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 25/10/2561 1,429,460 1,429,460 1,358,912 1,358,912 95.06 100.00 95.00 100.00 95.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4,000 450 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1585) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ ส.11 กม.2+100 และ กม.3+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 76,200 10/09/2561 76,200 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 25/10/2561 337,830 337,830 327,830 327,830 97.04 100.00 97.00 100.00 97.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 500 330 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1586) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1ข.ส.8 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 100,320 10/09/2561 100,320 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 25/10/2561 665,252 665,252 634,758 634,758 95.42 100.00 95.00 100.00 95.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 67 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1587) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและเครื่องกว้านบานระบาย .สถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 95,600 12/09/2561 95,600 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 25/10/2561 573,322 573,322 491,213 491,213 85.68 100.00 86.00 100.00 86.00 26/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 120 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1588) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ข.ส.5 กม.2+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 79,560 12/09/2561 79,560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 25/10/2561 242,779 242,779 222,779 222,779 91.76 100.00 92.00 100.00 92.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 200 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1589) ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.6 กม.1+007 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภออยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านป้อม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 87,300 12/09/2561 87,300 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 25/10/2561 242,576 242,576 227,576 227,576 93.82 100.00 94.00 100.00 94.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1590) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.3 ฝั่งซ้าย กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 36,300 12/09/2561 36,300 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 25/10/2561 238,693 238,693 214,682 214,682 89.94 100.00 90.00 100.00 90.00 26/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 150 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1591) ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำ ส.3 ฝั่งขวา กม.5+009 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 79,560 12/09/2561 79,560 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 25/10/2561 242,594 242,594 218,094 218,094 89.90 100.00 90.00 100.00 90.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 200 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1592) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.12 ฝั่งซ้าย กม.1+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 22,500 12/09/2561 22,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 25/10/2561 232,710 232,710 226,710 226,710 97.42 100.00 94.00 100.00 94.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 400 27 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1593) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.10 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 40,640 17/09/2561 40,640 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 25/10/2561 476,584 476,584 451,584 451,584 94.75 100.00 96.00 100.00 96.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 67 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1594) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ซ. ส.2 ฝั่งซ้าย จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ทางช้าง บางบาล พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 45,720 17/09/2561 45,720 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 25/10/2561 191,000 191,000 185,906 185,906 97.33 100.00 97.00 100.00 97.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4,742 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1595) ซ่อมแซมท่อลอดฝายน้ำล้น คลองส่งน้ำ ส.4 กม. 0+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 130,000 130,000 130,000 130,000 น้ำเต้า บางบาล พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 25,400 17/09/2561 25,400 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 25/10/2561 123,333 123,333 106,333 106,333 86.22 100.00 86.00 100.00 86.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 6,146 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1596) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1ซ.ส.9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 71,460 12/09/2561 71,460 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 25/10/2561 144,307 144,307 144,307 144,307 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 200 13 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1597) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ข.ส.7 กม. 1+500 และ กม. 1+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 45,000 17/09/2561 45,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 25/10/2561 238,659 238,659 211,659 211,659 88.69 100.00 89.00 100.00 89.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3,307 45 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1598) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 2 ข.ส.7 กม. 2+200 และ กม. 3+310 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 พระขาว บางบาล พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 47,500 17/09/2561 47,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 25/10/2561 238,165 238,165 213,165 213,165 89.50 100.00 89.00 100.00 89.00 15/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3,307 45 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1599) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง ส.8 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 122,750 19/09/2561 122,750 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 25/10/2561 764,598 764,598 694,297 694,297 90.81 100.00 91.00 100.00 91.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,200 80 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1600) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 1ข. ส.9 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 126,390 19/09/2561 126,390 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 25/10/2561 764,646 764,646 704,646 704,646 92.15 100.00 92.00 100.00 92.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,200 80 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1601) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง ส.10 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 126,992 19/09/2561 126,992 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 25/10/2561 858,169 858,169 779,969 779,969 90.89 100.00 91.00 100.00 91.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,400 93 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1602) ซ่อมแซม transition เหนือ-ท้าย โรงสูบน้ำที่ 8-12 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 283,920 19/09/2561 283,920 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 25/10/2561 1,444,403 1,444,403 1,337,797 1,337,797 92.62 100.00 92.00 100.00 92.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5,000 333 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1603) ซ่อมแซมโรงสูบน้ำที่ 8-12 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 403,500 19/09/2561 403,500 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 25/10/2561 1,919,175 1,919,175 1,759,175 1,759,175 91.66 100.00 92.00 100.00 92.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,500 550 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1604) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ ส.8 กม.8+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 63,600 19/09/2561 63,600 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 25/10/2561 481,155 481,155 436,855 436,855 90.79 100.00 90.00 100.00 90.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 67 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1605) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ ส.11 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านแป้ง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 40,640 19/09/2561 40,640 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 25/10/2561 475,871 475,871 450,871 450,871 94.75 100.00 94.00 100.00 94.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 67 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1606) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ข.ส.9 จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านรุน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 40,640 20/09/2561 40,640 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 25/10/2561 475,200 475,200 447,200 447,200 94.11 100.00 94.00 100.00 94.00 29/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 67 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1607) ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำ ส.12-ส.10 กม.2+690 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 วัดยม บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 45,047 20/09/2561 45,047 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 25/10/2561 385,625 385,625 366,655 366,655 95.08 100.00 95.00 100.00 95.00 12/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 67 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.168.1608) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 137,110 20/09/2561 137,110 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 25/10/2561 962,555 962,555 896,675 896,675 93.16 100.00 93.00 100.00 93.00 05/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 700 47 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.172.73) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่บางบาล 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,460,000 40,000 โผงเผง ป่าโมก อ่างทอง 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 12/09/2561 26/09/2561 26/09/2561 549,252 28/01/2562 549,252 60 05/02/2562 01/02/2562 05/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.พี.พัฒนา 14/02/2562 1,500,048 549,252 549,252 549,252 549,252 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (1.172.74) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองระบายใหญ่บางบาล 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,670,000 30,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 14/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/09/2561 13/09/2561 01/10/2561 01/10/2561 449,000 28/01/2562 449,000 60 06/02/2562 01/02/2562 06/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 14/02/2562 1,700,812 449,000 449,000 449,000 449,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/03/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (76) สถานีสูบน้ำโรงสูบน้ำที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ไทรน้อย บางบาล พระนครศรีอยุธยา 25/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 12/09/2561 13/09/2561 753,350 29/10/2561 753,350 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง 02/11/2561 9,730,000 9,730,000 7,013,218 7,013,218 72.08 100.00 72.00 100.00 72.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 8,910 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (77) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.8 พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 3) ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,127,000 873,000 ช้างน้อย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 07/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/09/2561 10/09/2561 28/09/2561 04/10/2561 29,078,515 20/11/2561 29,078,515 150 27/11/2561 27/11/2561 26/04/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 232,975 17/10/2561 232,975 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 27/11/2561 29,127,000 29,690,515 29,078,515 612,000 29,589,527 29,078,515 511,012 99.66 100.00 99.00 100.00 99.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 12,270 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล (109) คันกั้นน้ำชุมชนบ้านโรง-บ้านขวาง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 70,000,000 70,000,000 70,000,000 66,020,000 3,980,000 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 15/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 23/11/2561 27/12/2561 22/01/2562 55,701,097 25/02/2562 55,701,097 210 22/03/2562 22/03/2562 17/10/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 406,400 18/10/2561 406,400 บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา จำกัด 26/03/2562 66,020,785 59,131,097 55,701,097 3,430,000 20,726,940 18,683,897 2,043,044 35.05 51.49 33.44 51.49 33.44 28/05/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 10,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ซ่อมแซมถนนเชื่อมคันคลองส่งน้ำ 1 ช.ส.1 เชื่อม ส.4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,382,657 15,382,657 กบเจา บางบาล พระนครศรีอยุธยา 01/06/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/07/2561 02/08/2561 02/08/2561 02/08/2561 15,382,657 20/09/2561 15,382,657 90 26/09/2561 26/09/2561 24/12/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 194,847 17/09/2561 194,847 บริษัท พีระพงศ์ปิโตรเลียม จำกัด 29/04/2562 15,546,129 15,382,657 15,382,657 15,382,657 15,382,657 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก เป็นช่วงๆ ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.1+300 (ถนนเชื่อม 1ข.ส.8 - ปตร.4) และ กม.0+000 - กม.1+458 (ถนนเชื่อม ส.10 - ปลายคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.9) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 33,000,000 33,000,000 33,000,000 31,940,000 1,060,000 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 21/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/04/2561 17/04/2561 07/05/2561 25/05/2561 31,839,332 31/05/2561 31,839,332 120 05/06/2561 05/06/2561 02/10/2561 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/05/2561 259,495 30/05/2561 259,495 บริษัท โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด 14/11/2561 32,098,316 2,112,343 2,112,343 2,112,343 2,112,343 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/11/2561 28,200 910 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)28 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 150 ครั้ง