ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 02:18:48]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.1.263) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 799,000 799,000 799,000 799,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2561 139,233 01/11/2561 139,233 12/12/2561 799,000 799,000 616,082 616,082 77.11 90.00 85.00 10.00 85.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.1.264) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 682,000 682,000 682,000 682,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 31/10/2561 100,000 31/10/2561 100,000 กระทิงแดง 12/12/2561 682,000 682,000 474,135 474,135 69.52 90.00 75.00 10.00 75.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.1.265) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 858,000 858,000 858,000 858,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 100,000 31/10/2561 100,000 กระทิงแดง 12/12/2561 858,000 858,000 786,228 786,228 91.63 90.00 92.00 10.00 92.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.1.266) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,180,000 1,180,000 1,180,000 1,180,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 90,100 31/10/2561 90,100 กระทิงแดง 12/03/2562 1,180,000 1,180,000 503,140 503,140 42.64 90.00 50.00 10.00 50.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1621) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 05/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 198,250 18/03/2562 198,250 กลุ่มผู้ใช้น้ำเกษตรพัฒนาหัวทอง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 1,000,000 400,000 600,000 198,250 198,250 19.83 100.00 30.00 0.00 30.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1622) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 2 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 494,960 02/11/2561 494,960 องค์การอุตสากรรมป่าไม้ ติดปัญหาอื่นๆ 02/11/2561 199,874 199,874 199,874 199,874 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1623) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองระพีพัฒน์แยกใต้ 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 กุ่มหัก หนองแค สระบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 9,897 31/10/2561 9,897 กระทิงแดง 02/11/2561 199,708 199,708 199,708 199,708 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1624) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.ฝั่งขวา คลองระพีพัฒน์ กม.10+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 131,490 25/10/2561 131,490 อาร์ อาร์ 03/01/2562 199,893 199,893 199,893 199,893 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1625) ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ทรบ.และไซฟอน คลองระบายน้ำหนองรูฝั่งซ้ายคลองระพีพัฒน์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 08/10/2561 09/10/2561 879,200 30/10/2561 879,200 บ.นันทฉัตรมาตา 03/01/2562 920,000 920,000 917,506 917,506 99.73 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1626) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 5 ขวา 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 โคกตูม หนองแค สระบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2561 57,405 06/12/2561 57,405 สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 26/12/2561 200,000 200,000 198,129 198,129 99.06 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1627) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเขื่อนพระราม 6 และระบบไฟแสงสว่างบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/10/2561 386,930 11/10/2561 386,930 เล้าเซ่งหลี 12/11/2561 600,000 600,000 599,250 599,250 99.88 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1628) ซ่อมแซมรอกันสวะเหนือ ปตร.พระเอกาทศรถ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลคชสิทธิ์ อำเภอ หนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 19,793 31/10/2561 19,793 กระทิงแดง 02/11/2561 1,810,000 1,810,000 1,759,548 1,759,548 97.21 100.00 98.00 0.00 98.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1629) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองดาดคอนกรีต ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 หนองปลิง หนองแค สระบุรี 16/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 12/10/2561 60,405 08/03/2562 60,405 หจก.สหพานิชย์ 21/06/2562 300,000 300,000 299,381 299,381 99.79 0.00 100.00 0.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1630) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองระพีพัฒน์แยกตกฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กุ่มหัก หนองแค สระบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 602,600 01/11/2561 602,600 องค์การอุตสากรรมป่าไม้ 02/11/2561 1,890,000 1,890,000 1,876,025 1,876,025 99.26 0.00 99.00 0.00 99.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1631) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 8 ขวา ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 สนับทึบ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 473,800 02/11/2561 473,800 องค์การอุตสากรรมป่าไม้ 02/11/2561 1,700,000 1,700,000 1,685,751 1,685,751 99.16 0.00 99.00 0.00 99.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1632) ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองระบายสามบัณฑิตฝั่งขวา เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 644,920 01/11/2561 644,920 องค์การอุตสากรรมป่าไม้ 02/11/2561 1,990,000 1,990,000 1,965,484 1,965,484 98.77 0.00 99.00 0.00 99.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1633) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 7 ขวา ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 สามบันฑิต อุทัย พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 612,720 01/11/2561 612,720 องค์การอุตสากรรมป่าไม้ 02/11/2561 1,800,000 1,800,000 1,778,257 1,778,257 98.79 0.00 99.00 0.00 99.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1634) ซ่อมแซมคันคลองระบายน้ำห้วยบ่าฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 หนองไม้ซุง อุทัย พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 709,320 02/11/2561 709,320 องค์การอุตสากรรมป่าไม้ 02/11/2561 2,080,000 2,080,000 2,063,085 2,063,085 99.19 0.00 100.00 0.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1635) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 6 ขวา ทั้งสองฝั่ง เป็นช่วงๆ ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ระโสม ภาชี พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 473,800 02/11/2561 473,800 ออป 02/11/2561 1,700,000 1,700,000 1,676,687 1,676,687 98.63 0.00 99.00 0.00 99.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (1.168.1636) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ดอนหญ้านาง ภาชี พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 494,960 02/11/2561 494,960 องค์การอุตสากรรมป่าไม้ 02/11/2561 1,800,000 1,800,000 1,787,185 1,787,185 99.29 0.00 100.00 0.00 100.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (74) ดาดคอนกรีตคลองแยกซอย 1 ซ้าย 3 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,500,000 19,500,000 19,500,000 19,500,000 หนองน้ำใส ภาชี พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 89,190 12/11/2561 89,190 กระทิงแดง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/06/2562 15,111,900 15,111,900 9,671,420 9,671,420 64.00 90.00 90.00 10.00 90.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำป่าสัก 5,600 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ (110) อาคารป้องกันตลิ่งท้ายเขื่อนพระราม 6 อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,200,000 29,176,000 1,024,000 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/08/2561 06/09/2561 25/09/2561 28/09/2561 20,744,937 09/11/2561 20,744,937 180 23/11/2561 22/11/2561 21/04/2562 หจก.เอส ที รุ่งเรือง ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 12/11/2561 17,574 12/11/2561 17,574 ปั้ม กะทิงแดง 03/01/2562 29,176,989 21,180,937 20,744,937 436,000 21,121,488 20,744,937 376,551 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก 8,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 1) ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,916,547 3,916,547 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 14/06/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 199,989 15/03/2562 199,989 หจก.ลพบุรีปิโตรเลี่ยม 01/05/2562 3,916,547 3,916,547 3,863,400 3,863,400 98.64 100.00 99.00 100.00 99.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 (ระยะ 3) ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,904,062 1,904,062 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 31/07/2561 240 09/10/2561 08/10/2561 05/06/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 20/03/2562 143,974 20/03/2562 143,974 กระทิงแดง 30/04/2562 1,904,062 1,904,062 383,824 383,824 20.16 100.00 40.00 100.00 40.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา (รายการเพิ่มเติ่ม) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 499,700 499,700 499,700 499,700 ท่าหลวง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 08/07/2562 18/07/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/07/2562 5,983 18/07/2562 5,983 กระทิงแดง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 06/08/2562 499,700 499,700 5,983 5,983 1.20 30.00 0.00 30.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบควบคุมการเปิด-ปิด เขื่อนพระราม 6โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 ดำเนินการเอง 4,000 4,000 ติดปัญหาอื่นๆ งานแล้วเสร็จ ก.ย.61 (ไม่ได้ทำเรื่องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี) 04/06/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 50,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ ขนาด 4 x 24 เลขหมาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 25/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา พร้อมอาคารประกอบ (ระยะ 1) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 หนองขนาก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 14/06/2561 15/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/03/2562 199,988 15/03/2562 199,988 หจก ลพบุรี ปิโตรเลี่ยม งานต่อเนื่องปี 61 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2562 8,496,413 8,496,413 8,496,413 8,496,413 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 (ระยะ 3) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 85,000,000 85,000,000 85,000,000 85,000,000 ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 31/07/2561 240 09/11/2561 08/10/2561 07/06/2562 บ.จักรวาลบุรีรัมย์ ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX 15/03/2562 143,974 15/03/2562 143,974 กระทิงแดง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/05/2562 63,685,030 63,685,030 28,318,332 28,318,332 44.47 0.00 42.00 0.00 42.00 14/05/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง