ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 14:13:45]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.1.240) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 363,000 363,000 363,000 363,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 10,000 07/01/2562 10,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 09/01/2562 363,000 363,000 288,848 288,848 79.57 68.00 80.00 68.00 80.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.1.241) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 10,000 31/10/2561 10,000 หจก.ฉลอมการการโยธา 07/11/2561 650,000 650,000 453,625 453,625 69.79 80.00 80.00 80.00 80.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.1.242) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,356,000 1,356,000 1,356,000 1,356,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 17,000 31/10/2561 17,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 1,356,000 1,356,000 488,073 488,073 35.99 90.00 80.00 90.00 80.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.1.243) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,492,000 1,492,000 1,492,000 1,492,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 249,913 05/11/2561 249,913 หจก.ศรนารายณ์ออยล์ไพศาล 06/11/2561 1,492,000 1,492,000 1,056,533 1,056,533 70.81 71.00 80.00 71.00 80.00 06/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.3.78) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์ 04/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 493,110 30/01/2562 493,110 หจก.ฉลอกการโยธา 31/01/2562 1,198,151 1,198,151 1,198,151 1,198,151 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1637) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 40,000 01/02/2562 40,000 กลุ่มบริหารผู้ใช้น้ำคลอง 1 ขวา (ตำบลวัดโคก) 04/02/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1638) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ.สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 10,000 31/10/2561 10,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 1,499,998 1,499,998 1,499,998 1,499,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1639) ซ่อมแซมอาคาร.สถานีสูบน้ำปากคลอง 3 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 99,419 31/10/2561 99,419 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 341,878 341,878 341,878 341,878 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1640) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายน้ำในคลองระบายน้ำ โครงการฯมโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 100,000 06/11/2561 100,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/11/2561 1,997,368 1,997,368 1,997,368 1,997,368 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1641) ซ่อมแซม Transition ปตร.มโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 100,000 31/10/2561 100,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/11/2561 1,932,991 1,932,991 1,932,991 1,932,991 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1642) ซ่อมแซม ปตน.มโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 100,000 31/10/2561 100,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 1,724,638 1,724,638 1,724,638 1,724,638 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1643) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 8 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งขวา) กม.5+600-8+600 (ความยาว 3,000 ม.) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 5,000 01/11/2561 5,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/11/2561 1,429,412 1,429,412 1,429,412 1,429,412 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1644) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 10,000 12/11/2561 10,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 14/11/2561 599,999 599,999 599,999 599,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1645) ซ่อมแซมระบบแพร่กระจายน้ำในเขตคลองส่งน้ำ 3ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เสือโฮก เมืองชัยนาท ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 100,000 31/10/2561 100,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 858,999 858,999 858,999 858,999 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1646) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 7 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย,ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 5,000 01/11/2561 5,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/11/2561 572,922 572,922 572,922 572,922 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1647) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 10,000 01/11/2561 10,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/11/2561 698,438 698,438 698,438 698,438 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1648) ซ่อมแซม หินเรียงหน้า-ท้าย ปตร.มโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 90,000 31/10/2561 90,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 769,994 769,994 769,994 769,994 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1649) ซ่อมแซมวางท่อฝั่งขวา กม.1+500 1-? 0.40x6.00 คลองส่งน้ำสายใหญ่บ้านเหล็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลม่วงหัก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 ่ม่วงหัก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 10,000 01/11/2561 10,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/11/2561 191,461 191,461 191,461 191,461 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1650) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1-ซ้ายบ้านเหล็ก กม.0+000-2+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 90,000 31/10/2561 90,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 572,795 572,795 572,795 572,795 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1651) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ MC-P2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 580,000 580,000 580,000 580,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 50,000 31/10/2561 50,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 553,998 553,998 553,998 553,998 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1652) ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลพยุหะ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 10,000 01/11/2561 10,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/11/2561 599,995 599,995 599,995 599,995 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1653) ซ่อมแซมดิน slide ภายในหัวงาน โครงการฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 100,000 31/10/2561 100,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 1,729,992 1,729,992 1,729,992 1,729,992 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1654) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 หางน้ำสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 5,000 31/10/2561 5,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 620,991 620,991 620,991 620,991 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 08/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (1.168.1655) ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว กม.3+400-11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลเนินมะกอก อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค์ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 10,000 01/11/2561 10,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/11/2561 858,814 858,814 858,814 858,814 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 01/01/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (70) โรงสูบน้ำท่าฉนวน ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 100,000 31/10/2561 100,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 07/11/2561 17,416,616 17,416,616 17,416,616 17,416,616 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 15,924 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (139.10) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ซ้าย 2ขวา พร้อมอาคารประกอบ (package) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ ตำบลวัดโคก อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 100,000 31/10/2561 100,000 หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้ 06/11/2561 11,519,562 11,519,562 11,519,562 11,519,562 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ (84) ปรับปรุงคันกั้นน้ำเล็กช่วงวัดหัวยาง-วัดโรงช้าง กม.3+000-กม.3+200 ตำบลท่าฉนวน อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,130,000 870,000 ท่าฉนวน มโนรมย์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/09/2561 17/09/2561 11/10/2561 30/10/2561 18,390,000 26/11/2561 18,390,000 120 หจก.สิงห์จัน วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 100,000 07/01/2562 100,000 หจก.ฉลอมการโยธา 21/01/2562 21,767,675 18,776,000 18,390,000 386,000 13,619,903 13,234,688 385,215 72.54 100.00 80.00 100.00 80.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 10,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (cab) จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 715,000 715,000 715,000 715,000 วัดโคก มโนรมย์ ชัยนาท 29/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/11/2561 23/11/2561 27/11/2561 684,000 04/01/2562 684,000 บ.ฟีนิกซ์คาร์ จก. 21/01/2562 684,000 684,000 684,000 684,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 29/01/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง