ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2562 เวลา 04:51:00]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1.256) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 392,000 392,000 392,000 392,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 19,948 05/11/2561 19,948 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 07/11/2561 392,000 392,000 340,134 340,134 86.77 82.55 83.00 82.55 83.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1.257) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดชัยนาท .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 439,000 439,000 439,000 439,000 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 29,818 07/11/2561 29,818 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 12/11/2561 439,000 439,000 287,314 287,314 65.45 83.77 84.00 83.77 84.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1.258) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,081,000 1,081,000 1,081,000 1,081,000 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 39,974 07/11/2561 39,974 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 12/11/2561 1,081,000 1,081,000 731,536 731,536 67.67 96.30 97.00 96.30 97.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1.259) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดลพบุรี .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 802,000 802,000 802,000 802,000 หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 39,958 05/11/2561 39,958 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 07/11/2561 802,000 802,000 561,693 561,693 70.04 95.28 96.00 95.28 96.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1.260) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดอ่างทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 29,998 05/11/2561 29,998 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 07/11/2561 600,000 600,000 549,162 549,162 91.53 96.69 97.00 96.69 97.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1.261) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 514,000 514,000 514,000 514,000 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 29,959 05/11/2561 29,959 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 07/11/2561 514,000 514,000 403,403 403,403 78.48 86.58 87.00 86.58 87.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1.262) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,308,000 2,308,000 2,308,000 2,308,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2562 80,850 15/01/2562 80,850 หจก.หงษ์เชาวลิต 21/01/2562 2,308,000 2,308,000 2,137,790 2,137,790 92.63 93.61 94.00 93.61 94.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.3.77) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 657,000 657,000 657,000 657,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 8,950 21/01/2562 8,950 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 21/01/2562 657,000 657,000 651,670 651,670 99.19 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมถนนลาดยางบริเวณคันคลองชัยนาท-อยุธยา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 1.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,370,000 130,000 ม่วงหมู่ เมือง สิงห์บุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/10/2561 16/10/2561 26/10/2561 02/11/2561 2,729,852 18/12/2561 2,729,852 15 04/01/2562 02/01/2562 18/01/2562 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 14,955 02/01/2562 14,955 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 11/01/2562 2,738,870 2,787,652 2,729,852 57,800 2,784,977 2,729,852 55,125 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 1.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,000,000 6,000,000 6,000,000 5,829,000 171,000 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2561 08/10/2561 18/10/2561 30/10/2561 1,779,986 17/12/2561 1,779,986 15 19/12/2561 18/12/2561 02/01/2562 ฉลอมการโยธา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 10,000 21/12/2561 10,000 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 24/12/2561 1,905,126 1,818,286 1,779,986 38,300 1,817,367 1,779,986 37,381 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมถนนลาดยางบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 0.800 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,430,000 70,000 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 26/10/2561 06/11/2561 13/11/2561 1,513,370 18/12/2561 1,513,370 15 25/12/2561 24/12/2561 08/01/2562 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 10,000 14/12/2561 10,000 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 27/12/2561 1,520,907 1,545,770 1,513,370 32,400 1,543,389 1,513,370 30,020 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมถนนลาดยางบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 0.630 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,700,000 1,700,000 1,682,000 1,633,000 49,000 บ้านอิฐ เมือง อ่างทอง 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/02/2562 12/02/2562 21/02/2562 01/03/2562 1,579,667 26/03/2562 1,579,667 15 14/05/2562 10/05/2562 28/05/2562 บริษัทสองฝั่งการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2562 4,945 04/04/2562 4,945 49 สเตชั่นเนอรี่ 16/05/2562 1,587,986 1,612,968 1,579,668 33,300 1,612,898 1,579,667 33,231 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ขวา - 8 ซ้าย ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 3.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 7,770,000 230,000 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 06/02/2562 15/02/2562 21/02/2562 3,149,930 15/03/2562 3,149,930 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 หจก.เทียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2562 15,000 04/04/2562 15,000 บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย)จำกัด 27/05/2562 3,794,501 3,216,331 3,149,931 66,400 3,209,999 3,149,930 60,069 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนลาดยางบริเวณคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ฝั่งซ้าย ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 8.950 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,000,000 50,000,000 50,000,000 48,545,000 1,455,000 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/10/2561 16/10/2561 06/11/2561 12/11/2561 45,326,975 24/12/2561 45,326,975 150 08/01/2562 07/01/2562 06/06/2562 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 37,390 21/12/2561 37,390 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 07/01/2562 45,447,975 46,279,651 45,326,975 952,676 46,279,651 45,326,975 952,676 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ระยะทาง 9.165 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,275,000 725,000 โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 06/02/2562 27/02/2562 07/03/2562 6,523,470 05/04/2562 6,523,470 45 28/05/2562 23/05/2562 11/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนาถ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 21,200 03/04/2562 21,200 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 27/05/2562 11,841,845 6,661,170 6,523,470 137,700 6,660,411 6,523,470 136,941 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลอง 1 ซ้าย 7 ซ้ายตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ระยะทาง 5.000 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,565,000 435,000 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 06/02/2562 22/02/2562 06/03/2562 4,309,345 09/04/2562 4,309,345 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 22,819 10/04/2562 22,819 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 27/05/2562 7,866,123 4,400,545 4,309,345 91,200 87,996 87,996 2.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.500 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,573,000 427,000 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2562 11/02/2562 27/02/2562 07/03/2562 4,386,996 05/04/2562 4,386,996 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 ห้างหุ้นส่วน จำกัด พาศิรายุธ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 29,960 10/04/2562 29,960 ร้านพิสมัย 28/05/2562 7,329,837 4,479,596 4,386,996 92,600 4,475,978 4,386,996 88,982 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 5.600 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 16,000,000 16,000,000 16,000,000 15,540,000 460,000 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 31/01/2562 06/02/2562 22/02/2562 06/03/2562 4,717,050 09/04/2562 4,717,050 30 28/05/2562 23/05/2562 26/06/2562 บริษัท โชคดีวิศวภัณฑ์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2562 14,950 03/04/2562 14,950 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 27/05/2562 8,881,757 4,816,550 4,717,050 99,500 90,971 90,971 1.89 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ยางพารา, โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1656) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 21/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/07/2562 65,000 19/08/2562 65,000 5 กลุ่มบริหารคลอง 7 ซ้าย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2562 19,738 21/03/2562 19,738 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 20/08/2562 1,000,000 400,000 600,000 279,736 260,000 19,736 27.97 85.00 100.00 85.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1657) ซ่อมแซมหินเรียง ปตร.ปากคลองชัยนาท-อยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 214,890 06/11/2561 214,890 หจก.ปั้นลาภวัสดุ 07/11/2561 474,879 474,879 473,505 473,505 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1658) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 80,949 08/11/2561 80,949 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 08/11/2561 1,140,419 1,140,419 1,140,419 1,140,419 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1659) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 67,946 13/11/2561 67,946 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 20/11/2561 1,137,732 1,137,732 1,136,254 1,136,254 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1660) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 321,672 12/11/2561 321,672 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 16/11/2561 1,143,940 1,143,940 1,143,940 1,143,940 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1661) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,400,000 1,400,000 1,400,000 1,400,000 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 291,520 02/11/2561 291,520 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 05/11/2561 1,327,308 1,327,308 1,327,308 1,327,308 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1662) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 60,010 12/11/2561 60,010 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 14/11/2561 1,416,906 1,416,906 1,413,267 1,413,267 99.74 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1663) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 21,504 06/11/2561 21,504 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 06/11/2561 264,222 264,222 264,222 264,222 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1664) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.9+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 21,504 06/11/2561 21,504 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 06/11/2561 264,234 264,234 264,234 264,234 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1665) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองคลอง 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 340,000 340,000 340,000 340,000 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 88,561 06/11/2561 88,561 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 06/11/2561 325,076 325,076 325,076 325,076 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1666) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 17,111 08/11/2561 17,111 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 08/11/2561 469,125 469,125 469,125 469,125 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1667) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 7 ซ้าย กม.8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 172,522 31/10/2561 172,522 หจก.ปั้นลาภวัสดุ 05/11/2561 757,645 757,645 757,645 757,645 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1668) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายใหญ่มหาราช 1 ฝั่งขวา กม.12+200 - กม.21+030 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท้ายตลาด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท้ายตลาด เมืองลพบุรี ลพบุรี 06/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 28/09/2561 03/10/2561 648,117 16/01/2562 648,117 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 21/01/2562 1,908,000 1,908,000 1,875,303 1,875,303 98.29 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1669) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.2+660 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 39,445 05/11/2561 39,445 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 05/11/2561 379,436 379,436 379,436 379,436 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1670) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.2+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บ้านหม้อ พรหมบุรี สิงห์บุรี 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 28,950 05/11/2561 28,950 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 05/11/2561 333,741 333,741 332,656 332,656 99.67 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1671) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 51,020 12/11/2561 51,020 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 14/11/2561 1,139,592 1,139,592 1,138,636 1,138,636 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1672) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบางโฉมศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 29,586 01/11/2561 29,586 หจก.ปั้นลาภวัสดุ 05/11/2561 1,133,408 1,133,408 1,133,408 1,133,408 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1673) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 4 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.0+600 ถึง กม.2+150 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 442,765 09/11/2561 442,765 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 13/11/2561 943,689 943,689 943,689 943,689 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1674) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำ 7 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/09/2561 35,096 24/12/2561 35,096 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 26/12/2561 93,297 93,297 93,297 93,297 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1675) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.49+500 - กม.50+100 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางมัญ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 13,660 23/11/2561 13,660 บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 29/11/2561 756,386 756,386 756,386 756,386 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1676) ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่มหาราช 2 ฝั่งซ้าย กม.26+500 ถึง กม.27+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 09/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/09/2561 28/09/2561 03/10/2561 651,343 26/11/2561 651,343 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 26/11/2561 1,900,507 1,900,507 1,890,763 1,890,763 99.49 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1677) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 37,375 06/11/2561 37,375 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 13/11/2561 333,124 333,124 331,497 331,497 99.51 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1678) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองมหานาม กม.5+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 41,390 07/11/2561 41,390 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 13/11/2561 479,841 479,841 479,841 479,841 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1679) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายน้ำ 2 ขวา มหาราช 3 ฝั่งขวา กม.1+900 ถึง กม.6+658 เป็นช่างๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางเสด็จ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บางเสด็จ ป่าโมก อ่างทอง 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 82,822 12/11/2561 82,822 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 14/11/2561 2,376,381 2,376,381 2,362,255 2,362,255 99.41 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1680) ซ่อมแซมโรงคุมบ่อวาล์ว.สถานีสูบน้ำบางโฉมศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 478,382 05/11/2561 478,382 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 06/11/2561 847,409 847,409 847,409 847,409 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1681) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 100,000 100,000 100,000 100,000 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 09/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/09/2561 9,995 03/12/2561 9,995 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 18/12/2561 96,771 96,771 96,771 96,771 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1682) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.11+270 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/09/2561 21,324 06/11/2561 21,324 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 06/11/2561 264,044 264,044 264,044 264,044 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1683) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย กม.20+560 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 หัวไผ่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 50,621 08/11/2561 50,621 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 08/11/2561 380,738 380,738 380,738 380,738 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1684) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย กม.24+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางขาม อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางขาม บ้านหมี่ ลพบุรี 07/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 50,511 08/11/2561 50,511 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 08/11/2561 385,100 385,100 381,452 381,452 99.05 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1685) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางลี่ทรุดตัว กม.2+500 ถึง กม.6+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 17,460 29/11/2561 17,460 บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 29/11/2561 1,421,345 1,421,345 1,420,144 1,420,144 99.92 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1686) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองมหานาม กม.5+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไชยภูมิ ไชโย อ่างทอง 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 55,680 20/11/2561 55,680 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 22/11/2561 481,480 481,480 481,480 481,480 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1688) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.11+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 14/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 21,522 06/11/2561 21,522 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 06/11/2561 259,336 259,336 259,336 259,336 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1689) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 2 กม.6+600 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 340,000 340,000 340,000 340,000 โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 29,587 06/11/2561 29,587 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 06/11/2561 316,778 316,778 316,778 316,778 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1690) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 2 กม.6+500 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 340,000 340,000 340,000 340,000 เขาแก้ว สรรพยา ชัยนาท 16/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 29,587 06/11/2561 29,587 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 06/11/2561 318,327 318,327 318,327 318,327 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1691) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบาย 3 ขวา มหาราช 2 ฝั่งขวา กม.0+600 ถึง กม.0+700 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลจระเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 จระเข้ร้อง ไชโย อ่างทอง 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 75,680 09/11/2561 75,680 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 13/11/2561 565,628 565,628 565,628 565,628 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1692) ซ่อมแซมรอกันวัชพืชปากคลองชัยนาท-อยุธยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านกล้วย เมืองชัยนาท ชัยนาท 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 9,758 06/11/2561 9,758 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 06/11/2561 573,916 573,916 569,433 569,433 99.22 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.168.1693) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-7 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.3+000 ถึง กม.11+000 เป็นช่วงๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เขาสมอคอน ท่าวุ้ง ลพบุรี 06/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 408,480 03/12/2561 408,480 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 11/12/2561 1,411,152 1,411,152 1,411,152 1,411,152 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (73) ปรับปรุงคลองระบาย 1 ขวา มหาราช 2 จำนวน 1 สาย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000,000 15,000,000 15,000,000 14,565,000 435,000 บางน้ำเชี่ยว พรหมบุรี สิงห์บุรี 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/09/2561 01/10/2561 15/10/2561 30/10/2561 5,663,793 13/02/2562 5,663,793 90 21/02/2562 18/02/2562 22/06/2562 นุชนาถ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 29,940 08/02/2562 29,940 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 18/02/2562 8,781,168 5,783,693 5,663,793 119,900 5,782,844 5,663,793 119,051 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (18) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 14 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 11,655,000 345,000 โพธิ์สามต้น บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 06/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 02/10/2561 08/10/2561 30/10/2561 07/11/2561 9,630,000 22/04/2562 9,630,000 90 03/05/2562 30/04/2562 31/07/2562 บริษัทศรีภูมิการโยธา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/05/2562 24,940 31/05/2562 24,940 ร้าน 49 สเตชั่นเนอรี่ 31/05/2562 12,051,903 9,832,900 9,630,000 202,900 195,543 195,543 1.99 100.00 98.81 100.00 98.81 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 6,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (19) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 38,000,000 38,000,000 33,917,000 32,930,000 987,000 หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 06/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/09/2561 01/10/2561 25/10/2561 29/10/2561 32,914,174 25/12/2561 32,914,174 150 27/12/2561 26/12/2561 25/05/2562 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 18,400 04/01/2562 18,400 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 12/02/2562 33,381,239 33,605,175 32,914,175 691,000 33,580,897 32,896,386 684,511 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 9,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (20) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - 8 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 4 ตำบลสี่คลอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,417,000 583,000 สี่คลอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 06/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/09/2561 10/09/2561 27/09/2561 05/10/2561 14,799,032 30/11/2561 14,799,032 150 20/12/2561 19/12/2561 18/05/2562 เทียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/12/2561 19,515 18/12/2561 19,515 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 26/12/2561 19,420,000 15,110,002 14,799,032 310,970 15,105,574 14,799,032 306,542 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (21) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,400,000 600,000 บ้านแป้ง พรหมบุรี สิงห์บุรี 06/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/10/2561 26/10/2561 15/11/2561 26/11/2561 24,399,271 26/12/2561 24,399,271 150 04/01/2562 02/01/2562 02/06/2562 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/10/2561 98,200 18/12/2561 98,200 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 03/01/2562 24,993,945 24,879,271 24,399,271 480,000 24,862,139 24,387,064 475,075 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3,686 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (83) อาคารป้องกันตลิ่งท้าย ปตร.ปากคลองบางแก้ว ระยะที่ 1 ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 40,000,000 40,000,000 21,525,000 20,905,000 620,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 21/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/09/2561 26/09/2561 17/10/2561 29/10/2561 20,800,000 30/11/2561 20,800,000 120 12/12/2561 11/12/2561 10/04/2562 บริษัทสองฝั่งการเกษตร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 14,700 07/12/2561 14,700 บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด 26/12/2561 20,900,300 21,236,698 20,800,000 436,698 15,485,775 15,049,077 436,698 72.92 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัวคลองระบายใหญ่มหาราช 3 ฝั่งซ้าย กม.8+000 ถึง กม.11+200 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/04/2561 24/04/2561 02/05/2561 475,280 31/05/2561 475,280 ตรีการค้า 09/11/2561 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 12,000,000 12,000,000 9,970,000 9,680,000 290,000 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/04/2561 23/04/2561 09/05/2561 22/05/2561 6,267,966 06/06/2561 6,267,966 120 18/06/2561 14/06/2561 15/10/2561 หจก.นุชนาถ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2561 19,405 24/07/2561 19,405 49 สเตชั่นเนอรี่ 09/11/2561 9,643,329 1,561,211 1,561,211 1,561,211 1,561,211 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 14,012,000 13,604,000 408,000 โพกรวม เมือง สิงห์บุรี 26/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/04/2561 23/04/2561 11/04/2561 21/05/2561 9,990,000 06/06/2561 9,990,000 120 13/06/2561 11/06/2561 10/10/2561 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2561 19,900 24/07/2561 19,900 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 09/11/2561 13,716,729 3,622,811 3,622,811 3,622,811 3,622,811 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุง ปตร.ปากคลองระบายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก 2 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 11/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/05/2561 11/05/2561 01/06/2561 06/06/2561 18,173,536 25/06/2561 18,173,536 150 29/06/2561 28/06/2561 25/10/2561 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อส้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/08/2561 59,400 23/08/2561 59,400 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 08/11/2561 18,224,143 11,968,553 11,968,553 11,153,797 11,153,797 93.19 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมอาคารประกอบ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 58,252,000 1,748,000 บ้านใหม่,ภูเขาทอง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 17/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 09/05/2561 16/05/2561 06/06/2561 11/06/2561 40,198,470 22/06/2561 40,198,470 150 04/07/2561 02/07/2561 30/11/2561 หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2561 40,050 24/07/2561 40,050 49 สเตชั่นเนอรี่ 08/11/2561 49,394,689 38,739,930 38,739,930 38,739,930 38,739,930 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.53+200 ถึงกม.72+500 เป็นช่วงๆ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,130,000 870,000 ต้นโพธิ์ เมือง สิงห์บุรี 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/04/2561 27/04/2561 22/05/2561 28/05/2561 28,420,000 11/06/2561 28,420,000 120 28/06/2561 27/06/2561 25/10/2561 บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2561 24,650 24/07/2561 24,650 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 08/11/2561 29,143,091 24,749,332 24,749,332 24,749,332 24,749,332 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ทางผันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำทุ่งเชียงราก งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 23/04/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/05/2561 24/05/2561 01/06/2561 872,650 30/06/2561 872,650 เยี่ยมบุญชัย 08/11/2561 2,975,203 2,975,203 2,975,175 2,975,175 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.72+500 ถึงกม.89+200 เป็นช่วงๆ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,127,000 873,000 ชัยภูมิ ไชโย อ่างทอง 30/03/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/04/2561 01/05/2561 22/05/2561 31/05/2561 28,989,000 13/06/2561 28,989,000 120 28/06/2561 27/06/2561 25/06/2561 หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/07/2561 24,650 24/07/2561 24,650 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 08/11/2561 29,089,101 19,145,869 19,145,869 19,145,869 19,145,869 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 27/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง