ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 13:56:58]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.99) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดชัยนาท ระยะทาง 35.20 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 390,000 390,000 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39,410 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.312) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทาง 68.05 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 550,000 550,000 หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,215 1,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.444) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดลพบุรี ระยะทาง 106.12 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลหัวสำโรง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 610,000 610,000 หัวสำโรง ท่าวุ้ง ลพบุรี 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,635 2,300 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.525) บริหารการส่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน 404,660 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,308,000 2,308,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.526) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง 101.14 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 909,000 909,000 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108,595 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.529) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 190 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 512,000 512,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.591) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดอ่างทอง ระยะทาง 62.78 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 550,000 550,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,805 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.183) ซ่อมแซมบ้านพัก 6 ครัวเรือน จำนวน 1 หลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.184) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,300,000 1,300,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1232) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายมหาราช 2 ฝั่งซ้าย กม.46+800 ถึง กม. 46+850 ความยาว 50 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 700,000 700,000 เจ้าปลุก มหาราช พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1233) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม. 117+500 ถึง กม.120+394 เป็นช่วงๆ รวมระยะทาง 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 วัดตูม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1276) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช 2 ฝั่งขวา กม.35+450 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1277) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช 2 ฝั่งขวา กม.35+950 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 320,000 320,000 สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1278) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช 2 ฝั่งขวา กม.36+450 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 320,000 320,000 สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1279) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช 2 ฝั่งขวา กม.36+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 320,000 320,000 สองห้อง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.1280) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองระบายมหาราช 3 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,300,000 1,300,000 บ้านม้า บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2020) ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางลี่ กม. กม.1+000 ถึง กม.3+500 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,000 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 บางลี่ ท่าวุ้ง ลพบุรี 25/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2021) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบาย 2 ซ้าย มหาราช 2 กม.9+700 ถึง กม. 12+000 ความยาว 700 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 บ้านข่อย เมืองลพบุรี ลพบุรี 24/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2026) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี กม.2+000 ถึง กม.4+000 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,000 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 250 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2027) ซ่อมแซมคันคลองระบาย 2 ขวา 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งขวา กม.0+800 ถึง กม.3+000 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบางงา อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 บางงา ท่าวุ้ง ลพบุรี 24/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,300 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2057) ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1 ขวา 8 ซ้าย กม.7+250 จำนวน 1 งาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 บ้านเบิก ท่าวุ้ง ลพบุรี 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2564) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2565) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 300,000 300,000 งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2571) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งซ้าย กม.10+000 ถึง กม.10+150 ความยาว 150 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2572) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก 2 ฝั่งซ้าย กม.23+000 ถึง กม.24+000 ความยาว 600 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 900,000 900,000 ทองเอน อินทร์บุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2573) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 4 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.3+500 ถึง กม.6+000 เป็นช่วงๆ ความยาว 800 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 งิ้วราย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2579) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 60 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 600,000 600,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2587) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองบางบ้านไร่ ฝั่งขวา กม.6+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 340,000 340,000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2588) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองระบาย 1 ขวา ขัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งขวา กม.8+200 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2589) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 ฝั่งซ้าย กม.9+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 500,000 500,000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 08/01/2563 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2594) ซ่อมแซมท่อลอด คลองส่งน้ำ 4 ซ้าย กม.0+604 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 250,000 250,000 ท่างาม อินทร์บุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2598) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 60 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2599) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 06/01/2563 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2600) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 น้ำตาล อินทร์บุรี สิงห์บุรี 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2601) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2602) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2603) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำบางโฉมศรี จำนวน 4 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 ชีน้ำร้าย อินทร์บุรี สิงห์บุรี 03/12/2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2971) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายมหาราช 2 ฝั่งขวา กม.37+600 ถึง กม.39+100 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 24/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2972) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 1 ขวา กม. 3+820 ถึง กม.5+320 เป็นช่วงๆ รวมระยะทาง 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 โรงช้าง พรหมบุรี สิงห์บุรี 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2973) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองส่งน้ำ 13 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม.0+000 ถึง กม.11+550 เป็นช่วงๆ ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,500,000 1,500,000 ตลาดกรวด เมืองอ่างทอง อ่างทอง 24/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.2990) ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา จำนวน 160 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 400,000 400,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.3027) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,440,000 1,440,000 บ้านอิฐ เมืองอ่างทอง อ่างทอง 02/01/2563 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.4280) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัว คลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 1 ฝั่งขวา กม.24+900 ถึง กม.25+900 ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 24/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.4281) ซ่อมแซมคันคลองทรุดตัวคลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 2 ฝั่งขวา กม.10+600 ถึง กม.11+600 ความยาว 1,000 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,200,000 1,200,000 โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 24/12/2562 27/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.4313) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 2 ฝั่งขวา กม.8+700 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 340,000 340,000 โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.4314) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 2 ฝั่งซ้าย กม.8+400 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพนางดำออก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 340,000 340,000 โพนางดำออก สรรพยา ชัยนาท 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.4315) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก 2 ฝั่งขวา กม.0+100 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 320,000 320,000 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 24/12/2562 25/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 15 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (1.4316) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก 2 ฝั่งขวา กม.0+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 320,000 320,000 ตลุก สรรพยา ชัยนาท 24/12/2562 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200 10 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช (26) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.39+697 ถึง กม.48+134 เป็นช่วงๆ ความยาว 3,500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 20,000,000 20,000,000 โพกรวม เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 17/01/2563 17/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ไซฟอนสิงห์บุรี จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 412,000 412,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 13/08/2562 18/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/08/2562 105,904 10/09/2562 105,904 หจก.อมรชัยรุ่งเรืองก่อสร้าง 03/12/2562 106,360 412,000 412,000 412,000 412,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ปรับปรุงถนนลาดยางคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย กม.77+515 ถึง กม.77+900 ระยะทาง 0.385 กม. จังหวัดอ่างทอง เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 815,800 815,800 หลักฟ้า ไชโย อ่างทอง 20/08/2562 20/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/08/2562 09/09/2562 09/09/2562 815,800 16/09/2562 815,800 30 02/10/2562 01/10/2562 31/10/2562 หจก.ภักดีพรรณ์ คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/08/2562 9,960 10/09/2562 9,960 ร้านพิสมัยภัณฑ์ 26/11/2562 1,326,584 815,800 815,800 815,800 815,800 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมแซ่มถนนลาดยางคันกั้นน้ำบางลี่ กม.0+000 ถึง กม.1+000 ระยะทาง 1.000 กม. จังหวัดลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,928,936 1,928,936 มุจลินท์ ท่าวุ้ง ลพบุรี 20/08/2562 20/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/08/2562 10/09/2562 10/09/2562 1,928,936 23/09/2562 1,928,936 30 08/10/2562 07/09/2562 06/11/2562 หจก.เยี่ยมบุญชัย 94 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/08/2562 24,870 16/09/2562 24,870 49 สเตชั่นเนอรี่ 26/11/2562 2,941,890 1,928,936 1,928,936 1,928,936 1,928,936 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ซ่อมแซมถนนลาดยางคันคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 8 ซ้าย กม.6+300 ถึง กม.8+200 เป็นช่วงๆ ระยะทาง 1.450 กม. จังหวัดลพบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,015 2,000,015 บางคู้ ท่าวุ้ง ลพบุรี 20/08/2562 20/08/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/08/2562 02/08/2562 10/09/2562 2,000,015 23/09/2562 2,000,015 30 08/10/2562 07/11/2562 06/11/2562 หจก.ภักดีพรรณ์ คอนสตรัตชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/08/2562 20,950 11/09/2562 20,950 49 สเตชั่นเนอรี่ 26/11/2562 3,232,393 2,000,015 2,000,015 2,000,015 2,000,015 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 83,200 83,200 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 07/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2562 83,200 24/12/2562 83,200 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 26/12/2562 83,200 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 103,200 103,200 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 07/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2562 103,200 24/12/2562 103,200 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 26/12/2562 103,200 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,900 18,900 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 07/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2562 18,900 24/12/2562 18,900 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 26/12/2562 18,900 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 312,800 312,800 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 07/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/11/2562 03/12/2562 03/12/2562 312,800 25/12/2562 312,800 ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 26/12/2562 312,800 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 868,000 868,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 07/10/2562 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/11/2562 19/11/2562 27/11/2562 757,560 17/12/2562 757,560 บริษัท เค.ที.เค ออโต้คาร์ จำกัด 17/12/2562 868,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) 3 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,600,000 2,600,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 07/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/11/2562 04/12/2562 17/12/2562 2,050,000 2,050,000 บริษัท ท๊อปเบส มอเตอร์ เซล จำกัด 26/12/2562 2,600,000 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,288,000 1,288,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 07/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 20/11/2562 29/11/2562 1,144,900 17/12/2562 1,144,900 สยามนิสสัน กรุงไทย จำกัด 13/01/2563 1,144,900 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,300,000 3,300,000 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 07/10/2562 28/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/11/2562 20/11/2562 28/11/2562 3,285,000 17/12/2562 3,285,000 เอ.วี.เอ็น.มอเตอร์เวอคส์ จำกัด 17/12/2562 3,300,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 54,500 54,500 ม่วงหมู่ เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี 07/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/11/2562 54,500 03/12/2562 54,500 ชัยสุวรรณดี จำกัด 09/12/2562 54,500 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 2 ครั้ง