ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 21 ส.ค. 2562 เวลา 08:04:57]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.1.252) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 238,000 238,000 238,000 238,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/11/2561 47,962 26/11/2561 47,962 หจก.สหพาณิช 5 ค้าวัสดุ 12/12/2561 237,585 237,585 237,585 237,585 100.00 90.00 100.00 90.00 100.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.1.253) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 64,960 26/11/2561 64,960 หจก.สหพาณิช 5 ค้าวัสดุ 12/12/2561 139,946 139,946 139,946 139,946 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.1.254) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 707,000 707,000 707,000 707,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/11/2561 79,930 26/11/2561 79,930 หจก.สหพาณิช 5 ค้าวัสดุ 12/12/2561 707,000 707,000 706,763 706,763 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.1.255) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 929,000 929,000 929,000 929,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 173,580 26/11/2561 173,580 หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม 12/12/2561 929,000 929,000 776,016 776,016 83.53 90.00 70.00 90.00 70.00 04/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ซ่อมแซมผิวจราจรถนนภายในหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 0.730 กม. ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,700,000 50,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/09/2561 21/09/2561 22/09/2561 1,219,944 17/12/2561 1,219,944 หจก.เฑียรประเสริฐ 19/12/2561 1,701,240 1,256,454 1,219,944 36,510 1,256,454 1,219,944 36,510 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 25/06/2562 ยางพารา, อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1694) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 860,000 140,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2562 39,370 14/02/2562 39,370 หจก.สหพาณิช 5 ค้าวัสดุ 14/02/2562 1,000,000 860,000 140,000 992,386 852,624 139,762 99.24 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1695) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำ 8 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 120,414 08/10/2561 120,414 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อยุธยา 04/04/2562 1,764,733 1,764,733 1,764,733 1,764,733 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1696) ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองส่งน้ำ 24 ขวา กม.29+000 ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บางเดื่อ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 76,020 11/10/2561 76,020 หจก.สหพาณิช 5 ค้าวัสดุ 24/10/2561 616,721 616,721 616,721 616,721 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1697) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 25 ขวา กม.0+000-6+900 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/09/2561 230,810 10/09/2561 230,810 หจก.สหพาณิช 5 ค้าวัสดุ 17/10/2561 1,887,364 1,887,364 1,887,364 1,887,364 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1698) ซ่อมแซม ทรบ.คลองลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 875,000 875,000 875,000 875,000 บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 179,201 10/10/2561 179,201 หจก.สหพาณิช 5 ค้าวัสดุ 17/10/2561 827,243 827,243 827,243 827,243 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1699) ซ่อมแซมดินเลื่อนคลองส่งน้ำ 24 ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 37,200 08/10/2561 37,200 ออป 17/10/2561 1,750,497 1,750,497 1,750,497 1,750,497 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1700) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองชักน้ำ 24 ขวา - 25 ขวา เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 138,852 16/10/2561 138,852 องค์การอุตสาหกรรมไม้ อยุธยา 04/04/2562 2,366,471 2,366,471 2,366,471 2,366,471 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1701) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองบางพระครู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,450,000 1,450,000 1,450,000 1,450,000 หัวไผ่ มหาราช พระนครศรีอยุธยา 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 90,493 08/10/2561 90,493 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อยุธยา 04/04/2562 1,362,964 1,362,964 1,362,964 1,362,964 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1702) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองชักน้ำ 24 ขวา เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 บ้านหมอ บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 122,393 20/09/2561 122,393 ออป 17/10/2561 2,362,357 2,362,357 2,362,357 2,362,357 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.168.1703) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 24 ขวา กม.5+000-9+000 เป็นช่วง ๆ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 142,742 19/09/2561 142,742 ออป 17/10/2561 1,888,653 1,888,653 1,888,653 1,888,653 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (72) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 23 ขวา (ช่วงที่ 1) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี 08/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 27/09/2561 28/09/2561 45,872 27/12/2561 45,872 หจก.ภัสสรธุรกิจแอนด์คอนสตรัคชั่น 10/01/2562 16,891,197 16,891,197 14,616,785 14,616,785 86.53 90.00 55.00 90.00 55.00 25/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (77) ปรับปรุงคันคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งขวา กม.132+040-กม.132+190 เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 ดำเนินการเอง 6,452,218 6,452,218 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 01/11/2560 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2562 429,950 27/04/2562 429,950 หจก.สหพานิชค้าวัสดุ 29/04/2562 6,452,219 6,452,219 6,452,167 6,452,167 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 23 ขวา (ช่วงที่ 2) งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,300,000 700,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 18/04/2561 01/05/2561 31/05/2561 31/05/2561 16,199,173 27/06/2561 16,199,173 120 11/09/2561 12/09/2561 08/01/2562 หจก.เฑียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2561 45,872 25/12/2561 45,872 ร้านคอมพิวเตอร์แอนด์พริ้นติ้งเซอร์วิส 04/04/2562 23,039,868 16,849,211 16,199,173 650,038 16,849,051 16,199,173 649,878 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 17 ครั้ง