ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 06 ส.ค. 2563 เวลา 23:28:16]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.517) บริหารการส่งน้ำโครงการชลประทาน พื้นที่ชลประทาน 162,875 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 929,000 929,000 929,000 929,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2563 225,270 07/03/2563 225,270 หจก.ลพบุรีปิโตเลียม 17/03/2563 929,000 929,000 322,830 322,830 34.75 90.00 60.00 90.00 60.00 09/06/2563 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.518) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 13 สาย ระยะทาง 93.60 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 707,000 707,000 707,000 707,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2563 94,630 23/03/2563 94,630 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 25/03/2563 707,000 707,000 410,695 410,695 58.09 90.00 50.00 90.00 50.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.520) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 9.300 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 140,000 140,000 140,000 140,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2563 40,000 23/03/2563 40,000 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 25/03/2563 140,000 140,000 40,000 40,000 28.57 90.00 70.00 90.00 70.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.522) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 238,000 238,000 238,000 238,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/03/2563 37,800 23/03/2563 37,800 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 25/03/2563 238,000 238,000 37,800 37,800 15.88 90.00 60.00 90.00 60.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.827) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 5 ขวา - 24 ขวา กม.0+000 - 2+600 ปริมาณ 20 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 73,000 73,000 73,000 73,000 ทางกลาง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 9,940 16/03/2563 9,940 หจก.ชลชาติวิศกรรม 19/03/2563 72,482 72,482 72,482 72,482 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/04/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.118) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ชั้นตรี จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 232,174 12/03/2563 232,174 หจก.สหพาณิช 5 ค้าวัสดุ 17/03/2563 847,814 847,814 820,614 820,614 96.79 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.182) ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เริงราง จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 14/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 374,382 14/03/2563 374,382 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 17/03/2563 1,700,736 1,700,736 1,700,736 1,700,736 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.1193) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 24 ขวา กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านร่อม ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 86,108 11/03/2563 86,108 หจก.ชลชาติวิศวกรรม 12/03/2563 570,902 570,902 569,502 569,502 99.75 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.1212) ซ่อมแซม ทสน.คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 24 ขวา ฝั่งขวา กม.3+000 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 62,831 19/03/2563 62,831 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 19/03/2563 669,825 669,825 663,425 663,425 99.04 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.1213) ซ่อมแซม ทสน.คลองส่งน้ำ 2 ขวา - 24 ขวา ฝั่งซ้าย กม.3+500 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 วังแดง ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 63,139 18/03/2563 63,139 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 19/03/2563 669,977 669,977 660,977 660,977 98.66 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.1214) ซ่อมแซม ทสน.คลองส่งน้ำ 4 ขวา - 24 ขวา ฝั่งขวา กม.0+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 62,831 19/03/2563 62,831 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 19/03/2563 669,266 669,266 667,366 667,366 99.72 100.00 100.00 100.00 100.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2510) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองระบายน้ำ 4 ซ้าย ที่ กม.3+400 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/03/2563 197,595 11/03/2563 197,595 หจก.สหพาณิช 5 ค้าวัสดุ 12/03/2563 1,614,262 1,614,262 1,604,601 1,604,601 99.40 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2511) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 24 ขวา กม.4+800 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ไผ่ขวาง บ้านหมอ สระบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 118,948 12/03/2563 118,948 หจก.ชลชาติวิศวกรรม 12/03/2563 568,158 568,158 502,390 502,390 88.42 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2512) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 23 ขวา กม.5+460 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ดอนทอง หนองโดน สระบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 8,468 12/03/2563 8,468 หจก.ชลชาติวิศวกรรม 12/03/2563 852,655 852,655 850,987 850,987 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2513) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 23 ขวา กม.8+300 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/02/2563 197,594 12/03/2563 197,594 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 17/03/2563 1,614,900 1,614,900 1,525,749 1,525,749 94.48 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2514) ซ่อมแซม ทรบ.ฝั่งขวา คลองชัยนาท - ป่าสัก ที่ กม. 127+700 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 33,750 12/03/2563 33,750 หจก.สหพาณิช 5 ค้าวัสดุ 12/03/2563 1,712,174 1,712,174 1,709,024 1,709,024 99.82 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2515) ซ่อมแซม ทรบ.ฝั่งซ้ายคลองชัยนาท - ป่าสัก ที่ กม. 127+714 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,900,000 1,900,000 1,900,000 1,900,000 ดอนทอง หนองโดน สระบุรี 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 347,716 12/03/2563 347,716 บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง จำกัด 12/03/2563 1,804,189 1,804,189 1,804,189 1,804,189 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2516) ซ่อมแซม ท่อรับน้ำป่าฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่เริงราง ที่ กม.21+400 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ดอนทอง หนองโดน สระบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 95,502 13/03/2563 95,502 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 17/03/2563 926,206 926,206 829,201 829,201 89.53 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2551) ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำ 24 ขวา ที่ กม.3+740 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/03/2563 95,503 17/03/2563 95,503 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 19/03/2563 855,292 855,292 855,292 855,292 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2552) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง กม.4+355 ของคลองส่งน้ำ 25 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 บางโขมด บ้านหมอ สระบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 90,342 14/03/2563 90,342 หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ 17/03/2563 1,193,960 1,193,960 1,193,960 1,193,960 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2553) ซ่อมแซมท่อลอดคลอง กม.6+950 ของคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 24 ขวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 ดอนพุด ดอนพุด สระบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 9,300 12/03/2563 9,300 หจก.ชลชาติวิศวกรรม 12/03/2563 1,184,867 1,184,867 1,182,467 1,182,467 99.80 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (1.2556) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 9 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 800,000 200,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 14/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 99,550 20/03/2563 99,550 กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานคลอง 25 ขวา สามัคคี 20/03/2563 996,236 996,236 996,236 996,236 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง (73) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ 24 ขวา กม.23+500 ขนาด 2.00 ลบ.ม./วินาที จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 42,150,000 42,150,000 42,150,000 42,150,000 บางระกำ นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 14/01/2563 22/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/02/2563 12/02/2563 03/03/2563 07/03/2563 39,020,000 27/03/2563 39,020,000 240 13/04/2563 11/06/2563 08/12/2563 หจก.เฑียรประเสริฐ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/03/2563 1,744,160 18/03/2563 1,744,160 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา 29/06/2563 39,228,971 41,483,440 39,020,000 2,463,440 1,032,473 1,032,473 2.49 30.00 10.00 30.00 10.00 23/06/2563 12,000 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ขวา -23 ขวา (ช่วงที่ 1) พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,616,624 1,616,624 หรเทพ บ้านหมอ สระบุรี 03/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/09/2561 25/09/2561 28/09/2561 3,144,624 07/05/2562 3,144,624 หจก.ภัสสรธุรกิจ 21/01/2563 1,616,624 1,616,624 1,616,624 1,616,624 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 53,600 53,600 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 53,600 06/12/2562 53,600 บ.ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 21/01/2563 53,600 53,600 53,600 53,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 21,500 21,500 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 21,500 06/12/2562 21,500 บ.ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 21/01/2563 21,500 21,500 21,500 21,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 15,000 15,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 15,000 06/12/2562 15,000 บ.ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 21/01/2563 15,000 15,000 15,000 15,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 159,000 159,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 25/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2562 159,000 06/12/2562 159,000 บ.ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด 21/01/2563 159,000 159,000 159,000 159,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563
สำนักงานชลประทานที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,300,000 3,300,000 สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 10/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 01/11/2562 12/11/2562 15/11/2562 3,285,000 11/12/2562 3,285,000 บ. เอวีเอ็น มอเตอร์เวิร์ค จำกัด 21/01/2563 3,285,000 3,285,000 3,285,000 3,285,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 05/05/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)