ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2562 เวลา 12:13:58]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 (1.1.36) บริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ 2 ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 สวนดอก เมือง ลำปาง 14/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2562 49,897 01/02/2562 49,897 หจก.แอลพีไฮเทคเซ็นเตอร์ 08/03/2562 1,000,000 1,000,000 952,638 952,638 95.26 0.00 0.00 0.00 0.00 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 (1.1) จัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยแม่แก่ง ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1,685,870 314,130 แม่ถอด เถิน ลำปาง 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 20/11/2561 29/11/2561 07/12/2561 1,679,900 18/02/2562 1,679,900 180 19/02/2562 20/02/2562 17/08/2562 บ.เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/02/2562 199,550 27/02/2562 199,550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีวิเศษ 99 22/03/2562 1,685,870 1,993,441 1,679,900 313,541 1,993,441 1,679,900 313,541 100.00 100.00 80.00 9.66 80.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำวัง 4,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 ซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 216,000 216,000 216,000 216,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 21/03/2562 216,000 22/03/2562 216,000 บ.เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด 22/03/2562 224,500 216,000 216,000 216,000 216,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 09/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 ซ่อมแซมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติ เขื่อนแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,059,000 1,059,000 1,059,000 1,059,000 แม่กา เมือง พะเยา 28/01/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/02/2562 483,460 11/03/2562 483,460 หจก.โชติวิวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง จ.พะเยา 22/03/2562 491,875 1,059,000 1,059,000 1,039,991 1,039,991 98.21 0.00 84.00 0.00 84.00 11/06/2562
สำนักงานชลประทานที่ 2 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สชป.2 งานซ่อมเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ทำนบดินช่องเขาต่ำเขื่อนกิ่วลมคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง (โอนเปลี่ยนแปลง) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 499,000 499,000 499,000 499,000 ปงดอน แจ้ห่ม ลำปาง 18/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/06/2562 498,669 24/06/2562 498,669 24/06/2562 04/07/2562 30/08/2562 บ.เอส ที เอส อินสตรูเม้นท์ จำกัด 19/07/2562 499,000 499,000 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 17/09/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)7 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 48 ครั้ง