ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ม.ค. 2563 เวลา 14:19:17]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมกราคม ผล แผน เดือนมกราคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.123) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ ระยะทาง 2.98 กม. โครงการชลประทานสมุทรสาครตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 410,000 410,000 410,000 410,000 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2562 240,630 240,630 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 240,630 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.503) บริหารการส่งน้ำในเขต โครงการ พื้นที่ชลประทาน 213,374 ไร่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 250 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.505) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ความยาว 70 กม. โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 529,200 529,200 529,200 529,200 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 58,826 58,826 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 58,826 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 200 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.510) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานสมุทรสาคร พื้นที่ชลประทาน 85.25 ไร่ ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 193,000 193,000 193,000 193,000 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2563 19,874 19,874 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 19,874 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 85 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.942) กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำจำนวน 9 สาย ปริมาณ 122 ไร่ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 396,500 396,500 396,500 396,500 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30/10/2562 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 29,834 29,834 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/01/2563 29,834 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 350 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2473) ซ่อมแซม ปตร.คลองจาก ชุดเครื่องกว้าน 1 ชุดพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 600,000 600,000 600,000 106,810 493,190 มหาชัย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30/10/2562 05/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 44,255 44,255 หกจ.วชิรหิรัญการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 44,255 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 100 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2475) ซ่อมแซม ปตร.ปตน.คลองแสมดำ ชุดเครื่องกว้าน 1 ชุดพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 316,000 634,000 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30/10/2562 05/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/12/2562 436,000 436,000 หกจ.วชิรหิรัญการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 436,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 200 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2476) ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองอ้อมโรงหีบ ชุดเครื่องกว้าน 1 ชุดพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 800,000 800,000 800,000 390,000 410,000 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 17/12/2562 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 104,155 104,155 หกจ.วชิรหิรัญการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 104,155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 150 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2478) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.คลองตาล้อม ชุดเครื่องกว้าน 1 ชุดพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 400,000 400,000 400,000 88,810 311,190 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 30/10/2562 05/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2563 7,565 7,565 หกจ.มินิฮาร์ดแวร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 7,565 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 150 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2479) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.คลองสหกรณ์สาย 4 ชุดเครื่องกว้าน 1 ชุดพร้อมระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 400,000 400,000 400,000 106,810 293,190 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30/10/2562 05/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 132,808 132,808 หกจ.วชิรหิรัญการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 132,808 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 100 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2480) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอาคารควบคุม ปตร.สน.คลองบางยางเก่า(ตอนล่าง) อาคารควบคุมและ ชุดเครื่องกว้าน 1 ชุด โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 106,810 643,190 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 17/12/2562 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/01/2563 52,395 52,395 หกจ.วชิรหิรัญการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 52,395 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2490) ซ่อมแซมบานระบายพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ทรบ.คลองตาฮั้ว ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 300,000 300,000 300,000 130,000 170,000 สวนส้ม บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 30/10/2562 05/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/12/2562 24,656 24,656 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 24,656 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 150 120 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.2491) ซ่อมแซมบานระบายพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ ทรบ.คลองหวายลิงเล็ก ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 200,000 200,000 200,000 130,000 70,000 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 25/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2562 129,995 129,995 หกจ.วชิรหิรัญการโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 129,995 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 100 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.99) ปรับปรุงก่อสร้าง ทรบ.คลองนายสุชิน จำนวน 1 ช่อง โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 สมุทรสาคร 11/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/01/2563 404,476 404,476 บริษัทเอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 404,476 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 100 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร (1.45) ป้องกันน้ำเค็ม ซ่อมแซมคันป้องกันน้ำเค็มบริเวณอาคารชลประทาน ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานสมุทรสาคร ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สมุทรสาคร 11/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/12/2562 72,838 72,838 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 72,838 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563 100 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ปรับปรุงสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปลายคลองคอกกระบือ (ติดคลองมหาชัย) ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,811,000 2,811,000 2,811,000 2,811,000 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 14/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/06/2562 19/06/2562 27/06/2562 2,811,000 24/07/2562 2,811,000 หจก.พิษณุการุณ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/11/2562 3,541,506 2,811,000 2,811,000 2,811,000 2,811,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,814,946 5,814,946 5,814,946 5,814,946 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 09/07/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/08/2561 05/09/2561 10/09/2561 5,584,530 24/07/2562 5,584,530 บริษัทเอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/11/2562 5,901,060 5,814,946 5,814,946 5,814,946 5,814,946 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 17/12/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 897,750 681,150 681,150 681,150 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 31/08/2561 10/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/08/2561 23/08/2561 31/08/2562 681,150 12/11/2561 681,150 บริษัทเอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/11/2562 1,334,234 681,150 681,150 681,150 681,150 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 26/11/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานสมุทรสาคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 868,000 868,000 868,000 868,000 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 02/01/2563 วิธีคัดเลือก ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 854,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานสมุทรสาคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 23/09/2562 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/11/2562 33,800 16/12/2562 33,800 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 13/01/2563 33,800 33,800 33,800 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 07/01/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการชลประทานสมุทรสาคร สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป โครงการชลประทานสมุทรสาคร เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,800 12,800 12,800 12,800 ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 23/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/12/2562 12,800 16/12/2562 12,800 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/01/2563 12,800 12,800 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/01/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 17 ครั้ง