ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ย. 2563 เวลา 20:05:13]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกันยายน ผล แผน เดือนกันยายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.24) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ระยะทาง 3.960 กม. ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 186,170 19/03/2563 186,170 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 20/03/2563 186,170 424,447 424,447 423,697 423,697 99.82 100.00 93.00 100.00 93.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.494) บริหารการส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร พื้นที่ชลประทาน 242,000 ไร่ ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 17/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 51,392 10/03/2563 51,392 บมจ.ปตท(มหาชน) 11/03/2563 51,392 1,349,021 1,349,021 1,253,521 1,253,521 92.92 0.00 93.00 0.00 93.00 22/09/2563 10,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.495) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยระยะทาง 29.09 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 217,000 217,000 217,000 217,000 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 28,700 03/03/2563 28,700 ร้านอู่เสนาะการช่าง 11/03/2563 28,700 216,750 216,750 216,750 216,750 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.497) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 222.175 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,009,500 2,009,500 2,009,500 2,009,500 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 53,000 09/03/2563 53,000 ร้าน ส ซัพพลาย 14/03/2563 53,000 2,009,094 2,009,094 1,637,539 1,637,539 81.51 100.00 82.00 100.00 82.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.498) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 317 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 719,000 719,000 719,000 719,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 19,410 16/03/2563 19,410 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 19/03/2563 19,410 718,941 718,941 717,441 717,441 99.79 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.653) กำจัดวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำ 6 แห่ง ปริมาณ 93.6 ไร่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/02/2563 7,050 04/03/2563 7,050 ร้านอู่เสนาะการช่าง 11/03/2563 7,050 298,527 298,527 298,527 298,527 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.937) กำจัดวัชพืชบริเวณสถานีสูบน้ำ ปริมาณ 139 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 10,040 03/03/2563 10,040 ร้านอู่เสนาะการช่าง 11/03/2563 10,040 449,132 449,132 449,132 449,132 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.25) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 37,300 37,300 37,300 37,300 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 16/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/03/2563 15,150 20/03/2563 15,150 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม 31/03/2563 15,150 23,460 23,460 23,460 23,460 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2431) ซ่อมแซม.ทรบ.คลองช้างตายบน ขนาดบานประตู 2 เมตร จำนวน 2 ช่องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 156,000 09/03/2563 156,000 หจก ไอเดียวอเตอเวิค 19/03/2563 156,000 479,388 479,388 479,388 479,388 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2435) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 16/03/2563 97,077 27/03/2563 97,077 5 30/03/2563 27/03/2563 03/04/2563 กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองสี่เจริญราษฎร์ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 63,876 31/03/2563 63,876 หจก ร่ำรวยทรัพย์ 31/03/2563 63,876 1,000,000 500,000 500,000 893,288 323,829 569,460 89.33 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2436) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 จำนวน 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 750,000 750,000 750,000 430,000 320,000 บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/01/2563 79,000 08/04/2563 79,000 15 09/04/2563 08/04/2563 23/04/2563 หจก ไอเดียวอเตอเวิร์ค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 134,420 09/03/2563 134,420 หจก ไอเดียวอเตอเวิค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 80,000 746,839 427,000 319,839 746,839 427,000 319,839 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2437) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 700,000 800,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/02/2563 458,000 07/04/2563 458,000 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 บจก เก็ตริชซัมมิต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 296,000 05/03/2563 296,000 หจก ไอเดียวอเตอเวิค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 460,000 1,494,966 696,500 798,466 1,494,966 696,500 798,466 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2438) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 790,000 790,000 790,000 390,000 400,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/01/2563 387,000 07/04/2563 387,000 30 08/04/2563 07/04/2563 07/05/2563 หจก. เก็ตริช ซัมมิต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 293,965 05/03/2563 293,965 หจก ไอเดียวอเตอเวิค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 390,000 784,964 387,000 397,964 784,964 387,000 397,964 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2439) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำตำหรุจำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 820,000 820,000 820,000 430,000 390,000 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/01/2563 175,400 15/04/2563 175,400 15 16/04/2563 15/04/2563 30/04/2563 หจก ไอเดียวอเตอเวิร์ค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 96,680 02/04/2563 96,680 บจก เกตริช ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/04/2563 96,683 565,389 430,000 135,389 565,389 430,000 134,889 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2440) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำบางปลา จำนวน 1 แห่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 880,000 880,000 880,000 480,000 400,000 บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/01/2563 478,000 03/04/2563 478,000 30 04/04/2563 03/04/2563 03/05/2563 บจก เก็ตริชซัมมิต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 289,000 26/03/2563 289,000 หจก ไอเดียวอเตอเวิค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 480,000 876,828 478,000 398,828 876,828 478,000 398,828 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2441) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำบางปลาร้าจำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 840,000 840,000 840,000 340,000 500,000 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/01/2563 338,000 09/04/2563 338,000 30 10/04/2563 09/04/2563 09/05/2563 หจก ซีซีเอ็ม เซอวิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 385,805 02/04/2563 385,805 หจก ไอเดียวอเตอเวิค ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 14/04/2563 340,000 836,440 338,000 498,440 836,440 338,000 498,440 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2442) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 480,000 470,000 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/01/2563 477,000 24/03/2563 477,000 15 25/03/2563 24/03/2563 08/04/2563 หจก ไอเดียวอเตอเวิร์ค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 31,263 18/03/2563 31,263 ร้านบุญยิ่งค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 25/03/2563 32,490 946,452 477,000 469,452 946,452 477,000 469,452 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2443) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,650,000 1,650,000 1,650,000 800,000 850,000 บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/01/2563 258,000 19/03/2563 258,000 30 20/03/2563 19/03/2563 18/04/2563 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/02/2563 33,103 05/03/2563 33,103 ร้านบุญยิ่งค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง 20/03/2563 259,000 1,644,699 795,000 849,699 1,644,699 795,000 849,699 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2444) ซ่อมแซมปตน.ชลหารพิจิตร ขนาดบานประตู 4 เมตรจำนวน 4 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 780,000 780,000 780,000 480,000 300,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/01/2563 478,000 25/03/2563 478,000 15 26/03/2563 25/03/2563 09/04/2563 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 70,500 19/03/2563 70,500 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 27/03/2563 480,000 776,605 478,000 298,605 776,605 478,000 298,605 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2445) ซ่อมแซมปตร.คลองยายทิ่มขนาดบานประตู 6 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 940,000 940,000 940,000 250,000 690,000 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/01/2563 239,000 24/03/2563 239,000 15 25/03/2563 24/03/2563 08/04/2563 หจก ไอเดียวอเตอเวิร์ค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2563 180,762 11/03/2563 180,762 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 25/03/2563 185,250 937,843 239,000 698,843 937,843 239,000 698,843 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2446) ซ่อมแซมปตร.คลองลาดหวายฝั่งซ้ายและปตร.คลองลาดหวายฝั่งขวา ขนาดบานประตู 4.5 เมตร จำนวน 2 ช่องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 470,000 380,000 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/01/2563 273,000 24/03/2563 273,000 15 25/03/2563 24/03/2563 08/04/2563 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 91,381 05/03/2563 91,381 บริษัทเอกชัยวัสดุก่อสร้างจำกัด 30/03/2563 274,000 846,670 468,000 378,670 846,670 468,000 378,670 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.3472) ขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองท้าย สถานีสูบน้ำบางปลาร้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ปริมาณดิน 10,200 ลบ.ม. ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 20/08/2563 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.3648) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองชายทะเล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ปริมาณดิน 32,010 ลบ.ม. ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,180,000 20,000 บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 23/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/03/2563 03/03/2563 13/03/2563 16/03/2563 480,150 08/04/2563 480,150 90 10/04/2563 09/04/2563 08/07/2563 หจก ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/02/2563 4,650 4,650 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 1,129,313 480,150 480,150 480,150 480,150 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.3649) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองประเวศบุรีรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ปริมาณดิน 11,710 ลูกบาศก์เมตร ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 450,000 437,000 13,000 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/02/2563 421,560 27/03/2563 421,560 60 09/04/2563 08/04/2563 07/06/2563 บจก สามพรานเครนเซอร์วิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 4,650 4,650 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม 08/04/2563 425,190 421,560 421,560 421,560 421,560 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.3650) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองอ้อมคลองด่าน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ปริมาณดิน 12,520 ลูกบาศก์เมตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 480,000 467,000 13,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 26/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 13/02/2563 447,590 27/03/2563 447,590 60 28/03/2563 27/03/2563 26/05/2563 บจก สามพรานเครนเซอร์วิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 4,650 4,650 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม 08/04/2563 448,091 447,590 447,590 447,590 447,590 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.3808) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำหนองจอก จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 920,000 920,000 920,000 420,000 500,000 กระทุ่มราย เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/01/2563 329,000 24/03/2563 329,000 15 25/03/2563 24/03/2563 08/04/2563 หจก ไอเดียวอเตอเวิร์ค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 37,190 16/03/2563 37,190 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 25/03/2563 37,222 917,757 419,000 498,757 917,757 419,000 498,757 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.3809) ซ่อมแซมปตร.คลองตาเสือ ขนาดบานประตู 6 เมตร จำนวน 1 ช่องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 700,000 700,000 700,000 290,000 410,000 แสนแสบ เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/01/2563 248,000 24/03/2563 248,000 15 25/03/2563 24/03/2563 08/04/2563 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 70,465 12/03/2563 70,465 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 30/03/2563 250,000 694,157 248,000 446,157 694,157 248,000 446,157 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.3810) ซ่อมแซมปตร.คลองโตนด ขนาดบานประตู 6 เมตร จำนวน 1 ช่องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 450,000 450,000 แสนแสบ เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 30/01/2563 139,000 19/03/2563 139,000 15 20/03/2563 19/03/2563 03/04/2563 บจก เก็ตริชซัมมิต วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 98,197 12/03/2563 98,197 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 20/03/2563 139,000 896,844 448,000 448,844 896,844 448,000 448,844 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.4174) ซ่อมแซมปตร.คลองชวดใหญ่ ขนาดบานประตู 6 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 860,000 860,000 860,000 250,000 610,000 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/03/2563 39,000 20/04/2563 39,000 15 21/04/2563 20/04/2563 05/05/2563 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2563 93,180 11/03/2563 93,180 ร้านบุญยิ่งค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 21/04/2563 39,200 832,601 419,000 413,601 832,601 419,000 413,601 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.4175) ซ่อมแซมปตร.คลองหนึ่งหลวงแพ่ง ขนาดบานประตู 6 เมตร จำนวน 1 ช่องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 720,000 720,000 720,000 250,000 470,000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 05/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/01/2563 248,000 03/04/2563 248,000 15 04/04/2563 03/04/2563 18/04/2563 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 123,742 16/03/2563 123,742 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 250,000 715,001 248,000 467,001 715,001 248,000 467,001 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.4176) ซ่อมแซมปตร.คลองหลวงแพ่ง ขนาดบานประตู 6 เมตร จำนวน 1 ช่องโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 880,000 880,000 880,000 310,000 570,000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 29/01/2563 248,000 03/04/2563 248,000 15 04/04/2563 03/04/2563 18/04/2563 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/02/2563 80,000 09/03/2563 80,000 ร้าน ส ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/04/2563 250,000 873,787 248,000 625,787 873,787 248,000 625,787 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (24) ปรับปรุงกำแพงป้องกันน้ำเค็มเชื่อมถนนปานวิถี-ปตร.ชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 19,000,000 19,000,000 19,000,000 12,500,000 6,500,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 05/02/2563 429,120 22/04/2563 429,120 150 23/04/2563 22/04/2563 19/09/2563 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 70,500 12/03/2563 70,500 ร้านบุญยิ่งค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/04/2563 429,120 17,017,568 8,641,920 8,375,648 13,834,121 8,641,920 5,192,201 81.29 100.00 85.00 100.00 85.00 22/09/2563 2,500 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.46) ซ่อมแซมคันป้องกันน้ำเค็มทางเข้าโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ความยาว 325 เมตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 950,000 950,000 950,000 200,000 750,000 คลองด่าน บางบ่อ 16/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 31/01/2563 200,000 19/03/2563 200,000 15 20/03/2563 19/03/2563 03/04/2563 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 31,486 09/03/2563 31,486 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 20/03/2563 31,500 949,338 200,000 749,338 949,338 200,000 749,338 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 22/09/2563 3,125 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำชนิด Submersible ขนาด 3 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 8 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (รายการโอนเปลี่ยนแปลง 9) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 08/09/2563 วิธีคัดเลือก 09/09/2563 11/09/2563 15/09/2563 3,090,000 3,090,000 บริษัท แม็ก มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็็นเตอร์ จำกัด 17/09/2563 3,100,000 3,100,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลำปลาทิว กม.0+500 ถึง 6+500 และ กม.13+080 ถึง 17+500 ปริมาณดิน 45,000 ลูกบาศก์เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการเตรียมการรองรับปริมาณน้ำในฤดูฝนปี 2563 ป้องกันความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำด้านอุปโภคและบริโภค งบกลาง 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 ลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 11/08/2563 11/08/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/08/2563 20/08/2563 20/08/2563 895,500 02/09/2563 895,500 120 03/09/2563 03/09/2563 01/01/2564 บริษัท สามพราน เครนเซอร์วิส จำกัด 08/09/2563 1,539,327 1,140,000 1,140,000 0.00 1,140,000.00 0.00 1,140,000.00 0.00 22/09/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร พนังกั้นน้ำทะเลปลายคลองด่านตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 3,567,347 3,567,347 3,567,347 3,567,347 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 3,567,347 3,567,347 3,567,347 3,567,347 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 22/09/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)