ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 26 ส.ค. 2562 เวลา 16:22:50]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.1.305) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 719,000 719,000 719,000 719,000 .คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 38,100 20/11/2561 38,100 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม 16/12/2561 719,000 719,000 612,515 612,515 85.19 90.00 85.00 90.00 85.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.1.306) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,357,000 3,357,000 3,357,000 3,357,000 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 57,673 20/11/2561 57,673 บจก มารีอาร์ท 29/11/2561 3,357,000 3,357,000 1,828,139 1,828,139 54.46 90.00 55.00 90.00 55.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.1.307) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 217,000 217,000 217,000 217,000 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 22,600 28/11/2561 22,600 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 16/12/2561 217,000 217,000 178,362 178,362 82.19 100.00 82.00 100.00 82.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.1.328) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 473,500 14/11/2561 473,500 บจก ปตท(มหาชน) 04/12/2561 1,350,000 1,350,000 1,122,494 1,122,494 83.15 90.00 83.00 90.00 83.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2.214) กำจัดวัชพืชบริเวณ.สถานีสูบน้ำ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 51,060 31/01/2562 51,060 บมจ.ปตท(มหาชน) 31/01/2562 449,749 449,749 449,749 449,749 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.2.217) กำจัดวัชพืชบริเวณประตูระบายน้ำ 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 46,000 46,000 46,000 46,000 ึคลองหลวงแพ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/02/2562 11,730 27/02/2562 11,730 หจก ร่ำรวยทรัพย์ 04/03/2562 45,794 45,794 45,794 45,794 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.3.81) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ึคลองหลวงแพ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 52,790 12/02/2562 52,790 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 12/02/2562 547,000 547,000 455,090 455,090 83.20 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.117) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 29,800 29,800 29,800 29,800 -กระทุ่มราย -หนองจอก กรุงเทพฯ 17/08/2561 24/04/2562 ค่าควบคุมงาน XXXX XXXX XXXX XXXX 0 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 8,400 26/04/2562 8,400 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 15/07/2562 8,400 8,400 8,400 8,400 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.165) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 96,500 96,500 96,500 96,500 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 7,990 28/03/2562 7,990 บจก.สยามโอเอแอนด์เทเลคอม 12/07/2562 17,255 17,255 17,255 17,255 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1764) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 500,000 500,000 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/03/2562 96,000 29/03/2562 96,000 5 01/04/2562 29/03/2562 05/04/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำคลองหลวงแพ่งหมู่11 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 38,206 25/02/2562 38,206 หจก ร่ำรวยทรัพย์ 29/03/2562 97,776 1,000,000 515,000 485,000 632,564 270,400 362,164 63.26 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1765) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,750,000 1,750,000 1,750,000 900,000 850,000 บางปู เมือง สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/11/2561 60,000 12/03/2562 60,000 5 13/03/2562 12/03/2562 19/03/2562 หจก ซีซีเอ็ม เซอวิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 388,410 28/11/2561 388,410 บจก เกตริช 12/03/2562 60,000 1,745,880 896,000 849,880 1,741,902 906,400 835,502 99.77 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1766) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ .สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,560,000 1,560,000 1,560,000 700,000 860,000 .คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 19/12/2561 484,000 25/01/2562 484,000 15 26/01/2562 25/01/2562 09/02/2562 หจก ไอเดียวอเตอเวิร์ค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/12/2561 275,140 18/12/2561 275,140 บจก เกตริช 06/02/2562 491,000 1,533,220 674,000 859,220 1,477,196 694,195 783,001 96.35 100.00 96.00 100.00 96.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1767) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ .สถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 920,000 920,000 920,000 300,000 620,000 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/01/2562 296,000 29/03/2562 296,000 30 30/03/2562 29/03/2562 28/04/2562 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 126,325 03/01/2562 126,325 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 29/03/2562 300,000 914,094 296,000 618,094 914,094 296,000 618,094 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1768) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำตำหรุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 830,000 830,000 830,000 430,000 400,000 บางปูใหม่ บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/12/2561 428,000 24/01/2562 428,000 15 25/01/2562 24/01/2562 08/02/2562 หจก ซีซีเอ็ม เซอวิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2562 270,280 07/03/2562 270,280 บจก เกตริช 12/03/2562 428,000 827,441 428,000 399,441 827,441 440,553 386,888 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1769) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 760,000 760,000 760,000 430,000 330,000 บางปู เมือง สมุทรปราการ 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 07/11/2561 154,000 06/12/2561 154,000 5 07/12/2561 06/12/2561 14/12/2561 บจก เอเพคเอเซีย คอนสตรัคชั่น วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 51,766 28/11/2561 51,766 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 16/12/2561 154,000 759,073 429,100 329,973 740,240 441,741 298,500 97.52 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1770) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำบางปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 880,000 880,000 880,000 480,000 400,000 บางปู เมือง สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/03/2562 150,000 18/03/2562 150,000 15 19/03/2562 18/03/2562 02/04/2562 หจก ซีซีเอ็ม เซอวิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 239,400 28/11/2561 239,400 หจก ไอเดียวอเตอเวิค 19/03/2562 152,000 873,424 474,898 398,526 873,424 489,148 384,276 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1771) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายปตร.สน.หนองจอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตรแขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 940,000 940,000 940,000 480,000 460,000 กระทุ่มราย หนองจอก กรุงเทพฯ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/11/2561 472,800 20/12/2561 472,800 15 21/12/2561 20/12/2561 04/01/2562 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/01/2562 121,700 16/01/2562 121,700 หจก ไอเดียวอเตอเวิค 23/01/2562 472,800 931,374 472,800 458,574 931,374 486,890 444,484 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1772) ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ สถานีสูบน้ำบางปลาร้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 840,000 840,000 840,000 650,000 190,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/02/2562 434,000 15/03/2562 434,000 15 16/03/2562 15/03/2562 30/03/2562 หจก ไอเดียวอเตอเวิร์ค วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 39,032 23/01/2562 39,032 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 19/03/2562 435,000 838,817 648,880 189,937 830,882 668,320 162,562 99.05 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1773) ซ่อมแซมปตร.ชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 940,000 940,000 940,000 450,000 490,000 .คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 23/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 23/11/2561 446,600 09/01/2562 446,600 15 10/01/2562 09/01/2562 21/01/2562 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 171,000 03/01/2562 171,000 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 10/01/2562 446,600 935,900 446,600 489,330 935,930 459,650 476,280 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1774) ซ่อมแซมปตร.คลองกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 680,000 680,000 680,000 260,000 420,000 ึคลองหลวงแพ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 04/12/2561 245,000 25/01/2562 245,000 15 26/01/2562 25/01/2562 09/02/2562 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/11/2561 28,580 23/01/2562 28,580 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง 06/02/2562 250,000 661,819 245,000 416,819 661,819 245,000 416,819 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1775) ซ่อมแซมปตร.คลองกาหลง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 850,000 850,000 850,000 250,000 600,000 บางบ่อ บางบ่อ สมุทรปราการ 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 28/12/2561 245,000 30/01/2562 245,000 15 31/01/2562 30/01/2562 14/02/2562 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/01/2562 84,447 14/01/2562 84,447 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง 06/02/2562 245,000 847,950 245,000 602,950 825,355 245,000 580,355 97.34 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1776) ซ่อมแซมปตร.คลองสี่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 900,000 900,000 900,000 250,000 650,000 แสนแสบ มีนบุรี กรุงเทพฯ 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 01/11/2561 248,000 20/12/2561 248,000 15 21/12/2561 20/12/2561 04/01/2562 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 121,659 06/12/2561 121,659 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 25/12/2561 248,000 884,992 248,000 636,992 884,992 255,365 629,627 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1777) ซ่อมแซมปตร.คลองสองหลวงแพ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 720,000 720,000 720,000 250,000 470,000 ึคลองหลวงแพ่ง เมือง ฉะเชิงเทรา 20/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/10/2561 247,000 20/12/2561 247,000 15 21/12/2561 20/12/2561 04/01/2562 บจก พีเอ็น คอนสตรัคชั่นแอนด์บิวดิ้ง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/01/2562 22,676 16/01/2562 22,676 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 23/01/2562 247,000 716,910 247,000 469,910 715,886 247,000 468,886 99.86 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.168.1778) ซ่อมแซมปตร.คลองบางกะสีฝั่งซ้ายและปตร.คลองบางกะสีฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 780,000 780,000 780,000 280,000 500,000 บางปลา บางพลี สมุทรปราการ 27/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/10/2561 277,000 18/12/2561 277,000 15 19/12/2561 18/12/2561 02/01/2562 บจก เอกชัยวัสดุก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/11/2561 109,836 28/11/2561 109,836 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 19/12/2561 277,000 776,224 277,000 499,224 776,224 285,000 491,224 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.172.92) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลำปลาทิว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,651,000 49,000 ลำผักชี หนองจอก กรุงเทพฯ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 20/11/2561 29/11/2561 04/12/2561 480,000 21/03/2562 480,000 90 23/03/2562 22/03/2562 20/06/2562 หจก ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/04/2562 8,400 02/05/2562 8,400 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม 22/05/2562 1,135,100 480,000 480,000 480,000 480,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.172.93) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองเจริญราษฎร์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,651,000 49,000 บางเพรียง บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/11/2561 23/11/2561 04/12/2561 12/12/2561 530,725 13/03/2562 530,725 90 15/03/2562 14/03/2562 12/06/2562 บจก สามพรานเครนเซอร์วิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/04/2562 9,265 12/04/2562 9,265 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม 22/05/2562 1,341,190 530,725 530,725 530,725 530,725 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (1.172.94) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหน้าปตร.ชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 480,000 480,000 480,000 466,500 13,500 .คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 12/10/2561 466,250 13/03/2562 466,250 60 15/03/2562 14/03/2562 13/05/2562 บจก สามพรานเครนเซอร์วิส วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/03/2562 7,990 28/03/2562 7,990 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม 28/03/2562 473,125 466,250 466,250 466,250 466,250 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (22) พนังกั้นน้ำทะเลปลายคลองด่าน ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 23,690,000 23,690,000 23,690,000 23,000,000 690,000 .คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 07/12/2561 02/01/2562 09/01/2562 15,879,000 11/03/2562 15,879,000 210 12/03/2562 11/03/2562 07/10/2562 บจก บุษยาการสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/03/2562 49,040 13/03/2562 49,040 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม 29/03/2562 21,036,106 16,355,370 15,879,000 476,370 2,673,034 2,381,850 291,184 16.34 100.00 16.00 100.00 16.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,250 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ซ่อมแซมคันป้องกันน้ำเค็มเชื่อมถนนปานวิถี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 15/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2562 103,500 25/01/2562 103,500 บจก.ธเนศพงศ์วิศวกรรม 22/05/2562 958,471 958,471 958,471 958,471 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางปู เมือง สมุทรปราการ 15/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 78,255 13/12/2561 78,255 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 22/05/2562 299,536 299,536 299,536 299,536 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ซ่อมแซมคันป้องกันน้ำเค็มบริเวณทางเข้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 15/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 257,690 10/01/2562 257,690 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 22/05/2562 399,481 399,481 399,481 399,481 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ซ่อมแซมคันป้องกันน้ำเค็มบริเวณสถานีสูบน้ำตำหรุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 340,000 340,000 340,000 340,000 บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ 15/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/01/2562 127,580 17/01/2562 127,580 ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ 22/05/2562 339,924 339,924 338,734 338,734 99.65 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (155.10) พนังกั้นน้ำปากคลองพระองค์ไชยานุชิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 4,737,971 4,737,971 4,737,971 4,737,971 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 22/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/03/2562 49,040 13/03/2562 49,040 บจก.สยามโอเอ แอนด์เทเลคอม 22/05/2562 4,737,971 4,737,971 4,737,971 4,737,971 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 5 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 08/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 47,500 03/01/2562 47,500 บจก ชลบุรีพัฒนายนต์ 03/01/2562 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร รถบรรทุกกระบะเหล็ก 10 ล้อ ติดตั้งเครน ขนาด 16 ตัน-เมตร จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,200,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 08/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/12/2561 02/01/2562 09/01/2562 4,087,400 15/02/2562 4,087,400 บจก ชัยนันท์อิควิปเมนท์ 15/02/2562 4,089,400 4,089,400 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำประเวศบุรีรมย์ พร้อมอุปกรณ์ จังหวัดสมุทรปราการ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,350,000 3,350,000 3,350,000 3,200,000 150,000 3,347,663 3,347,663 3,347,663 3,347,663 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)9 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 26 ครั้ง