ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 12 ส.ค. 2563 เวลา 06:56:02]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.163) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 92,300 11/03/2563 92,300 ร้าน เอส เค ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 92,300 1,500,000 1,500,000 1,208,756 1,208,756 80.58 90.00 70.00 90.00 70.00 11/08/2563 199,000 100,000 2,000 2,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.172) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 6 สาย ระยะทาง 122.5 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,850,000 1,850,000 1,850,000 1,850,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 6,350 09/03/2563 6,350 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ดิดปัญหาใดๆ ไม่ดิดปัญหาใดๆ 10/03/2563 6,500 1,850,000 1,850,000 1,028,603 1,028,603 55.60 90.00 70.00 90.00 70.00 11/08/2563 199,000 50,000 300 0 4900
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.174) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง พื้นที่ 226 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 513,000 513,000 513,000 513,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 9,960 06/03/2563 9,960 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 10,000 513,000 513,000 275,518 275,518 53.71 90.00 70.00 90.00 70.00 04/08/2563 199,000 26,630 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.65) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 19,945 09/03/2563 19,945 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 20,000 935,000 935,000 819,507 819,507 87.65 100.00 70.00 100.00 70.00 04/08/2563 500 400 4 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.66) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 9,972 09/03/2563 9,972 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆ ไม่ติดปัญหาใดๆ 10/03/2563 10,000 971,000 971,000 882,317 882,317 90.87 100.00 96.00 100.00 96.00 04/08/2563 100 45 10 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.67) ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/01/2563 19,994 09/03/2563 19,994 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 20,000 976,000 976,000 867,672 867,672 88.90 100.00 96.00 100.00 96.00 04/08/2563 50 45 20 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.92) ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 19/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 4,985 11/03/2563 4,985 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 12/03/2563 5,000 550,000 550,000 477,034 477,034 86.73 100.00 40.00 100.00 40.00 04/08/2563 2,000 1,500 80 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.378) ซ่อมแซม ปตร.เจ็กก๊วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 370,000 370,000 370,000 370,000 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 19/11/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 33,090 12/03/2563 33,090 ร้าน เอส เค ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 13/03/2563 33,090 370,000 370,000 311,601 311,601 84.22 100.00 100.00 100.00 100.00 09/06/2563 2,000 1,500 70 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.382) ซ่อมแซม ปตร.ตาอิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม 19/11/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 79,610 12/03/2563 79,610 ร้าน เอส เค ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 12/03/2563 79,700 300,000 300,000 254,701 254,701 84.90 100.00 100.00 100.00 100.00 16/06/2563 150 40 35 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.383) ซ่อมแซม ปตร.บางกระจัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 520,000 520,000 520,000 520,000 ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม 19/11/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 9,769 09/03/2563 9,769 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 10,000 520,000 520,000 370,537 370,537 71.26 100.00 70.00 100.00 70.00 04/08/2563 1,000 700 80 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.385) ซ่อมแซม ปตร.บางสะบ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 19,922 10/03/2563 19,922 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 20,000 650,000 650,000 472,682 472,682 72.72 100.00 100.00 100.00 100.00 11/08/2563 2,000 1,500 130 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.387) ซ่อมแซม ปตร.รางทรงกระเทียม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 บางภาษี บางเลน นครปฐม 15/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 37,600 13/03/2563 37,600 ร้าน เอส เค ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 13/03/2563 37,600 550,000 550,000 472,019 472,019 85.82 100.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563 3,000 2,500 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.413) ซ่อมแซมคันคลองโยงฝั่งใต้ กม.0+500 ถึง กม.2+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 14,980 09/03/2563 14,980 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 15,000 961,420 961,420 94,542 94,542 9.83 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 500 100 150 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.417) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบไฟฟ้า จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 360,000 360,000 360,000 360,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 30,000 10/03/2563 30,000 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 30,000 360,000 360,000 182,840 182,840 50.79 100.00 65.00 100.00 65.00 04/08/2563 500 180 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.424) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 2,240 18/03/2563 2,240 ร้าน เอส เค ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 18/03/2563 2,400 1,056,900 1,056,900 886,054 886,054 83.84 100.00 100.00 100.00 100.00 07/07/2563 300 180 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.428) ซ่อมแซมตระแกรงกันสวะ จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 14,993 09/03/2563 14,993 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 15,000 500,000 500,000 404,752 404,752 80.95 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 300 180 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.433) ซ่อมแซมท่อริมคันคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือ กม.25+150 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 14,960 11/03/2563 14,960 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 12/03/2563 15,000 720,000 720,000 447,820 447,820 62.20 100.00 45.00 100.00 45.00 04/08/2563 200 45 15 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.434) ซ่อมแซมท่อริมคันคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งเหนือ กม.25+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 14,980 10/03/2563 14,980 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 15,000 720,000 720,000 245,923 245,923 34.16 100.00 40.00 100.00 40.00 04/08/2563 100 50 15 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.452) ซ่อมแซมทุ่นกันสวะ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 49,845 09/03/2563 49,845 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 50,000 960,000 960,000 750,593 750,593 78.19 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 200 1,000 200 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.453) ซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 39,907 10/03/2563 39,907 ร้านศิริธนา ติดปัญหาอื่นๆ ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 40,000 700,000 700,000 642,283 642,283 91.75 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 700 200 70 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.454) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านและบานระบาย ปตร.ต่างๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 28/10/2562 28/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/02/2563 29,984 09/03/2563 29,984 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 30,000 850,000 850,000 776,352 776,352 91.34 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 2,000 1,000 200 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.455) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 01/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 02/04/2563 39,500 07/04/2563 39,500 30 08/04/2563 08/04/2563 08/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานมหาสวัสดี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 20/04/2563 39,500 1,000,000 1,000,000 327,500 252,500 327,500 32.75 90.00 50.00 90.00 50.00 04/08/2563 2,500 1,500 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.457) ซ่อมแซมเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 19,989 11/03/2563 19,989 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 12/03/2563 20,000 480,000 480,000 443,937 443,937 92.49 100.00 60.00 100.00 60.00 04/08/2563 300 180 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.865) ซ่อมแซม ทรบ.คลองทวีวัฒนา กม.15+430 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 15/11/2562 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 9,989 10/03/2563 9,989 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 10,000 720,000 720,000 534,009 534,009 74.17 100.00 45.00 100.00 45.00 04/08/2563 250 100 10 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.875) ซ่อมแซม ปตร.บ้านกล้วย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 15/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 19,731 09/03/2563 19,731 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 20,000 450,000 450,000 318,514 318,514 70.78 100.00 45.00 100.00 45.00 04/08/2563 200 120 10 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.876) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี 19/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 24,734 09/03/2563 24,734 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 25,000 800,000 800,000 683,532 683,532 85.44 100.00 75.00 100.00 75.00 04/08/2563 300 200 20 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.877) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองมะสงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 19/11/2562 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 19,936 10/03/2563 19,936 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 20,000 480,000 480,000 396,180 396,180 82.54 100.00 70.00 100.00 70.00 04/08/2563 300 200 10 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.879) ซ่อมแซมคันดินโอบ ปตร.โต๊ะใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 19/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 14,987 09/03/2563 14,987 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 15,000 400,000 400,000 162,121 162,121 40.53 100.00 40.00 100.00 40.00 04/08/2563 300 200 70 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.896) ซ่อมแซมแผ่นวัดระดับน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 15/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 19,821 09/03/2563 19,821 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/03/2563 20,000 350,000 350,000 251,849 251,849 71.96 100.00 55.00 100.00 55.00 04/08/2563 300 150 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.897) ซ่อมแซมลาดตลิ่งคลองมหาสวัสดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี 15/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 29,094 09/03/2563 29,094 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 10/03/2563 30,000 650,000 650,000 363,606 363,606 55.94 70.00 50.00 70.00 50.00 04/08/2563 200 150 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.898) ซ่อมแซมสะพานข้าม ปตร.ปากคลองทวีวัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี 15/11/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 14,914 12/03/2563 14,914 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 15,000 250,000 250,000 133,210 133,210 53.28 70.00 55.00 70.00 55.00 04/08/2563 300 200 70 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.3567) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองมะสงค์ - เสนีย์วงษ์ ระยะทาง 9+000 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,280,000 1,280,000 1,280,000 1,243,000 37,000 ไทรน้อย ไทรน้อย นนทบุรี 15/11/2562 28/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/02/2563 28/02/2563 12/03/2563 17/03/2563 670,000 20/05/2563 670,000 90 21/05/2563 21/05/2563 18/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยคนาคะวโร วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 4,973 08/05/2563 4,973 ร้าน เอส เค ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา 05/08/2563 1,191,238 658,300 658,300 0.00 100.00 50.00 100.00 50.00 04/08/2563 700 300 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.3568) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองสว่างอารมย์ ระยะทาง 8+500 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 1,340,000 1,340,000 1,340,000 1,301,000 39,000 ขุนศรี ไทรน้อย นนทบุรี 27/02/2563 07/02/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/02/2563 27/02/2563 11/03/2563 17/03/2563 574,803 20/05/2563 574,803 90 21/05/2563 21/05/2563 18/08/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี โอ พี วิศวกิจ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 4,973 08/05/2563 4,973 ร้าน เอส เค ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา 05/08/2563 1,246,977 564,803 564,803 0.00 100.00 65.00 100.00 65.00 04/08/2563 2,500 1,500 40 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.3752) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 45,900 45,900 45,900 45,900 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 05/02/2563 07/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 4,973 08/05/2563 4,973 เอส.เค.ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหา 06/08/2563 5,000 21,700 21,700 21,526 21,526 99.20 100.00 45.00 100.00 45.00 04/08/2563 300 200 130 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (40) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 22/01/2563 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 89,938 13/03/2563 89,938 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 13/03/2563 90,000 13,929,332 13,929,332 7,100,464 7,100,464 50.97 100.00 75.00 100.00 75.00 04/08/2563 2,000 1,100 1,100 500 500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (78) ก่อสร้างประตูระบายน้ำปลายคลองสถาพรพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ลำพญา บางเลน นครปฐม 15/11/2562 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 94,974 13/03/2563 94,974 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่ติดปัญหา ไม่ติดปัญหา 13/03/2563 95,000 15,578,594 15,578,594 8,778,882 8,778,882 56.35 100.00 55.00 100.00 55.00 04/08/2563 10,000 8,000 8,000 3,000 3,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองทวีวัฒนา ปริมาณ 15,400 ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (รายการงานเพิ่มเติม) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 467,000 467,000 467,000 467,000 บ้านใหม่ บางใหญ่ นนทบุรี 01/04/2563 30/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/04/2563 285,069 02/04/2563 285,069 บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่พบปัญหา ไม่พบปัญหา 15/04/2563 285,069 466,618 466,618 466,618 466,618 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 200 200 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)