ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 01:55:08]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.12) ปรับปรุงสะพาน ปตร.บางไทร .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางแม่นาง บางใหญ่ นนทบุรี 26/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 134,689 06/03/2562 134,689 หจก.พี.พี.พี.โปร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 12/07/2562 510,000 510,000 493,817 493,817 96.83 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 200 150 1,500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.1.317) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 483,500 483,500 483,500 483,500 งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 25,168 03/12/2561 25,168 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/03/2562 483,500 483,500 461,425 461,425 95.43 95.00 90.00 95.00 90.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 700 213 70 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.1.318) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 12 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,700,000 3,700,000 2,900,000 2,900,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 19,980 03/12/2561 19,980 ร้านศิริธนา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 28/01/2562 2,816,500 2,816,500 1,741,767 1,741,767 61.84 90.00 86.00 90.00 86.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 85,000 50,000 1,500 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.1.332) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/10/2561 38,628 03/12/2561 38,628 หจก.รวมนคร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 28/01/2562 1,000,000 1,000,000 778,516 778,516 77.85 90.00 85.00 90.00 85.00 13/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 150,000 100,000 2,000 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1779) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 20/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 22/10/2561 50,900 31/01/2562 50,900 60 01/02/2562 01/02/2562 08/02/2562 กลุ่มพระมอพิสัยร่วมใจ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/03/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 90.00 90.00 90.00 90.00 06/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 3,000 1,500 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1780) ซ่อมแซม ปตร.กำนันขาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 53,100 14/11/2561 53,100 หจก.พิสิษฐ์การซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 850,000 850,000 841,579 841,579 99.01 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 1,500 700 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1781) ซ่อมแซม ปตร.ยายส่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 486,206 24/01/2562 486,206 หจก.พี.พี.พี.โปร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/02/2562 900,000 900,000 897,349 897,349 99.71 100.00 100.00 100.00 100.00 23/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,500 800 120 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1782) ซ่อมแซม ปตร.บางแก้วฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 53,100 14/11/2561 53,100 หจก.พิสิษฐ์การซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 28/01/2562 750,000 750,000 748,315 748,315 99.78 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 1,000 650 80 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1783) ซ่อมแซมคันคลองมหาสวัสดิ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 07/11/2561 07/11/2561 515,130 16/11/2561 515,130 หจก.พิสิษฐ์การซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 10/01/2562 606,230 606,230 605,176 605,176 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 1,500 900 90 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1784) ซ่อมแซมคันคลองสว่างอารมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,980,000 1,980,000 1,980,000 1,923,000 57,000 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 30/11/2561 20/12/2561 20/12/2561 937,125 27/12/2561 937,125 75 17/01/2562 17/01/2562 16/04/2562 หจก.ยู.ที.เอ เอ็นเตอร์ไพร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว - - 08/07/2562 1,949,000 965,239 937,125 28,114 945,091 937,125 7,966 97.91 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 2,000 1,500 220 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1785) ซ่อมแซม ปตร.นายยอด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 374,085 19/11/2561 374,085 หจก.พี.พี.พี.โปร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 30/11/2561 750,000 750,000 747,061 747,061 99.61 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 600 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1786) ซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 17,880 05/11/2561 17,880 หจก.พิสิษฐ์การซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 945,500 945,500 839,893 839,893 88.83 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 2,000 1,500 130 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1787) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านและบานระบาย ปตร.ต่างๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/10/2561 33,450 05/11/2561 33,450 หจก.พิสิษฐ์การซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/11/2561 600,000 600,000 597,181 597,181 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 1,500 600 110 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1788) ซ่อมแซม ปตร.นายจอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2561 429,671 24/01/2562 429,671 หจก.พี.พี.พี.โปร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 07/02/2562 850,000 850,000 830,490 830,490 97.70 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 900 130 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1789) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองควาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 17/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 216,766 29/11/2561 216,766 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 940,000 940,000 905,647 905,647 96.35 100.00 100.00 100.00 100.00 19/03/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 1,000 600 110 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1790) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ลานตากฟ้่า นครชัยศรี นครปฐม 13/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/10/2561 08/10/2561 02/11/2561 556,400 16/11/2561 556,400 บจก.เอ็นเท็คมอเตอร์เซอร์วิส ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 831,900 831,900 831,436 831,436 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 21/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 3,000 900 130 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1791) ซ่อมแซม ปตร.เสนีย์วงศ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หนองเพรางาย ไทรน้อย นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 312,755 19/11/2561 312,755 หจก.พี.พี.พี.โปร ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/11/2561 750,000 750,000 725,015 725,015 96.67 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,500 1,000 70 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1792) ซ่อมแซม ปตร.บางควาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 782,000 782,000 782,000 782,000 บางระกำ บางเลน นครปฐม 24/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/10/2561 53,145 14/11/2561 53,145 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 782,000 782,000 780,849 780,849 99.85 100.00 100.00 100.00 100.00 19/02/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 1,500 450 100 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1793) ซ่อมแซมจุดวัดระดับน้ำ ในเขต โครงการฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 24/10/2561 08/11/2561 19/11/2561 387,600 04/12/2561 387,600 5 07/12/2561 07/12/2561 14/12/2561 หจก. อภิพณ 24 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/10/2561 08/11/2561 19/11/2561 387,600 14/12/2561 387,600 หจก.อภิพณ 24 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 567,528 766,400 766,400 741,285 741,285 96.72 100.00 100.00 100.00 100.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 2,000 1,500 80 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.168.1794) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งใต้ กม.3+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 271,089 28/01/2562 271,089 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 26/03/2562 760,000 760,000 752,437 752,437 99.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 700 380 70 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (85) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.คลองขุดใหม่ ตำบลลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 7,770,000 2,230,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 16/10/2561 13/12/2561 17/12/2561 7,405,703 27/12/2561 7,405,703 150 17/01/2562 17/01/2562 15/06/2562 บจก.นันทฉัตรมาตา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 25/01/2562 8,416,124 7,627,875 7,405,703 222,172 7,626,514 7,405,703 220,811 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 16/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 800 800 300 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (1.7) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.มะดัน เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,710,480 5,710,480 5,710,480 5,710,480 บางระกำ บางเลน นครปฐม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/05/2562 5,639,120 5,639,120 5,639,120 5,639,120 100.00 0.00 25.00 0.00 25.00 23/07/2562 1,500 1,500 150 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล (75) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.บางขโมย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000 บางระกำ บางเลน นครปฐม ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 10/05/2562 6,276,529 6,276,529 6,276,529 6,276,529 100.00 0.00 25.00 0.00 25.00 23/07/2562 700 800 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล ชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรดติดตั้งคงที่ ขนาด 16 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 222,000 222,000 222,000 222,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 222,000 09/01/2562 222,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 26/03/2562 222,000 222,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 80 65 15
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 101,000 101,000 101,000 101,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 24/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/11/2561 101,000 16/01/2562 101,000 บริษัท เวิลด์สปีด เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว ไม่มี ไม่มี 27/06/2562 101,000 101,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 1,500 1,000 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 24/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/11/2561 21/12/2561 21/12/2561 813,200 24/01/2562 813,200 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุ เซลล์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/02/2562 813,200 813,200 813,200 813,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 1,500 1,200 100
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม 24/10/2561 วิธีคัดเลือก 26/12/2561 28/12/2561 28/12/2561 2,580,000 06/02/2562 2,580,000 บริษัท ท็อปเปอร์ท์ มอเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 08/02/2562 2,580,000 2,580,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 1,500 1,200 100

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง