ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 16:19:39]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.1.314) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 395,000 395,000 395,000 395,000 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/09/2561 89,766 01/11/2561 89,766 หจก.กิตติวุธ 20/11/2561 395,000 395,000 286,366 286,366 72.50 95.00 78.00 95.00 78.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.1.315) บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ จำนวน 29 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,086,400 4,086,400 4,086,400 4,086,400 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 97,800 01/11/2561 97,800 บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด 20/11/2561 4,086,400 4,086,400 2,146,096 2,146,096 52.52 95.00 72.00 95.00 72.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.1.316) บำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน 17 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,096,200 1,096,200 1,096,200 1,096,200 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/09/2561 196,980 01/11/2561 196,980 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 20/11/2561 1,096,200 1,096,200 831,983 831,983 75.90 95.00 84.00 95.00 84.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.1.331) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,150,000 2,150,000 2,150,000 2,150,000 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 97,980 26/12/2561 97,980 บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด 10/01/2562 2,150,000 2,150,000 1,373,006 1,373,006 63.86 95.00 72.00 95.00 72.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.2.222) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนคลองบางบัวทอง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 250,000 250,000 250,000 250,000 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 24,910 14/02/2562 24,910 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 05/03/2562 250,000 250,000 248,391 248,391 99.36 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.2.223) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนคลองขุนศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 29,970 14/02/2562 29,970 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 28/02/2562 300,000 300,000 297,496 297,496 99.17 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.2.225) กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนคลองญี่ปุ่นใต้ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 180,000 180,000 180,000 180,000 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 17,910 14/02/2562 17,910 หจก.สยามเกรท 05/03/2562 180,000 180,000 178,807 178,807 99.34 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.3.82) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 118,360 12/02/2562 118,360 หจก.สยามเกรท 08/03/2562 1,500,000 1,500,000 1,484,413 1,484,413 98.96 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (7) ปรับปรุงคันกั้นน้ำสิงหนาท - สามโคก ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 30,000,000 30,000,000 30,000,000 29,127,000 873,000 บางกระบือ สามโคก ปทุมธานี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/11/2561 15/11/2561 07/12/2561 13/12/2561 29,032,201 07/01/2562 29,032,201 240 19/01/2562 17/01/2562 15/09/2562 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/05/2562 111,160 15/07/2562 111,160 บริษัท พิชญ์ ออยล์ (2003) จำกัด 15/07/2562 29,857,502 29,032,202 825,300 14,423,122 14,423,122 48.31 90.00 47.00 90.00 47.00 20/08/2562 ระบบระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 5,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.167) ค่าควบคุมงานจ้างเหมาโครงการชลประทาน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 33,600 33,600 บัวปากท่า,ไทรงาม,นิลเพชร บางเลน นครปฐม 06/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/02/2562 32,346 25/02/2562 32,346 หจก.สยามเกรท 09/07/2562 32,365 32,365 32,346 32,346 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำแม่กลอง 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1795) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 08/03/2562 99,200 08/03/2562 99,200 7 12/03/2562 11/03/2562 18/03/2562 กลุ่มผู้ใช้น้ำฯ พื้นฐานหมู่ 5 หน้าไม้ 25/03/2562 100,750 1,000,000 1,000,000 395,800 395,800 39.58 100.00 78.00 100.00 78.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1796) ซ่อมแซมคันคลองบ้านม้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 980,000 980,000 980,000 952,000 28,000 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/11/2561 04/12/2561 07/12/2561 603,175 28/12/2561 603,175 90 09/01/2562 07/01/2562 08/04/2562 บริษัท สกุลแจ้งการโยธา จำกัด 22/01/2562 973,579 605,955 603,176 2,779 605,955 605,955 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1797) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารชลประทานในเขต โครงการฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 119,852 06/11/2561 119,852 หจก.สยามเกรท 30/11/2561 800,000 800,000 795,877 795,877 99.48 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1798) ซ่อมแซม ทรบ.บางสะแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 59,964 07/11/2561 59,964 หจก.กิตติวุธ 30/11/2561 734,851 734,851 733,467 733,467 99.81 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1799) ซ่อมแซม ทรบ.ลัดลำรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 39,732 05/11/2561 39,732 หจก.สยามเกรท 30/11/2561 600,000 600,000 595,168 595,168 99.19 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1800) ซ่อมแซม ทรบ.ลัดขุนศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 79,744 07/11/2561 79,744 หจก.สยามเกรท 30/11/2561 700,000 700,000 691,553 691,553 98.79 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1801) ซ่อมแซมคันคลองสามวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หน้าไม้ ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 39,925 05/11/2561 39,925 หจก.กิตติวุธ 20/11/2561 492,433 492,433 492,433 492,433 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1802) ซ่อมแซม ทรบ.นายยุทธ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 730,000 730,000 730,000 730,000 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 49,948 07/11/2561 49,948 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 30/11/2561 716,364 716,364 686,087 686,087 95.77 95.00 99.00 95.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1803) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปลายคลองลากฆ้อน-ไทรน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คลองขวาง ไทรน้อย นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 43,956 06/11/2561 43,956 หจก.สยามเกรท 30/11/2561 350,000 350,000 342,616 342,616 97.89 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1804) ซ่อมแซมสะพานและภูมิทัศน์หัวงานฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 35,000 01/11/2561 35,000 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 20/11/2561 826,750 826,750 826,750 826,750 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1805) ซ่อมแซม ทรบ โซนหก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 79,969 07/11/2561 79,969 หจก.กิตติวุธ 30/11/2561 681,846 681,846 680,117 680,117 99.75 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1806) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำพิมลราช โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 พิมลราช บางบัวทอง นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 64,854 06/11/2561 64,854 หจก.สยามเกรท 30/11/2561 720,000 720,000 715,378 715,378 99.36 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1807) ซ่อมแซม ทรบ.พิสนธิ์ กม.1+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 69,879 07/11/2561 69,879 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 30/11/2561 644,291 644,291 642,772 642,772 99.76 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1808) ซ่อมแซมคันคลองราษฎร์นิยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 470,000 470,000 470,000 470,000 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 19,776 05/11/2561 19,776 หจก.สยามเกรท 30/11/2561 467,926 467,926 467,926 467,926 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1809) ซ่อมแซม ทรบ.ผู้ใหญ่ชาญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 69,470 05/11/2561 69,470 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 20/11/2561 441,819 441,819 441,819 441,819 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1810) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.บอนใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 29,935 06/11/2561 29,935 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/11/2561 295,874 295,874 295,874 295,874 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1811) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองรางปลาหมอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ไทรงาม บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 59,981 06/11/2561 59,981 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/11/2561 894,588 894,588 891,834 891,834 99.69 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1812) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบางสะแก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ลาดหลุมแก้ว ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 99,926 02/11/2561 99,926 หจก.กิตติวุธ 20/11/2561 880,706 880,706 880,204 880,204 99.94 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1814) ซ่อมแซม ทรบ.ลำรางสาธารณะ หมู่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 73,904 28/01/2562 73,904 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 06/02/2562 500,000 500,000 496,041 496,041 99.21 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1815) ซ่อมแซม ทรบ.ลำรางตาปลีก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 660,000 660,000 660,000 660,000 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 22/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 64,930 05/11/2561 64,930 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 20/11/2561 652,321 652,321 646,063 646,063 99.04 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1816) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปากคลองบางไทรป่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ไทรงาม บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 30,950 05/11/2561 30,950 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/11/2561 348,043 348,043 348,043 348,043 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1817) ซ่อมแซม ทรบ.คลองรางกระทุ่ม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บางภาษี บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 61,759 06/11/2561 61,759 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/11/2561 642,252 642,252 642,252 642,252 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1818) ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองระแหงฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 99,903 02/11/2561 99,903 หจก.กิตติวุธ 20/11/2561 888,912 888,912 886,229 886,229 99.70 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1819) ซ่อมแซม ทรบ.ลำรางสาธารณะ หมู่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 59,928 07/11/2561 59,928 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 30/11/2561 495,924 495,924 493,152 493,152 99.44 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1820) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปตร.ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 19,932 07/11/2561 19,932 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/11/2561 700,000 700,000 696,863 696,863 99.55 95.00 99.00 95.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1821) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปลายคลองบางไทรป่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 ไทรงาม บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 35,950 05/11/2561 35,950 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/11/2561 348,347 348,347 348,347 348,347 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1822) ซ่อมแซม ทรบ.คลองวัดบอนใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 49,995 06/11/2561 49,995 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/11/2561 596,033 596,033 595,135 595,135 99.85 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1823) ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองพิสนธิ์ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 61,962 07/11/2561 61,962 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 30/11/2561 795,539 795,539 794,883 794,883 99.92 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1824) ซ่อมแซม ทรบ.คลองใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 69,554 07/11/2561 69,554 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 30/11/2561 720,000 720,000 707,483 707,483 98.26 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1825) ซ่อมแซม ทรบ.คลองนายวันชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บางเลน บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 59,866 06/11/2561 59,866 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/11/2561 974,996 974,996 972,497 972,497 99.74 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1826) ซ่อมแซม ทรบ.บางโพธิ์เหนือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คูบางหลวง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 62,948 07/11/2561 62,948 หจก.กิตติวุธ 30/11/2561 666,459 666,459 665,039 665,039 99.79 95.00 99.00 95.00 99.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1828) ซ่อมแซม ทรบ.ลำรางตาเจือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 59,892 05/11/2561 59,892 หจก.สยามเกรท 30/11/2561 669,101 669,101 669,101 669,101 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1829) ซ่อมแซม ทรบ.ท่าดินแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หินมูล บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 42,958 06/11/2561 42,958 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/11/2561 500,000 500,000 498,496 498,496 99.70 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1830) ซ่อมแซม ทรบ.ลัดหนึ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ราษฎร์นิยม ไทรน้อย นนทบุรี 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/11/2561 28/11/2561 03/12/2561 629,614 02/01/2562 629,614 บริษัท ยูพีเอ เอนเทอร์ไพรซ จำกัด 10/01/2562 1,589,705 1,589,705 1,586,278 1,586,278 99.78 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1831) ซ่อมแซม ทรบ.พระพิมล - พิสมัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บางไทรป่า บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 51,968 06/11/2561 51,968 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 30/11/2561 650,000 650,000 647,229 647,229 99.57 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.168.1832) ซ่อมแซม ปตร.คลองสระ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 79,976 02/11/2561 79,976 หจก.กิตติวุธ 20/11/2561 771,414 771,414 771,414 771,414 100.00 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.98) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพระอุดม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 479,700 479,700 479,700 465,700 14,000 คลองข่อย ปากเกร็ด นนทบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/09/2561 462,000 25/02/2562 462,000 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.สยามเกรท วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 13,880 13,880 หจก.สยามเกรท 15/07/2562 462,000 462,000 462,000 462,000 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.99) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางเตย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 494,000 494,000 494,000 479,800 14,200 บางเตย สามโคก ปทุมธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/09/2561 476,000 25/02/2562 476,000 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 14,170 14,170 หจก.กิตติวุธ 15/07/2562 476,000 476,000 476,000 476,000 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.100) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบ้านม้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 496,000 496,000 496,000 481,600 14,400 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2561 477,750 25/02/2562 477,750 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 14,400 14,400 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 15/07/2562 477,750 477,750 477,750 477,750 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.101) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบางโพธิ์ใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 432,000 432,000 432,000 419,800 12,200 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2561 416,500 25/02/2562 416,500 90 08/03/2562 06/03/2562 05/06/2562 หจก.สยามเกรท วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 12,178 12,178 หจก.กิตติวุธ 15/07/2562 416,500 416,500 416,500 416,500 100.00 100.00 99.00 100.00 99.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.102) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขุดใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 488,000 488,000 488,000 474,200 13,800 คลองพระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2561 470,400 24/01/2562 470,400 90 01/02/2562 30/01/2562 01/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 13,760 13,760 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 15/07/2562 470,400 470,400 470,400 470,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.103) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองลากฆ้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 483,000 483,000 483,000 469,200 13,800 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/09/2561 465,500 18/02/2562 465,500 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 13,760 13,760 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 15/07/2562 465,500 465,500 465,500 465,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.104) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองขุนศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 498,000 498,000 498,000 484,000 14,000 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/09/2561 480,200 18/02/2562 480,200 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 13,995 13,995 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 15/07/2562 480,200 480,200 480,200 480,200 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.105) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหนองมะม่วง 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 494,000 494,000 494,000 479,800 14,200 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2561 476,000 18/02/2562 476,000 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.กิตติวุธ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 14,110 14,110 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 15/07/2562 476,000 476,000 476,000 476,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.106) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองพาดหมอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 490,000 490,000 490,000 476,300 13,700 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/09/2561 472,500 12/02/2562 472,500 90 16/02/2562 14/02/2562 16/05/2562 หจก.กิตติวุธ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 13,697 13,697 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 15/07/2562 472,500 472,500 472,500 472,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.107) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรางมะกอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 450,000 450,000 450,000 437,500 12,500 ไทรงาม บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 26/09/2561 434,000 12/02/2562 434,000 90 16/02/2562 14/02/2562 16/05/2562 หจก.เดชดวงฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 12,455 12,455 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 15/07/2562 434,000 434,000 434,000 434,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.108) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองญี่ปุ่นใต้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 488,000 488,000 488,000 474,200 13,800 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2561 470,400 18/02/2562 470,400 90 01/03/2562 26/02/2562 29/05/2562 หจก.เดชดวงฟ้า วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 13,735 13,735 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 15/07/2562 470,400 470,400 470,400 470,400 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (1.172.109) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองนิลเพชร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 490,000 490,000 490,000 476,300 13,700 นิลเพชร บางเลน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 25/09/2561 472,500 12/02/2562 472,500 90 16/02/2562 14/02/2562 16/05/2562 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 13,680 13,680 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 15/07/2562 472,500 472,500 472,500 472,500 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองญี่ปุ่นใต้ จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 นิลเพชร บางเลน นครปฐม 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 87,434 09/04/2562 87,434 หจก.กิตติวุธ 07/05/2562 600,000 600,000 597,844 597,844 99.64 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ปตร.บัวหวั่น จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บัวปากท่า บางเลน นครปฐม 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 85,588 09/04/2562 85,588 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 600,000 600,000 597,248 597,248 99.54 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.บ่อยืมคันกั้นน้ำสาย 1 กม.2+000 จังหวัดสุพรรณบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 48,412 10/04/2562 48,412 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 600,000 600,000 598,135 598,135 99.69 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.ลาดชะโด จังหวัดนครปฐม (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หินมูล บางเลน นครปฐม 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 53,174 10/04/2562 53,174 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 07/05/2562 600,000 600,000 597,255 597,255 99.54 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.บ้านโอ จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 47,083 10/04/2562 47,083 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 450,000 450,000 412,396 412,396 91.64 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.โรงศาล จังหวัดนนทบุรี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ไทรใหญ่ ไทรน้อย นนทบุรี 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 47,538 09/04/2562 47,538 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 450,000 450,000 421,568 421,568 93.68 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองหนองหล่ม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 สามเมือง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 37,145 09/04/2562 37,145 หจก.กิตติวุธ 07/05/2562 450,000 450,000 439,745 439,745 97.72 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.ลาดน้ำเชี่ยว จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 53,094 09/04/2562 53,094 หจก.กิตติวุธ 07/05/2562 480,000 480,000 477,985 477,985 99.58 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.ถ้ำตะบัน จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 510,000 510,000 510,000 510,000 ระแหง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 44,739 09/04/2562 44,739 หจก.สยามเกรท 07/05/2562 510,000 510,000 507,502 507,502 99.51 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.ลัดวัดราษฎร์ปุณณาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 460,000 460,000 460,000 460,000 สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 43,485 10/04/2562 43,485 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 460,000 460,000 457,727 457,727 99.51 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.บางเดื่อ จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองพระอุดม ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 57,217 10/04/2562 57,217 หจก.กิตติวุธ 07/05/2562 600,000 600,000 525,493 525,493 87.58 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ปตร.นามสนธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 57,802 09/04/2562 57,802 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 500,000 500,000 494,442 494,442 98.89 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ปตร.มะทาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 48,642 09/04/2562 48,642 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 500,000 500,000 479,956 479,956 95.99 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.นายแกละ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 49,425 09/04/2562 49,425 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 650,000 650,000 625,604 625,604 96.25 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.นายสวง จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 51,961 10/04/2562 51,961 หจก.กิตติวุธ 07/05/2562 650,000 650,000 646,280 646,280 99.43 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.นายสมบูรณ์ 5 จังหวัดปทุมธานี (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองควาย สามโคก ปทุมธานี 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/04/2562 51,237 10/04/2562 51,237 หจก.กิตติวุธ 07/05/2562 600,000 600,000 596,562 596,562 99.43 100.00 92.00 100.00 92.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.นายหยวก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 โคกช้าง บางไทร พระนครศรีอยุธยา 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 51,179 10/04/2562 51,179 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 650,000 650,000 647,073 647,073 99.55 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.นายโพธิ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 49,303 10/04/2562 49,303 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 650,000 650,000 646,535 646,535 99.47 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ ซ่อมแซม ทรบ.นางถวิล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บ้านม้า บางไทร พระนครศรีอยุธยา 22/02/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/04/2562 47,157 10/04/2562 47,157 บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด 07/05/2562 600,000 600,000 581,461 581,461 96.91 100.00 80.00 100.00 80.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ กำจัดวัชพืชคลองพระยาบรรลือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2558 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2558 2558 จ้างเหมาทั้งโครงการ 28,557 28,557 28,557 28,557 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (76) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองเสมียนตรา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,915,713 8,915,713 8,915,713 8,915,713 บางภาษี บางเลน นครปฐม 10/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/03/2562 30/01/2561 16/02/2561 21/02/2561 15,799,000 06/03/2561 15,799,000 240 13/03/2561 12/03/2561 07/11/2561 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/03/2561 54,466 07/03/2561 54,466 หจก.สยามเกรท 29/05/2562 18,487,250 8,915,713 8,915,713 8,915,713 8,915,713 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ (9) ปรับปรุงประตูน้ำและสถานีสูบน้ำบางหวาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,393,392 17,393,392 17,393,392 17,393,392 บางหลวง บางเลน นครปฐม 24/10/2560 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 29/11/2560 14/12/2560 05/01/2561 11/01/2561 33,300,000 12/02/2561 33,300,000 240 16/02/2561 15/02/2561 13/10/2561 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/02/2561 285,900 19/02/2561 285,900 หจก.ชลธิชาวิศวกรรม 29/05/2562 43,553,073 17,393,392 17,393,392 17,393,392 17,393,392 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 12/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 22/10/2561 67,600 12/12/2561 67,600 บริษัท โมนา เทคโนโลยี จำกัด 01/04/2562 67,600 67,600 67,600 67,600 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 814,000 814,000 814,000 814,000 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/10/2561 06/11/2561 12/11/2561 807,850 24/12/2561 807,850 บริษัท แสงฟ้าอีซูซุเซลส์ จำกัด 06/02/2562 807,850 807,850 807,850 807,850 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (crane) 3 ตัน จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี 12/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/11/2561 23/11/2561 27/11/2561 2,275,890 08/01/2562 2,275,890 บริษัท ชัยนันท์อิควิปเม้นท์ จำกัด 11/03/2562 2,275,890 2,275,890 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 20/08/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)3 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง