ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 21:12:05]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.26) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ระยะทาง 6.025 กม. ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 840,000 840,000 840,000 840,000 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 03/12/2562 03/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 32,435 01/04/2563 32,435 ทรงพลพานิช 12/05/2563 840,000 840,000 767,831 767,831 91.41 0.00 10.00 0.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.73) บริหารการส่งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต พื้นที่ชลประทาน 510,000 ไร่ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 314,790 03/03/2563 314,790 บริษัท ถ.เจริญปิโตเลียม 25/03/2563 2,300,000 2,300,000 1,366,410 1,366,410 59.41 0.00 56.00 0.00 0.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.75) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 73.5 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 555,700 555,700 555,700 555,700 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 32,710 01/04/2563 32,710 ร้านทรงพลพานิช 02/04/2563 555,700 555,700 124,383 124,383 22.38 0.00 9.00 0.00 9.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.79) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 130 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,964,300 1,964,300 1,964,300 1,964,300 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 38,310 01/04/2563 38,310 ร้านทรงพลพานิช 02/04/2563 1,964,300 1,964,300 352,995 352,995 17.97 0.00 12.00 0.00 12.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.83) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 157 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 355,200 355,200 355,200 355,200 บางขนาก,ท่าไข่ บางขนาก,เมือง ฉะเชิงเทรา 21/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 19,364 01/04/2563 19,364 ร้านผู้ใหญ่แดง 02/04/2563 355,200 355,200 78,516 78,516 22.10 0.00 12.00 0.00 12.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.23) ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 4 ครอบครัว (ท่าถั่ว) จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 110,249 24/03/2563 110,249 พัฒนาการค้า 20/04/2563 400,000 400,000 301,210 301,210 75.30 0.00 60.00 0.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.24) ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 4 ครอบครัว (ปากตะคลอง) จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 03/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 17,126 31/03/2563 17,126 ร้านณัฐฐา ผดุงพล 02/04/2563 500,000 500,000 476,736 476,736 95.35 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.25) ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 51,852 51,852 23/04/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.26) ซ่อมแซมบ้านพักผู้เฝ้ารักษาอาคาร 1 ครอบครัว ปตร.จางวาง จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 11/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 80,634 27/03/2563 80,634 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ 03/04/2563 280,000 280,000 252,189 252,189 90.07 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.2432) ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำ ที่ ปตร.นางหงษ์ ความยาวเขื่อน 180 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 03/12/2562 06/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 26,560 23/03/2563 26,560 ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 980,000 980,000 748,227 748,227 76.35 0.00 89.00 0.00 89.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.2433) ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำ ที่ ปตร.ลัดตากาศ ความยาวเขื่อน 180 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บ้านระกาศ บางบ่อ สมุทรปราการ 03/12/2562 06/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 219,737 27/03/2563 219,737 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 02/04/2563 980,000 980,000 808,937 808,937 82.54 0.00 81.00 0.00 81.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.2434) ซ่อมแซมคลองประเวศบุรีรมย์ ฝั่งขวา กม.0+275 ถึง กม.0+460 ระยะทาง 185 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 05/11/2562 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 254,240 26/03/2563 254,240 พัฒนาการค้า 13/04/2563 600,000 600,000 541,400 541,400 90.23 0.00 70.00 0.00 70.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.2448) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำที่ตัวอาคาร ปตร. สำมะชัย จำนวนหินทิ้ง 518 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 04/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 56,480 20/04/2563 56,480 ร้านกิตติพศ นพศิริ 20/04/2563 800,000 800,000 556,269 556,269 69.53 0.00 82.00 0.00 82.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.2449) ซ่อมแซมหินทิ้งที่ตัวอาคาร ปตร.กึ่งถาวรคลองกาหลง ปริมาณหินทิ้ง 442 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 13,120 02/04/2563 13,120 ร้านพัฒนาการค้า 23/04/2563 420,000 420,000 370,944 370,944 88.32 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.2450) ซ่อมแซมหินทิ้งที่ตัวอาคาร ปตร.กึ่งถาวรคลองสุคันธาวาส ปริมาณหินทิ้ง 437 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 359,949 24/03/2563 359,949 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ 02/04/2563 400,000 400,000 370,379 370,379 92.59 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.2451) ซ่อมแซมหินทิ้งที่ตัวอาคาร ปตร.กึ่งถาวรคลองอ้อม ปริมาณหินทิ้ง 444 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 เปร็ง บางบ่อ สมุทรปราการ 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 354,078 27/03/2563 354,078 บีเอสต๊อกโฮม 02/04/2563 420,000 420,000 384,358 384,358 91.51 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4074) ซ่อมแซม คันดินและหินเรียง ปตร.คลองบึงคู้ จำนวนหินเรียง 164 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 33,505 16/03/2563 33,505 ร้านทรรศศิริการค้า 02/04/2563 600,000 600,000 515,983 515,983 86.00 0.00 50.00 0.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4075) ซ่อมแซม คันดินและหินเรียง ปตร.คลองสอง จำนวนหินเรียง 164 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 33,505 16/03/2563 33,505 ร้านเจ ที พี การค้า 02/04/2563 600,000 600,000 526,812 526,812 87.80 0.00 50.00 0.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4076) ซ่อมแซม คันดินและหินเรียง ปตร.คลองหนึ่ง จำนวนหินเรียง 164 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 33,505 16/03/2563 33,505 ร้านเจ ที พี การค้า 02/04/2563 600,000 600,000 515,983 515,983 86.00 0.00 50.00 0.00 50.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4077) ซ่อมแซม คันดินและหินเรียง ปตร.บึงคัดซ้อน จำนวน 144 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 670,000 670,000 670,000 670,000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 48,055 16/03/2563 48,055 ร้านทรรศศิริการค้า 02/04/2563 670,000 670,000 604,919 604,919 90.29 0.00 20.00 0.00 20.00 19/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4078) ซ่อมแซม คันดินและหินเรียง สถานีสูบน้ำปตร.นิคมการเกษตร 1 จำนวนหินเรียง 180 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 09/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 22,815 16/03/2563 22,815 ร้านเจ ที พี การค้า 02/04/2563 650,000 650,000 625,519 625,519 96.23 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4092) ซ่อมแซม ทาสีอาคารโรงสูบน้ำท่าไข่ 2 จำนวน 563 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 275,000 275,000 275,000 275,000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 6,920 16/03/2563 6,920 ร้านสมชายวัสดุ 02/04/2563 275,000 275,000 256,974 256,974 93.45 0.00 93.00 0.00 93.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4093) ซ่อมแซม ทาสีอาคารโรงสูบน้ำท่าไข่1 จำนวน 931 ตารางเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 275,000 275,000 250,000 250,000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 3,460 16/03/2563 3,460 ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 275,000 275,000 265,679 265,679 96.61 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4102) ซ่อมแซม ปตร.จางวาง ทาสีบานและตัวอาคาร ขนาด 4 x4 เมตร จำนวน 1 ช่องบาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 280,000 280,000 280,000 280,000 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 05/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 55,660 23/03/2563 55,660 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 02/04/2563 280,000 280,000 248,682 248,682 88.82 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4104) ซ่อมแซม ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ทางเดิน บันได ราวกันตกปตร.กลางคลองนครเนื่องเขต ห้องควบคุม 2 ห้อง ทางเดิน 150 ตารางเมตร บันได 2 แห่ง ราวกันตก 142 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 35,830 16/03/2563 35,830 ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 900,000 900,000 703,364 703,364 78.15 0.00 60.00 0.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4105) ซ่อมแซม หินก่อที่ตัวอาคาร ปตร.แสนภูดาษ ปริมาณหินก่อ 97 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 03/12/2562 06/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 33,600 26/03/2563 33,600 พัฒนาการค้า 02/04/2563 830,000 830,000 777,774 777,774 93.71 0.00 70.00 0.00 70.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4106) ซ่อมแซม หินเรียง ทรบ.คลองหลอดนิคมการเกษตร จำนวนหินเรียง 60 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 270,000 270,000 270,000 270,000 คลองนครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 02/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 23,415 16/03/2563 23,415 ร้านเจ ที พี การค้า 02/04/2563 270,000 270,000 235,465 235,465 87.21 0.00 84.00 0.00 84.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4117) ซ่อมแซมคันคลองข้างคันกั้นน้ำชายทะเล กม.16+250 ถึง กม.16+750 ระยะทาง 500 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 26/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 178,880 02/04/2563 178,880 ร้านทรงพลพานิช 23/04/2563 400,000 400,000 360,847 360,847 90.21 0.00 85.00 0.00 85.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4118) ซ่อมแซมคันคลองข้างคันกั้นน้ำชายทะเล กม.16+750 ถึง กม.18+000 ระยะทาง 1.25 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 26/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 495,680 02/04/2563 495,680 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 23/04/2563 990,000 990,000 904,741 904,741 91.39 0.00 84.00 0.00 84.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4121) ซ่อมแซมคันคลองตาเอี่ยม กม.6+800 ถึง กม.8+000 ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 26/11/2562 28/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 462,240 02/04/2563 462,240 ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง 23/04/2563 960,000 960,000 841,698 841,698 87.68 0.00 85.00 0.00 85.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4123) ซ่อมแซมคันคลองผั่งขวาคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม.0+000 ถึง กม.7+500 จำนวน 7.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 บางขนาก,บางโรง บางน้ำเปรี้ยว,คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 28,200 13/03/2563 28,200 ร้าน บี เอส สต๊อกโฮม 02/04/2563 900,000 900,000 899,234 899,234 99.91 0.00 60.00 0.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4124) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาคลองนครเนื่องเขต กม.3+000 ความยาว 160 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 58,750 17/03/2563 58,750 ร้าน บี เอส สต๊อกโฮม 02/04/2563 650,000 650,000 649,744 649,744 99.96 0.00 60.00 0.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4129) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำชีปะขาว จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 474,000 474,000 474,000 474,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 448,861 09/03/2563 448,861 ซี.แอล.วี.แอนด์ เอส.ซัพพลายส์ 02/04/2563 474,000 474,000 473,071 473,071 99.80 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4130) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำเทพรังสรรค์ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 17,429 09/03/2563 17,429 ร้านทรรศศิริการค้า 02/04/2563 500,000 500,000 499,043 499,043 99.81 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4131) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 403,000 403,000 403,000 403,000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 335,244 06/03/2563 335,244 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัฐภิญญา ซัพพลาย 02/04/2563 403,000 403,000 367,698 367,698 91.24 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4132) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำปลายคลองข้างคันกั้นน้ำ สายบางขนาก-ท่าไข่ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองต์ไชยานุชิต ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 474,000 474,000 474,000 474,000 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 448,861 09/03/2563 448,861 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัฐภิญญา ซัพพลาย 02/04/2563 474,000 474,000 472,238 472,238 99.63 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4133) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำปากคลองข้างคันกั้นน้ำ สายบางขนาก-ท่าไข่ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 474,000 474,000 474,000 474,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 93,418 09/03/2563 93,418 ร้านทรรศศิริการค้า 02/04/2563 474,000 474,000 472,238 472,238 99.63 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4134) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำปากตะคลอง จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 474,000 474,000 474,000 474,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 449,418 09/03/2563 449,418 ร้านทรรศศิริการค้า 02/04/2563 474,000 474,000 466,628 466,628 98.44 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4135) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำบางขนาก 2 จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 491,000 491,000 491,000 491,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 1,995 09/03/2563 1,995 ร้านทรรศศิริการค้า 02/04/2563 491,000 491,000 480,811 480,811 97.92 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4137) ซ่อมแซมตัวอาคาร ทรบ.สกัดแปดสิบพร้อมหินทิ้ง จำนวน 56 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 16/10/2562 01/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 266,395 24/03/2563 266,395 ร้านณัฐฐา ผดุงพล 02/04/2563 850,000 850,000 606,765 606,765 71.38 0.00 75.00 0.00 75.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4138) ซ่อมแซมตัวอาคารและทาสีบาน ปตร.บางอ่าง จำนวน คอนกรีตเสริมเหล็ก.19.50 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 75,270 26/03/2563 75,270 ร้านพัฒนาการค้า 02/04/2563 400,000 400,000 384,391 384,391 96.10 0.00 96.00 0.00 96.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4161) ซ่อมแซมทาสีบานระบายและตัวอาคาร ปตร.ท่าไข่ จำนวน 111 ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 285,000 285,000 285,000 285,000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 01/11/2562 04/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 55,660 19/03/2563 55,660 ร้านทรงพลพานิช 02/04/2563 285,000 285,000 242,409 242,409 85.06 0.00 85.00 0.00 85.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4162) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.ท่าไข่ ขนาด 6.00 x 5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 472,853 13/03/2563 472,853 ร้านปิยกิจ 02/04/2563 990,000 990,000 957,346 957,346 96.70 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4163) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.บ้านใหม่ ขนาด 4.00 x 4.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 219,459 13/03/2563 219,459 บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด 02/04/2563 950,000 950,000 929,078 929,078 97.80 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4164) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ ปตร.แสนภูดาษ ขนาด 4 x 4 เมตร จำนวน 1 ช่องบาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 535,984 13/03/2563 535,984 บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด 02/04/2563 990,000 990,000 899,590 899,590 90.87 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4165) ซ่อมแซมบานระบายและอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำท่าไข่ (ท้ายน้ำ) ขนาด 6.50 x 5.00 เมตร จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 31/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 188,106 13/03/2563 188,106 บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด 02/04/2563 990,000 990,000 959,361 959,361 96.91 0.00 60.00 0.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4186) ซ่อมแซมแพลูกบวบกันวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1 (บางขนาก) จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 167,595 17/03/2563 167,595 ร้าน บี เอส สต๊อกโฮม 02/04/2563 210,000 210,000 209,842 209,842 99.92 0.00 96.00 0.00 96.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4187) ซ่อมแซมรอบอาคารสถานีสูบน้ำ ปตร.คลองบ้านใหม่ จำนวน ดินถมบดอัดแน่น 474 ลบ.ม. หินทิ้ง 47 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 425,000 425,000 425,000 425,000 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 07/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 180,900 23/03/2563 180,900 ร้านทรงพลพานิช 02/04/2563 425,000 425,000 386,871 386,871 91.03 0.00 60.00 0.00 60.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4191) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ปตน.ท่าไข่ จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 108,519 06/03/2563 108,519 ซี.แอล.วี.แอนด์ เอส.ซัพพลายส์ 02/04/2563 150,000 150,000 135,801 135,801 90.53 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4192) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ปตน.ท่าถั่ว จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 108,519 06/03/2563 108,519 ซี.แอล.วี.แอนด์ เอส.ซัพพลายส์ 02/04/2563 150,000 150,000 136,181 136,181 90.79 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4193) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ปตร.บางโรง จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 132,914 06/03/2563 132,914 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์. เอส.ซัพพลายส์ 02/04/2563 150,000 150,000 136,868 136,868 91.25 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4194) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำกึ่งถาวร ปตร.ประจำรัง จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 121,018 06/03/2563 121,018 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์. เอส.ซัพพลายส์ 02/04/2563 150,000 150,000 136,200 136,200 90.80 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4195) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำท่าถั่ว จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 525,000 525,000 525,000 525,000 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 30/09/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 150,347 09/03/2563 150,347 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์. เอส.ซัพพลายส์ 02/04/2563 525,000 525,000 473,893 473,893 90.27 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4208) ซ่อมแซมสะพานรถจักรยานยนต์หน้า ปตน.ท่าไข่ ความยาว 24 เมตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 65,409 23/03/2563 65,409 ร้านทรรศศิริการค้า 02/04/2563 450,000 450,000 418,345 418,345 92.97 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4209) ซ่อมแซมสะพานเหล็กพร้อมราวกันตก ที่ ปตร.ปากตะคลอง ความยาวสะพาน 15 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 29/11/2562 29/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 101,819 27/03/2563 101,819 ร้านชลการซัพพลาย 02/04/2563 870,000 870,000 739,109 739,109 84.96 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4211) ซ่อมแซมหลังคาคุมเครื่องกว้าน ปตร.กึ่งถาวร 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 06/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 201,506 30/03/2563 201,506 ร้านพัฒนาการค้า 02/04/2563 850,000 850,000 513,915 513,915 60.46 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4215) ซ่อมแซมหินก่อและหินทิ้ง ทรบ.ชวดชะโด จำนวนหินทิ้ง 304 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 85,765 13/03/2563 85,765 ร้าน บี เอส สต๊อกโฮม 02/04/2563 750,000 750,000 724,952 724,952 96.66 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4216) ซ่อมแซมหินก่อและหินทิ้ง ทรบ.หัวเนิน ปริมาณหินก่อ 72 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 720,000 720,000 720,000 720,000 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 03/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 33,600 23/03/2563 33,600 ร้านพัฒนาการค้า 02/04/2563 720,000 720,000 603,021 603,021 83.75 0.00 70.00 0.00 70.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4217) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายน้ำที่ตัวอาคาร ปตร.ปากตะคลอง จำนวนหินทิ้ง 553 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 03/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 3,600 19/03/2563 3,600 ร้านณัฐฐา ผดุงพล 02/04/2563 500,000 500,000 412,992 412,992 82.60 0.00 88.00 0.00 88.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4218) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ ทรบ.ผู้ใหญ่ไร้ จำนวนหินทิ้ง 487 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 50,490 26/03/2563 50,490 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ 02/04/2563 550,000 550,000 510,338 510,338 92.79 0.00 94.00 0.00 94.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4219) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำ ปตร.กึ่งถาวรบึงบ่อห้าลูก จำนวนหินทิ้ง 542 ลบ.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางน้ำเปรี้ยว บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 06/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 87,832 16/03/2563 87,832 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ 02/04/2563 600,000 600,000 545,985 545,985 91.00 0.00 70.00 0.00 70.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4220) ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือน้ำและท้ายน้ำที่ตัวอาคาร ปตร.คลองใหม่อุดมดี จำนวนหินทิ้ง 540 ลบ.ม.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 31/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 66,560 20/04/2563 66,560 ร้านกิตติพศ นพศิริ 20/04/2563 800,000 800,000 598,739 598,739 74.84 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.4229) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 09/01/2563 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4230) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 12 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา 19/05/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2563 12/02/2563 12/02/2563 400,000 29/04/2563 400,000 5 29/04/2563 29/04/2563 03/05/2563 กลุ่มบริหารการใช้น้ำ ตำบลท่าสะอ้าน วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/06/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 0.00 40.00 0.00 8.00 26/05/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.4494) งานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำนางหงษ์ จำนวน 1 เครื่อง ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 24,417 09/03/2563 24,417 ร้านทรรศศิริการค้า 02/04/2563 500,000 500,000 491,799 491,799 98.36 0.00 80.00 0.00 80.00 30/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.2) ปรับปรุง ทรบ.คลองบุญประกอบ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,282,000 218,000 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 24/03/2563 01/04/2563 03/04/2563 2,225,000 19/05/2563 2,225,000 120 30/05/2563 29/05/2563 26/09/2563 บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/04/2563 22/04/2563 22/04/2563 3,983 22/04/2563 3,983 บริษัท ถ.เจริญปิโตเลียม 29/05/2563 2,474,576 2,251,080 2,225,000 26,080 3,983 3,983 0.18 0.00 0.00 0.00 0.00 500 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.3) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปตร.กลางคลองเทพรังสรรค์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,049,000 151,000 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 24/03/2563 01/04/2563 03/04/2563 2,383,090 30/04/2563 2,383,090 90 08/05/2563 08/05/2563 05/08/2563 บริษัท ซี.ซี.เอ็มซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/04/2563 22/04/2563 22/04/2563 3,983 22/04/2563 3,983 บริษัท ถ.เจริญปิโตเลียม 27/05/2563 4,144,504 2,411,030 2,383,090 27,940 3,983 3,983 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.40) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ปตร.กลางคลองนางหงษ์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 5,200,000 5,200,000 5,200,000 5,049,000 151,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 12/03/2563 24/03/2563 01/04/2563 03/04/2563 2,315,429 30/04/2563 2,315,429 90 08/05/2563 08/05/2563 05/08/2563 บริษัท ซี.ซี.เอ็มซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 22/04/2563 22/04/2563 22/04/2563 3,983 22/04/2563 3,983 บริษัท ถ.เจริญปิโตเลียม 12/05/2563 4,327,904 2,342,569 2,315,429 27,140 3,983 3,983 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (4) ปรับปรุง ปตร.คลองโปร่งแรด-ชวดวังขอน กม.0+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,418,000 582,000 บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 25/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 13/02/2563 04/02/2563 10/03/2563 11/03/2563 7,250,000 10/04/2563 7,250,000 240 18/04/2563 18/04/2563 13/12/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชุนหลี แปดริ้ว วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/02/2563 12/02/2563 12/02/2563 25,360 02/04/2563 25,360 ร้านวิจิตรา 27/05/2563 10,805,000 7,335,000 7,250,000 85,000 1,134,118 1,087,500 46,618 15.46 0.00 4.18 0.00 0.00 26/05/2563 1,500 100 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.47) ป้องกันน้ำเค็ม บริเวณอาคารชลประทาน ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 389,000 389,000 389,000 389,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 300,074 13/03/2563 300,074 ร้านทรงพลพานิช 02/04/2563 389,000 389,000 378,426 378,426 97.28 0.00 97.00 0.00 97.00 30/06/2563 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.48) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองบึงบางอ้อ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 89,000 89,000 89,000 89,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 15/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 78,376 02/04/2563 78,376 ร้านทรงพลพานิช 02/04/2563 89,000 89,000 80,524 80,524 90.48 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.49) ป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.ท่าไข่ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 19/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/01/2563 54,685 11/03/2563 54,685 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 02/04/2563 110,000 110,000 106,188 106,188 96.53 0.00 96.00 0.00 96.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.50) ป้องกันภัยจากน้ำเค็ม ปตน.ท่าไข่ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 11/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 90,490 11/03/2563 90,490 ร้านจิตรา 02/04/2563 120,000 120,000 117,949 117,949 98.29 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.51) ป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร สถานีสูบน้ำท่าไข่ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 17,300 11/03/2563 17,300 ร้านวิจิตรา 02/04/2563 48,000 48,000 42,486 42,486 88.51 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.52) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำท่าไข่ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 หน้าเมือง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 62,030 12/03/2563 62,030 ร้านพัฒนาการค้า 02/04/2563 120,000 120,000 115,092 115,092 95.91 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.53) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหนองชังโรง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 106,900 106,900 106,900 106,900 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 51,219 11/03/2563 51,219 ร้านบีเอสต๊อกโฮม 02/04/2563 106,900 106,900 102,533 102,533 95.92 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.54) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.บางแก้ว จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 14,420 12/03/2563 14,420 ร้านพัฒนาการค้า 02/04/2563 26,000 26,000 16,405 16,405 63.09 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.55) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.คู้วังคา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 บางแก้ว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 15,080 12/03/2563 15,080 ร้านบีเอสต๊อกโฮม 02/04/2563 26,000 26,000 17,065 17,065 65.63 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.56) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.คลองนา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 13,075 12/03/2563 13,075 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 02/04/2563 26,000 26,000 25,012 25,012 96.20 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.57) ป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 175,000 175,000 175,000 175,000 บางขวัญ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 138,714 11/03/2563 138,714 ร้านพัฒนาการค้า 02/04/2563 175,000 175,000 169,553 169,553 96.89 0.00 85.00 0.00 85.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.58) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำบางพระ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 233,800 233,800 233,800 233,800 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 14/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 200,981 11/03/2563 200,981 ร้านวิจิตรา 02/04/2563 233,800 233,800 228,043 228,043 97.54 0.00 93.00 0.00 93.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.59) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหลอดตาชู จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 120,900 120,900 120,900 120,900 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 54,600 10/03/2563 54,600 ร้านบีเอสต๊อกโฮม 02/04/2563 120,900 120,900 114,110 114,110 94.38 0.00 94.00 0.00 94.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.60) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตน.ท่าถั่ว จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,300 38,300 38,300 38,300 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 28,215 09/03/2563 28,215 ร้านพัฒนาการค้า 02/04/2563 38,300 38,300 30,123 30,123 78.65 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.61) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.ท่าถั่ว จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 97,200 97,200 97,200 97,200 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 24,660 09/03/2563 24,660 บีเอสต๊อกโฮม 02/04/2563 97,200 97,200 93,822 93,822 96.52 0.00 96.00 0.00 96.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.62) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหัวเนิน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 115,000 115,000 115,000 115,000 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 100,351 10/03/2563 100,351 ร้านวิจิตรา 02/04/2563 115,000 115,000 111,117 111,117 96.62 0.00 92.00 0.00 92.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.63) ป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.ลาดขวาง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 38,000 38,000 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 12,361 09/03/2563 12,361 ร้านบีเอสต๊อกโฮม 02/04/2563 38,000 38,000 35,660 35,660 93.84 0.00 93.00 0.00 93.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.64) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหนองน้ำกิน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 91,615 10/03/2563 91,615 ร้านบีเอสต๊อกโฮม 02/04/2563 104,000 104,000 96,875 96,875 93.15 0.00 93.00 0.00 93.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.65) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหลังวัดแสนภูดาษ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 135,100 135,100 135,100 135,100 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 125,372 09/03/2563 125,372 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 02/04/2563 135,100 135,100 132,073 132,073 97.76 0.00 95.00 0.00 95.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.66) ป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.แสนภูดาษ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 38,000 38,000 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 7,600 09/03/2563 7,600 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 20/04/2563 38,000 38,000 30,691 30,691 80.77 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.67) ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหลอดตาแดง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 99,400 99,400 99,400 99,400 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 47,280 10/03/2563 47,280 ร้านวิจิตรา 02/04/2563 99,400 99,400 95,969 95,969 96.55 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.68) ป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.จางวาง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 38,000 38,000 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 7,496 09/03/2563 7,496 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 02/04/2563 38,000 38,000 30,255 30,255 79.62 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.69) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ ปตร.นางหงษ์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 84,600 84,600 84,600 84,600 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 53,563 05/03/2563 53,563 ร้านณัฐฐา ผดุงพล 02/04/2563 84,600 84,600 79,039 79,039 93.43 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 2,000 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.70) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ ปตร.พระยาวิสูตร จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 84,600 84,600 84,600 84,600 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 75,727 05/03/2563 75,727 ร้านกิตติพศ นพศิริ 02/04/2563 84,600 84,600 79,539 79,539 94.02 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 20,000 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.71) ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ ปตร.เทพรังสรรค์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 84,600 84,600 84,600 84,600 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 60,952 05/03/2563 60,952 ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 84,600 84,600 78,543 78,543 92.84 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 20,000 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.72) ป้องกันน้ำเค็มที่ ปตร.ปากตะคลอง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 45,952 05/03/2563 45,952 ร้านทรงพลพานิช 02/04/2563 60,000 60,000 52,284 52,284 87.14 0.00 87.00 0.00 87.00 30/06/2563 500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.73) ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่คลองใหม่อุดมดี จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 162,000 162,000 162,000 162,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/02/2563 104,183 06/03/2563 104,183 ร้านเจ ที พี การค้า 02/04/2563 162,000 162,000 157,127 157,127 96.99 0.00 91.00 0.00 91.00 30/06/2563 2,000 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.74) ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่คลองข้างวัด จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 162,000 162,000 162,000 162,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/01/2563 114,915 05/03/2563 114,915 ร้านทรรศศิริการค้า 02/04/2563 162,000 162,000 156,820 156,820 96.80 0.00 91.00 0.00 91.00 30/06/2563 2,000 50 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.75) ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่คลองเจ็ก จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 162,000 162,000 162,000 162,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 114,913 06/03/2563 114,913 ร้านทรรศศิริการค้า 02/04/2563 162,000 162,000 156,818 156,818 96.80 0.00 91.00 0.00 91.00 30/06/2563 1,500 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.76) ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่คลองตาเวียน จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 162,000 162,000 162,000 162,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 114,910 06/03/2563 114,910 ร้านทรงพลพานิช 02/04/2563 162,000 162,000 156,815 156,815 96.80 0.00 94.00 0.00 94.00 30/06/2563 2,000 40 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.77) ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่คลองฮกลี้ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 99,000 99,000 99,000 99,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/01/2563 77,686 06/03/2563 77,686 ร้านสมชายวัสดุก่อสร้าง 02/04/2563 99,000 99,000 93,676 93,676 94.62 0.00 90.00 0.00 90.00 30/06/2563 2,000 40 0

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)