ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 16:39:54]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.1.308) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 355,200 355,200 355,200 355,200 หน้าเมือง บางน้ำเปรี้ยว,เมืองฯ ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 17,870 20/12/2561 17,870 ร้านผู้ใหญ่แดง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 24/07/2562 355,200 355,200 287,624 287,624 80.98 90.00 70.00 90.00 70.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 500 500 50 0 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.1.309) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,484,100 3,484,100 3,484,100 3,484,100 หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2561 15,996 27/12/2561 15,996 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราการยุทธ์ 25/07/2562 3,484,100 3,484,100 2,201,685 2,201,685 63.19 90.00 54.00 90.00 54.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.1.310) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 555,700 555,700 555,700 555,700 หน้าเมือง บางบ่อ,เมืองฯ ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 18,705 19/12/2561 18,705 ร้านผู้ใหญ่แดง 25/07/2562 555,700 555,700 431,855 431,855 77.71 90.00 60.00 90.00 60.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.1.329) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,250,000 2,250,000 2,250,000 2,250,000 ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 80,550 18/12/2561 80,550 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญศักดิ์ ออยล์ 25/07/2562 2,250,000 2,250,000 1,292,100 1,292,100 57.43 90.00 47.00 90.00 47.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.3.84) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 ลาดขวาง,หน้าเมือง บ้านโพธิ์,เมือง ฉะเชิงเทรา 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 66,000 15/02/2562 66,000 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 25/07/2562 478,225 478,225 478,225 478,225 100.00 90.00 98.00 90.00 98.00 30/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1833) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา 27/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 24/01/2562 71,000 24/01/2562 71,000 5 24/01/2562 24/01/2562 28/01/2562 นายเอกนรินทร์ ผลเจริญ วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2562 99,400 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1834) ซ่อมแซม ปตร.ท่าไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 126,340 08/11/2561 126,340 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป (1984) 25/07/2562 849,816 849,816 849,816 849,816 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1835) ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งด้านเหนือน้ำ ปตร.ท่าถั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 870,000 870,000 870,000 870,000 สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 14,305 12/11/2561 14,305 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 25/07/2562 867,296 867,296 867,296 867,296 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1836) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำท่าไข่1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 440,000 440,000 หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 112,564 06/11/2561 112,564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์. เอส.ซัพพลายส์ 13/02/2562 439,856 439,856 439,856 439,856 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1837) ซ่อมแซมบานระบายพร้อมเครื่องกว้าน ปตร.บางอีแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 38,740 07/11/2561 38,740 ร้านทรงพลพานิช 25/07/2562 950,000 950,000 949,714 949,714 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1838) ซ่อมแซม ปตร.บางพระ (บานโค้ง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โสธร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 493,755 09/11/2561 493,755 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป (1984) 25/07/2562 899,826 899,826 899,826 899,826 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1839) ซ่อมแซมอาคาร.สถานีสูบน้ำท่าถั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 41,540 21/11/2561 41,540 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 25/07/2562 898,598 898,598 898,598 898,598 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1840) ซ่อมแซมคันคลองข้างคันกั้นน้ำชายทะเล กม.20+500 ถึง กม. 21+543 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 28/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 98,700 19/11/2561 98,700 ร้านทรงพลพานิช 25/07/2562 798,294 798,294 798,294 798,294 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1841) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำนางหงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 440,000 440,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 112,564 07/11/2561 112,564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์. เอส.ซัพพลายส์ 25/07/2562 440,000 440,000 419,606 419,606 95.37 100.00 98.00 100.00 98.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1842) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาคลองโปร่งแรด-ชวดวังขอน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 43,475 19/11/2561 43,475 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 25/07/2562 499,844 499,844 499,844 499,844 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1843) ซ่อมแซม ปตร.บึงคัดซ้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 830,000 830,000 830,000 830,000 คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 02/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 36,850 07/11/2561 36,850 ร้านทรงพลพานิช 11/07/2562 827,674 827,674 827,674 827,674 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1844) ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำ ปตร.ลาดขวาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 485,000 485,000 485,000 485,000 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 29/08/2561 12/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 18,800 19/11/2561 18,800 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 11/07/2562 482,815 482,815 482,815 482,815 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1845) ซ่อมแซมตัวอาคารและทาสีบาน ปตร.สำมะชัย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 357,000 357,000 357,000 357,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 27/08/2561 12/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 25,100 19/11/2561 25,100 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 356,463 356,463 356,463 356,463 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1846) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำท่าถั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 485,000 485,000 485,000 485,000 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 99,400 06/11/2561 99,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์. เอส.ซัพพลายส์ 12/07/2562 485,000 485,000 473,879 473,879 97.71 100.00 98.00 100.00 98.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1847) ซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งด้านท้ายน้ำ ปตร.จางวาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 492,000 492,000 492,000 492,000 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 29/08/2561 07/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/11/2561 60,929 16/11/2561 60,929 ร้าน น.เจริญวัสดุภัณฑ์ 12/07/2562 487,584 487,584 487,584 487,584 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1848) ซ่อมแซมตัวอาคารและทาสีบาน ปตร.เจ๊กโย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 357,000 357,000 357,000 357,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 23/08/2561 12/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 13,670 19/11/2561 13,670 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 355,909 355,909 355,909 355,909 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1849) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำบางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 440,000 440,000 440,000 440,000 โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 16/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 112,564 06/11/2561 112,564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์. เอส.ซัพพลายส์ 12/07/2562 439,307 439,307 439,307 439,307 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1850) ซ่อมแซม slope คันคลองฝั่งซ้ายคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. 5+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บางโรง คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 28/08/2561 05/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 127,500 21/11/2561 127,500 ร้าน น.เจริญวัสดุภัณฑ์ 12/07/2562 449,658 449,658 449,658 449,658 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1851) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำใต้สะพานคลองลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 468,000 468,000 468,000 468,000 วังตะเคียน เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 21/08/2561 06/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 61,400 12/11/2561 61,400 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 464,494 464,494 464,494 464,494 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1852) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร ปตน.ท่าไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 476,000 476,000 476,000 476,000 หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 17/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/10/2561 112,564 07/11/2561 112,564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์. เอส.ซัพพลายส์ 12/07/2562 474,499 474,499 474,499 474,499 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1853) ซ่อมแซม ทรบ.บางกระเสนใน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 274,000 274,000 274,000 30,000 244,000 ก้อนแก้ว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 08/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/11/2561 20,805 19/11/2561 20,805 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 12/07/2562 269,881 269,881 269,881 269,881 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1854) ซ่อมแซมบานระบาย.สถานีสุบน้ำท่าไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าไข่ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 13/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 153,800 23/11/2561 153,800 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.ที.เอ็น.อินเตอร์กรุ๊ป (1984) 12/07/2562 849,761 849,761 849,761 849,761 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1855) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำใต้สะพานคลองนิคมแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 468,000 468,000 468,000 468,000 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 23/08/2561 14/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/11/2561 36,155 21/11/2561 36,155 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 467,709 467,709 467,709 467,709 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1856) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบ .สถานีสูบน้ำกึ่งถาวร ปตน.ท่าถั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 476,000 476,000 476,000 476,000 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 20/08/2561 18/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/10/2561 112,564 07/11/2561 112,564 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.แอล.วี.แอนด์. เอส.ซัพพลายส์ 12/07/2562 476,000 476,000 475,503 475,503 99.90 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (1.168.1857) ซ่อมแซมแพลูกบวบกันวัชพืช ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (บางขนาก) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 210,000 210,000 210,000 210,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 28/08/2561 15/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 110,375 21/11/2561 110,375 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 12/07/2562 209,626 209,626 209,626 209,626 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (23) ปรับปรุง ปตร.กลางคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. 7+400 ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,417,500 582,500 คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 22/08/2561 12/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 12/12/2561 03/01/2562 03/01/2562 7,881,011 31/01/2562 7,881,011 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด 12/07/2562 8,125,412 7,881,012 236,400 4,457,047 4,231,512 225,535 54.85 100.00 70.00 100.00 70.00 30/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 2,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (24) ปรับปรุง ปตร.กลางคลองข้างคันกั้นน้ำสายบางขนาก-ท่าไข่ กม. 14+700 ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 19,417,500 582,500 บางตลาด คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 22/08/2561 12/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 04/12/2561 12/12/2561 03/01/2562 03/01/2562 7,821,274 31/01/2562 7,821,274 180 08/02/2562 08/02/2562 06/08/2562 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด 12/07/2562 8,055,874 7,821,274 234,600 4,469,256 4,236,396 232,860 55.48 100.00 70.00 100.00 70.00 30/07/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 3,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ป้องกันน้ำเค็มบริเวณอาคารชลประทาน ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 389,300 389,300 389,300 389,300 บางโรง คลองเขื่อน บางตลาด บางน้ำเปรี้ยว คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 18/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 43,520 02/01/2562 43,520 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 12/07/2562 388,397 388,397 388,397 388,397 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ปตน.ท่าไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 18/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 60,600 20/12/2561 60,600 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 112,949 112,949 112,949 112,949 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองหัวเนิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 115,000 115,000 115,000 115,000 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 07/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 24,970 12/12/2561 24,970 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 12/07/2562 113,937 113,937 113,937 113,937 100.00 100.00 85.00 100.00 85.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณ ปตร.นางหงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 คลองด่าน บางบ่อ สมุทรปราการ 19/11/2561 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 8,715 03/12/2561 8,715 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 69,149 69,149 69,149 69,149 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม คลองหลังวัดแสนภูดาษ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 135,100 135,100 135,100 135,100 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 07/12/2561 14/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 29,565 13/12/2561 29,565 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 12/07/2562 133,504 133,504 133,504 133,504 100.00 100.00 85.00 100.00 85.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม คลองบึงบางอ้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 89,000 89,000 89,000 89,000 บางขนาก บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 18/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 19/12/2561 26,260 02/01/2562 26,260 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 12/07/2562 88,990 88,990 88,990 88,990 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำบางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 233,800 233,800 233,800 233,800 โสธร เมือง ฉะเชิงเทรา 12/11/2561 12/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 51,400 19/12/2561 51,400 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 227,665 227,665 227,665 227,665 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม คลองหนองน้ำกิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 สนามจันทร์ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 11/12/2561 07/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 24,550 14/12/2561 24,550 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 12/07/2562 100,746 100,746 100,746 100,746 100.00 100.00 85.00 100.00 85.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ปตร.พระยาวิสูตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 8,655 03/12/2561 8,655 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 68,799 68,799 68,799 68,799 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 175,000 175,000 175,000 175,000 บางขวัญ เมือง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 12/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 39,945 19/12/2561 39,945 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 174,973 174,973 174,973 174,973 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม คลองหลอดตาแดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 99,400 99,400 99,400 99,400 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 07/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/12/2561 24,895 13/12/2561 24,895 ร้านสมบูรณ์วัสดุ 12/07/2562 98,538 98,538 98,538 98,538 100.00 100.00 85.00 100.00 85.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ปตร.เทพรังสรรค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 70,000 70,000 70,000 70,000 บางประกง บางประกง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 28/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 8,655 06/12/2561 8,655 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 68,874 68,874 68,874 68,874 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคาร สถานีสูบน้ำท่าไข่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 48,000 48,000 48,000 48,000 ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 19/12/2561 20/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 4,000 21/12/2561 4,000 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 47,520 47,520 47,520 47,520 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม คลองหลอดตาชู โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,900 120,900 120,900 120,900 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 18,080 18/12/2561 18,080 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 12/07/2562 115,564 115,564 115,564 115,564 100.00 100.00 85.00 100.00 85.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม ปตร.ปากตะคลอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 ท่าสะอ้าน บางประกง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 29/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 12,320 07/12/2561 12,320 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 56,370 56,370 56,370 56,370 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำท่าไข่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 120,000 120,000 120,000 120,000 หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 19/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 32,785 21/12/2561 32,785 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 115,445 115,445 115,445 115,445 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณตัวอาคาร ปตน.ท่าถั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,300 38,300 38,300 38,300 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 12/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 6,750 18/12/2561 6,750 ร้านทองทิพย์ค้าวัสดุ 12/07/2562 37,800 37,800 37,800 37,800 100.00 100.00 98.00 100.00 98.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม คลองหนองชังโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าไข่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 106,900 106,900 106,900 106,900 ท่าไข่ เมือง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 17/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 23,655 19/12/2561 23,655 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 103,600 103,600 103,600 103,600 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณตัวอาคาร ปตร.ท่าถั่ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 72,500 72,500 72,500 72,500 บางกรูด บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 12/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/12/2561 19,360 18/12/2561 19,360 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 12/07/2562 72,500 72,500 72,039 72,039 99.36 100.00 85.00 100.00 85.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบดินชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณคลองใหม่อุดมดี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 162,000 162,000 162,000 162,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 29/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 30,680 07/12/2561 30,680 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 162,000 162,000 161,516 161,516 99.70 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มบริเวณตัวอาคาร ทรบ.คู้วังคา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 19/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/12/2561 8,955 21/12/2561 8,955 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 25,292 25,292 25,292 25,292 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มบริเวณตัวอาคาร ปตร.ลาดขวาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 38,000 38,000 ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 5,760 14/12/2561 5,760 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 12/07/2562 35,893 35,893 35,893 35,893 100.00 100.00 85.00 100.00 85.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบดินชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณคลองข้างวัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 162,000 162,000 162,000 162,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 30/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 30,680 11/12/2561 30,680 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 162,000 162,000 161,556 161,556 99.73 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณตัวอาคาร ทรบ.บางแก้ว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 บางแก้ว เมือง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 20/12/2561 20/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 8,600 24/12/2561 8,600 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 24,652 24,652 24,652 24,652 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มบริเวณตัวอาคาร ปตร.แสนภูดาษ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 38,000 38,000 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 5,760 18/12/2561 5,760 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 12/07/2562 35,893 35,893 35,893 35,893 100.00 100.00 85.00 100.00 85.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบดินชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณคลองเจ็ก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 162,000 162,000 162,000 162,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 29/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 30,680 06/12/2561 30,680 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 162,000 162,000 161,542 161,542 99.72 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยเค็มที บริเวณตัวอาคาร ทรบ.คลองนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 26,000 26,000 26,000 26,000 บางขวัญ เมือง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 21/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 8,955 24/12/2561 8,955 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 25,387 25,387 25,387 25,387 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณตัวอาคาร ปตร.จางวาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 38,000 38,000 38,000 38,000 แสนภูดาษ บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 11/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/12/2561 5,760 18/12/2561 5,760 ร้านพูลสวัสดิ์การค้า 12/07/2562 35,893 35,893 35,893 35,893 100.00 100.00 85.00 100.00 85.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบดินชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณคลองตาเวียน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 162,000 162,000 162,000 162,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 30/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 30,680 11/12/2561 30,680 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 160,765 160,765 160,765 160,765 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณตัวอาคาร ปตร.ท่าไข่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 68,000 68,000 68,000 68,000 หน้าเมือง เมือง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 20/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/12/2561 13,440 24/12/2561 13,440 ร้านเอส เอส พี วิศวกิจ 12/07/2562 66,623 66,623 66,623 66,623 100.00 100.00 95.00 100.00 95.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ทำนบดินชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม บริเวณคลองฮกลี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 99,000 99,000 99,000 99,000 ท่าสะอ้าน บางปะกง ฉะเชิงเทรา 19/11/2561 30/11/2561 03/12/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/12/2561 21,770 11/12/2561 21,770 ร้านทรงพลพานิช 12/07/2562 93,824 93,824 93,824 93,824 100.00 100.00 90.00 100.00 90.00 30/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ปตร.กึ่งถาวรคลองปลื้มแผ้วผ้า ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต ประตูระบายน้ำกึ่งถาวร คลองลาดกระเบน ต.บางขนาก อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 450,000 450,000 450,000 450,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (8) ประตูระบายน้ำปากคลองบางอีแก้ว เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 6,409,381 6,409,381 6,409,381 6,409,381 6,409,381 6,409,381 6,409,381 6,409,381 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)1 User online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง