ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 20:06:36]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.504) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ พี้นที่ 202,138 ไร่ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 593,000 593,000 593,000 593,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 119,958 04/03/2563 119,958 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 26/03/2563 120,000 593,000 593,000 373,360 373,360 62.96 70.00 0.00 70.00 0.00 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.507) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ระยะทาง 130 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,800 982,800 982,800 982,800 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 82,700 04/03/2563 82,700 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 26/03/2563 82,700 982,800 982,800 287,810 287,810 29.28 70.00 0.00 70.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.509) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 40 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 604,400 604,400 604,400 604,400 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 59,998 04/03/2563 59,998 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 26/03/2563 60,000 604,400 604,400 155,546 155,546 25.74 70.00 0.00 70.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.511) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 11 แห่ง จำนวน 30 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 68,100 68,100 68,100 68,100 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 8,540 04/03/2563 8,540 มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 68,100 68,100 67,750 67,750 99.49 70.00 0.00 70.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.940) กำจัดวัชพืช จำนวน 216 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 99,982 04/03/2563 99,982 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 26/03/2563 100,000 700,000 700,000 219,973 219,973 31.42 70.00 0.00 70.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.177) ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 4 ครอบครัว สน.ปตน.กระทุ่มแบน จำนวน 1 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 389,448 06/03/2563 389,448 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 389,448 594,374 594,374 593,728 593,728 99.89 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.178) ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 6 ครอบครัว สน.ปตน.กระทุ่มแบน จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 335,703 18/03/2563 335,703 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 337,761 795,563 795,563 794,265 794,265 99.84 100.00 0.00 100.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.179) ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว สน.ปตน.กระทุ่มแบน จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 345,301 06/03/2563 345,301 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 346,908 846,571 846,571 831,926 831,926 98.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.353) ซ่อมแชม ทรบ.คลองบ้านป้าจิต ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 302,252 09/03/2563 302,252 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 26/03/2563 302,252 948,167 948,167 880,754 880,754 92.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.354) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านนายอำพล ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 298,976 09/03/2563 298,976 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 298,976 948,026 948,026 874,779 874,779 92.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.355) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านลุงเสริฐ ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 296,792 09/03/2563 296,792 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 296,792 947,688 947,688 880,275 880,275 92.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.356) ซ่อมแซม ทรบ.คลองป้าจำปี ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 296,064 09/03/2563 296,064 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 296,064 947,178 947,178 920,209 920,209 97.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.357) ซ่อมแซม ทรบ.คลองป้าพร ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 296,792 09/03/2563 296,792 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 315,275 947,877 947,877 874,630 874,630 92.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.358) ซ่อมแซม ทรบ.คลองสะพานเสาวภา ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 294,700 09/03/2563 294,700 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 294,700 948,100 948,100 942,027 942,027 99.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.359) ซ่อมแซม ทรบ.คลองสาย 8 ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 301,160 09/03/2563 301,160 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 320,155 947,286 947,286 845,050 845,050 89.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.360) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหน้าวัดกกตาล ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 297,884 09/03/2563 297,884 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 316,495 948,261 948,261 857,301 857,301 90.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.390) ซ่อมแซม สน.ปตร.คลองนา ขนาด 4.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 492,200 19/03/2563 492,200 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 492,200 599,913 599,913 598,145 598,145 99.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.391) ซ่อมแซม สน.ปตร.ตันเจริญสุข ขนาด 4.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 492,200 09/03/2563 492,200 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 492,200 599,913 599,913 599,598 599,598 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.392) ซ่อมแซม สน.ปตร.ไหหลำบน ขนาด 4.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 492,200 09/03/2563 492,200 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 492,200 599,913 599,913 589,893 589,893 98.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.393) ซ่อมแซมกำแพงป้องกันน้ำกัดแซาะคลองมะยม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลหอมเกล็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 110,475 09/03/2563 110,475 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 110,475 990,000 990,000 926,647 926,647 93.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.418) ซ่อมแซมเครื่องกว้านสำหรับเครื่องผลักดันน้ำ ปตร.ลัคท่าคา ขนาด 12 ตัน จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าข้าม สามพราน นครปฐม 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 490,100 05/03/2563 490,100 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 490,100 599,984 599,984 599,669 599,669 99.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.419) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ทรบ.บางเตย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางเตย สามพราน นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 452,000 05/03/2563 452,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 452,000 598,589 598,589 598,569 598,569 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.420) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ทรบ.พร้าว ขนาด 1 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 470,000 05/03/2563 470,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 470,000 599,635 599,635 599,615 599,615 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.421) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.บางซื่อ ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 452,000 05/03/2563 452,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 452,000 499,660 499,660 499,640 499,640 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.422) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.บ้านไร่ ขนาด 1 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 470,000 05/03/2563 470,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 470,000 499,985 499,985 499,965 499,965 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.423) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.ยาว ขนาด 1 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลทรงคนอง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 470,000 05/03/2563 470,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 470,000 499,810 499,810 499,790 499,790 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.429) ซ่อมแซมตู้ควบคุมและระบบไฟฟ้า สน.ทรบ.บางเตย จำนวน 4 ตู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางเตย สามพราน นครปฐม 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 436,930 05/03/2563 436,930 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 436,930 599,090 599,090 581,278 581,278 97.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.430) ซ่อมแซมตู้ควบคุมและระบบไฟฟ้า สน.ปตร.อ้อมใหญ่ จำนวน 4 ตู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 343,760 05/03/2563 343,760 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 26/03/2563 343,760 495,120 495,120 494,617 494,617 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2470) ซ่อมแซม ทรบ.แยกคลองคอกกระบือ ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 283,344 06/03/2563 283,344 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 288,126 895,604 895,604 893,548 893,548 99.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2471) ซ่อมแซม ทรบ.ใหม่บางยาง ขนาด 1.00 ม. จำนวน 2 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 190,014 06/03/2563 190,014 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 194,000 349,984 349,984 349,220 349,220 99.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2472) ซ่อมแซม ปตร.คลองครุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ท่าทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/02/2563 192,114 09/03/2563 192,114 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 192,114 976,954 976,954 972,337 972,337 99.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2474) ซ่อมแซม ปตร.ตาเพชร ขนาด ขนาด 4.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 110,555 05/03/2563 110,555 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 111,997 596,810 596,810 580,337 580,337 97.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2477) ซ่อมแซม สน.ปตร.อ้อมน้อย ขนาด 6.00 ม. จำนวน 1 ช่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 495,676 05/03/2563 495,676 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 495,676 897,867 897,867 804,956 804,956 89.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2481) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.คอกกระบือ ขนาด 1 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 470,000 04/03/2563 470,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 470,000 499,991 499,991 499,971 499,971 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2482) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.ท่าเสา ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 04/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 452,000 04/03/2563 452,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 452,000 599,952 599,952 594,592 594,592 99.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2483) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.นางสาวเหนือ ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 452,000 04/03/2563 452,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 452,000 599,972 599,972 594,612 594,612 99.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2484) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.บางน้ำจืด ขนาด 1 ลบ.ม. จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 470,000 05/03/2563 470,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 470,000 599,991 599,991 594,631 594,631 99.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2485) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.อ้อมน้อย ขนาด 3 ลบ.ม. จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 452,000 05/03/2563 452,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 452,000 599,936 599,936 594,576 594,576 99.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2486) ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สน.ปตร.บางน้ำจืด จำนวน 4 ตู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พันท้ายนรสิงห์ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 462,704 05/03/2563 462,704 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 462,704 599,984 599,984 599,481 599,481 99.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2487) ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สน.ปตร.บางพระ จำนวน 2 ตู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 340,614 05/03/2563 340,614 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 340,614 499,994 499,994 499,491 499,491 99.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2488) ซ่อมแซมตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า สน.ปตร.อ้อมน้อย จำนวน 4 ตู้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 471,296 05/03/2563 471,296 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 471,296 599,996 599,996 538,893 538,893 89.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2489) ซ่อมแซมท่อสูบน้ำ สน.ปตร.บางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 425,000 18/03/2563 425,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 26/03/2563 425,000 799,980 799,980 799,438 799,438 99.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2492) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการฯ จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 432,180 04/03/2563 432,180 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 432,180 940,000 940,000 722,902 722,902 76.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2493) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำในเขตโครงการฯ จำนวน 10 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/01/2563 499,650 04/03/2563 499,650 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 499,650 979,970 979,970 735,907 735,907 75.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2494) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 70,000 12/03/2563 70,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองกร่าง 26/03/2563 71,500 960,000 960,000 960,000 960,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2495) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 22/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/03/2563 100,000 17/03/2563 100,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองภาษีเจริญ 26/03/2563 100,750 1,000,000 1,000,000 996,048 996,048 99.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.4496) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน (จ้างแรงงาน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/01/2563 119,991 04/03/2563 119,991 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 119,991 959,901 959,901 365,815 365,815 38.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (112) ปรับปรุง ปตร.ปลายคลองท่าตอ ขนาด 4.00 ม. จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,365,800 10,365,800 10,365,800 10,365,800 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 15,744 04/03/2563 15,744 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 15,744 8,756,446 8,756,446 4,516,793 4,516,793 51.58 0.00 0.00 0.00 0.00 18 90 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.78) ซ่อมแซมคันคลองยายหลีฝั่งใต้ ยาว 100.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 373,428 05/03/2563 373,428 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 385,994 749,967 749,967 748,188 748,188 99.76 0.00 0.00 0.00 0.00 5 20 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.79) ซ่อมแซมคันคลองบริเวณปตร.บางพระ ยาว 100.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 361,409 06/03/2563 361,409 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 361,777 699,949 699,949 698,200 698,200 99.75 0.00 0.00 0.00 0.00 7 30 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.80) ซ่อมแซมคันคลองบริเวณปตร.ยายกล่อม ยาว 100.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 18/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/01/2563 325,578 06/03/2563 325,578 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 26/03/2563 336,235 649,938 649,938 629,637 629,637 96.88 0.00 0.00 0.00 0.00 8 25 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ปรับปรุง ปตร.ปากคลองท่าตอ ขนาด 4.00 ม. จำนวน 1 บาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (รายการงานเพิ่มเติม) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 9,900,000 9,900,000 9,620,000 9,620,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/04/2563 82,770 01/04/2563 82,770 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย(2001) 03/04/2563 82,770 8,549,595 8,549,595 3,629,666 3,629,666 42.45 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบควบคุม/ไฟฟ้า ปตร.สน.สีวาพาสวัสดิ์ (รายการงานเพิ่มเติม) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 200,000 200,000 บ้านเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 23/03/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/03/2563 169,987 01/04/2563 169,987 มินิฮาร์ดแวร์ 05/05/2563 199,987 199,987 169,987 169,987 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 17,999,998 17,999,998 17,999,998 17,999,998 โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 08/10/2561 08/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 19/06/2562 12/07/2562 30/07/2562 17,999,998 16/08/2562 17,999,998 บจก.พรอสเพอร์ โซลูชั่น 13/01/2563 20,282,025 17,999,998 17,999,998 17,999,998 17,999,998 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 57,000 57,000 57,000 57,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 09/10/2562 57,000 04/11/2562 57,000 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 04/02/2563 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 51,600 51,600 51,600 51,600 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2562 51,600 09/12/2562 51,600 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 04/02/2563 51,600 51,600 51,600 51,600 51,600 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,800 33,800 33,800 33,800 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 01/10/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2562 33,800 09/12/2562 33,800 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 04/02/2563 33,800 33,800 33,800 33,800 33,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)