ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 10:05:23]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.1.319) บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 11 แห่ง .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 68,100 68,100 68,100 68,100 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 14,900 14/11/2561 14,900 หจก.กิตติวุธ 04/12/2561 68,100 68,100 51,364 51,364 75.42 75.00 72.00 75.00 72.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.1.320) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,208,800 1,208,800 1,208,800 1,208,800 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 29,900 01/11/2561 29,900 หจก.กิตติวุธ 06/11/2561 1,208,800 1,208,800 545,752 545,752 45.15 80.00 67.00 80.00 67.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.1.321) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 982,800 982,800 982,800 982,800 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/10/2561 8,700 30/10/2561 8,700 หจก.กิตติวุธ 06/11/2561 982,800 982,800 450,934 450,934 45.88 80.00 67.00 80.00 67.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.1.333) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 593,000 593,000 593,000 593,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 31/10/2561 20,480 01/11/2561 20,480 ร้านหลีการยาง 07/11/2561 593,000 593,000 306,764 306,764 51.73 70.00 62.00 70.00 62.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.2.229) กำจัดวัชพืช จำนวน 52 สาย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2562 179,980 31/01/2562 179,980 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 12/02/2562 1,000,000 1,000,000 614,232 614,232 61.42 65.00 62.00 65.00 62.00 18/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 236 146 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (9) ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำสู่แก้มลิงคลองมหาชัย-คลองสนามชัยและแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 102,000,000 102,000,000 102,000,000 102,000,000 โคกขาม เมือง สมุทรสาคร 08/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 20/12/2561 27/12/2561 3,958,480 21/01/2562 3,958,480 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 22/01/2562 100,880,000 100,880,000 23,915,814 23,915,814 23.71 70.00 57.00 70.00 57.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 21,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1858) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/12/2561 100,000 19/12/2561 100,000 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานคลองภาษีเจริญ 15/01/2562 960,000 960,000 860,000 860,000 89.58 100.00 96.00 100.00 96.00 18/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1859) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 127,400 09/11/2561 127,400 บจก.เคเอฟพาร์ท 04/12/2561 940,000 940,000 887,967 887,967 94.46 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1860) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 499,650 30/10/2561 499,650 บจก.เค.เอฟ.พาร์ท 06/11/2561 980,000 980,000 977,308 977,308 99.73 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1861) ซ่อมแซม ทรบ.คลองศาลเจ้า 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 329,967 15/11/2561 329,967 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 20/11/2561 950,000 950,000 895,374 895,374 94.25 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1862) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.ฉาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 20,672 25/09/2561 20,672 บจก.เค.เอฟ.พาร์ท 13/11/2561 500,000 500,000 499,707 499,707 99.94 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1863) ซ่อมแซม ทรบ.คลองหีบหิน 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 177,753 27/11/2561 177,753 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 04/12/2561 960,000 960,000 888,401 888,401 92.54 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1864) ซ่อมแซมท่อสูบน้ำ สน.ปตร.บางกระทึก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บางกระทึก สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 30,000 26/11/2561 30,000 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 27/11/2561 600,000 600,000 589,906 589,906 98.32 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1865) ซ่อมแซม ทรบ.คลองครูณรงค์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 322,008 30/11/2561 322,008 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 04/12/2561 940,000 940,000 883,821 883,821 94.02 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1866) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตน.กระทุ่มแบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 30/10/2561 23/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 233,564 26/11/2561 233,564 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 27/11/2561 700,000 700,000 699,908 699,908 99.99 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1867) ซ่อมแซม ทรบ.คลองผู้ใหญ่ผิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 327,693 30/10/2561 327,693 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 30/10/2561 950,000 950,000 891,652 891,652 93.86 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1868) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สน.ปตร.บางพระ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 25/09/2561 425,000 27/11/2561 425,000 บจก.นันทฉัตรมาตา 04/12/2561 500,000 500,000 499,726 499,726 99.95 100.00 100.00 100.00 100.00 02/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1869) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านก๋งพัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 322,008 15/11/2561 322,008 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 20/11/2561 940,000 940,000 882,776 882,776 93.91 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1870) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลหอมเกล็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หอมเกล็ด สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 23/11/2561 233,564 26/11/2561 233,564 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 27/11/2561 950,000 950,000 949,788 949,788 99.98 100.00 100.00 100.00 100.00 30/04/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1871) ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลหอมเกล็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 หอมเกล็ด สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 83,838 09/11/2561 83,838 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 04/12/2561 950,000 950,000 929,400 929,400 97.83 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1872) ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 20/08/2561 09/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 83,450 09/11/2561 83,450 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 04/12/2561 980,000 980,000 936,582 936,582 95.57 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1873) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านป้าเสริฐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 318,379 23/11/2561 318,379 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 04/12/2561 950,000 950,000 889,675 889,675 93.65 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1874) ซ่อมแซม ทรบ.คลองโรงสี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 102,874 27/11/2561 102,874 บจก.นันทฉัตรมาตา 27/11/2561 940,000 940,000 881,127 881,127 93.74 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1875) ซ่อมแซม ทรบ.คลองดงเกตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 338,557 30/11/2561 338,557 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 04/12/2561 980,000 980,000 916,684 916,684 93.54 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1876) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านป้าผ่อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 318,379 30/11/2561 318,379 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 04/12/2561 950,000 950,000 888,037 888,037 93.48 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1877) ซ่อมแซม ทรบ.คลองโรงงานถั่วงอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/09/2561 322,766 15/11/2561 322,766 บจก.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง 20/11/2561 940,000 940,000 821,822 821,822 87.43 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1878) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านลุงจ่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 340,831 30/11/2561 340,831 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 04/12/2561 990,000 990,000 925,762 925,762 93.51 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1879) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านผู้ใหญ่หงษ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/09/2561 338,557 23/11/2561 338,557 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 27/11/2561 980,000 980,000 914,139 914,139 93.28 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1880) ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านเทียนทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 940,000 940,000 940,000 940,000 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 323,368 23/11/2561 323,368 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 27/11/2561 940,000 940,000 884,103 884,103 94.05 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1881) ซ่อมแซม ทรบ.คลองโพธิ์ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 341,992 23/11/2561 341,992 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 27/11/2561 990,000 990,000 923,552 923,552 93.29 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1882) ซ่อมแซม ทรบ.คลองวัดอ้อมใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 177,945 27/11/2561 177,945 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 25/03/2562 950,000 950,000 890,367 890,367 93.72 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1883) ซ่อมแซม ทรบ.คลองเปโตพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 177,753 26/11/2561 177,753 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 04/12/2561 960,000 960,000 896,262 896,262 93.36 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (1.168.1884) ซ่อมแซม ทรบ.คลองซอยหีบหิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 สามพราน สามพราน นครปฐม 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/10/2561 196,619 30/10/2561 196,619 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 30/10/2561 600,000 600,000 551,466 551,466 91.91 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (86) ปรับปรุง ปตร.คลองยายหลีฝั่งเหนือ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 08/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/10/2561 09/11/2561 15/11/2561 868,080 04/12/2561 868,080 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 04/12/2561 9,889,300 9,889,300 8,241,063 8,241,063 83.33 80.00 85.00 80.00 85.00 18/06/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน 285 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ซ่อมแซมคันคลองไหหลำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 27/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 370,140 04/12/2561 370,140 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 29/04/2562 850,000 850,000 846,803 846,803 99.62 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ซ่อมแซมคันกั้นน้ำคลองนายปัญญา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ท่าเสา กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 27/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 348,400 07/12/2561 348,400 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 29/04/2562 800,000 800,000 797,166 797,166 99.65 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ซ่อมแซมคันคลองยายหลัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บางยาง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 27/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 342,908 11/12/2561 342,908 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 29/04/2562 800,000 800,000 792,425 792,425 99.05 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ซ่อมแซม ปตร.อ่อนใจ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน 30/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 342,249 07/12/2561 342,249 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 29/04/2562 650,000 650,000 632,514 632,514 97.31 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ซ่อมแซม ปตร.กระทุ่มแบน (แป๊ะกง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการจัดการคุณภาพน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 27/11/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/12/2561 378,190 11/12/2561 378,190 หจก.มินิฮาร์ดแวร์ 29/04/2562 900,000 900,000 895,781 895,781 99.53 100.00 100.00 100.00 100.00 07/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว-ดำ แบบ Multifunction สำหรับกระดาษขนาด A4 จำนวน 3 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 27,000 27,000 27,000 27,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 270,000 23/11/2561 270,000 หจก.โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 18/12/2561 27,000 27,000 27,000 27,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/12/2561
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 19,000 19,000 19,000 19,000 ตลาดกระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 19,000 19/11/2561 19,000 บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด 18/12/2561 19,000 19,000 19,000 19,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 18/12/2561

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)22 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 108 ครั้ง