ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิ.ย. 2562 เวลา 22:39:46]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1.302) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 817,200 817,200 817,200 817,200 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 15,000 19/11/2561 15,000 เอส แอนด์ บี 1903 31/01/2562 817,200 817,200 469,878 469,878 57.50 70.00 65.00 70.00 65.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1.303) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,448,000 3,448,000 3,448,000 3,448,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 89,900 03/12/2561 89,900 เอส แอนด์ บี 1903 07/12/2561 3,448,000 3,448,000 3,265,555 3,265,555 94.71 70.00 90.00 70.00 90.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1.304) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 892,000 892,000 892,000 892,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/12/2561 81,991 19/12/2561 81,991 ที เอน อาร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 03/01/2562 892,000 892,000 734,682 734,682 82.36 70.00 80.00 70.00 80.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1.327) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 99,415 30/11/2561 99,415 เอส แอนด์ บี 1903 07/12/2561 2,800,000 2,800,000 2,048,723 2,048,723 73.17 70.00 70.00 70.00 70.00 14/05/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (6) ปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำสมบูรณ์ - บางขนาก ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 18/01/2562 18/02/2562 07/03/2562 75,749,294 25/03/2562 75,749,294 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัทศรีภูมิการโยธา จำกัด 29/04/2562 76,060,900 77,341,294 75,749,294 1,592,000 12,007,534 11,362,394 645,140 15.53 20.00 20.00 20.00 20.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (19) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 90,000,000 90,000,000 90,000,000 87,381,730 2,618,270 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2562 14/02/2562 18/03/2562 19/03/2562 59,300,320 29/03/2562 59,300,320 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด 29/04/2562 87,074,945 60,549,320 59,300,320 1,249,000 9,626,327 9,626,327 15.90 20.00 20.00 20.00 20.00 14/05/2562 ประตูระบายน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 20,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (10) ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิต ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 80,000,000 80,000,000 80,000,000 78,500,000 1,500,000 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2562 14/02/2562 18/03/2562 19/03/2562 53,084,132 29/03/2562 53,084,132 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด 29/04/2562 76,935,119 54,206,132 53,084,132 1,122,000 8,694,639 115,330 8,694,639 16.04 20.00 20.00 20.00 20.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (11) ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวา ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 80,000,000 80,000,000 80,000,000 77,700,000 2,300,000 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 11/01/2562 11/02/2562 07/03/2562 53,898,779 25/03/2562 53,898,779 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัทศรีภูมิการโยธา จำกัด 29/04/2562 77,171,165 55,034,779 53,898,779 1,136,000 8,763,062 8,763,062 15.92 20.00 20.00 20.00 20.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 1,000 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1885) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 400,000 600,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 07/01/2562 1,000,000 600,000 400,000 0.00 60.00 40.00 60.00 40.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1886) ซ่อมแซมบำรุง.สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ (เก่า - ใหม่) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีคัดเลือก 23/11/2561 26/11/2561 26/11/2561 1,800,000 03/12/2561 1,800,000 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด 07/12/2561 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1887) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีคัดเลือก 23/11/2561 26/11/2561 26/11/2561 1,500,000 03/12/2561 1,500,000 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ติดปัญหาอื่นๆ 07/12/2561 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1888) ซ่อมแซมบำรุง .สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีคัดเลือก 23/11/2561 26/11/2561 26/11/2561 1,500,000 03/12/2561 1,500,000 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด 07/12/2561 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1889) ซ่อมแซมบำรุง .สถานีสูบน้ำเสาวภาผ่องศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 เสาวภาผ่องศรี องครักษ์ นครนายก 10/10/2561 วิธีคัดเลือก 23/11/2561 26/11/2561 26/11/2561 1,500,000 03/12/2561 1,500,000 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด 07/12/2561 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1890) ซ่อมแซมทุนดักสวะ บริเวณ.สถานีสูบน้ำเสาวภาผ่องศรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/11/2561 34,298 21/11/2561 34,298 เอส.ที. ดีเวลดอปเปอร์ แอนด์จีเนียริ่ง 07/12/2561 1,199,057 1,199,057 1,199,057 1,199,057 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1891) ซ่อมแซมหลังคาคลุมเกียร์มอเตอร์ประตูระบายน้ำ จำนวน 7 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 25/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/11/2561 267,491 08/11/2561 267,491 นาตะทัสทอง จำกัด 07/12/2561 399,611 399,611 399,611 399,611 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1892) ซ่อมแซมปรับภูมิทัศน์เขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณ ปตน.จุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 608,159 16/11/2561 608,159 อุตสาหกรรมไม้ อยุธยา 07/12/2561 2,492,628 2,492,628 2,492,628 2,492,628 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1893) ซ่อมแซมกำแพงกันน้ำริมคลองรังสิตฯฝั่งใต้ ช่วงคลอง 3 - คลอง 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/11/2561 132,897 05/11/2561 132,897 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 07/12/2561 973,406 973,406 973,406 973,406 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1894) ซ่อมแซมทุนดักสวะบริเวณปตร.13 สายล่างและทรบ.บึงฝรั่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 910,000 910,000 910,000 910,000 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 29/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/11/2561 04/12/2561 04/12/2561 630,000 26/12/2561 630,000 ซี.อาร์.ที. ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด 20/02/2562 910,000 910,000 229,320 229,320 25.20 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1895) ซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำคลอง 19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 18/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 368,695 04/12/2561 368,695 พระอาจารย์ โฮมมาร์ท 07/12/2561 850,000 850,000 847,489 847,489 99.70 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1896) ซ่อมแซมถนน คูเลียบคันกั้นน้ำคลอง 14-15 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ชุมพล องครักษ์ นครนายก 18/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 28/11/2561 12/12/2561 12/12/2561 293,193 18/01/2562 293,193 หจก.ส.ศิวโรจน์ ขนส่ง 20/02/2562 434,886 434,886 434,886 434,886 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1897) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลอง 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 338,394 07/11/2561 338,394 นาตะทัสทอง จำกัด 07/12/2561 750,918 750,918 750,918 750,918 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1898) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำบึงไผ่ดำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 920,000 920,000 920,000 920,000 ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 29/10/2561 วิธีคัดเลือก 06/12/2561 13/12/2561 14/12/2561 637,676 28/12/2561 637,676 บริษัทออเร้นจ์ เทค จำกัด 23/01/2562 920,000 920,000 918,293 918,293 99.81 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1899) ซ่อมแซม.สถานีสูบคลอง 21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 วิธีคัดเลือก 23/11/2561 26/11/2561 26/11/2561 950,000 03/12/2561 950,000 บริษัท พรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด 07/12/2561 950,000 950,000 950,000 950,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1900) ซ่อมแซมโรงสูบเก่า-ใหม่ บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 540,000 540,000 540,000 540,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 30/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/11/2561 170,685 14/11/2561 170,685 ที เอน อาร์ ดีเวลดอปเม้นท์ จำกัด 07/12/2561 534,173 534,173 534,173 534,173 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1901) ซ่อมแซมบันได และอาคารปตร. 5 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 หนองจอก หนองจอก กรุงเทพมหานคร 29/10/2561 วิธีคัดเลือก 02/01/2562 03/01/2562 11/01/2562 561,180 17/01/2562 561,180 3 ช ชำนาญช่างจำกัด 23/01/2562 982,612 982,612 982,612 982,612 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1902) ซ่อมแซมและเปลี่ยนบานระบาย ปตร.ปลายคลอง 16 (สายกลาง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ชุมพล องครักษ์ นครนายก 19/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/11/2561 54,990 19/11/2561 54,990 เอ็ม ซี โอ ซัพพลาย จำกัด 07/12/2561 779,940 779,940 779,940 779,940 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.168.1903) ซ่อมแซมสะพานหน้า.สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 29/10/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/11/2561 299,338 07/11/2561 299,338 นาตะทัสทอง จำกัด 07/12/2561 598,155 598,155 598,155 598,155 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.80) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองรังสิตประยูรศักดิ์ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 54+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,604,000 3,604,000 3,604,000 3,500,000 104,000 บึงศาล องครักษ์ นครนายก 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/01/2562 07/02/2562 07/02/2562 3,472,433 14/03/2562 3,472,433 90 02/04/2562 01/04/2562 30/06/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล 29/04/2562 3,498,881 3,472,434 3,472,434 0.00 100.00 65.00 100.00 65.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.81) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหกวาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 3,124,000 3,124,000 3,124,000 3,034,000 90,000 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 23/01/2562 3,033,763 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.82) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 16 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,047,000 2,047,000 2,047,000 1,988,000 59,000 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 13/12/2561 13/12/2561 867,620 06/02/2562 867,620 90 21/03/2562 20/03/2562 18/06/2562 เอส ที ดีเวลลอปเปอร์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 29/04/2562 1,986,850 870,100 870,100 0.00 100.00 90.00 100.00 90.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.83) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 17 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,665,000 1,665,000 1,665,000 1,617,000 48,000 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 21/12/2561 08/01/2562 08/01/2562 884,732 11/03/2562 884,732 90 29/03/2562 28/03/2562 26/06/2562 กานสิริโชค ก่อสร้าง 29/04/2562 1,616,304 885,000 885,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.84) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 12 สายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,680,000 1,680,000 1,680,000 1,632,000 48,000 ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 13/12/2561 13/12/2561 636,699 06/02/2562 636,699 90 18/02/2562 15/02/2562 18/05/2562 กานต์สิริโชค ก่อสร้างจำกัด 29/04/2562 1,630,811 643,000 643,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.85) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองคู่ขนานพหลโยธิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/12/2561 18/12/2561 17/12/2561 460,132 15/02/2562 460,132 90 26/02/2562 25/02/2562 26/05/2562 บริษัท ไนน์สโตร์ จำกัด 29/04/2562 469,832 460,132 460,132 460,132 460,132 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.86) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 7 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,537,000 1,537,000 1,537,000 1,493,000 44,000 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 13/12/2561 13/12/2561 582,728 06/02/2562 582,728 90 18/02/2562 15/02/2562 18/05/2562 กานสิริโชค ก่อสร้าง 29/04/2562 1,492,574 588,000 588,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.87) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 8 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,543,000 1,543,000 1,543,000 1,499,000 44,000 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 13/12/2561 13/12/2561 525,336 06/02/2562 525,336 90 18/02/2562 15/02/2562 18/05/2562 กานต์สิริโชค ก่อสร้างจำกัด 29/04/2562 1,497,901 535,000 535,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.88) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 9 สายกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,567,000 1,567,000 1,567,000 1,522,000 45,000 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 30/11/2561 13/12/2561 13/12/2561 636,699 06/02/2562 636,699 90 18/02/2562 15/02/2562 18/05/2562 กานต์ศิริโชค ก่อสร้างจำกัด 29/04/2562 1,521,476 604,000 604,000 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.89) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 22 กม. 0+000 - 18+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,537,000 1,537,000 1,537,000 1,493,000 44,000 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 07/12/2561 24/12/2561 24/12/2561 769,451 01/03/2562 769,451 90 02/04/2562 02/04/2562 30/06/2562 เอส ที ดีเวลลอปเปอร์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 05/04/2562 1,494,595 770,100 770,100 0.00 100.00 30.00 100.00 30.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.90) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,121,000 2,121,000 2,121,000 2,060,000 61,000 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 25/01/2562 07/02/2562 07/02/2562 2,034,198 11/03/2562 2,034,198 90 05/04/2562 04/04/2562 03/07/2562 ห้างหุ้นส่วนจำกัดขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล 29/04/2562 2,058,977 2,034,198 2,034,198 0.00 100.00 70.00 100.00 70.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.172.91) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลอง 21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 2,144,000 2,144,000 2,144,000 2,082,000 62,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 27/12/2561 11/01/2562 11/01/2562 927,681 11/03/2562 927,681 90 29/03/2562 28/03/2562 26/06/2562 กานต์สิริโชค ก่อสร้างจำกัด 29/04/2562 2,081,903 928,000 928,000 0.00 100.00 65.00 100.00 65.00 14/05/2562 ขุดลอกลำน้ำ ลุ่มน้ำบางปะกง 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและเชื่อมเส้นทางคมนาคม ถนนคู่ขนานรังสิต-นครนายก ช่วงคลอง 3 เชื่อมถนนพหลโยธิน ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2560 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2560 2560 จ้างเหมาทั้งโครงการ 570,923 570,923 570,923 570,923 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.2753) ซ่อมแซมบำรุงอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 5,480,000 5,480,000 5,480,000 5,480,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.227) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบึงกล่ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 647,100 647,100 647,100 647,100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปตร.ปากคลอง 15 (สายกลาง) ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2562 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 42,745,000 42,745,000 42,745,000 42,745,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ จำนวน 6 ชุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 124,800 124,800 124,800 124,800 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 124,800 30/11/2561 124,800 เอส ที ดีเวลลอปเปอร์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 03/01/2562 124,800 124,800 124,800 124,800 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 50,500 50,500 50,500 50,500 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 50,500 01/12/2561 50,500 ที เอ็น อาร์ ดีเวลลอปเปอร์แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง 03/01/2562 50,500 50,500 50,500 50,500 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องตบดินแบบกระโดด ขับด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 70 กิโลกรัม จำนวน 1 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 99,000 99,000 99,000 99,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/11/2561 99,000 01/12/2561 99,000 แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11/02/2562 99,000 99,000 99,000 99,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กเหนียว จำนวน 2 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 104,000 104,000 104,000 104,000 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/11/2561 104,000 01/12/2561 104,000 แสงธานีเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 11/02/2562 104,000 104,000 104,000 104,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปรับปรุงอาคารและระบบควบคุมสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปรับปรุงบานระบายน้ำประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/09/2561 19/12/2561 19/11/2561 2,036,390 2,036,390 ธนันชนดีเวลลอปเมนต์ 10/01/2562 2,036,390 2,036,390 0.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/05/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปรับปรุงคันคลองหกวายล่าง ช่วงคลอง 13-14 งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 25,000,000 25,000,000 25,000,000 24,297,000 703,000 834,634 834,634 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14/05/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง