ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 21:26:21]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.271) บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 25/11/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 83,570 13/03/2563 83,570 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 2,700,000 2,700,000 1,243,065 1,243,065 46.04 0.00 0.00 12.50 20.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.272) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 171.50 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,296,500 1,296,500 1,296,500 1,296,500 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 25/11/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 12,300 13/03/2563 12,300 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 1,296,500 1,296,500 342,729 342,729 26.43 0.00 0.00 12.50 22.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.275) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 130 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,964,300 1,964,300 1,964,300 1,964,300 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 25/11/2562 20/12/2562 13/02/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 36,000 13/03/2563 36,000 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 1,964,300 1,964,300 717,994 717,994 36.55 0.00 20.00 12.50 21.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.277) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 333 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 755,000 755,000 755,000 755,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 25/11/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 13,780 13/03/2563 13,780 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 755,000 755,000 355,951 355,951 47.15 0.00 20.00 12.50 25.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.631) กำจัดวัชพืช จำนวน 7 สายคลอง จำนวน 142.08 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 231,000 231,000 231,000 231,000 หนองจอก เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 20/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 9,982 13/03/2563 9,982 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 150,000 150,000 149,380 149,380 99.59 0.00 10.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.648) กำจัดวัชพืช จำนวน 9 สายคลอง จำนวน 342.78 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 614,000 614,000 614,000 614,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 20/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 9,982 13/03/2563 9,982 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 614,000 614,000 281,538 281,538 45.85 0.00 0.00 33.33 37.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.686) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สายคลอง จำนวน 195.52 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 335,000 335,000 335,000 335,000 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 20/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 9,982 13/03/2563 9,982 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 335,000 335,000 165,471 165,471 49.39 0.00 0.00 33.33 45.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.787) กำจัดวัชพืช จำนวน 11 สายคลอง จำนวน 201.30 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 304,000 304,000 304,000 304,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 9,982 13/03/2563 9,982 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 304,000 304,000 184,783 184,783 60.78 0.00 10.00 0.00 60.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.788) กำจัดวัชพืช จำนวน 8 สายคลอง จำนวน 224.60 ไร่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 379,000 379,000 379,000 379,000 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 20/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 9,982 13/03/2563 9,982 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/04/2563 379,000 379,000 236,725 236,725 62.46 0.00 10.00 0.00 55.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3) ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ฝ่ายส่งน้ำที่ฯ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 หนองจอก เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 16/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 10,300 13/03/2563 10,300 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 450,000 450,000 448,218 448,218 99.60 0.00 10.00 14.29 70.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 จำนวน 8 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 990,000 990,000 990,000 990,000 หนองจอก เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 16/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 10,125 13/03/2563 10,125 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 990,000 990,000 948,903 948,903 95.85 0.00 10.00 14.29 21.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.101) ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 จำนวน 6 ครอบครัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 15,340 13/03/2563 15,340 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 900,000 900,000 826,194 826,194 91.80 0.00 25.00 12.50 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4) ค่าควบคุมงานจ้างเหมา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 83,100 83,100 83,100 83,100 ปทุมธานี 09/04/2563 15/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 42,902 15/04/2563 42,902 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิคมบริการ 2 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/04/2563 42,902 42,940 42,940 42,902 42,902 99.91 0.00 0.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.329) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำคลอง 23 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 20/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 11,450 13/03/2563 11,450 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 500,000 500,000 495,189 495,189 99.04 0.00 40.00 0.00 85.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.330) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำเสาวภาผ่องศรี จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 20/12/2562 20/12/2562 วิธีคัดเลือก 24/02/2563 26/02/2563 26/02/2563 1,316,000 04/03/2563 1,316,000 บริษัท ไนน์สโตร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 1,320,000 1,316,000 1,316,000 1,316,000 1,316,000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.331) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 20/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 29,700 13/03/2563 29,700 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 1,200,000 1,200,000 1,191,825 1,191,825 99.32 0.00 0.00 12.50 80.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.342) ซ่อมแซมหลังคาและรั้วตาข่าย ปตร. ฝ่ายส่งน้ำที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 20/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 10,080 13/03/2563 10,080 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 750,000 750,000 735,413 735,413 98.06 0.00 0.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1003) ซ่อมแซม ทรบ.คั้นกั้นน้ำช่วงคลอง 7-8 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 10,600 13/03/2563 10,600 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 600,000 600,000 560,651 560,651 93.44 0.00 0.00 12.50 80.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1004) ซ่อมแซม ทรบ.คั้นกั้นน้ำช่วงคลอง 8-9 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 7,560 13/03/2563 7,560 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 600,000 600,000 494,212 494,212 82.37 0.00 0.00 12.50 80.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1020) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลอง 10 สายล่าง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 20/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 5,040 13/03/2563 5,040 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 600,000 600,000 597,537 597,537 99.59 0.00 20.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1021) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลอง 12 สายล่าง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 20/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 6,750 13/03/2563 6,750 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 600,000 600,000 597,401 597,401 99.57 0.00 50.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1035) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำกลางคลองหกวา จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 3,240,000 3,240,000 3,240,000 3,240,000 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 20/12/2562 20/12/2562 วิธีคัดเลือก 24/02/2563 26/02/2563 26/02/2563 3,237,000 04/03/2563 3,237,000 บริษัท ไนน์สโตร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 3,240,000 3,237,000 3,237,000 3,237,000 3,237,000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1036) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/12/2562 20/12/2562 วิธีคัดเลือก 24/02/2563 26/02/2563 26/02/2563 1,437,000 04/03/2563 1,437,000 บริษัท ไนน์สโตร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 1,440,000 1,437,000 1,437,000 1,437,000 1,437,000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1037) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 13,717 13/03/2563 13,717 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 1,000,000 1,000,000 264,543 264,543 26.45 0.00 0.00 12.50 30.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1038) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,440,000 1,440,000 1,440,000 1,440,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/12/2562 20/12/2562 วิธีคัดเลือก 24/02/2563 25/02/2563 26/02/2563 1,435,000 04/03/2563 1,435,000 บริษัท ไนน์สโตร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 1,440,000 1,435,000 1,435,000 1,435,000 1,435,000 100.00 0.00 36.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1039) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำปากคลอง 1 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 18,921 13/03/2563 18,921 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทา คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 500,000 500,000 443,412 443,412 88.68 0.00 0.00 0.00 25.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1040) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำปากคลอง 3 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/01/2563 08/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 5,979 13/03/2563 5,979 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นันทา คอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 500,000 500,000 446,866 446,866 89.37 0.00 0.00 0.00 25.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1041) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำปากคลอง 4 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 11,280 13/03/2563 11,280 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 500,000 500,000 466,131 466,131 93.23 0.00 0.00 0.00 25.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1042) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 บ้านใหม่ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 20/12/2562 20/12/2562 วิธีคัดเลือก 24/02/2563 26/02/2563 26/02/2563 2,396,000 04/03/2563 2,396,000 บริษัท ไนน์สโตร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 03/04/2563 2,400,000 2,396,000 2,396,000 2,396,000 2,396,000 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1043) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำเปรมใต้ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลหลักหก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 10,080 13/03/2563 10,080 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/04/2563 500,000 500,000 497,273 497,273 99.45 0.00 0.00 0.00 84.82 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1044) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 13/01/2563 13/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 32.04 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (ยกเลิกรายการงานแล้ว) (1.1046) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 13/01/2563 13/01/2563 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/03/2563 1,000,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1053) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลอง 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 19,909 13/03/2563 19,909 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 450,000 450,000 397,749 397,749 88.39 0.00 0.00 0.00 50.22 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1054) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลอง 5 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 บึงยี่โถ ธัญบุรี ปทุมธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 12,480 13/03/2563 12,480 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 450,000 450,000 448,546 448,546 99.68 0.00 92.61 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1055) ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปลายคลอง 6 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บึงคำพร้อย ลำลูกกา ปทุมธานี 15/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 8,750 13/03/2563 8,750 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 600,000 600,000 598,212 598,212 99.70 0.00 0.00 0.00 100.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.1057) ซ่อมแซมหลังคาคลุมเกียร์มอเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ ประตูระบายน้ำ จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 460,000 460,000 460,000 460,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 6,750 13/03/2563 6,750 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 460,000 460,000 427,905 427,905 93.02 0.00 25.00 0.00 89.75 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3486) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 13 สายล่าง กม.6+550 - 12+925 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครฯ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 478,000 478,000 478,000 469,000 9,000 หนองจอก เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 447,300 09/04/2563 447,300 60 24/04/2563 24/04/2563 22/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญดา ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 456,629 469,700 469,700 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3487) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 14 สายล่าง กม.6+350 - 12+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครฯ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 469,000 469,000 469,000 460,000 9,000 หนองจอก เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 438,900 22/04/2563 438,900 60 06/05/2563 06/05/2563 04/07/2563 บริษัท เอส.ที. ดีเวลลอปเปอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 448,054 460,800 460,800 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3507) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 17 กม.12+800-14+740 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 17/02/2563 03/03/2563 05/03/2563 404,085 25/03/2563 404,085 90 14/04/2563 14/04/2563 12/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 900,252 404,085 404,085 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3509) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 18 กม.9+200 - 15+400 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 464,000 464,000 464,000 456,000 8,000 หมอนทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 434,350 22/04/2563 434,350 60 06/05/2563 06/05/2563 04/07/2563 บริษัท เอส.ที. ดีเวลลอปเปอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 437,080 456,000 456,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3510) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหกวาสายล่าง กม.48+450 - 54+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 453,000 453,000 453,000 445,000 8,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 423,850 22/04/2563 423,850 60 06/05/2563 06/05/2563 04/07/2563 บริษัท เอส.ที. ดีเวลลอปเปอร์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 426,514 445,000 445,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3542) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 22 กม.9+600-18+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,880,000 1,880,000 1,880,000 1,880,000 พระอาจารย์ องครักษ์ นครนายก 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 03/03/2563 05/03/2563 817,740 25/03/2563 817,740 90 14/04/2563 14/04/2563 12/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 1,847,597 817,740 817,740 0.00 0.00 0.00 25.00 90.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3543) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 23 กม.3+850 - 10+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 468,000 468,000 468,000 459,000 9,000 ศรีษะกระบือ องครักษ์ นครนายก 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 444,240 22/04/2563 444,240 60 06/05/2563 06/05/2563 04/07/2563 บริษัท พี.เจ. วิศวการช่าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 4,447,078 444,240 444,240 0.00 0.00 0.00 25.00 85.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3544) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 24 กม.1+800 - 8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลศรีษะกระบือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 472,000 472,000 472,000 463,000 9,000 ศรีษะกระบือ องครักษ์ นครนายก 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 18/03/2563 448,200 22/04/2563 448,200 60 06/05/2563 06/05/2563 04/07/2563 บริษัท พี.เจ. วิศวการช่าง จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 451,064 448,200 448,200 0.00 0.00 0.00 25.00 27.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3580) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 12 สายล่าง กม.5+800-10+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 974,000 974,000 974,000 974,000 ลำไทร ลำลูกกา ปทุมธานี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 17/02/2563 03/03/2563 05/03/2563 423,150 25/03/2563 423,150 90 14/04/2563 14/04/2563 12/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 943,950 423,150 423,150 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3581) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 8 สายกลาง กม.4+400-10+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,258,000 1,258,000 1,258,000 1,258,000 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 17/02/2563 03/03/2563 05/03/2563 416,955 25/03/2563 416,955 90 14/04/2563 14/04/2563 12/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 928,925 416,995 416,995 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3582) ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 9 สายกลาง กม.6+400-10+900โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,122,000 1,122,000 1,122,000 1,122,000 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 17/02/2563 17/02/2563 03/03/2563 05/03/2563 297,825 25/03/2563 297,825 90 14/04/2563 14/04/2563 12/07/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 663,518 297,825 297,825 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3583) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 10 สายกลาง กม.5+300 - 11+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 464,000 464,000 464,000 456,000 8,000 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/03/2563 446,760 09/04/2563 446,760 60 14/04/2563 14/04/2563 12/06/2563 บริษัท แสงตะวันโยธา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 449,863 456,000 456,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3584) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 11 สายกลาง กม.5+800 - 12+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 464,000 464,000 464,000 456,000 8,000 บึงทองหลาง ลำลูกกา ปทุมธานี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/03/2563 446,760 09/04/2563 446,760 60 14/04/2563 14/04/2563 12/06/2563 บริษัท แสงตะวันโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 12/06/2563 449,863 456,000 456,000 446,760 446,760 97.97 0.00 0.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3585) ขุดลอกโดยรถขุดจ้างเหมา คลองซอยที่ 13 สายกลาง กม.6+800 - 13+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 464,000 464,000 464,000 464,000 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 13/01/2563 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 06/03/2563 446,760 09/04/2563 446,760 60 24/04/2563 24/04/2563 22/06/2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธัญดา ก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 22/06/2563 449,863 456,000 456,000 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 16/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.3807) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลอง 12 สายล่าง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครฯ ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 หนองจอก เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร 20/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/04/2563 66,998 66,998 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 20/04/2563 600,000 600,000 539,198 539,198 89.87 0.00 0.00 25.00 33.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4166) ซ่อมแซมบำรุง ปตน.สมบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 17/01/2563 17/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 14,400 13/03/2563 14,400 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 1,320,000 1,320,000 1,307,775 1,307,775 99.07 0.00 48.00 0.00 90.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4167) ซ่อมแซมบำรุง สถานีสูบน้ำคลอง 21 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 480,000 480,000 480,000 480,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 16/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 9,890 13/03/2563 9,890 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 480,000 480,000 477,384 477,384 99.45 0.00 10.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4168) ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 20/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 25,790 13/03/2563 25,790 หจก. เอเอ็มจักรกลและก่อสร้าง ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 1,200,000 1,200,000 1,161,960 1,161,960 96.83 0.00 0.00 12.50 56.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4177) ซ่อมแซมปตร.ปลายคลอง 15 สายล่าง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บึงน้ำรักษ์ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 20/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 28,200 13/03/2563 28,200 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 750,000 750,000 702,566 702,566 93.68 0.00 0.00 25.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4178) ซ่อมแซมปตร.ปลายคลอง 16 สายล่าง จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 20/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 13,500 13/03/2563 13,500 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 700,000 700,000 548,320 548,320 78.33 0.00 0.00 25.00 80.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4179) ซ่อมแซมปตร.ปลายคลอง 19 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 20/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 7,480 13/03/2563 7,480 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 650,000 650,000 635,109 635,109 97.71 0.00 0.00 0.00 45.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4180) ซ่อมแซมปตร.ปลายคลอง 20 จำนวน 1 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 16/01/2563 16/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 4,725 13/03/2563 4,725 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 850,000 850,000 611,178 611,178 71.90 0.00 0.00 25.00 30.00 02/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4206) ซ่อมแซมสะพานข้ามคลอง 20,21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 20/12/2562 13/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/02/2563 32,369 13/03/2563 32,369 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 400,000 400,000 394,360 394,360 98.59 0.00 0.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (1.4214) ซ่อมแซมหลังคาและรั้ว ปตร. ฝ่ายส่งน้ำที่ 5 ( 4 แห่ง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 20/12/2562 20/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/01/2563 4,050 13/03/2563 4,050 หจก.นันทาคอนสตรัคชั่น ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 01/04/2563 600,000 600,000 519,398 519,398 86.57 0.00 0.00 25.00 70.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ (3) ปตร.ปากคลอง 19 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 50,560,000 50,560,000 50,560,000 49,043,200 1,516,800 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 17/01/2563 22/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 89,780 13/03/2563 89,780 บริษัท ทีแอนด์พี 2020 จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 09/04/2563 39,155,282 39,155,282 5,445,331 5,445,331 13.91 0.00 6.00 19.32 25.00 02/06/2563 4,500 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำสมบูรณ์ -บางขนาก ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 64,386,900 64,386,900 64,386,900 64,386,900 โยธะกา บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 10/10/2561 25/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 11/01/2562 18/01/2562 18/02/2562 22/02/2562 75,749,294 25/03/2562 75,749,294 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 76,060,900 64,386,900 64,386,900 64,386,900 64,386,900 100.00 0.00 100.00 100.00 100.00 02/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปรับปรุงเสริมคันคลองรังสิตตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,121,512 38,734,184 38,734,184 38,734,184 บึงน้ำรักษ์ ธัญบุรี ปทุมธานี 10/10/2561 24/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2562 14/02/2562 18/03/2562 21/02/2562 53,084,132 29/03/2562 53,084,132 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 07/04/2563 76,935,119 45,121,512 45,121,512 23,011,474 23,011,474 51.00 0.00 0.00 100.00 51.01 02/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลางคลองหกวาสายล่าง ระหว่างคลอง 7-8 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 50,405,272 50,405,272 50,405,272 50,405,272 ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 10/10/2561 25/01/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 08/02/2562 14/02/2562 18/03/2562 19/03/2562 59,300,320 29/03/2562 59,300,320 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 87,074,945 50,405,272 50,405,272 7,674,651 7,674,651 15.23 0.00 0.00 100.00 25.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปรับปรุงเสริมคันคลองหกวาตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 45,813,962 45,813,962 45,813,962 45,813,962 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี 10/10/2561 18/12/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/01/2562 11/01/2562 11/02/2562 21/02/2562 53,898,779 25/03/2562 53,898,779 300 25/04/2562 24/04/2562 18/02/2563 บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 16/03/2563 77,171,165 45,813,962 45,813,962 12,535,312 12,535,312 27.36 0.00 35.00 100.00 30.85 02/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลองซอยที่ 7 สายกลางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 582,728 582,728 582,728 582,728 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/12/2562 332,908 332,908 332,908 332,908 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 02/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมาคลอง 21 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลโยธะกาอำเภอบางน้ำเปรียว จังหวัดฉะเชิงเทรา เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 927,681 927,681 927,681 927,681 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 927,681 927,681 927,681 927,681 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 02/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองหกวาสายล่าง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 964,704 964,704 964,704 964,704 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/12/2562 964,704 964,704 964,704 964,704 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 02/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ปรับปรุงคันคลองหกวาสายล่าง ช่วงคลอง 13-14 ตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 18,176,197 18,176,197 18,176,197 18,176,197 พืชอุดม ลำลูกกา ปทุมธานี ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/12/2562 18,176,197 18,176,197 18,175,388 18,175,388 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 02/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองบึงกล่ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ตำบลบางลูกเสือ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก เงินกันเหลื่อมปี 2561 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2561 2561 จ้างเหมาทั้งโครงการ 647,100 318,856 318,856 318,856 ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 318,856 318,856 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 02/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 982,000 982,000 982,000 982,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/11/2562 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 20/12/2562 23/12/2562 870,000 13/03/2563 870,000 บริษัท ท็อปเบสท์ มอเตอร์ เซลส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 982,000 870,000 870,000 870,000 870,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 47,500 47,500 47,500 47,500 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/11/2562 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/11/2562 47,500 13/03/2563 47,500 บริษัท มัลติพรูฟส์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 47,500 47,500 47,500 47,500 47,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้ร่วมประชุม 20 ท่านพร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 312,800 312,800 312,800 312,800 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/11/2562 20/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 27/12/2562 312,800 13/03/2563 312,800 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 312,800 312,800 312,800 312,800 312,800 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 134,000 134,000 134,000 134,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/11/2562 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 20/12/2562 23/12/2562 104,000 13/03/2563 104,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 134,000 104,000 104,000 104,000 104,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 124,800 124,800 124,800 124,800 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/11/2562 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 20/12/2562 23/12/2562 96,000 13/03/2563 96,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 124,800 96,000 96,000 96,000 96,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 77,400 77,400 77,400 77,400 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/11/2562 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 20/12/2562 23/12/2562 63,000 13/03/2563 63,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 77,400 63,000 63,000 63,000 63,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 89,000 89,000 89,000 89,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/11/2562 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 20/12/2562 23/12/2562 53,000 13/03/2563 53,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 89,000 53,000 53,000 53,000 53,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 105,000 105,000 105,000 105,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/11/2562 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 20/12/2562 23/12/2562 74,200 13/03/2563 74,200 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 10,500 74,200 74,200 74,200 74,200 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 21,500 21,500 21,500 21,500 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/11/2562 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 20/12/2562 23/12/2562 17,500 13/03/2563 17,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 18/05/2563 21,500 17,500 17,500 17,500 17,500 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 54,000 54,000 54,000 54,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 20/11/2562 20/11/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 06/12/2562 20/12/2562 23/12/2562 45,000 13/03/2563 45,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โปรวายเดอร์ ซัพพลาย 18/05/2563 54,000 45,000 45,000 45,000 45,000 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)