ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 03 ก.ค. 2563 เวลา 20:21:55]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน เดือนกรกฎาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.69) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 7.83 กม. ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 23/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 24/12/2562 30/01/2563 10,800 03/02/2563 10,800 ร้านเจที คอมพิวเตอร์ 18/04/2563 850,000 850,000 532,407 532,407 62.64 0.00 50.00 0.00 50.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.273) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 115 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 869,400 869,400 869,400 869,400 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 9,995 03/02/2563 9,995 บริษัท แสงธานี แอนจีเนียริ่ง จำกัด 18/04/2563 869,400 869,400 104,145 104,145 11.98 0.00 18.00 0.00 18.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.276) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 109.2 กม. ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/01/2563 20,000 03/02/2563 20,000 ร้านสมหวังการค้า 18/04/2563 1,650,000 1,650,000 598,689 598,689 36.28 0.00 40.00 0.00 40.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.311) บริหารการส่งน้ำในเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 445,500 ไร่ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,876,000 1,876,000 1,876,000 1,876,000 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 23/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 247,490 11/02/2563 247,490 บริษัท พิชญ์ ออยส์ (2003) จำกัด 18/04/2563 1,876,000 1,876,000 978,811 978,811 52.18 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.325) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 7.5 ไร่ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 23/12/2562 24/12/2562 ค่าแรง XXXX XXXX 28/03/2563 15,200 31/03/2563 15,200 21/04/2563 17,000 17,000 17,000 17,000 100.00 0.00 80.00 0.00 80.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.789) กำจัดวัชพืชคลอง33 จำนวน 20 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 66,000 66,000 66,000 66,000 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 28/03/2563 42,999 31/03/2563 42,999 23/04/2563 66,000 66,000 63,999 63,999 96.97 0.00 50.00 0.00 50.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.792) กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย แรงคน จำนวน 80 ไร่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 262,000 262,000 262,000 262,000 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 14/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 28/03/2563 40,338 31/03/2563 40,338 23/04/2563 262,000 262,000 78,860 78,860 30.10 0.00 30.00 0.00 30.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.100) ซ่อมแซมบ้านพักคลองระบายน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 290,000 290,000 290,000 290,000 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 93,000 22/01/2563 93,000 ห้างหุ้นส่วนกำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 19/05/2563 290,000 290,000 169,058 169,058 58.30 0.00 25.00 0.00 25.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.994) ซ่อมแซม เครื่องกว้าน บานระบาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า ไซฟ่อน พระธรรมราชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลนพรัตน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 960,000 960,000 960,000 960,000 นพรัตน์ ธัญบุรี ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 147,200 17/02/2563 147,200 บริษัทเก้ตริช ซัมมิท จำกัด 19/05/2563 960,000 960,000 764,795 764,795 79.67 0.00 25.00 0.00 25.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.995) ซ่อมแซม เครื่องกว้าน บานระบาย และอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.พระธรรมราชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลนพรัตน์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 นพรัตน์ ธัญบุรี ปทุมธานี 30/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 210,000 19/02/2563 210,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดไอเดีย วอเตอร์ เวิอ์ด 19/05/2563 700,000 700,000 613,242 613,242 87.61 0.00 30.00 0.00 30.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.996) ซ่อมแซม ทรบ. สปก.12 คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 361,000 20/01/2563 361,000 บริษัท โรจนะเทรดดิ้ง จำกัด 18/04/2563 950,000 950,000 854,078 854,078 89.90 0.00 60.00 0.00 60.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.999) ซ่อมแซม ทรบ.คลองระพีพัฒน์แยกตก ฝั่งซ้าย กม.27+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 4,889 03/02/2563 4,889 ร้านสมหวังการค้า 18/04/2563 850,000 850,000 737,784 737,784 86.80 0.00 60.00 0.00 60.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1000) ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.1+600 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 375,900 22/01/2563 375,900 บริษัท โรจนะเทรดดิ้ง จำกัด 18/04/2563 950,000 950,000 884,359 884,359 93.09 0.00 70.00 0.00 70.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1001) ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำ 3 ซ้าย กม.1+600 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 136,000 29/01/2563 136,000 ห้างหุ้นส่วนกำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/04/2563 350,000 350,000 332,225 332,225 94.92 0.00 70.00 0.00 70.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1002) ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำ 8ซ้าย ฝั่งขวา กม.6+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 20/01/2563 260,500 30/01/2563 260,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศัดิ์ชัย (2528) 18/04/2563 950,000 950,000 671,485 671,485 70.68 0.00 40.00 0.00 40.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1005) ซ่อมแซม ทรบ.ซอยสหกรณ์ 1 ระพีพัฒน์แยกใต้ ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 16,986 17/02/2563 16,986 ร้าน ทวีโชค 18/04/2563 850,000 850,000 619,206 619,206 72.85 0.00 50.00 0.00 50.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1006) ซ่อมแซม ทรบ.ซอยสหกรณ์ 1 ระพีพัฒน์แยกใต้ ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 185,704 22/01/2563 185,704 ร้านพูนทรัพย์ 18/04/2563 850,000 850,000 810,480 810,480 95.35 0.00 55.00 0.00 55.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1007) ซ่อมแซม ทรบ.ซอยเสรี ระพีพัฒน์แยกใต้ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/01/2563 310,897 22/01/2563 310,897 ร้าน ทวีโชค 18/04/2563 950,000 950,000 748,796 748,796 78.82 0.00 60.00 0.00 60.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1008) ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 ลำผักกูด ธัญบุรี ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 189,000 22/01/2563 189,000 ห้างหุ้นส่วนกำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/04/2563 600,000 600,000 364,827 364,827 60.80 0.00 30.00 0.00 30.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1010) ซ่อมแซม ทรบ.สปก.3 คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 190,000 22/01/2563 190,000 บริษัท โรจนะเทรดดิ้ง จำกัด 18/04/2563 600,000 600,000 541,060 541,060 90.18 0.00 70.00 0.00 70.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1011) ซ่อมแซม ทรบ.สปก.4 กลุ่ม 156 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 376,434 22/01/2563 376,434 บริษัท โรจนะเทรดดิ้ง จำกัด 18/04/2563 950,000 950,000 733,547 733,547 77.22 0.00 50.00 0.00 50.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1012) ซ่อมแซม ทรบ.สปก.ซอย2 คลอง32 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ศาาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 99,636 22/01/2563 99,636 ร้าน พูนทรัพย์ 18/04/2563 650,000 650,000 269,052 269,052 41.39 0.00 25.00 0.00 25.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1013) ซ่อมแซม ทรบ.สปก.ซอย3 คลอง32 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 148,900 22/01/2563 148,900 ร้าน ทวีโชค 18/04/2563 650,000 650,000 305,620 305,620 47.02 0.00 25.00 0.00 25.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1014) ซ่อมแซม ทรบ.สปก.ซอย4 คลอง32 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 377,000 22/01/2563 377,000 ร้าน พูนทรัพย์ 18/04/2563 650,000 650,000 416,211 416,211 64.03 0.00 40.00 0.00 40.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1015) ซ่อมแซม ทรบ.สปก.ซอย5 คลอง32 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 148,900 22/01/2563 148,900 ร้าน ทวีโชค 18/04/2563 650,000 650,000 416,601 416,601 64.09 0.00 30.00 0.00 30.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1016) ซ่อมแซม ทรบ.สปก.ซอย6 คลอง32 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 650,000 650,000 650,000 650,000 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 105,400 22/01/2563 105,400 ร้านตรวงทรัพย์ 18/04/2563 650,000 650,000 260,332 260,332 40.05 0.00 20.00 0.00 20.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1019) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองระบายน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 150,000 150,000 150,000 150,000 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 93,000 22/01/2563 93,000 ห้างหุ้นส่วนกำกัด ชลชาติ วิศวกรรม 18/04/2563 150,000 150,000 96,250 96,250 64.17 0.00 60.00 0.00 60.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1024) ซ่อมแซม ปตร.ศาลาพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลบ้านปทุม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 บ้านปทุม สามโคก ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 189,500 22/01/2563 189,500 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศัดิ์ชัย (2528) 18/04/2563 750,000 750,000 555,701 555,701 74.09 0.00 30.00 0.00 30.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1025) ซ่อมแซม ปตร.สระเก็บน้ำพระราม 9 ฝั่งคลอง 5โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 1,470 03/02/2563 1,470 ร้านตรวงทรัพย์ 18/04/2563 800,000 800,000 571,388 571,388 71.42 0.00 40.00 0.00 40.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1026) ซ่อมแซมตะแกรงกันขยะ บริเวณสถานีสูบน้ำกึ่งถาวร 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/02/2563 497,845 17/02/2563 497,845 บริษัทเก้ตริช ซัมมิท จำกัด 18/04/2563 600,000 600,000 557,911 557,911 92.99 0.00 60.00 0.00 60.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1027) ซ่อมแซมตะแกรงกันขยะ บริเวณสถานีสูบน้ำสระพระราม 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองห้า คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 420,000 420,000 420,000 420,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 309,455 30/03/2563 309,455 บริษัทเก็ตริช ซัมมิท จำกัด 18/04/2563 420,000 420,000 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1028) ซ่อมแซมตู้ควบคุม ประตูระบายน้ำ สระเก็บน้ำพระรามเก้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองห้า-หก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 31,225 16/03/2563 31,225 ร้านคำพองวณิช 18/04/2563 400,000 400,000 290,720 290,720 72.68 0.00 30.00 0.00 30.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1032) ซ่อมแซมทางเดินข้าม ปตร. ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 23/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/03/2563 93,100 30/03/2563 93,100 ร้านคำพองวณิช 19/05/2563 700,000 700,000 691,173 691,173 98.74 0.00 60.00 0.00 60.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1033) ซ่อมแซมทางเดินข้าม ปตร.ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 23/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/02/2563 280,864 17/02/2563 280,864 บริษัทเก้ตริช ซัมมิท จำกัด 18/04/2563 400,000 400,000 280,864 280,864 70.22 0.00 30.00 0.00 30.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1034) ซ่อมแซมทุ่นกันสวะ บริเวณสถานีสูบน้ำกึ่งถาวร 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 550,000 550,000 550,000 550,000 ประชาธิปัตย์ ธัญบุรี ปทุมธานี 23/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 43,535 16/03/2563 43,535 ร้านคำพองวณิช 18/04/2563 550,000 550,000 480,265 480,265 87.32 0.00 60.00 0.00 60.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1058) ซ่อมแซมหลังคาคลุมเครื่องกว้านบานระบาย และระบบไฟฟ้าฝ่ายส่งน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 8 แห่ง ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 31/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 25,300 16/03/2563 25,300 ร้านคำพองวณิช 18/04/2563 400,000 400,000 333,588 333,588 83.40 0.00 30.00 0.00 30.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1195) ซ่อมแซม ทรบ.คลอง26 ฝั่งซ้าย กม.24+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 900,000 900,000 900,000 900,000 วังน้อย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 23/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/01/2563 316,600 22/01/2563 316,600 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศัดิ์ชัย (2528) 18/04/2563 900,000 900,000 838,208 838,208 93.13 0.00 50.00 0.00 50.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1217) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองระบายน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลพะยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 23/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 219,900 25/01/2563 219,900 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศัดิ์ชัย (2528) 19/05/2563 980,000 980,000 881,040 881,040 89.90 0.00 70.00 0.00 70.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1219) ซ่อมแซม ปตร.ลำเรือแตก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 23/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 21/01/2563 204,400 27/01/2563 204,400 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศัดิ์ชัย (2528) 19/05/2563 800,000 800,000 724,555 724,555 90.57 0.00 600.00 0.00 70.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1310) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 23/12/2562 24/12/2562 28/01/2563 30/01/2563 03/02/2563 100,000 30/03/2563 100,000 01/04/2563 30/04/2563 นายทัศ ช้างเยาว์ 29/05/2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1325) ซ่อมแซมหลังคาคลุมเครื่องกว้านบานระบาย และระบบไฟฟ้าฝ่ายส่งน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 6 แห่ง ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอปางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 23/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 45,700 16/03/2563 45,700 ร้านคำพองวณิช 18/04/2563 600,000 600,000 525,968 525,968 87.66 0.00 70.00 0.00 70.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.2558) ซ่อมแซมหลังคาคลุมเครื่องกว้านบานระบาย และระบบไฟฟ้าฝ่ายส่งน้ำที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 15 แห่ง ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 760,000 760,000 760,000 760,000 หนองหมู วิหารแดง สระบุรี 23/12/2562 24/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/03/2563 30,100 16/03/2563 30,100 ร้านคำพองวณิช 18/04/2563 760,000 760,000 547,195 547,195 72.00 0.00 30.00 0.00 30.00 23/06/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (14) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ พื้นที่ 2,827 ไร่ ตำบลคลองห้า, คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 23/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/01/2563 9,995 03/02/2563 9,995 ร้านเจที คอมพิวเตอร์ 18/04/2563 19,880,000 19,880,000 788,450 788,450 3.97 0.00 5.00 0.00 5.00 23/06/2563 2,827 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (96) ปตร.กึ่งถาวร ในคลองเชื่อมต่อกับคลองเปรมประชากร ช่วงตั้งแต่คลองรังสิตฯ - สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ขนาด ขนาด 6 x 4 ม.1 ช่อง จำนวน 2 แห่ง ขนาด 6 x 4 ม. 2 ช่อง จำนวน 1 แห่ง ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอ ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาบางส่วน 80,000,000 80,000,000 80,000,000 76,830,000 3,170,000 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 23/12/2562 24/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 15/04/2563 21/04/2563 27/04/2563 25/05/2563 77,970,000 29/05/2563 77,970,000 240 บริษัท วิรุฬห์ แอนด์ เกวนเนส จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/06/2563 77,982,950 79,124,475 77,970,000 1,154,475 62,400 62,400 0.08 0.00 5.00 0.00 5.00 23/06/2563 1,500 1,500 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ซ่อมแซม บ้านพัก ปตร.บึงปลาร้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จำนวน 1 แห่ง ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (รายการงานเพิ่มเติม) ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 428,400 428,400 ศาล่ครุ หนองเสือ ปทุมธานี 03/04/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/04/2563 428,400 428,400 272,583 272,583 63.63 0.00 5.00 0.00 5.00 23/06/2563
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 103,200 103,200 103,200 103,200 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 16/10/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2562 27/12/2562 16/01/2563 103,200 103,200 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 07/02/2563 103,200 103,200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 67,600 67,600 67,600 67,600 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 16/10/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2562 27/12/2562 16/12/2562 58,400 58,400 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 07/02/2563 58,400 58,400 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One สำหรับงานสำนักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 312,000 312,000 312,000 312,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 16/10/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2562 27/12/2562 16/12/2562 267,000 267,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 19/05/2563 267,000 267,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 30,000 30,000 30,000 30,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 16/10/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2562 27/12/2562 16/12/2562 28,500 28,500 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 07/02/2563 28,500 28,500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 37,800 37,800 37,800 37,800 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 16/10/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2562 27/12/2562 16/12/2562 31,800 31,800 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 07/02/2563 31,800 31,800 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เครื่อง Scanner สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 117,000 117,000 117,000 117,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 16/10/2562 16/10/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 18/12/2562 27/12/2562 16/12/2562 107,000 107,000 บริษัท นาซ่า อินโนเวชั่น จำกัด ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 07/02/2563 107,000 107,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)