ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2562 เวลา 18:15:18]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน เดือนมิถุนายน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1.299) บำรุงรักษาหัวงาน .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 17,000 17,000 17,000 17,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 29/08/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 30/01/2562 17,000 17,000 17,000 17,000 100.00 72.00 0.00 72.00 0.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1.300) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,300,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 14,990 05/10/2561 14,990 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 3,300,000 3,300,000 2,438,699 2,438,699 73.90 72.00 81.00 72.00 81.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1.301) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 869,400 869,400 869,400 869,400 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 9,980 05/10/2561 9,980 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 869,400 869,400 741,850 741,850 85.33 72.00 85.00 8.00 85.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.1.326) บริหารการส่งน้ำในเขต.โครงการ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,650,000 1,650,000 1,650,000 1,650,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/11/2561 352,972 13/11/2561 352,972 บริษัท ปตร. กำกัด (มหาชนป 17/12/2561 1,650,000 1,650,000 1,345,026 1,345,026 81.52 72.00 82.00 72.00 82.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.3.83) บำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ .โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 653,000 653,000 653,000 653,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 9,990 05/10/2561 9,990 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 653,000 653,000 243,990 243,990 37.36 100.00 78.00 100.00 78.00 11/06/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1904) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 11/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 15/01/2562 50,000 16/01/2562 50,000 นายสมร แตงอ่อน 30/01/2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1905) ซ่อมแซม ปตร.เชียงรากน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 275,470 275,470 ร้านสมหวังการค้า 11/10/2561 600,000 600,000 596,838 596,838 99.47 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1906) ซ่อมแซม ทรบ. สปก. 1 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 50,857 25/09/2561 50,857 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 17/12/2561 600,000 600,000 494,174 494,174 82.36 100.00 95.00 100.00 95.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1907) ซ่อมแซม ทรบ. สหกรณ์ ซอย 18 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 9,300 02/10/2561 9,300 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 755,785 755,785 698,636 698,636 92.44 100.00 90.00 100.00 90.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1908) ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ. สระเก็บน้ำพระรามเก้า ฝั่งคลองระบายน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 11/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2561 218,000 15/11/2561 218,000 บริษัทเก้ตริช ซัมมิท จำกัด 17/12/2561 300,000 300,000 274,226 274,226 91.41 100.00 90.00 100.00 90.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1909) ซ่อมแซม ทรบ. สปก. 2 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 50,857 25/09/2561 50,857 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 17/12/2561 600,000 600,000 487,960 487,960 81.33 100.00 95.00 100.00 95.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1910) ซ่อมแซม ทรบ. ซอยร่วมใจพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 7,189 04/10/2561 7,189 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 759,387 759,387 170,332 170,332 22.43 100.00 91.00 100.00 91.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1911) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบาย ปตร. ปลายคลองระบายน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 347,345 14/09/2561 347,345 ร้านสมสมัยรุ่งเรือง 12/12/2561 350,000 350,000 324,237 324,237 92.64 100.00 70.00 100.00 70.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1912) ซ่อมแซม ทรบ. ซอยสหกรณ์ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 02/10/2561 5,195 03/10/2561 5,195 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 772,005 772,005 227,661 227,661 29.49 100.00 92.00 100.00 92.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1913) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบาย ปตร. ปลายคลองระบายน้ำที่ 10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บึงสนั่น หนองเสือ ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 5,000 05/10/2561 5,000 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 350,000 350,000 301,020 301,020 86.01 100.00 70.00 100.00 70.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1914) ซ่อมแซม ทรบ. สปก. 3 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 50,857 25/09/2561 50,857 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 17/12/2561 600,000 600,000 481,130 481,130 80.19 100.00 95.00 100.00 95.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1915) ซ่อมแซม ทรบ. คลองเปรมประชากร ฝั่งขวา กม.7+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 204,867 17/09/2561 204,867 ร้านสมสมัยรุ่งเรือง 14/12/2561 450,000 450,000 429,482 429,482 95.44 100.00 99.00 100.00 99.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1916) ซ่อมแซม ทรบ. คลองเปรมประชากร ฝั่งขวา กม.8+060 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 450,000 450,000 450,000 450,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 10/09/2561 163,019 163,019 ร้านสมสมัยรุ่งเรือง 12/12/2561 450,000 450,000 431,816 431,816 95.96 100.00 99.00 100.00 99.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1917) ซ่อมแซม ทรบ. คลองระพีพัฒน์แยกตก กม. 19+730 ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 400,000 400,000 400,000 400,000 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 6,270 12/10/2561 6,270 บริษัทเก้ตริช ซัมมิท จำกัด 17/12/2561 400,000 400,000 340,963 340,963 85.24 0.00 95.00 0.00 95.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1918) ซ่อมแซม ทรบ. ลำน้ำสามัคคี ซอย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 8,900 04/10/2561 8,900 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 774,012 774,012 693,881 693,881 89.65 100.00 92.00 100.00 92.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1919) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบาย ปตร. ปลายคลองระบายน้ำที่ 12 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงสนั่น อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 350,000 350,000 350,000 350,000 บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 31/08/2561 18/10/2561 350,000 350,000 79,001 79,001 22.57 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1920) ซ่อมแซม ทรบ. สปก. 1 คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 600,000 600,000 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 11/10/2561 3,470 12/10/2561 3,470 บริษัทเก้ตริช ซัมมิท จำกัด 17/12/2561 600,000 600,000 532,300 532,300 88.72 100.00 95.00 100.00 95.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1921) ซ่อมแซม ทรบ. ลำน้ำสามัคคี ซอย 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 985,000 985,000 985,000 985,000 ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 9,000 04/10/2561 9,000 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 747,881 747,881 690,456 690,456 92.32 100.00 91.00 100.00 91.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1922) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปากคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 4,999 04/10/2561 4,999 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 300,000 300,000 297,282 297,282 99.09 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1923) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปากคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บึงชำอ้อ หนองเสือ ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 5,000 05/10/2561 5,000 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 300,000 300,000 271,718 271,718 90.57 0.00 90.00 0.00 90.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1924) ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตขข้ามคลองระพีพัฒน์แยกตก กม. 12+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 บึงกาสาม หนองเสือ ปทุมธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 24/09/2561 216,985 25/09/2561 216,985 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 17/12/2561 800,000 800,000 724,834 724,834 90.60 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1925) ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.คลองเปรมประชากร กม.18+790 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 136,600 136,600 ร้านวจีการพาณิชย์ 11/10/2561 300,000 300,000 278,884 278,884 92.96 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1926) ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปากคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 4,700 04/10/2561 4,700 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 300,000 300,000 281,440 281,440 93.81 100.00 60.00 100.00 60.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1927) ซ่อมแซมบานระบาย ปตร. กลางคลองระบายน้ำที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลนพรัตน์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 นพรัตน์ หนองเสือ ปทุมธานี 29/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 01/10/2561 4,600 02/10/2561 4,600 ร้านปราณีภัณฑ์ 16/01/2562 300,000 300,000 218,086 218,086 72.70 100.00 80.00 100.00 80.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1928) ซ่อมแซมหินเรียง ปตร.ปากส่งน้ำ 9 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 9,991 17/09/2561 9,991 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 14/12/2561 300,000 300,000 264,793 264,793 88.26 0.00 98.00 0.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1929) ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ. สระเก็บน้ำพระรามเก้า ฝั่งคลองระบายน้ำที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 300,000 300,000 300,000 300,000 คลองหก คลองหก ปทุมธานี 03/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 4,600 05/10/2561 4,600 ร้านปราณีภัณฑ์ 17/12/2561 300,000 300,000 240,900 240,900 80.30 100.00 90.00 100.00 90.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1930) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองระบายน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 ร้านสมสมัยรุ่งเรือง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 284,229 284,229 ร้านสมสมัยรุ่งเรือง 11/10/2561 700,000 700,000 690,214 690,214 98.60 100.00 97.00 100.00 97.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1931) ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองระบายน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 700,000 700,000 700,000 700,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 270,255 270,255 ร้านวชิระซัพพลาย 11/10/2561 700,000 700,000 651,941 651,941 93.13 100.00 98.00 40.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1932) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองระบายน้ำที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 379,034 04/09/2561 379,034 หจก. ส.ศิวโรจน์ 12/12/2561 797,674 797,674 654,511 654,511 82.05 100.00 98.00 40.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1933) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองระบายน้ำที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 18/09/2561 358,515 19/09/2561 358,515 ร้านตรวงทรัพย์ 14/12/2561 950,000 950,000 793,769 793,769 83.55 60.00 81.00 30.00 81.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1934) ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองระบายน้ำที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 347,345 15/09/2561 347,345 ร้านสมสมัยรุ่งเรือง 17/12/2561 950,000 950,000 908,056 908,056 95.58 100.00 10.00 40.00 10.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1935) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองส่งน้ำ 6 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 31/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 61,297 17/09/2561 61,297 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 14/12/2561 850,000 850,000 778,591 778,591 91.60 100.00 100.00 100.00 100.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1936) ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองส่งน้ำ 8 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 850,000 850,000 850,000 850,000 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 381,329 381,329 ร้านวจีการพาณิชย์ 11/10/2561 850,000 850,000 702,889 702,889 82.69 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1937) ซ่อมแซม ปตร. ปลายคลอง 6 ช่วงบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 474,352 474,352 ร้านตวงทรัพย์ 11/10/2561 950,000 950,000 894,373 894,373 94.14 100.00 97.00 100.00 97.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1938) ซ่อมแซม ทรบ. คลองส่งน้ำ 6 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม. 16+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสี อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 คลองสี คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 352,525 352,525 ร้านวชิระซัพพลาย 11/10/2561 750,000 750,000 668,014 668,014 89.07 100.00 95.00 0.00 95.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1939) ซ่อมแซม ทรบ. คลองส่งน้ำ 7 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม. 17+440 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 297,934 14/09/2561 297,934 ร้านวัชระ ซัพพลาย 12/12/2561 750,000 750,000 663,755 663,755 88.50 100.00 85.00 100.00 85.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1940) ซ่อมแซม ทรบ. คลองส่งน้ำ 8 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม. 1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/09/2561 345,712 345,712 ร้านสมหวังการค้า 11/10/2561 750,000 750,000 698,435 698,435 93.12 100.00 90.00 100.00 90.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1941) ซ่อมแซม ทรบ. คลองส่งน้ำ 7 ซ้าย ฝั่งซ้าย กม. 17+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 750,000 750,000 750,000 750,000 คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/09/2561 297,934 14/09/2561 297,934 ร้านสมสมัยรุ่งเรือง 12/12/2561 750,000 750,000 556,895 556,895 74.25 100.00 85.00 100.00 85.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1942) ซ่อมแซม ปตร.เชียงรากใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 980,000 980,000 980,000 980,000 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 61,297 17/09/2561 61,297 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 14/12/2561 980,000 980,000 915,920 915,920 93.46 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1943) ซ่อมแซม ทรบ. คลองระบายน้ำที่ 1 กม. 9+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 370,070 370,070 ร้านวจีการพาณิชย์ 11/10/2561 800,000 800,000 704,110 704,110 88.01 100.00 10.00 100.00 10.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1944) ซ่อมแซม ปตร. กลางคลอง 26 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/09/2561 33,089 17/09/2561 33,089 ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา 14/12/2561 950,000 950,000 867,506 867,506 91.32 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.168.1945) ซ่อมแซม ปตร. บ้านลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 950,000 950,000 950,000 950,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 31/07/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/09/2561 447,874 447,874 11/10/2561 950,000 950,000 903,292 903,292 95.08 100.00 98.00 100.00 98.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.33) ปรับปรุงเสริมบาน ปตน.พระอินทราชาและปตร.พระอินทราชา ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 1,550,000 1,550,000 1,550,000 1,505,000 45,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 15/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 16/10/2561 26/10/2561 07/09/2561 974,556 15/11/2561 974,556 หจก.สหทรัพย์ กลการ(2000) 12/12/2561 1,409,721 1,003,793 974,556 29,237 974,556 974,556 97.09 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.34) ปรับปรุงเสริมบานและกำแพงกันน้ำ ปตร.เปรมเหนือรังสิต ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,632,000 168,000 บางพูน เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 08/10/2561 6,832 09/10/2561 6,832 ร้านปราณีภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 5,800,000 5,800,000 1,307,184 1,307,184 22.54 100.00 10.00 100.00 10.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.35) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำเอสเคปพระอินทราชา (ด้านหน้า-ท้าย) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 4,446,000 4,446,000 4,446,000 4,317,000 129,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 15/09/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 10/01/2562 ต้องประกาศจัดซื้อจ้างหลายครั้ง 07/02/2562 4,313,432 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 200 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (1.36) ปรับปรุงกำแพงกันน้ำ ปตร. กลางคลองหนึ่ง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 507,000 507,000 507,000 493,000 14,000 คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 04/10/2561 20,160 05/10/2561 20,160 ร้านปราณีภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 17/12/2561 507,000 507,000 393,865 393,865 77.69 100.00 50.00 100.00 50.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (26) ปรับปรุง ทรบ.คลองเชียงรากน้อย กม.2+700 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 10,000,000 10,000,000 10,000,000 9,710,000 290,000 เชียงรากน้อย บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 15/09/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 03/10/2561 25,999 04/10/2561 25,999 ร้านปราณีภัณฑ์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 30/01/2562 5,400,000 5,400,000 3,493,505 3,493,505 64.69 100.00 0.00 100.00 0.00 11/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำเจ้าพระยา 300 0
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 คัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 101,000 101,000 101,000 101,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 101,000 18/10/2561 101,000 บริษัท ทองหุ้ม จำกัด 17/12/2561 101,000 101,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 10 เครื่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ 2562 เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 110,000 110,000 110,000 110,000 พยอม วังน้อย พระนครศรีอยุธยา วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 17/10/2561 110,000 18/10/2561 110,000 บริษัทชัยสุวรรณ วัสดุดี จำกัด 17/12/2561 110,000 110,000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ซ่อมแซมคันคลองเปรมประชากร กม.0+910 -1+240 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 4,800,000 4,800,000 4,800,000 4,800,000 บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 17/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 05/07/2561 13/07/2561 18/07/2561 3,600,109 26/07/2561 3,600,109 90 07/11/2561 01/11/2561 04/02/2562 หจก.จตุรงค์คอนสตรัคชั่น 04/12/2561 4,309,197 3,600,109 3,600,109 3,600,109 3,600,109 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 09/04/2562
สำนักงานชลประทานที่ 11 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ ปรับปรุงคลองระพีพัฒน์และโครงข่ายระบบชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาบางส่วน 49,801,000 49,801,000 49,801,000 38,785,300 11,015,700 06/07/2561 25/07/2561 10/08/2561 17,998,735 28/08/2561 17,998,735 180 19/10/2561 17/10/2561 16/04/2562 บ.ศรีภูมิ การโยธา จก. 20/11/2561 4,094,916 4,094,916 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 11/06/2562

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)4 Users online ขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 17 ครั้ง