ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 09 ส.ค. 2563 เวลา 06:41:25]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.92) บริหารการส่งน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท พื้นที่ชลประทาน 67,744 ไร่ ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/02/2563 47,600 12/02/2563 47,600 บริษัทสรรยารวมกิจ จำกัด 29/03/2563 308,600 500,000 500,000 330,148 330,148 66.03 85.68 13.00 85.68 13.00 04/08/2563 1,600 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.101) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 21 สาย ระยะทาง 74.175 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 600,000 600,000 560,800 560,800 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 560,800 02/03/2563 560,800 โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 30/03/2563 560,800 560,800 244,487 244,487 43.60 84.61 68.30 84.61 68.30 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.104) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ระยะทาง 34.640 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 530,000 530,000 523,500 523,500 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 523,500 02/03/2563 523,500 โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 30/03/2563 523,500 523,500 222,826 222,826 42.56 85.61 76.20 85.61 76.20 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.112) บำรุงรักษาหัวงาน พื้นที่ 82 ไร่ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 200,000 200,000 186,100 186,100 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 186,100 02/03/2563 186,100 โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 30/03/2563 186,100 186,100 122,195 122,195 65.66 85.43 76.20 85.43 76.20 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.658) กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองระบายน้ำในเขตโครงการ ปริมาณ 78 ไร่ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 253,500 253,500 253,500 253,500 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 ค่าแรง XXXX XXXX 02/03/2563 253,500 02/03/2563 253,500 โครงการชลประทานชัยนาทดำเนินการเอง 30/03/2563 253,500 253,500 253,031 253,031 99.81 85.68 100.00 85.68 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.39) ซ่อมแซมที่ทำการสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา-ไร่พัฒนา โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ผลผลืตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 2,200,000 2,200,000 1,346,000 1,346,000 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท 13/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 39,993 30/03/2563 39,993 บริษัทสรรยารวมกิจ จำกัด 31/03/2563 40,000 1,292,000 1,292,000 123,011 123,011 9.52 100.00 27.00 100.00 27.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.3) ปรับปรุงคันคลอง HUAI TANODE DRAIN ตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,937,000 9,937,000 9,126,000 8,861,000 265,000 สามง่ามท่าโบสถ์ หันคา ชัยนาท 08/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 20/02/2563 16/03/2563 16/03/2563 8,284,995 30/03/2563 8,284,995 150 07/04/2563 08/04/2563 04/10/2563 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 10,600 07/02/2563 10,600 ร้านแสงอาทิตย์ 29/04/2563 8,861,000 8,399,496 8,284,996 114,500 8,371,111 8,284,995 86,116 99.66 98.09 100.00 98.09 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4) ปรับปรุงคันคลอง INTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,889,000 9,889,000 9,343,000 9,071,000 272,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 08/01/2563 15/01/2563 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 20/02/2563 20/02/2563 16/03/2563 16/03/2563 8,706,586 30/03/2563 8,706,586 180 04/04/2563 03/04/2563 31/08/2563 หจก.ศิษย์ศุขสำราญก่อสร้าง วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 07/02/2563 12,100 07/02/2563 12,100 ร้านแสงอาทิตย์ 29/04/2563 9,071,000 8,813,186 8,706,586 106,600 8,810,487 8,706,586 103,901 99.97 98.00 100.00 98.00 100.00 04/08/2563 ยางพารา, 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4279) ซ่อมแซมคันคลองกระโดน จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลกุดจอก อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 กุดจอก หนองมะโมง ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 261,612 05/02/2563 261,612 หจก.ฉนานุกูลก่อสร้าง 29/03/2563 335,142 402,175 402,175 401,506 401,506 99.83 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4282) ซ่อมแซมคันคลองท่าข้าม จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 253,872 06/02/2563 253,872 ร้านถุงทอง การโยธา 29/03/2563 355,266 374,410 374,410 373,931 373,931 99.87 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4285) ซ่อมแซมคันคลองวังน้ำขาว จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 315,000 06/02/2563 315,000 หจก.ฉนานุกูลก่อสร้าง 29/03/2563 378,875 412,305 412,305 411,017 411,017 99.69 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4286) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2R-4L โครงการชลประทานชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 16,995 06/02/2563 16,995 ร้านแสงอาทิตย์ 22/04/2563 1,347,600 1,347,600 1,340,215 1,340,215 99.45 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4287) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 7L โครงการชลประทานชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 414,190 06/02/2563 414,190 ร้านชุติมาก่อสร้าง 29/03/2563 439,810 1,114,080 1,114,080 176,968 176,968 15.88 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4288) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 8L โครงการชลประทานชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 186,240 06/02/2563 186,240 ร้านชุติมาก่อสร้าง 29/03/2563 339,840 930,920 930,920 347,451 347,451 37.32 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4289) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 9L โครงการชลประทานชัยนาท จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 174,600 06/02/2563 174,600 ร้านชุติมาก่อสร้าง 29/03/2563 203,400 826,150 826,150 821,979 821,979 99.50 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4299) ซ่อมแซมคันคลองสระใหญ่ จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 243,810 05/02/2563 243,810 ร้านถุงทอง การโยธา 29/03/2563 339,786 379,754 379,754 377,555 377,555 99.42 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4300) ซ่อมแซมคันคลองหนองงูเหลือม จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 05/02/2563 251,575 05/02/2563 251,575 ร้านชุติมาก่อสร้าง 29/03/2563 311,750 415,185 415,185 414,900 414,900 99.93 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4301) ซ่อมแซมคันคลองห้วยน้อย จำนวน 1 แห่ง ระยะทาง 0.500 กิโลเมตร โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 500,000 500,000 500,000 500,000 วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท 04/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 06/02/2563 268,250 06/02/2563 268,250 หจก.ฉนานุกูลก่อสร้าง 29/03/2563 334,950 409,010 409,010 408,869 408,869 99.97 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.4333) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 27/02/2563 99,544 30/03/2563 99,544 60 30/03/2563 31/03/2563 29/05/2563 กลุ่มหนองน้อย วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 30/03/2563 99,544 30/03/2563 99,544 กลุ่มหนองน้อย 01/04/2563 1,000,000 996,049 996,049 996,049 996,049 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (13) ซ่อมแซมคันคลองร่องคล้า ระยะทาง 1.200 กม. โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลบ่อแร่ อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 บ่อแร่ วัดสิงห์ ชัยนาท 08/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 13/03/2563 95,910 13/03/2563 95,910 หจก.เขื่อนเจ้าพระยา 29/03/2563 8,168,502 8,168,502 3,914,774 3,914,774 47.93 100.00 91.00 100.00 91.00 04/08/2563 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (67) ปรับปรุงคันกั้นน้ำฝั่งขวา คลองกระทง ระยะทาง 1.114 กิโลเมตร ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 24,500,000 24,500,000 24,500,000 24,500,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 13/01/2563 15/01/2563 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 12/03/2563 41,185 12/03/2563 41,185 ร้านวิเชียรเซอร์วิส 29/03/2563 19,587,433 19,587,433 3,487,091 3,487,091 17.80 100.00 53.00 100.00 53.00 28/07/2563 125 70 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งานปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) ระยะที่ 2 จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,400,949 9,400,949 9,400,949 9,317,749 83,200 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท วิธีคัดเลือก 19/09/2562 20/09/2562 24/09/2562 25/09/2562 9,617,000 27/09/2562 9,617,000 90 09/10/2562 09/10/2562 06/01/2563 บริษัท ไชยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 9,617,000 9,400,242 9,317,749 82,493 9,400,242 9,317,749 82,493 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งานปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,539,830 9,539,830 9,539,830 9,450,180 89,650 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท วิธีคัดเลือก 19/09/2562 20/09/2562 24/09/2562 25/09/2562 9,450,180 27/09/2562 9,450,180 90 16/10/2562 15/10/2562 13/01/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 9,515,000 9,539,596 9,450,180 89,416 9,539,596 9,450,180 89,416 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 21/07/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท งานปรับปรุงถนนบ้านหนองตาตน จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,484,281 9,484,281 9,484,281 9,405,170 79,111 อู่ตะเภา มโนรมย์ ชัยนาท วิธีคัดเลือก 19/09/2562 20/09/2562 25/09/2562 25/09/2562 9,405,170 27/09/2562 9,405,170 90 16/10/2562 18/10/2562 13/01/2563 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 02/04/2563 9,484,117 9,405,170 78,947 9,484,117 9,405,170 78,947 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 04/03/2563 ยางพารา,
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบายINTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท เงินกันเหลื่อมปี 2562 เงินกันเหลื่อมปี 2563 งานผูกพันเดิม 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 22,770,617 22,770,617 22,770,617 22,770,617 หนองแซง หันคา ชัยนาท 21/06/2562 21/05/2562 14/06/2562 14/06/2562 23,239,882 02/07/2562 23,239,882 240 31/07/2562 30/07/2562 26/03/2563 หจก.ธงไทยหันคา ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 31/03/2563 23,261,862 22,865,295 22,865,295 22,865,295 22,865,295 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 729,000 729,000 729,000 729,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 02/12/2562 03/12/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 03/12/2562 23/12/2562 23/12/2562 720,000 30/01/2563 720,000 บริษัท อีซูซุชัยนาท จำกัด ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 27/03/2563 729,000 720,000 720,000 720,000 720,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 33,700 33,700 33,700 33,700 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/12/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 33,700 25/12/2562 33,700 มารดาคอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 206,400 206,400 206,400 206,400 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 206,400 26/12/2562 206,400 มารดาคอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 206,400 206,400 206,400 206,400 206,400 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 14/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 29,000 29,000 29,000 29,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 29,000 26/12/2562 29,000 มารดาคอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 60,000 60,000 60,000 60,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 60,000 25/12/2562 60,000 มารดาคอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/04/2563
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 โครงการชลประทานชัยนาท เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน 2563 งานปีเดียว 2563 2563 ดำเนินการเอง 12,600 12,600 12,600 12,600 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 12/11/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 14/11/2562 12,600 26/12/2562 12,600 มารดาคอมพิวเตอร์ ไม่ติดปัญหาใดๆแล้ว 29/03/2563 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 21/04/2563

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)