ตารางประมาณการ รวมข้อมูลทุกประเภท

[ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ส.ค. 2562 เวลา 05:27:51]
ข้อมูลทั่วไป วันอนุมัติแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันประกาศแผน
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ในระบบ e-GP
ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ ปัญหา - อุปสรรค และ แนวทางแก้ไข รายงานล่าสุด ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) ประเภทรายการ ผลสัมฤทธิ์
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ ชื่องาน / ประมาณการ ผลผลิต ประเภท งปม. ระยะเวลา (ปีงบประมาณ) จ้างเหมา
ทำเอง
งบประมาณ
ทั้งโครงการ
งบประมาณ
ปีปัจจุบัน
งบประมาณตามประมาณการ ตำบล อำเภอ จังหวัด วิธีจัดหา วันประกาศ TOR วันประกาศ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา อายุ
สัญญา
(วัน)
เริ่มสัญญา สั่งเข้าทำงาน สิ้นสุดสัญญา ผู้ประกอบการ วิธีจัดซื้อ วันประกาศ
จัดซื้อ
วันเปิดซอง อนุมัติรับราคา ลงนามในสัญญา ผู้ประกอบการ ปัญหา คำชี้แจงเพิ่มเติม / ปัญหา-อุปสรรค แนวทางแก้ไข ราคากลาง (บาท) ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) ผลการเบิกจ่าย (บาท) ร้อยละ ทั้งโครงการ ปีปัจจุบัน วันที่รายงานผลการปฏิบัติงานล่าสุด ประเภทโครงการ กิจกรรมภายใต้ผลผลิต กิจกรรม 13 กิจกรรม ลุ่มน้ำ พื้นที่ชลประทาน (ไร่) พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) ครัวเรือน ความจุ (ล้าน ลบ.ม.)
เริ่มต้น สิ้นสุด รวม จ้างเหมา ดำเนินการเอง วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) วันที่ วงเงิน (บาท) รวม จ้างเหมา ทำเอง รวม จ้างเหมา ทำเอง แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน เดือนสิงหาคม ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38)
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.1.371) บำรุงรักษาหัวงาน โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 186,100 186,100 186,100 186,100 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 04/06/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2561 92,307 01/11/2561 92,307 คป.ชัยนาท 15/03/2562 186,100 186,100 184,209 184,209 98.98 95.00 100.00 95.00 100.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.1.372) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ .โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 520,300 520,300 520,300 520,300 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 04/06/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 01/11/2561 520,300 01/11/2561 520,300 คป.ชัยนาท 15/03/2562 520,300 520,300 520,067 520,067 99.96 95.00 99.00 95.00 99.00 23/07/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.1.373) บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 21 สาย .โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 560,800 560,800 560,800 560,800 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 04/06/2561 ค่าแรง XXXX XXXX 07/01/2562 560,800 07/01/2562 560,800 คป.ชัยนาท 15/03/2562 560,800 560,800 560,254 560,254 99.90 95.00 99.00 95.00 99.00 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.1.396) บริหารการส่งน้ำ.โครงการชลประทาน .โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,207,000 1,207,000 1,207,000 1,207,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 26/10/2561 29/10/2561 29/10/2561 1,121,557 30/10/2561 1,121,557 บจก.สรรพยารวมกิจ 18/01/2562 1,206,997 1,206,997 1,156,377 1,156,377 95.81 95.00 95.81 95.00 95.81 20/08/2562 อื่นๆ ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.168.2197) ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ตามข้อเสนอเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 24/04/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX XXXX 03/05/2562 99,828 07/05/2562 99,828 60 08/05/2562 08/05/2562 06/07/2562 กลุ่มหนองสามัคคีธรรม 26/07/2562 1,000,000 1,000,000 997,588 997,588 99.76 100.00 100.00 100.00 100.00 04/06/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.168.2198) ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอยในเขต โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 4,000 16/10/2561 4,000 ร้านแสงทิตย์ 28/01/2562 953,041 953,041 953,041 953,041 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 30/07/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.168.2199) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 หนองน้อย วัดสิงห์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 99,980 19/10/2561 99,980 เคเคที ซัพพลาย 25/10/2561 3,049,862 3,049,862 2,988,825 2,988,825 98.00 100.00 100.00 100.00 100.00 28/05/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.168.2200) ซ่อมแซมคันคลองระบาย Huai Tanoad Drain ฝั่งซ้าย โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 29,900 19/10/2561 29,900 ร้านแสงทิตย์ 25/10/2561 1,657,716 1,657,716 1,657,716 1,657,716 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.168.2201) ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองแซง อำเภอวัดหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 29/03/2562 130,772 29/03/2562 130,772 บ.สรรพยารวมกิจ 18/06/2562 1,748,356 1,748,356 1,748,356 1,748,356 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (1.168.2202) ซ่อมแซมฝายกระทง โครงการชลประทานชัยนาท ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 1 รายการ ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 800,000 800,000 800,000 800,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 20/08/2561 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 16/10/2561 17,788 16/10/2561 17,788 ร้านแสงทิตย์ 28/01/2562 762,552 762,552 265,454 265,454 34.81 100.00 100.00 100.00 100.00 13/08/2562 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท (95) ปรับปรุงปตร.ปลายคลองระบาย INTERCEPTOR DRAIN ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 32,000,000 32,000,000 25,000,000 24,272,000 728,000 หนองแซง หันคา ชัยนาท 09/05/2562 วิธีประกาศเชิญชวน e-bidding 14/05/2562 21/05/2562 11/06/2562 14/06/2562 23,239,882 02/07/2562 23,239,882 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธงไทยหันคา แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา แก้ไขแบบให้ตรงสภาพพื้นที่หน้างานปัจจุบัน แก้ไขแบบ และลงนามในสัญญาแล้ว 10/07/2562 23,727,883 23,239,883 488,000 346,859 346,859 1.46 25.00 0.00 25.00 0.00 โครงการปรับปรุง ลุ่มน้ำท่าจีน 3,200 0
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำทุ่งวัดสิงห์ 20 แห่ง จังหวัดชัยนาท (โอนเปลี่ยนแปลง เงินพับ) ผลผลิตโครงการปรับปรุงงานชลประทาน งบรายจ่ายประจำปี-งบลงทุน พรบ. 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 524,000 524,000 524,000 524,000 หนองขุ่น วัดสิงห์ ชัยนาท 26/03/2562 วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 28/03/2562 109,450 29/03/2562 109,450 ร้าน ชุติมา 24/04/2562 499,500 499,500 493,602 493,602 98.82 100.00 100.00 100.00 100.00 09/07/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ซ่อมแซมตลิ่งห้วยขุนแก้ว ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 ดำเนินการเอง 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 แก้ไขแบบ แก้ไขสัญญา 8,946,127 8,946,127 8,774,486 8,774,486 98.08 100.00 93.00 100.00 93.00 13/08/2562
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงถนนอ่างเก็บน้ำเขาแหลม จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,760,000 9,760,000 9,760,000 9,476,000 284,000 ไร่พัฒนา มโนรมย์ ชัยนาท 19/09/2561 วิธีคัดเลือก 21/09/2561 27/09/2561 27/09/2561 9,095,245 28/09/2561 9,095,245 90 17/10/2561 17/10/2561 14/01/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 91,990 27/09/2561 91,990 ร้านสมบูญพานิช 28/11/2561 9,126,959 9,379,031 9,379,031 9,308,031 9,308,031 99.24 100.00 100.00 100.00 100.00 23/04/2562 1,800 25
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,661,000 289,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 19/09/2561 วิธีคัดเลือก 21/09/2561 27/09/2561 27/09/2561 9,223,184 28/09/2561 9,223,184 90 17/10/2561 17/10/2561 14/01/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 94,940 27/09/2561 94,940 ร้านสมบูญพานิช 28/11/2561 9,264,849 9,511,830 9,511,830 9,439,830 9,439,830 99.24 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 2,200 105
สำนักงานชลประทานที่ 12 โครงการชลประทานชัยนาท ปรับปรุงถนนหัวงาน โครงการชลประทานชัยนาท จังหวัดชัยนาท งบรายจ่ายประจำปี 2561เพิ่มเติม(ไทยนิยม ยั่งยืน) งบประมาณอื่น ๆ 2562 งานปีเดียว 2562 2562 จ้างเหมาทั้งโครงการ 8,732,000 8,732,000 8,732,000 8,478,000 254,000 หนองบัว วัดสิงห์ ชัยนาท 19/09/2561 วิธีคัดเลือก 21/09/2561 27/09/2561 27/09/2561 8,217,909 28/09/2561 8,217,909 90 17/10/2561 17/10/2561 14/01/2562 บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด วิธีเฉพาะเจาะจง XXXX XXXX 26/09/2561 70,500 27/09/2561 70,500 ร้านสมบูญพานิช 28/11/2561 8,248,168 8,471,415 8,471,415 8,407,915 8,407,915 99.25 100.00 100.00 100.00 100.00 15/01/2562 86 25

จัดทำโดย RID HiPPS | คณะทำงานพัฒนาระบบการติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ


ระบบติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ version 1.9 (esspresso)2 Users online และขณะนี้มีจำนวนการเรียกใช้งาน 3 ครั้ง